İçeriğe git


Resim
- - - - -

Forumda Son Durum


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
98 replies to this topic

#41 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:02 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

Ferhat ben çirkin ördek yavrusu deðilim, önümde duran akan deðil duraðan su, ayný þeyler savunulup duruldukta bende kendi düþüncemi savunacaðým. Varsa forumun üretebildiði "kapak" merkezli olmayan farklý bir bakýþ açýsý buyur göster. Basket dediler þimdi çýtlarý çýkmýyor, transfer dediler Drogbayý alkýþlýyor.

Kim çirkin kim güzel bir daha düþün sen bence.

Kastým sürekli muhalif vurgu zaten yiðit..güzel çirkin iþin benzetmesi..Ben senin ne düþündüðün kýsmýnda deðilim..Drogba yönetim Terim onlar senin fikrin kime ne..Ama kýzdýðýn sana muhalif diye düþündüðün insanlar kadar sen de baltayý elden býrakmýyorsun.Hakaret etmyorsun ama karþýt fikir sahibinin fikrini rencide edince adam kiþiselleþtiriyor..
Aykýrý duruþ adýna yaptýðýn tutum daha da öfke yaratmakdan öte faydasý yok...

#42 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:03 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

bu arada forumun herhalde en büyüðü olarak ben de rica edeyim,

ceza alan ve alacak olan tüm arkadaþlarýn cezalarýný fener maçýndan sonraki haftaya atýn, o þenlik eksik kutlanmasýn (miraç ben yazmam diye inat edersen küfür ederim)

bu da benim totemim olsun, 15 gün ertelenince kimse abad olmayacak, af edilmediði için býdý býdý yapabilecek kimse de çýkmayacak, ama biz þenliði eksiksiz kutlayacaðýz.

hadi bakalým yönetim, toplanýn yapýn bir güzellik, þampiyonluk þerefine

destekliyorum..

#43 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:04 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

laf sokma cümlesini de yaz abi..


silmeseydiniz koyardým

topic neden silindi, silinecek mesaj varsa bunu yazan deðil de buna tepki gösterenler neden suçlanýyor.

mesajýn özü arkadaþ fener yenildi diye sevinenlerden rahatsýz olmuþ, sevinenlere sarýyor, aþýnýn kadýköyde yapýlacaðýný ima ediyordu.

#44 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:08 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

Karacaf, pardon de ben Mirac ile neyi kendi aramda cozecegim?

Hocam ben sizin aranýzdaki tartýþmaya özel bir þey belirtmedim..Bu zaten kiþiselleþmiþ ben yönetici olarak sana hakaret edene ceza vermekle yükümlüyüm..Zaten cezayý kendisi verdi.
Onun dýþýnda polis miyim savcý mýyým? Dýþarda ne yapacaðýnýzdan arkadaþlýk ötesinde , saçmalamayýn deme ötesinde ne yapmamýzý bekliyorsunuz? Zaten baþtan sona saçma sapan bir konu sizinkisi..

#45 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:11 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

silmeseydiniz koyardým

topic neden silindi, silinecek mesaj varsa bunu yazan deðil de buna tepki gösterenler neden suçlanýyor.

mesajýn özü arkadaþ fener yenildi diye sevinenlerden rahatsýz olmuþ, sevinenlere sarýyor, aþýnýn kadýköyde yapýlacaðýný ima ediyordu.

Hoþ ben silmedim ama bilyorsan yaz abi.. Ben gerçekden soruyorum..
Sarýyor dediðin kýsmý soruyorum..Ne dedi yiðit..hakaret cümlesi var mý onu bilmek istiyorum..

#46 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:18 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin abi adamýn her þeyi provakasyon, burada bile durmuyor basket dediler çýtlarý çýkmýyor diyor, git bak basket topicinde en çok yazanlar yine bizleriz. voleybolda kendi yaptýðýný hayal dünyasýnda bize yansýtýyor. drogbayý istemedi þimdi þampiyonluða seviniyor diyor, koysana kardeþim istemediðim mesajý diyorum, týk yok, yel deðirmenleriyle savaþýyor çünkü, þimdi gelmiþ yine drogba diyor. ha bu adam þöyle basketbol geçmiþim var þöyle oynadým þöyle yönettim diyor, ama sanchoyu 2 numara oynatmaya kalkýyor, bu adam burnunun dibindeki alperi kuyta alternatif yapacak futbol bilgisiyle dünya futbolunu takip edin diye ahkam kesiyor. sonra bizden düzeyli cevap bekliyorsunuz, el insaf be kardeþim, bir karþýndakine bak, bir söyledikleine bak, nasýl düzey tutturayým ben

#47 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:22 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

hakaret cümlesi var mý onu bilmek istiyorum..


tam hatýrlasam yazarým zaten, hakaret cümlesi yok da, adam engine resmen - çok mu sevindin fenerin elenmesine, aþý kadýköyde- benzeri cümleyle yanýt veriyor, kimse hakaret demedi zaten, ama bu mesajý yazan adam galatasarayýn menfaatine yazmýyordur, ben de cevap verirken diðer forum üyelerine verdiðimden farklý üslupla cevap veririm diyoruz.

bir þey yoksa topic neden silindi abicim, silinen topice tepki gösterenlere yapýlan muamele topic sahibine yapýlmýyor, iþin aslý bu.

#48 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:27 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin "aþý kadýköyde" diye yazdýðýmý ispat edin 1 saniye durmam silerim accontu, edemeyen müfteridir.

#49 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:29 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin böyle yazdý diyen var mý yukarda yazdýðýndan çýkaný söylüyorum 15 kiþi yanlýþ anlamadý herhalde yazýlaný, sen imaný et, sonra ben öyle demedim, bir ahmet çakara bir sana çok yakýþýyor yeminle

#50 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:35 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin Abicim illa hakaret olunca mý ceza veriyorsunuz? Bu nasýl mantýk? Forumun bir genel disiplini, düzeni, huzuru yok mu? Bunu bozmak için illa hakaret mi etmek gerekiyor? Adam hayal dünyasýnda birþeyler yaþýyor, hayali þeyler yazýyor, birbirinden baðýmsýz olarak forumun büyük çoðunluðu ile takýþma içinde. Durmadan Galatasaray'a mal olmuþ kimi isimlere saydýrýyor. Durmadan kullanýcýlarý iðneleyen, laf sokan postlar atýyor. Mantýksal tartýþma mümkün deðil, desteksiz sallýyor. Durmadan iðneliyor. Kimsede foruma yazma hevesi býrakmýyor. Bunlar yetmez mi? Niyet ne? Amaç ne? Neden herkesle bu kapýþma, itiþme kakýþma? diye sormak size çok mu zor geliyor? Neden bu kadar fazla adam büyük bir rahatsýzlýk içinde? Yani tüm bu rahatsýz olanlar klan mý? Sallýyor mu? Çok mu alýngan? Neden getirin önümüze postlarý diyorsunuz? Postlar(adminler tarafýndan silinmemiþler) orada duruyor. Buyurun bakýn abicim. Ayrýca hakarete örnek istiyorsan bana "sen kimsin lan" yazmýþtý daha 3-5 gün önce. Ben hiçbir hakarette bulunmadan. Tabii bunun üzerine gerekli cevabý hakaret etmeden verdim. Sheva o sýrada bizimle ayný baþlýktaydý. Saniyesinde sildi ikimizin yazdýklarýný da. Hakaret olunca uyguladýðýnýz yaptýrým bu mu? Lütfen kaldýrýn gözlerinizdeki sebebini anlayamadýðým perdeyi. Kimse de tat kalmadý, anlayýn artýk.

#51 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.781 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 12:39 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

Hocam ben sizin aranýzdaki tartýþmaya özel bir þey belirtmedim..Bu zaten kiþiselleþmiþ ben yönetici olarak sana hakaret edene ceza vermekle yükümlüyüm..Zaten cezayý kendisi verdi.
Onun dýþýnda polis miyim savcý mýyým? Dýþarda ne yapacaðýnýzdan arkadaþlýk ötesinde , saçmalamayýn deme ötesinde ne yapmamýzý bekliyorsunuz? Zaten baþtan sona saçma sapan bir konu sizinkisi..


Benim sana yazdigim 8 adim 8 dakikada olmadi.
Saatlerce suren yazisma ile 1den 8e gelindi, bu arada Yasin, cozker falan bir suru admin forumdaydi, hatta o konuda dahi yazan adminler vardi ama kimse gikini cikaramadi. Daha once de belirttigim gibi bir nameless adami frenlemeye calisti, ona verdigi cevabi da daha once yazdim zaten.
Isin daha da ironik tarafi westham'a ceza getiren mesaj ayni konuda 5 dakika dahi durmadan silinmis, Mirac'in ilk tehdit mesajini ona yonelik yazdigini dahi yeni anliyorum.
Ama Mirac'in mesajlar 1 gun sonra hala yerli yerinde, bana ozelden attigi hakaretleri paylastigim mesaj ise toz olmus gitmis.
Simdi bir ozel mesaj daha yollamis...

Verdiðin 2 numarada kullanýlmýyor diyor...
Adam gibi numara ver.
Ýstanbula ne zaman geliyorsun net tarih ver..
Klavye baþýndan yaptýðýn þu delikanlýlýðýn aynýsýný suratýma karþý yapacaksýn...


Evet bakalim simdi de bunu yazmis.
Is guc yok belli, ana baba isine oturmus calisma yok bir sey yok otur para say sonra tarih ver numara ver.
Is seyahatindeyim dedim ya senin keyfine gore tarih ver numara ver olmuyor oyle.
Haftaya gelme durumum var gibi, haberdar edecegim.
Hala klavye delikanliligi hala su bu, serserilik yapan sensin, gelir serseriligini yaparsin ben de karsiligimi veririm.
Daha bir kere oyle yok yere kendimi ezdirmedim, ezdirmem.

#52 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:06 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

bir ahmet çakara bir sana çok yakýþýyor yeminle


Insomniaya, umarým anladýn. Neyse; sancho, kuyt vs. hepsine cevabýmýz var ama önce bir sokaða çýkmam, sokak basketbolunu öðrenmem gerek. Hiç set çizmeden/oynamadan 16da16 yapan bir takým ve hocasýný tespiti edebilmem, bu tespiti yapanýda anlamam gerekiyor. Hawkins gidince hocamýza "sokaktan salona" adlý hýzlandýrýlmýþ kursu verip, kýsa sürede sonuç alaný bulmam gerekiyor ki baþarýyý ona ihale edeyim. Muhtemelen hakemlerdir.

O moda girersem belki diðer konularda anlaþýlýr olurum.

#53 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:14 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

Abicim illa hakaret olunca mý ceza veriyorsunuz? Bu nasýl mantýk? Forumun bir genel disiplini, düzeni, huzuru yok mu? Bunu bozmak için illa hakaret mi etmek gerekiyor? Adam hayal dünyasýnda birþeyler yaþýyor, hayali þeyler yazýyor, birbirinden baðýmsýz olarak forumun büyük çoðunluðu ile takýþma içinde. Durmadan Galatasaray'a mal olmuþ kimi isimlere saydýrýyor. Durmadan kullanýcýlarý iðneleyen, laf sokan postlar atýyor. Mantýksal tartýþma mümkün deðil, desteksiz sallýyor. Durmadan iðneliyor.

Hocam sana lan dediði mesaj hangisi ise samimiyetimle söylüyorum ki ben görmedim..Ceza almasý gerekir..Haklýsýn..Linki verin gereken yapýsýn..
Ancak "forumun çoðu" diye bir mantýk yok..Bunun üzerinden bir ceza vermemiz beklenemez..Ceza vermek içiin evet hakaret arýyorum zira baþka türlü iþi gücü býraký ima çözümleme iþine girmemiz lazým..Forum kuralýnda olmayan bir sebep uydurup kime ne ceza veremizi istiyorsunuz..
Þu mesaj forumun þu kuralýný ihlal etmiþ ise ortaya konulacak ki durum net olsun..

Bak daha yukarda Önder abi sen bunu ima ettin diyor Allez o yazdýðýmý koyun kesabý sileceðim diyor..Yani yazan ile okuyan uzlaþamamýþ bizede orada ceza arayacaðýz..Naýl olacak o iþ?

"Yazý orada siz bulun" diyorsun..Yok abi öyle bir vaktim..Net söylüyorum yok..Vakti olan bulsun göstersin..Her mesajý okuyacaðýma imza da atmadým..Ýyi niyet varsa herkes iþin ucundan tutar bir mesaj atar uyarýr ..
Þurada konuya muhatap insanlarýn hepsi bilmem kaç senedir burada..Forum kuralýný da biliyor,ima yapmayýda biliyor ceza almadan laf sokmayý da biliyor kimin ne olduðunu da biliyor..Kimseyi ikna edecek bir durum yok..
Yine söylüyorum ya kural ihlalini koyacaðýz ortaya yada ignore edilecek..Baþka bir yolu yok..Ha var aslýnda..Azýcýk olgun davranmak..Ama o baya ütopya þu aralar.

edit:Yönetici arkadaþlara da buradan ricam lütfen silinen mesajlara gerekçe yazalým..Gerekçe ceza gerektiriyor ise cezayý verelim..Bir sürü adam o vardý silindi bu vardý uçtu diyor olayýn ne olduðu belli deðil :)

#54 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:20 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

Allez den þikayetçi olan arkadaþlara soruyorum..Neden ignore etmiyorsunuz?
Allez bunu da sana soruyorum, insomnia ya yazdýðýn son mesajýn içeriðinde laf sokmak dýþýnda ne var abi?

Insomniaya, umarým anladýn. Neyse; sancho, kuyt vs. hepsine cevabýmýz var ama önce bir sokaða çýkmam, sokak basketbolunu öðrenmem gerek. Hiç set çizmeden/oynamadan 16da16 yapan bir takým ve hocasýný tespiti edebilmem, bu tespiti yapanýda anlamam gerekiyor. Hawkins gidince hocamýza "sokaktan salona" adlý hýzlandýrýlmýþ kursu verip, kýsa sürede sonuç alaný bulmam gerekiyor ki baþarýyý ona ihale edeyim. Muhtemelen hakemlerdir.#55 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:31 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

son mesajýn içeriðinde laf sokmak dýþýnda ne var abi?


ahmet çakar benzetmesi kadar etkili ve dolu olmamýþ mý içeriði ?

#56 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:37 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

Hocam, ameliyat geçirdin, saðlýk sorunlarý yaþadýn. Seni yormak, üzmek istemem. Amacým kimsenin no post almasý, forumdan atýlmasý falan da deðildir. Amacým baðcý dövmek deðil anlayacaðýn, üzüm yemek. Foruma her girdiðimde takýþma, itiþme, iðneleme, laf sokma görmekten sýkýldým. Benzer sebeplerle çoðu kiþinin daha seyrek girdiðini veya tartýþmalarýn olduðu konulara katýlýmda bulunmadýðýný düþünüyorum. Bu forumu bir paylaþým platformu olmaktan çýkarýyor. Amacým yöntemin ne olduðu deðil. Herhangi bir yöntemle var olduðu inkar edilemez bir durumun ortadan kaldýrýlmasý. Bu yeni kurallar koymakla olabilir, uyarýda bulunmakla olabilir, ceza vermekle-uzaklaþtýrmakla olabilir, asgari bir karþýlýklý anlayýþýn tesis edilmesiyle olabilir. Buna doðaldýr ki bir kullanýcý olarak tek baþýma karar veremiyorum. Yine doðal olarak bu sorunun çözüm adresi olarak sizi görüyorum.


"Yazý orada siz bulun" diyorsun..Yok abi öyle bir vaktim..Net söylüyorum yok..Vakti olan bulsun göstersin..Her mesajý okuyacaðýma imza da atmadým..

Hocam tümüyle ayný sebepten yazdým zaten bunu. Ýþi gücü býrakýp, forumda dedektifçilik oynayarak topiclerdeki tartýþmalý kýsýmlarýn arama taramasýný yapmak bir kullanýcý olarak benim de görevim deðil. Ha kendimin de içinde bulunduðu bir tartýþmada þikayetim vardýr, elbetteki ispatlarýyla þikayetimi yaparým. Ama bu kadar genele yayýlmýþ bir konuda bunu yapmam, yapamam. Her mesajý okuyacaðýnýza elbette imza atmadýnýz, biliyorum. Ama bu sebeple 6 tane admin yok mu? Birinin yokluðunda diðeri olur, birinin görmediðini diðeri görür diye. Mesela benim tartýþmamda Sheva mevcuttu. Yazýlanlarý gördü, okudu. Ve sildi. Hepsi bu. Bana edilen "sen kimsin lan?" lafý silinmiþ oldu, koyamýyorum bu sebeple. Amacým zaten no post yedirmek falan olsa, orada ortalýðý ayaða kaldýrýrdým. Ses etmedim. Ama görmezden gelme vs diye boþuna yazmýyorum, bilmeni isterim. No post alacak tarzda bir tartýþmaya hiç girmedim 9 senelik forum hayatýmda. Sadece bir kere sigara ile girdik bana kafadan küfrettiði için, ben de küfürle cevap verdim. Bunda ceza aldým 1 hafta yýllar önce. Sigara da sonra gelip hatasýný kabul etti. Sorun yok, kin besleyecek deðiliz. Ama bir huzur, disiplin ortamý tesis edilmeli. Hepimizin yýllar içinde geliþen teknolojiyle ortaya çýkan 50 tane sosyal paylaþým türüne raðmen yýllardýr aldýðý keyif ve yaptýðý paylaþýmlar sebebiyle asla býrakmadýðý bu forumun çizgisi kaymamalý. Derdim budur.

Sözüme güveniyorsan bana böyle bir laf edildi. Ama silindiði için gösteremiyorum. Ve altýný çizerek bu konuyla ilgili herhangi bir ceza düþünülmemesini senden bizzat rica ediyorum. Zira genelin sorunu haline getirmek istemiyorum ben kiþisel birþeyi. Çok gerekli gördüðüm yerde kendim kiþisel çözerim. "Öðretmenim Ali yaramazlýk yapýyor." gibi bir ortam oluþmasýný da istemiyorum. Direk talebimi yazayým. 6 forum admini konuyu ciddiye alýp, aranýzda oturun ve bir konuþun en azýndan "ne oluyor?", "niye oluyor?" diye.

#57 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:39 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

ahmet çakar benzetmesi kadar etkili ve dolu olmamýþ mý içeriði ?

bana öyle yazdýlar diye yazdým diyorsun .. bunun sonu var mý? kan davasý mýdýr? nasýl çözeceðiz nasýl bitireceðiz?Var mý sana bana faydasý?

#58 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:47 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

bana öyle yazdýlar diye yazdým diyorsun .. bunun sonu var mý? kan davasý mýdýr? nasýl çözeceðiz nasýl bitireceðiz?Var mý sana bana faydasý?


hiç yok. bu foruma ilk katýldýðým günde "ayrýcalýklý üyeler" vardý, bugünde var, ne zaman ayrýcalýklý olduðunu düþünen kiþiler (ki senin yaþadýðýn küfür olayýnda olduðu gibi), istediðime istediðim gideri yaparým, uyarý yada ceza veremezler düþüncesi son bulur, ne zaman Adamýn nickinde spiker var diye dalga geçenler bu forumda ceza alýr, baþkana hakaret eden tolere edilmez, ne zaman farklý düþünen linç edilme korkusu yaþamaz o zaman üslup deðiþir.

#59 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.835 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:50 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin Galathian, konuþmasýna yöneticilerde çok kez konuþuyor ama insanlar birbirine kin dolu davrandýkça ne ceza ne baþka bir tutum çözüm olmuyor..Bunca zamandýr üye olan insanlarýn polise ihtiyaç duymadýðý gün seninde benimde istediðim ortam zaten kendisi oluþur.. Ýma yollu didiþme o denli sýk oluyor ki ceza vermeye kalksan hangi birine vereceðiz hangi sebepden vereceðiz o bile kaos haline geliyor..Kenardan izliyoruz ..Bu seferden göz yumuyor deniyor..Birine ceza versen ona verdin bunada ver o zaman oluyor..Hep itne hakemiz anlayacaðýn :) Mesaj silmeleri daha dikkat etmemiz lazým..Iskaladýklarýmýzý da bildir butonuyla en azýndan bildirin ki gerekçesi ispatýyla cezayý verelim..

#60 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Mayıs 2013 - 01:51 ÖS

Cevap : westham'in cezasi ertelensin

Allez bunu da sana soruyorum, insomnia ya yazdýðýn son mesajýn içeriðinde laf sokmak dýþýnda ne var abi?


onun laf sokuþu bile hayali abicim

topic orada, sezon baþý sokak basketbolu oynadýðýmýzý söyleyen tek ben deðilim, hawkinsin gidiþi markoishvilinin geliþi ile sistem basketbolu oynamaya baþladýðýmýzý da yazmýþýz, daha ortada 16/16 falan yok, sezon sonunda da eðrisi doðrusuna denk geldi çok zor iþ baþardý takým demiþiz.

yani sahaya bakmýþ ne gördüysek yazmýþýz, iyiyken iyi kötüyken kötü, bayan takýmýna demediðimiz laf kalmamýþ ama 2-1 geri düþtüklerinde bile helal olsun mücadelenize demiþiz, dün öyle demiþtik diye bir takýntýya girmemiþiz.

ama bayan takýmý 2. maçta katledilirken biz hakeme saydýrýrken, arkadaþ benfica maçýnda hakemlere yüklenenlere laf soktuðu için dediðinden dönemeyerek burada bile hakemlere küfür edenlere laf sokmaya uðraþacak kadar galatasaray aþkýyla yazar.

neyse bu dediklerimin hiç biri alperi kuytýn alternatifi gören adamýn dünya futbolunu takip edin ulemalýðýna cevap olamaz tabi. ilk benfica maçýndan sonra millete cahil cühela edebiyatý yapýp puuuaaahhh, zuuuaaahh diye mutlu mesut yazarken benficanýn 4 oyuncusunun eksik olduðunu düþünmezler, ama feneri kanýrttýklarýnda 4 adamýn eksikliði sebeptir, biz alýþtýk artýk, takip edin siz de alýþýrsýnýz.