İçeriğe git


- - - - -

Þu Ersun Yanal...


 • Please log in to reply
42 replies to this topic

#1 Guest_McLaren_*

Guest_McLaren_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Şubat 2005 - 02:02 ÖS

Çok merak ediyorum, 2006 Dünya Kupasý'na da gidemezsek Türk futbolu ne hale gelecek? Ersun Yanal'ýn ne yapmaya çalýþtýðýný anlayabilen bir insan var mý merak ediyorum! Þenol Güneþ'i aratýr hale geldi artýk. Hakan Þükür konusundaki tavrý tam bir komedi! Takýmýnda hiç oynamayan Bülent'i kadroya alýp, aslanlar gibi oynayan, üstelik goller de atan, attýran Hakan'ý almamasý Ersun Yanal'ýn ne çapta bir teknik direktör olduðunu ortaya koyuyor! Sýrf kendi hýrslarý, kaprisleri yüzünden bu milli takým 2006'da Almanya'da olamazsa ne gibi bir hesap verecek acaba? Biz yine bu büyük kupada, eskiden olduðu gibi Brezilya'yý, Ýspanya'yý ya da herhangi diðer bir takýmý mý favori olarak belirleyip maçlarýnda heyecanlanacaðýz? Hangi heyecan milli takýmýmýzýn dünya kupasýnda attýðý goller, kazandýðý maçlar kadar büyük olabilir ki futbolda? Levent Býçakçý eleme turunu geçebilme þansýmýzý %49 olarak belirlemiþ! Keþke onun kadar iyimser olabilsem!

#2 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Şubat 2005 - 02:08 ÖS

Göreve gelmeden önce bu konular çok tartýþýldý hem takýmlarý yüz üstü býrakmasýndan dolayý karakteri hem de TD'liði tartýþýldý. Bence ikisinde de iþ yok bu adamda. Karaktersiz olduðunu zaten biliyorduk milli takýmda da laptoptla falan mantarladý. FB'nin kadrosundan milli takým üretirsen olacaðý budur.

#3 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.613 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Şubat 2005 - 02:17 ÖS

Yazýnýn büyük bölümüne katýlmakla beraber pek çok kiþi tarafýndan sýkça dile getirilen 'kendi takýmýnda oynamayan Bülent ve golleri sýralayan Hakan' konusuna açýklýk getirmek isterim.. Galatasaray'da Bülent'in önünde Tomas ve Song gibi Türkiye'de eþi benzeri olmayan iki stoper oynuyor ve Türk Milli takýmý kadrosuna alýnan bütün defans oyuncularýndan da üstün bu iki oyuncu.. Dolayýsýyla Bülent'in Galatasaray'da oynamamasý milli takým seviyesinde olmadýðý anlamýna gelmiyor.. Lakin Hakan Þükür için böyle birþey geçerli deðil.. Býrakýn iki süper yabancý forveti, Hasan Kabze gelene kadar kendi takýmýnda yedeði bile olmayan bir oyuncu.. O yüzden Galatasaray'da direk oynamasý milli takým açýsýndan çok geçerli bir referans deðil..

#4 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Şubat 2005 - 06:05 ÖS

Bugunku Hincal'in yazisi okumaya deger..

#5 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Şubat 2005 - 10:39 ÖS

Feldkamp kadar olamayanlar.. Karl Heinz Feldkamp .. Ýki defa ülkemize geldi. Galatasaray'a ve Beþiktaþ'a.. Ýkincisinde saðlýðý yetmedi, kalamadý.. Ama bu kadarcýðý yetti, Karl Heinz'ýn bizi bizden fazla sevmesine.. Bizden fazla Türk dostun olmasýna.. Adam, çýldýrýyor, ölüyor, Türkiye 2006 Dünya Kupasý Finalleri'nde Almanya'da olamayacak, diye.. Dünya Üçüncüsü ol.. Sonra Avrupa Þampiyonasý'na gideme.. Sonra, öteki Dünya Kupasý'na da gideme.. O zaman adama "Palavra" derler.. O kadarla kalsa iyi.. Almanya'da finaller, "Türkiye ev sahibi" demek.. Bize Dünya Kupasý'ný 21. yüzyýlda verirler mi?.. Sanmam.. Ama Almanya, Türkiye iþte.. Her maçýmýzý ortalama 50 bin Türk önünde oynarýz.. Münih Olimpiyat Stadý'nda, AlmanyaTürkiye maçýnda, stadda Almanlar parmakla sayýlýyordu. 360 derece, ayyýldýz dalgalanýrken.. ..Ve biz iþte bu þampiyonaya katýlma hakkýmýzý, hem de bedava bir gurupta kaybediyoruz .. Kazanmamýz gereken hiçbir maçý kazanamadýk.. Kendi sahamýzda en zayýf Gürcistan'ý yenemedik. En kötü döneminde yakaladýk Yunanistan'ý yenemedik. 10 kiþilik Danimarka'yý yenemedik.. Nihayet, Ukrayna gibi Avrupa'da esamisi okunmayan bir takýma, kendi sahamýzda, hezimetle yenildik.. Ne yaptýk peki?.. Hiçbir þey!.. Hiçbir þey yapamadýk.. Kafasýndaki Hakan takýntýsý.. Kafasýndaki Galatasaray'ý karýþtýrmak, kafasýndaki Fener'e yaranmak tutkusu.. Ve kafasýndaki bir an önce Fener'in baþýna geçmek hedefi ile, teknik kimliði konusunda ciddi þüpheler bulunan bir Hoca'nýn hiç ama hiçbir þey yapmadan bekleyiþini, üzerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi izliyoruz.. Denizli'yi yarý yolda býrakan, daha cazip teklif aldý diye Ankaragücü'nü tekmeleyen, sonunda Gençler'den de kaçýp milli takýma gelen, onu da terk etmek için Fener'in teklifini bekleyen bir hoca "Daha bir yenilgi hakkýmýz var" diye milleti aptal, milleti eþþek yerine koyuyor, benim spor gazetelerim, spor sayfalarým, spor yazarlarým hâlâ ses çýkarmýyor.. Karl Heinz Feldkamp, taa oralardan çýrpýnýyor.. Ýki ay evvel "Gaflet uykusundasýnýz" diye yazdý.. Federasyonu, Baþkan Levent Býçakçý'yý ve Ersun Yanal'ý uyardý.. "Mucize mi bekliyorsunuz.. Biri dokunacak.. Ukrayna inecek, Türkiye çýkacak.. Olmaz öyle þey.. Kendinize gelin.. Hem milli futbolcularý, hem de Türk futbol camiasýna güven verecek, onlarý inandýracak bir þeyler yapýn" diye.. Ne yaptýlar bilir misiniz?.. Mart ayýndaki kader eleme maçlarý öncesindeki tek hazýrlýðý "Kar" diye iptal ettiler.. Koskoca Milli Takýmlar Teknik Direktörü, Türkiye'de maçýn oynanacaðý baþka saha bulamadý, ya da Tunus olmadý, baþka rakip.. Bulamadý, deðil.. Bulmadý.. Çünkü öylesi iþine geldi. Oynasa takke düþecek, kel görünecekti.. Oysa þimdi "Daha bir maðlubiyetlik yerimiz var, sindirim sistemimizde" diye milleti uyutma fýrsatý yakaladý. Benim kýþ uykusundaki Babý Alimde tepki yok.. Feldkamp'tan var.. Gene Zaman'a yazdý, Türk dostu Alman.. "Türkiye'nin Almanya'ya gidebilmesi için evindeki üç maçý mutlak kazanmasý gerek. Ancak Ukrayna maçýndan sonraki geliþmeler beni korkutuyor. Þu an Türkiye'de herkes takýmýn nasýl olup da galip gelebileceði üzerinde kafa yormalý.. Oynanan futbolun iyi ya da kötü olmasý önemli deðil. Önemli olan evdeki üç maçýn mutlaka kazanýlmasý. Bunun ancak çok radikal kararlar alýnarak yapýlabileceðine inanýyorum. Ukrayna'nýn birinciliði kesin gibi. Türkiye bütün planlarýný guruptan ikinci olarak çýkmak üzerine yapmalý. Bu aþamada antrenörün deðiþtirilmesi de dahil, hemen duruma müdahale edilmeli. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu aktif davranmalý. Almanya'ya gidilemez ise, Türk futbolunun neler kaybedeceði kamuoyunda bugünden itibaren tartýþýlmaya baþlanmalý.." Çok açýk ve seçik, "Ersun Yanal ile bu iþ olmaz. Federasyon derhal yeni bir teknik direktör atamalý" diyor, Karl Heinz Feldkamp.. Federasyon ne yapýyor?.. Hâlâ ve hâlâ "Hakan'ýn olmayýþý sistemimize uymayýþýndan" diye ancak ahmaklarýn, aptallarýn ve körlerin kabul edeceði bir gerekçeyi açýklamak için basýn toplantýsý düzenlemek dýþýnda kýlýný kýpýrdatmayan Ersun Yanal'ýn "Daha bir yenilgi alabilirim" uyutmalarýna kapýlmýþ, horluyor.. Aslýnda ortada federasyon falan yok. Her biri bir baþka kulübü, ya da siyasal iktidarýn bir baþka kolunu temsilen bir araya hasbelkader gelmiþ toplama adamlar.. ..Ve de, "Ýktidar"ýn "Ý"si, ve otoritenin "O"sundan yoksun olduðu için, aklýndan geçenleri býrakýn uygulamayý, açýklamaya dahi cesaret edemeyen ve adý "Baþkan" kalsýn diye her zillete razý olan bir Levent Býçakçý.. Bu tablodan þimdi 2006 Türkiyesi çýkar mý?.. Bakýn.. Ne Ersun, ne bu toplama federasyon, ne de iktidarsýz Baþkan Levent Býçakçý'yý suçlamýyorum.. Benim suçladýðým, ben.. Biz!.. Bu tabloya bakmayan, bu tabloyu görmeyen, gaflet, dalalet ve hatta hýyanet içinde susup oturan, konuþmak, gürlemek için, her zaman olduðu gibi testinin kýrýlmasýný bekleyen medyamýz baþ suçlu.. Bugün susanlarýn, yarýn konuþma hakký olur mu?.. Olur?.. Çünkü sizler, ey tepkisiz sizler, bu yazarlara yýllardýr "Daha önce aklýn nerdeydi" diye karþý çýkmayan okurlar olduðu sürece, bu medya bile çok aslýnda bize.. Almanya'ya gitmek mi?.. Hakkýmýz mý?.. Bir düþünün.. Ýyi düþünün.. Hakkýmýz mý?.. ----------------------- Hincal Uluc

#6 Guest_McLaren_*

Guest_McLaren_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Şubat 2005 - 04:38 ÖS

açýklýk getirdiðin için saðol da benim bahsettiðim konu farklý. bülent milli takýmda oynayamaz demiyorum sadece hakan þükür'ün milli takýma alýnmama bahanelerini kastettim. ilk önce ''gençleþtirme'' dendi! madem gençleþtirme, neden bülent hala milli takýmda? sonra ''sistem'' gibi saçmalýklar uyduruldu! sonuç olarak ersun yanal hakan þüküre olan hýrsý yüzünden milli takýma çok fazla katký saðlayabilecek ve çok formda olan bu oyuncuyu kadroya almýyor! peki þu ana kadar bülent kaç milli maçta oynadý ersun yanal döneminde? oynasa bence hala faydalý olabilir, benim derdim bülentle deðil, hakanýn alýnmayýþýyla!

#7 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ekim 2011 - 09:54 ÖÖ

Cevap : Þu Ersun Yanal...

Playstationcu Ersun kovuldu, sebebi ise yatarak para kazanmasi olarak gecdi medyada. Ama bu haber dogru ise isin korkunc tarafri MAA ve Fenerliler TFF'de kadrolasiyor olmasidir.


Ersun Yanal'ý Fenerbahçeliler bitirdi!
Bugün 08:39 PerþembeTürkiye Futbol Federasyonu Ersun Yanal'ýn görevine son verdi. Bu þok olayýn ardýndan Ersun Yanal'ýn Fenerbahçeli isimleri suçladýðý öðrenildi.

Ersun Yanal'ýn yakýn çevresine görevden alýnmasýnýn nedenini bu þok sözlerle ifade ettiði, Mehmet Ali Aydýnlar, Oðuz Çetin ve Rýdvan Dilmen'i suçladýðý öðrenildi.


Beklenen oldu, Futbol Federasyonu Ersun Yanal'ýn görevine son verdi. Ýki tarafýn da elbette kendine göre haklý nedenleri vardýr. Alt yapýyla A Milli Takým, hatta federasyon yönetimi arasýnda iletiþim kopukluðu olduðu doðru. Oralarda neler olup bittiðinden kamuoyu bihaber.


Ersun Yanal'ýn aylýk maaþý 130 bin TL. Aldýðý ücret yüksek bulunuyor, aynen Fatih Terim'in maaþýnýn sorgulandýðý dönemde olduðu gibi þimdi de Yanal'ýn maaþý spekülasyon konusu yapýlýyor. Yetkilerinin çok fazla olduðundan, kimsenin iþine karýþamamasýndan yakýnýlýyor.


Ýki taraf belki de mahkemelik olacak. Çünkü federasyon Yanal'ýn kalan maaþlarýný ödemek istemiyor. Yetkileri geniþ olabilir, ama o yetkileri veren federasyonun kendisi. Ücreti belirleyen de dört senelik sözleþmeyi yapan da federasyon.


"BU NASIL SÖZLEÞME?"
Kriz yeni patlak verdi ama Mehmet Ali Aydýnlar federasyonunun göreve geldiði ilk günlerde sýkýntý baþgösterdi. Aydýnlar yönetiminin ilk toplantýsýnda Ersun Yanal dosyasý masaya getirildi. Baþkanýn ilk tepkisi "Bu nasýl sözleþme? Bu kadar para verilir mi?" þeklinde oldu. Ve baþkanýn bu sözleri Yanal'ýn hemen kulaðýna gitti. Yani baþkanla arasýna daha ilk günden soðukluk girdi.

'HERKESÝN GÖZÜ VAR'
Ersun Yanal þimdilik susuyor, milli maçlar arefesinde konuþmanýn zarar getireceðini söylüyor. Ama yakýnda patlar. Görüþlerini basýna açýklamasa da yakýn çevresiyle paylaþýyor. Yanal'a göre federasyon kendisine karþý önyargýlý düþünüyor, önyargýlý hareket ediyor.

Esas can alýcý nokta ise, görevden alýnýþýný, "Fenerbahçe operasyonu" olarak görüyor. "Beni Fenerliler yedi" diyor. Ersun Yanal'ýn kastettiði isimler; Mehmet Ali Aydýnlar, Oðuz Çetin, Rýdvan Dilmen. Üçü de Fenerbahçeli. Perde arkasýnda Rýdvan Dilmen'in olduðunu düþünüyor. Kendisinden sonra alt yapýlardaki görevlere de Oðuz Çetin ve Rýdvan Dilmen'e yakýn isimlerin getirileceðine inanýyor. "Altyapýya müdahil olmak, birilerine buraya sokmak istiyorlar. Herkesin gözü var" diyor.

DAHA AZ KAZANIYOR
Yetkilerinin geniþliði ve gücü konusunda, "Ben devlet memuru deðilim. Hareket alaným sözleþmemde tanýmlanmýþ" ifadesini kullanýyor. Bütçesi ise göreve geldiði ilk günlerde genel bütçenin yüzde 7'siymiþ, yüzde 2'ye kadar düþürülmüþ.

"Ben göreve geldiðimde UEFA, A Milli Takým hocalýðý yapmýþ bir ismi altyapýya getirdiði için federasyona teþekkür bile etti. Þimdi ise yaptýklarýna bakýn" diyen Yanal, maaþýyla ilgili eleþtirilere ise anlam veremiyor.

Yýllýk ücreti Trabzonspor'da 1 milyon 300 bin Euro, Manisaspor'da 1 milyon 700 bin Euro'ymuþ. Son 5 yýllýk ortalamasý ise 1.5 milyon Euro. Milli Takým'da 4 yýllýk paket anlaþma yapmýþ, ama aldýðý yýllýk ücret daha düþük kalýyor. Üstelik federasyon bünyesinde görev yaptýðý dönem içinde gelen teklifleri de geri çevirmiþ.

HTSPOR / Meriç MÜLDÜR#8 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.314 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ekim 2011 - 01:52 ÖÖ

Cevap : Þu Ersun Yanal...

Playstationcu Ersun kovuldu, sebebi ise yatarak para kazanmasi olarak gecdi medyada. Ama bu haber dogru ise isin korkunc tarafri MAA ve Fenerliler TFF'de kadrolasiyor olmasidir.


Aziz Yildirim´i kücümsüyoruz.

Icerde ama kendinden sonrasi düzeni oturtmus bile.

#9 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • Members
 • 4.501 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2011 - 08:34 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal...

http://i.sabah.com.t...t_Page_305.jpg
http://i.sabah.com.t...t_Page_306.jpg


götoðlaný ersun yanal'a bakýn hele. selçuk galatasaray'a deðil de fener'e transfer olsun diye fener yöneticilerinden daha çok uðraþmýþ herif, aðlamýþ resmen gidiyor adam diye.. daha hala galatasaraylýlar arasýnda þu herifi matah bir þey zannedenler var(kýzmasýn ama bu forumda fabio baþkan misal), 2001'de þampiyonluðumuzu þikeyle teþvikle çaldýklarýnda bu yavþaðýn da önemli bir payý olduðu ayan beyan ortada olmasýna raðmen hem de..

eline saðlýk sayýn savcý, tüm pisliklerin gerçek yüzünü bizlere gösterdiðin için..

edit: linkleri yeniledim.

#10 agbon

agbon

  Senior Member

 • Members
 • 314 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2011 - 08:49 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal... Ulan az puþt deðiller þerefsizlere ne ceza gelse az.

#11 ELVIS

ELVIS

  Senior Member

 • Members
 • 2.573 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2011 - 08:58 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal... Fenerli oldugu icin mi öyle poposunu yirtmis, yoksa taransferden para koparmak icin mi ?

#12 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 8.909 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2011 - 09:00 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal...

daha hala galatasaraylýlar arasýnda þu herifi matah bir þey zannedenler var(kýzmasýn ama bu forumda fabio baþkan misal), 2001'de þampiyonluðumuzu þikeyle teþvikle çaldýklarýnda bu yavþaðýn da önemli bir payý olduðu ayan beyan ortada olmasýna raðmen hem de..


Yalan yok bende Ersun Yanal'ýn bu denli puþt olabileceðini tahmin etmezdim.. Þerefsiz herifin gerçek yüzü çýktý ortaya..

#13 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • Members
 • 4.501 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2011 - 09:01 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal...

Fenerli oldugu icin mi öyle poposunu yirtmis, yoksa taransferden para koparmak icin mi ?


valla bence ikisi de sebep olabilir, sonuçta fenerbahçe yöneticisinin ajaný olmuþ adam, ne yalnýzca kendi maddi çýkarý var, ne de sadece takým sevgisi.. bu hibnelerde ikisi birlikte yürüyor biliyorsun.

#14 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.060 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2011 - 09:29 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal... herkezin gercek yüzü ortaya cikiyor, gerci Ersunun ne mal oldugunu bir cogumuz Hakan Sükür yerine Ersan Martin tercihinde de anlamisdi.

#15 tilmaz

tilmaz

  Senior Member

 • Members
 • 1.898 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2011 - 12:20 ÖÖ

Cevap : Þu Ersun Yanal... þampiyonlar ligi sözü vermiþ hehe :)

#16 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2011 - 08:41 ÖÖ

Cevap : Þu Ersun Yanal... ...batur batur diye gecen selcuk mu yani....batur ne ki??

#17 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.968 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2011 - 11:31 ÖÖ

Cevap : Þu Ersun Yanal...

batur batur diye gecen selcuk mu yani....batur ne ki??


Batur ALTIPARMAK ..Selçuðun o dönemki menejeri .TFF Sitesine baktým Selçuk herhangi bir menejere/futbolcu temsilcisine baðlý gözükmüyor..yetkisini mi aldý yoksa

#18 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2011 - 11:44 ÖÖ

Cevap : Þu Ersun Yanal...

Batur ALTIPARMAK ..Selçuðun o dönemki menejeri .TFF Sitesine baktým Selçuk herhangi bir menejere/futbolcu temsilcisine baðlý gözükmüyor..yetkisini mi aldý yoksa


...saol abi saygilar...

#19 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.267 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2011 - 01:44 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal... Selçuk'un düzgünlüðünü de es geçmeyelim. Ersun Yanal'a ben söz verdim diyor. Sana da söz verdim peþinden geldim diyor. Nitekim çocuðu caydýramadýlar aslanlar gibi geldi Galatasaray'a imza attý.

#20 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 16.047 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2011 - 04:58 ÖS

Cevap : Þu Ersun Yanal... ya þu küfür sahnesini tekrarlasak ? ea3EAVe4pM0
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye