İçeriğe git


Resim
* * * * * 2 oy

Mali Konular


 • Please log in to reply
249 replies to this topic

#41 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Mayıs 2013 - 11:34 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Galatasaray zenginler kulübünde Þampiyon, sponsorluk, stat, TV gelirleriyle kasasýný doldurdu. Cimbom, Avrupa’da geliri 100 milyon Euro’yu aþan kulüpler arasýna girdi. Geçen sezon 95.1 milyon Euro’luk gelir elde eden Galatasaray, bu sezon rekor kýrarak þampiyon oldu. Devler Ligi ve Süper Lig yayýn hakký, sponsorluk, stadyum, GS Store satýþlarý ve isim hakký gelirleri 137 milyon Euro’yu bulan sarý kýrmýzýlýlar, Türk futbol tarihinin en çok kazanan kulübü oldu. Ligin bitimine iki hafta kala üst üste ikinci kez þampiyon olan Galatasaray, Avrupa’da geliri 100 milyon Euro’yu aþan kulüpler arasýna girmeyi de baþardý. Sarý kýrmýzýlýlar bu sezon en çok parayý Türk Telekom Arena’dan elde etti. 52 bin kiþilik stadyumda sezon baþýnda 42 bin adet kombine satan Galatasaray, son 5 maç için de 5 bin adet kombine sattý. Bu sezon adeta kapalý giþe oynayan Galatasaray’ýn bilet fiyatlarý da 700 lirayý gördü. 157 adet locanýn bulunduðu Türk Telekom Arena’da 2014 yýlýnda ise stat gelirlerinin artmasý bekleniyor. 3 yýllýðýna kiralanan localar, 2014 yýlýnda tekrar satýþa çýkacak. Aslan'ýn gelirleri · Stat: 40 milyon Euro. · Þampiyonlar Ligi: 32 milyon Euro. · GS Store: 25 milyon Euro. · LÝig performans ödülü: 28 milyon Euro. · Sponsorluk: 10 milyon Euro. · Ýsim hakký: 2 milyon Euro. Yayýn gelirleri lideri Süper Lig’de 20 galibiyet, 8 beraberlik alan G.Saray performans primi olarak daðýtýlan yayýn haklarýndan da önemli bir gelire ulaþtý. Cimbom 20 galibiyet için kasasýna 18 milyon lira, 8 beraberlik için de 3.6 milyon lira koydu. Lige katýlým payý olarak 11 milyon lira alan Aslan, geçmiþ þampiyonluk ödülleriyle toplam 66 milyon lira kazandý. Zenginler ligine girdiler Galatasaray’ýn UEFA’dan aldýðý ödül miktarý 32 milyon Euro’yu buldu. Cimbom, Devler Ligi geliriyle gelecek sezon Deloitte tarafýndan açýklanan “Avrupa’nýn en zengin ilk 20 kulübü” arasýna girecek, bu lige katýlan ikinci Türk takýmý olacak.

#42 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Mayıs 2013 - 03:08 ÖS

Cevap : Mali Konular Rekorsaray: 400.000 forma Þampiyonlar Ligi ile gelirlerini katlayan, 45 bin kombine satan, kupalara doymayan Cimbom her alanda zirvede. Ünal Aysal baþkanlýðýnda, Fatih Terim komutasýndaki Galatasaray rekorlara doymuyor. Üst üste ikinci, toplamda 19. þampiyonluðunu ilan eden sarý-kýrmýzýlýlar, sadece saha içinde kazanmýyor, saha dýþýnda gelirlerini katlýyor. Nasýl mý… GS Store’larda þampiyonluk sonrasý forma kalmadý. Kulüp yetkilileri, taraftarýn aþýrý ilgisine artýk cevap veremiyor ve “Tüm formalar tükendi. Depolarda bile forma yok” demekle yetiniyor. Haftaya þampiyonluk kupasýný kaldýracak Galatasaray’ýn yeni sezon formalarý Trabzonspor maçý öncesi satýþa çýkabilir ve taraftarýn beklentisi karþýlanabilir. BU sezon 400 bine yakýn forma satýldý. Sneijder-Drogba transferi sonrasý forma satýþlarý patladý. Ortalama 120 TL’ye satýlan formalardan sarý-kýrmýzýlýlar, yapýlan anlaþma gereði %50 kar etti. Böylece kulübün kasasýna yaklaþýk 24 milyon TL para girdi. GS STORE ARTIK PARA BASIYOR Geçen yýl 65 milyon TL ciro yapan GS Store’un bu sene bu rakamý çok daha yüksek seviyelere çektiði kesin. Ligde topladýðý 68 puan karþýlýðýnda 21.3 milyon TL performans geliri elde eden Galatasaray, þampiyonluk kupasý ile 15 milyon TL daha alacak. Yýllar sonra Þampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Galatasaray, çeyrek finale kaldýðý arenada 30 milyon eurodan fazla kazandý. Sezon baþý 42 bin kombine satarak rekor kýran sarý-kýrmýzýlý kulüp, sezon içinde bu sayýyý 45 bine yükseltti ve 60 milyon dolara yakýn tribün geliri elde etti. Bahadýr ÇOKÝÞLER / ###

#43 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Temmuz 2013 - 11:11 ÖS

Cevap : Mali Konular GALATASARAY ÝHALE KURBANI OLDU Dün UEFA kulüplere daðýttýðý ücretleri açýklandýktan sonra herkesin aklýnda oluþan GALATASARAY'IN Market-Pool gelirleri neden düþük sorusunun cevabýný Arena Aslaný sizler için araþtýrdý. 2012-2015 yýllarýný kapsayan yayýn ihalesini Türkiye'deki yayýncý kuruluþ diðer ülkere göre daha düþük ücretle aldý. Diðer ülkelerin yayýncýlarý daha yüksek bedelle ihaleyi aldýklarýndan GALATASARAY'IN yayýn geliri daha düþük kaldý. GALATASARAY yönetimi ihale sonuçlarýný UEFA'ya sordu ancak UEFA gizli bilgi olduðu gerekçesiyle teklifleri açýklamýyor. Kýsacasý gelirlerde bir hata söz konusu deðil, ihalenin düþük ücretle alýnmýþ olmasý GALATASARAY'IN gelirinin düþük olmasýnýn ana sebebi. (ARENA ASLANI ÖZEL)

#44 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Eylül 2013 - 11:37 ÖÖ

Cevap : Mali Konular G.Saray Spor Kulübü, Yýldýz Holging (Ülker) ile dev bir sponsorluk anlaþmasýna daha imza attý. Galatasaray'dan KAP’a gönderilen bildirime göre 3 sezonluk anlaþma için G.Saray’a toplamda 18.400.000 TL ödenecek. G.Saray’dan KAP’a gönderilen açýklama þöyle: - Þirketimiz ile Yýldýz Holding A.Þ. arasýnda 2013-2014 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 (son sezon opsiyonlu) futbol sezonu için reklam hizmet sözleþmesi imzalanmýþtýr. Buna göre, Yýldýz Holding A.Þ. Þirketimize, 2013-2014 futbol sezonu için 5.800.000 TL, 2014-2015 futbol sezonu için 6.300.000 TL ve eðer 2015-2016 futbol sezonu için de anlaþma saðlanýrsa 6.300.000 TL ödeyecektir.

#45 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ekim 2013 - 02:04 ÖS

Cevap : Mali Konular Galatasaray'ý finansal olarak zor günlerin beklediðini dile getiren eski yönetici Haznedaroðlu, "Real Madrid, zamanýnda iflas ettiðinde Madrid Belediyesi yardým etti. Galatasaray'a belediye de yardým etmez" dedi. Galatasaray'da bir önceki Ünal Aysal yönetiminde yer alan isimlerden olan Semih Haznedaroðlu sarsýcý açýklamalar yaptý. Bugün'ün haberine göre; Galatasaray Mali Ýþler Sorumlusu Mete Ýkiz'in önceki gün yaptýðý, "Mevcut borçlardan daha önceki Aysal yönetiminde yer alan, ancak yeni yönetimde görev almayan arkadaþlarýmýz sorumludur" yönündeki açýklamasýna ateþ püsküren Haznedaroðlu, "Benim zamanýmda futbol takýmýnda gelirler maliyeti karþýlýyordu. Ama sonradan büyük transferler yapýldý. Drogba, Sneijder alýndý. Bruma'ya 10 milyon euro verildi. Teknik heyet deðiþti. Bunlar hep artý masraf. Tabii ki sportif baþarýyý düþüneceksiniz. Ancak futbolda baþarýsýz olduðunuz zaman iþin baþýnda kalmak zorlaþýr. Bir gün hesaplar karþýnýza gelir. Real Madrid zamanýnda iflas ettiðinde o dönemki Madrid Belediyesi araya girip durumu kurtarmýþtý. Ancak, Galatasaray'ýn baþýna böyle bir durum gelirse belediye de yardým etmez" diye konuþtu. HEPSÝ AYSAL'IN ÝRADESÝYLE YAPILDI Mete Ýkiz'in kendilerini bir önceki yönetimle karþýlaþtýrmasýnýn yanlýþ olduðunu belirten Haznedaroðlu, "Adnan Polat yönetimi deseydi anlardým. Benim de içinde olduðum bir önceki yönetimde bütün masraflar ve harcamalar bilhassa transfere harcanan büyük paralarýn hepsi Ünal Aysal'ýn iradesiyle yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla meydana çýkan borç onun iradesiyle, onun yönetimiyle ortaya çýkmýþtýr. O da Aysal yönetimiydi, þimdiki yönetim de Aysal yönetimi. Harcamalar da yüzde 95 oranýnda baþkanýn talimatýyla yapýldýðýna göre demek ki geçen yönetimde de ayný kiþinin iradesiyle borçlar artmýþ. Ayný kiþinin iradesiyle borçlar artmaya da devam ediyor" dedi. GELÝRLER MALÝYETÝN 3'TE 1'Ý BÝLE DEÐÝL Galatasaray'ýn bütün branþlarda sportif baþarý hedefiyle hareket ettiðini belirten Haznedaroðlu, "Bu ekonomik imkanlara yani harcamalara baðlý. Dolayýsýyla böyle hareket ettiðiniz zaman eðer bunlarýn kaynaklarýný gelirlerinizle finanse edemeyecek durumdaysanýz ki edemiyoruz, o zaman borçlarýn artmasý kaçýnýlmaz. Bir misal vereyim. Basketbolda Galatasaray, Türkiye þartlarýnda süper bir takým. Ancak bunun bir maliyeti var. Maalesef bu maliyet gelirin çok üstünde. Sponsor olmasýna raðmen gelirler maliyetin 3'te 1'ini karþýlamýyordur belki de" dedi. Birtakým yanlýþlar var Ünal Aysal'ýn göreve geldiði ilk günlerde "2 seneden sonra rahatlarýz" dediðini hatýrlatan Haznedaroðlu, "Gerek genel kurulda gerek divan kurulunda devraldýðýmýz o zamanki borçlarýn azalacaðýný ve döndürülebilir bir borç hale geleceðinden bahsetmiþti. 3 sene geçti bu durum tersine tecelli etti. Aysal'ýn ekonomik kalemlerde þimdi pozitife geçmesi lazýmdý. Olmadýðýna göre birtakým yanlýþlar var demektir" ifadelerini kullandý. 22 milyon euro harcandý Galatasaray transfer döneminde son olarak Bruma'yý kadrosuna katarken Portekizli oyuncu için kulübü Sporting'e 10 milyon euro verdi. Felipe Melo için Juventus'a 3 milyon 750 bin euro, Umut Bulut için Toulouse'a 2 milyon 700 bin euro ve Chedjou için de Lille'e 6 milyon 300 bin euro ödendi. DERBÝYE KADAR SÜRE VERDÝ Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, devre arasýnda yapýlacak transferlerle kafasýndaki kadroyu ve takým þablonunu oturtmak için çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýtalyan teknik adam, kalabalýk, güçlü bir savunma ve orta sahaya sahip, hücumda çabuk çoðalýp, hýzlý oyuncularla rakibin zaaflarýný deðerlendirecek bir takým oluþturmayý hedefliyor. Mancini, bu yolda da öncelikle elindeki kadronun neler yapabileceðini, kadroya katýlabilecek alternatifleri deðerlendiriyor. Futbolcularýna kendilerini göstermeleri için yaklaþýk 1 aylýk bir süre tanýyan Ýtalyan çalýþtýrýcý, Fenerbahçe derbisinin ardýndan transfer hamleleri için raporunu yönetim kuruluna verecek. internetspor

#46 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.095 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ekim 2013 - 04:46 ÖS

Cevap : Mali Konular Yeni eski yonetici farketmez.. yeter ki mikrofonu uzat, ozellikle kendi kulubune sallamakta ustlerine yok.

#47 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.063 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ekim 2013 - 09:42 ÖS

Cevap : Mali Konular Takýmýn baþarý mecburiyeti olduðunu, maliyetlerin yüksek olduðunu sokaktaki çocuk biliyor..Drogba sana 60 milyon TL lik þampiyonluðu getirdi..Drogba wes yüzünden maliyet artmýþ..peh.. sercana 5 milyon verirken semih bey hangi kurumun yöneticisiydi? Aklý baþýnda bir adam yönetici olmayacak mý bize yahu?Sallýyorsun bari doðru yerden salla.. Bize belediye yardým etmesin zaten belediyecilerin hali ortada..Sen ve senin kafa yapýndaki adamlar bizden uzak olsun biz tüm maliyetlere razýyýz..

#48 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ekim 2013 - 10:25 ÖS

Cevap : Mali Konular

Bize belediye yardým etmesin zaten belediyecilerin hali ortada..Sen ve senin kafa yapýndaki adamlar bizden uzak olsun biz tüm maliyetlere razýyýz..


Bu herif ayný zamanda yonetimdeyken 'Baskan'ým ne dese haklý', padisahým cok yasa diye geziyordu..

Melo takýmýn en zayýf halkasý, yakýsmýyor gibi aptal aptal acýklamalarý vardý..O donem uyuz olmustum..Demek ki varmýs bir sebebi..Ýnsallah icerdeki gizli detaylarý afise etmiyodur da camur at izi kalsýn konusmasýdýr..

#49 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.075 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2013 - 10:54 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Mete ikiz denen herifin yaptigi aciklama arada kaynamasin. Ne demek lan " borclardan Aysalin ilk doneminde gorev alan su an almayan yoneticiler sorumludur" birisi bana bu cumlenin anlam ve onemini aciklasin. Unal baskan bostan korkulugu muymus ta o sorumlu degil ama altindakiler sorumlu.., yani sorumlu Adnan. Ozturk, Ali furust ve A.Albayrak diyor.. Ne yapmis bu adamlar onu da aciklasin. Zimmetine para falan mi gecirmis. Bu adamlarin hicbirisinin tek basina harcama yetkisi yoktu. Baska turlu sorumlu olamazlar. Parayi icetmis olamlari lazim.. Mete ikiz in aciklamalarindan anladigim su. SPK olayi patlarsa cok feci sekilde sapi tutuyoruz. Onun telasi icinde boku kendi izerinden gecmis yoneticilere atma cabasi. Bunu yaparken o donemki baskani da cekip icinden cikarmaya calisiyor. Tabi yiyen olursa. Ha bu forumda bunu bile sineye cekecek 2-3 kisi biliyroum da kongre yemez..hani borcumuz falan azalmisti? Ne oldu da ipe sapa gelmez sekilde baskani ayirarark eski yoneticlere bok atilir oldu? Aysal tam kendine yakisir bir yonetim kurulu kurmus. Hergun bir tanesi cikip ne derece cigersiz olduklarini ispatliyor masallah. Yonetim kurulu degil mahalle dedikodu tayfasi..konken ekibi..iclerinde yine en adam gibi olani C.Ercetin. Bir de irma..

#50 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2013 - 12:29 ÖS

Cevap : Mali Konular

.iclerinde yine en adam gibi olani C.Ercetin. Bir de irma..


hahahah :) Ýmza atýyorum :)

Valla konusulanlar borcumuzun arttýgý ve tehlikeli bir boyutta olduguna dair..Bu eski yoneticilerin zýrt zýrt konusmasý bu sorumluluktan kacmak icin mi acaba?

#51 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.508 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2013 - 12:51 ÖS

Cevap : Mali Konular Söz konusu futbolcu transferleriyse, Drogba ve Sneijder´den önce bu oyuncular kadar verimli olamayan transferlere bakacaksin. Amrabat, Sercan gibi verim alamadigimiz oyunculardan kaynaklaniyor ilk önce. Kafadan 12 milyon euro sadece bonservis ücreti. Ikincisi TFF´nin yabanci sinirlamasi. Vasat yerlilerin aldiklari ücretler neden tavan yapiyor? Engin Baytar, Sabri, H.Balta, Gökhan Zan´in yenilenen sözlesmelerindeki fiyat artislari. Onun disinda bu sezonki transferler var, ki bu sezonun basarisiyla kendilerini amorte etmeleri gerekir (Bruma, Chedjou) -> 16,5 milyon euro Ve Mancini degisikliginden kaynaklanan zarar. Kisa dönemde borcumuz böylelikle artti. Sportif basari gelmezse, para getirecek 1-2 oyuncu satilmasi gerekecek zorunlu olarak.

#52 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ekim 2013 - 12:55 ÖS

Cevap : Mali Konular

Amrabat, Sercan gibi verim alamadigimiz oyunculardan kaynaklaniyor ilk önce. Kafadan 12 milyon euro sadece bonservis ücreti.


Riera var asýl..Dünya üzerinde eþi benzeri sözleþmesi yok kendisinin..3 milyon ilk sene, 3.1 ikinci sene, 3.2 ücüncü sene..Sonra klup bul dediler, gitmem otururum dedi adam,bir türlü uzlaþamadýlar..Neyse ki sol bek oynadý..

#53 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Kasım 2013 - 11:29 ÖS

Galatasaray Yönetimi 10 yıldır kulübün mali yönden en büyük kanburu olan Vakıfbank borçlarını dün sıfırladı. Toplamda 40 milyon dolar ana para, 13.5 milyon dolar da faiz ödendi. 241 milyon dolarlık teminat böylece serbest kaldı.

 

Galatasaray’ın mali açıdan karanlık döneminin en önemli simgelerinden biri olan Vakıfbank borçları dün itibariyle sıfırlandı.  Sarı-kırmızılı ekip son iki yılda ligde şampiyonluk, Avrupa’da çeyrek final, iki süper kupa ve Emirates gibi prestijli bir kupayı müzesine götürmüş, ancak son dönemde futbolda yaşanan düşüş Başkan Ünal Aysal ve ekibine yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, sportif tablo bir yana Cim-Bom mali yönden önemli bir operasyona imza attı. Son 10 yıl kulübün en büyük kanburu olan Vakıfbank borçları tamamen bitti ve sarı-kırmızılı yönetim ciddi anlamda rahatladı. 10 yıl önce alınan ama geri ödenmek yerine sürekli ertelenen ve yapılandırılan borç Aysal döneminde sıfırlandı. Cim-Bom’un patronu koltuğa oturduktan sonra 40 milyon dolar ana para ödemesinin yanısıra 13.5 milyon dolar da faiz ödemesinin yapıldığı belirlendi.

Galatasaray son taksidi de dün yatırarak, kulübe ait banka borçlarını tamamladı. Denizbank borçlarının Sportif AŞ’de göründüğü bu yüzden kulübe ait başka bir banka borcunun kalmadığı ifade edildi.

Galatasaray bu borcu ödeyerek 241 milyon dolar tutarındaki teminatın serbest kalmasını da sağladı. Üzerinde durulan bir diğer nokta ise Vakıfbank borcunun Aysal döneminden çok önce alınıp harcanmasına karşın geri ödemenin son 2 yılda yapılmış olması. Diğer taraftan Vakıfbank borcunun sona ermesi martta yapılacak mali kongre öncesi yönetimi de ciddi anlamda rahatlattı. 

 

-----------------------

 

Bunları da görmek lazım...


24bpk.png

Sevdamız kişilere değil, renkleredir..

#54 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Aralık 2013 - 09:14 ÖÖ

Bunları da görmek lazım...

 

 

neyi görelim abi, vakıfbankı kapat denizbanka borçlan, kulübü sıfırla şirketi batır, neyi görelim sen söyle biz de görelim.

 

bu kadar işleme rağmen,( hisse satıldı, sermaye arttırımı yapıldı, sponsorluklar stad gelirleri arttı, cl geliri, store kar etti) bir kişi de çıkıp mali yönden iyi gidiyoruz, şirketin kulübün ıvırın zıvırın toplam borç yükü şu kadar azaldı diyebiliyor mu? söylenen tek şey var, 2. sermaye arttırımı olmazsa gümledik. #55 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Aralık 2013 - 12:01 ÖS

Vakıfbank'ı kapat, Akbank'dan al..Cok elle tutulur basarı..Bunun icin genel kurulu beklemek lazım..Adnan Polat ve Canaydın da bitirdik diyordu..

 

GS STORE'dan kızarkadasıma forma aldım, calısan kız 2 TL kar ediyoruz artık en fazla ayda dedi..Fatih hoca'nın doneminde 35-40 milyar ile kapatıyorduk ayı dedi..Kendini kandırmasın kimse, merchandise isleri de kotu gidiyor..


Kral Yokken Soytarilar Cosar, Kral Yokken Efelenir Cakallar, Verilen Her Aranin Bir sonu Vardir, Kral Mekana Gelince KOPEKLER AYAGA KALKAR!!!!!

#56 Simao

Simao

  Senior Member

 • Members
 • 6.508 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mart 2014 - 10:21 ÖÖ

Uzmandan G.Saray'a UEFA'dan ceza uyarısı!
 
Finansal Fair-Play uzmanı Paolo Ciabattini, Galatasaray'ın mali durumunu analiz etti: "İlk denetlemeyi geçer ancak sonrası için çok dikkatli olmaları gerekiyor."
 

UEFA'nın uzun yıllardır gündemde tuttuğu Finansal Fair-Play (FFP) kurallarının ilk denetleme dönemi yaklaşırken, son yıllarda maliyeti yüksek transferlere imza atan Galatasaray'ın denetlemeden geçip geçemeyeceği merak konusu.

Geçen hafta İtalyan basınına Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin durumlarını değerlendiren ve Finansal Fair-Play üzerine bir kitap yazan uzman Paolo Ciabattini, Galatasaray'ın ve Türkiye futbolunun durumunu Sabah için analiz etti.

CİMBOM İLK DENETLEMEYİ GEÇER

Nisan ayında gerçekleştirilecek ilk denetlemede Galatasaray'ın herhangi bir yaptırıma ya da uyarıya uğrayacağını öngörmediğini belirten Ciabattini, "Galatasaray'ın verilerine baktığımızda 2012 ve 2013 dönemlerinde zarar ettiğini görüyoruz. 53 milyon Euro'luk zararla 45 milyon Euro'luk maksimum zarar sınırını geçse de kural gereği 1 Haziran 2010 öncesi imzalanan kontratlar hesaptan düşülünce (15 milyon Euro) Galatasaray'ın büyük bir problem yaşamayacağını sanıyorum" diyor. İtalyan ekonomist ayrıca UEFA'nın ilk denetlemede daha esnek olmasının beklendiğini söylüyor.

İKİNCİ DÖNEMDE CEZA TEHLİKESİ

Öte yandan Ciabattini, Galatasaray'ın bu sefer yaptırım almasa da ikinci denetleme döneminde problem yaşayabileceği görüşünde... İtalyan ekonomist, "İkinci denetleme döneminde 31 Mayıs 2014 sonuna kadar olan maaş giderleri de dahil olacak, bu da Didier Drogba ile Wesley Sneijder'in yüksek maliyetli kontratlarını hesaba katacak. Eğer giderler daha da artarsa Galatasaray'ın UEFA gelirlerine kısmen bloke koyulması veya Avrupa kupalarında transfer yasağı gelmesi gibi yaptırımlar söz konusu olabilir" yorumunu yapıyor.

"G.SARAY MAAŞ GİDERLERİNİ KISMALI"

Finansal Fair-Play kurallarının ciddiye alınmasında Paris SG meselesinin nasıl ele alınacağının hayati olduğunu dile getiren uzman, mevcut kurallar devam ederse Galatasaray'ın özellikle yüksek maaş giderlerini kısmak için çaba göstermesi gerektiğini söylüyor. Ciabattini, "Galatasaray'ın gelir düzeyi için Drogba, Sneijder ve Mancini'nin sözleşmeleri çok büyük. Bence Türk takımları yüksek maaşlar alan, yaşlı yıldızlar yerine potansiyelli gençoyunculara yönelmeli ve scouting sistemlerini geliştirmeli. Bu şekilde hembaşarıyı koruyup hem de finansal problem yaşamadan devam edebilirler" dedi.

PAOLO CİABATTİNİ KİMDİR?

Finansal Fair-Play üzerine bir kitap yazmış olan Paolo Ciabattini, başta İtalya olmak üzere Avrupa'da saygı gören bir ekonomist. 1965 doğumlu Ciabattini, 18 senedir Pioneer Italia'da Finans Direktörü olarak çalışıyor. Ciabattini'nin geçen hafta yayınladığı analiz Avrupa'da büyük yankı yaratmıştı.

-----------------------------------------------------

 

Enteresan bir haber düsülmüs finansal durumumuz hakkinda. Bu durumda ya kisa vadede gelirlerimizi önemli ölcüde arttirmamiz lazim ya da yüksek ücretli oyunculardan kurtulmamiz gerekiyor.


# 10 - Felipe Melo

#57 mclark

mclark

  Member

 • Members
 • 130 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mart 2014 - 10:45 ÖÖ

Bu ürünlerdeki asıl maliyet isim hakkı ve logo kısmıdır. Yoksa t-shirtler zaten ucuzca tedarik edilebilir.Ayrıca dükkan kiraları oldukça yüksek kalem olarak bir diğer maliyet unsuru oluyor. Ayrıca forma ve nike markalı ürünlerde çok katı bir sipariş rakamı olayı var. Çünkü iadesi olmayan karmakarışık bir anlaşma usulü... Mesela evvelki senelerin elde patlayanları Limango sitesinden çok ucuza satılıyor. Buda piyasadaki alıcıların talbine ucuz arz olarak karşıladığı için yeni sezon ürünü satışı konusunda sıkıntı oluyor ve sipariş rakamları çok kısıtlı kısıtlı veriliyor. Fenerium mağazalarında durum daha vahim yakınen biliyorum. Bacanağımın bir Fenerium mağazası var. Adamlar satılan maldan veriyor siparişi o malı alması için hiç gitmeyen mal yüksek fiyattan mağazaya kaskallanıyor. Fenerium bu satılmayanları mağazalara kakalayınca %50 indirim diye kampanyaya sokuyor. Mağaza  satılan malı almak için zorla satılan malda karsız hatta zararına kampanyayagiriyor satılan malın karındanda oluyor. Onlarda siparişi az vererek bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Abdullah Kiğılı zaten franchaise mağaza istemiyordu.Yükü franchais mağazaların üstüne yükledi de yükledi.#58 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mart 2014 - 12:01 ÖS

Valla Fenerium'u bilmem ama durum cok parlak degil gibi kendi adımıza..2 senedir ust duzey basarı var, kombine satıslarından bilet bulamıyoruz,basarıyla paralel sponsorlar geliyor..Ciddi bir reklam yaptık ama hala zor durumlarda kalacaksak,oturup dusunmek gerekir..


Kral Yokken Soytarilar Cosar, Kral Yokken Efelenir Cakallar, Verilen Her Aranin Bir sonu Vardir, Kral Mekana Gelince KOPEKLER AYAGA KALKAR!!!!!

#59 mclark

mclark

  Member

 • Members
 • 130 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mart 2014 - 12:52 ÖS

Sportif A.Ş. deki zarar stoğu 2 senede olmadığına göre 2 senelik gelirlerle kapanması imkansız zaten bu yüzden emisyon pirimli sermaye arttırımı yapıyoruz. GS store olarak kar imkansız değil ama maliyetleri oluşturan kalemlerle zaten Sportif A.Ş.ye para aktarımı oluyor zaten

(lisans logo ve isim hakkı kira gibi) Bu yüzden GS store bilançosunda kar rakamı aramak anlamlı olmaz. Çünkü kar üzerinden vergi doğacağı için maliyetler ile gelir arasın da cüzi bir kar dizaynı yapılması doğaldır. Sportif A.Ş. ler vergiden muaf ama iştirakleri vergiden muaf değil maalesef...Kardan çok bizi cironun giderek artması daha çok ilgilendirmelidir. Bu yüzden GS store olayında kompozisyonu bu şekilde okumak daha farklı bakış açısı yakalamamıza yardımcı olabilir. Ancak Store larda eleştirilecek konular yok değil. Ürün dizynları ürün çeşitliliği ve ürün bulunabilirliği konusunda taraftarları çıldırtan sayısız olay yaşanmıştır. Ürünlerin beden kalıpları bile birbirini tutmuyor. Düzeltilmesi gereken çok husus var ama patron şirketi olmayan yapılarda gözünüzün önündeki doğruyu bile gerçekleştirmek çok zor oluyor herhalde .İşte bence asıl üstünde durulması gereken konu bu yapısal hantallık,#60 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.450 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Mart 2014 - 01:12 ÖS

ben bu kadar detaydan pek anlamam ama, buralarda gezinen fener yalaması menejerin devre arası transferlerimizi, sezon sonunda transfer yasağı yiyecekleri için bu kadar transfer yaptılar şeklinde yorumladığını duydum. topicte bahsetmiştim Önder abi sanmıyorum demişti , inşAllah öyle bişey yoktur. 


0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye