İçeriğe git


Resim
* * * * * 2 oy

Mali Konular


 • Please log in to reply
249 replies to this topic

#1 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Ocak 2013 - 02:24 ÖS

Son donemler duzelen mali profilimiz ile ilgili Barýs Bey guzel bir bilgilendirme yapmýs..

Baris Cenk Akkaya ‏@bariscenkakkaya
takýmýný sýrf arena nýn gelirleri ve taraftarýnýn gücüylen kurabiliyor götürebiliyor tebrikler büyük galatasaray taraftarý
Expand Reply Favorite
5m Baris Cenk Akkaya ‏@bariscenkakkaya
þuanda gs nerdeyse loca gelirlerini store ve sponsorluk gelirlerini hatta yayýn gelirlerinin ciddi bir bölümünü kullanmayarak
Expand
6m Baris Cenk Akkaya ‏@bariscenkakkaya
Yeniden ayaða dikildi bu yüzden bu seneki geçiþ sürecide önemli dedik
Expand
6m Baris Cenk Akkaya ‏@bariscenkakkaya
GS da herþeye raðmen doðru yönetim ve takýmýn baþarýsý taraftarýn kulübü sahiplenmesi hem borçlarý ciddi manada indirdi hemde GS küllerinden
Expand
14m Baris Cenk Akkaya ‏@bariscenkakkaya
þampiðyonluk store gelirlerini bu hesaba katmýyorum cl gelirlerinide
Expand
15m Baris Cenk Akkaya ‏@bariscenkakkaya
ne kazanmýþtýk bunu hatýrlayan varsa paylaþýrsa sevinirim localarý katmýyoruz :))
Expand
15m Baris Cenk Akkaya ‏@bariscenkakkaya
koyduðum hesaptan ortaya çýkan sonuç takýmýn yýllýk bonservis garanti para maliyeti 50 milyon euro civarý geçen sene kombine artý vip den
Expand


https://pbs.twimg.co...I7BRY.jpg:large

#2 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.828 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Şubat 2013 - 02:29 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Su takimdaki gelir adaletsizligi bir bana mi batiyor. Eray, Emre, Semih, Engin ve Aydin'a yapilan cok ayip. Sabri ne yapiyor da Zan'dan fazla aliyor? Ceyhun!!!!, Sercan ve Furkan'in aldigi paralari ise aklim almiyor. 11de oynayan oyunculara ortalama 2.5 milyon Euro = 27.5 5 high impact yedege 1.5 milyon Euro = 7.5 5 diger yedege 0.5 = 2.5 Inanilmaz dengeli ve hiyerarsik bir kadron olur. Ustelik 37.5 milyon Euro gene su anki maaslarin asagisina geliyor. Yalniz sene sonunda kadroda temizlik sart oglu sart. Kadro planlamamiz son zamanlarda yoldan cikti. Bu kadar orta saha ve defansa gerek yok iken bir de simdi yedek kaleci sayimiz 4 oldu.

#3 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Şubat 2013 - 10:20 ÖS

Cevap : Mali Konular

Tuðrul Akþar/20 Ocak 2013 Son on beþ gündür Interli oyuncu Wesley Sneijder'in transferi sadece ülkemizde deðil, ayný zamanda yurt dýþýnda da büyük bir ilgi konusu olmaya devam ediyor.

Söz konusu oyuncunun transfer maliyeti gerçekten dudak uçuklatacak kadar yüksek. Galatasaray'ýn bu oyuncuya önerdiði tutar, üç yýl için otuz milyon Euro'ya kadar yükseliyor.Oysa, Inter'in Senijder'den kurtulma nedeni de tam olarak bu...Inter'in yýldiz oyuncunun yýllýk maliyetlerinde "feda"da bulunmasýný talep etmesine karþýn, Sneijder'in yýllýk ücretlerinde bir "özveride" bulunmamasý, ipleri kopartma noktasýna getirdi ve Sneijder gözden çýkartýldý.Sneijder Üç Aydýr Maçlara Çýkmýyor!Galatasaray’ýn almaya çalýþtýðý 28 yaþýndaki Hollandalý oyun kurucu üç ayý aþkýn süredir Inter’de herhangi bir resmi maça çýkmadý. Transferde bir çok söylenti olmasýna karþýn, Galatasaray’ýn dýþýnda Avrupa'nýn büyük kulüpleri Sneijder'in transferine iliþkin Inter’e ciddi bir teklif götürmediler. Aslýnda burada yaþanýlan Sneijder’in oyuncu kalitesinden daha çok, el yakan yýllýk maliyetiydi.Daha 18 ay öncesine kadar yere göðe sýðdýrýlamayan bu oyuncu, gerçekten de dünyanýn en iyi 10 numaralarýndan birisi…Arkadaþlarýnýn ifadesine göre Sneijder, idmanlarda en yüksek performansý koyan oyunculardan birisi…Sorun Sneijder'in Maliyeti...Sneijder'ýn yüksek ücret talebi, UEFA kurallarý uyarýnca Ýnter Milan'ýn ortaya koyduðu "denk muhasebe kararlýlýðý" ile ters düþüyor.Filmin baþýna, Aðustos 2010'a geri dönelim isterseniz.O günler, Hollandalý futbolcunun oyun kurucu olarak dünyada bir numara olduðu günler. Sneijder'li Hollanda 2010'da Dünya Kupasý finaline çýkýyor; Mourinho yönetimindeki kulübü de Serie A, Kupa ve Þampiyonlar Ligi'nde eþi görülmemiþ bir "üçlü þampiyonluk" elde ediyordu.

Ýnter, bütün bu baþarýlarýn ardýndan Sneijder'a 5 yýllýk, sezonu 6 milyon eurodan ve 1 milyon euro da yýllýk prim içeren özel bir sözleþme önerdi. Inter bu öneriyi yaptý ama kulüp bir sure sonra bu cömertliðinden piþman oldu.Tabi ki bu piþmanlýkta, futbolcunun sakatlýklarý ve 2010'daki form zirvesine ulaþamamasýnýn da önemli etkisi oldu. Oyuncuya ödenen yüksek maliyete karþýn, beklenen form grafiðinin arzu edilen seviyeden uzak kalmasý, Inter’in, yaklaþan Finansal Fair Play uygulamalarýnýn getirdiði zorunluluðun da etkisiyle, kulübü ister istemez maliyet tasarrufuna yöneltti. Aksi halde, Inter’in Þampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi gelecek sezon hayal olabilirdi."Bütçe önlemleri"Finansal Fair Play kurallarýna uyum saðlayabilmek için baþta Samuel Eto'o, Maicon ve Julio Cesar gibi yüksek ücret alan oyuncularýný elden çýkarmayý baþaran Ýnter, bu oyuncularýn dýþýnda en büyük mali yükü oluþturan oyuncuyu, yani Sneijder’i göndermek için kesin ve etkili bir adým atma ihtiyacý içinde olduðunu, bizzat Ýnter'in sportif direktörü Marco Branca ifade etti.Ýnter'in sportif direktörü Marco Branca kasým ayýnda masaya oturduðu Sneijder'ý maaþýný 1,6 milyon sterlin düþürmeyi, prim ödemelerinde de yýl bazýnda yüzde 50'lik bir kesinti yapmayý kabul etmeye zorladý. Ancak, Sneijder bu teklifi kabul etmeyince, Sneijder’e kulübenin yolunu göründü.Diðer taraftan bu kadar deðerli oyuncuyu Inter serbest de býrakmak istemiyor. Sneijder'in taliplisinin çok olacaðý beklentisi içerisinde olan Inter, bu oyuncunun bonservisini 12 milyon sterlin olarak belirlemiþ durumda. Bu tutarýn üzerine eklenmesi gereken maaþ ödemelerini de unutmamak gerekiyor. Hal böyle olunca Sneijder’in taliplileri ne yazýk ki, çok da fazla deðil.Aslýnda UEFA Finansal Fair Play uygulamasýnýn en olumsuz etkileyeceði kulüplerin baþýnda Inter geliyor. Bu nedenle Inter cidi bir Cost Cutting’e yani, maliyet tasarrufuna yönelmek durumunda. Gelin isterseniz, bu duruma kýsaca bir göz atalým ve Sneijder’i, Inter’in satýp satmamasý gerektiðine birlikte karar verelim.

............................................

SonuçForbes’ýn yapmýþ olduðu son araþtýrmaya göre piyasa deðeri 338 Milyon Euro ile Dünyanýn en deðerli on ikinci kulübü olan, Deloitte’un Para Ligi’ne 211Milyon Euro’luk yýlýk gelirle sekizinci sýradan giren, Serie-A’da 18 þampiyonluðu bulunan, Þampiyonlar Ligi’ni 3 kez kazanma baþarýsý gösteren bir kulübün önündeki zorlu yýllarý görerek, buna þimdiden tedbir almaya çalýþmasý gerçekten bizim için önemli bir ders.Finansal büyüklük bakýmýndan bizden fersah fersah önde bulunan bir takýmýn, gelecek yýllarý kazanmak adýna, sahip olduðu en deðerli oyuncularýný elden çýkartma stratejisine yönelmesi, üzerinde düþünülmeyi gerektiriyor.Bu baðlamda Galatasaray’ýn Sneijder transferindeki ýsrarcý yaklaþýmýný, kulübün sahip olduðu finansal durumu göz önüne getirildiðinde çok anlamlý bulmuyorum. Sneijder’in son yaptýðý açýklamada, “herþey para deðildir, henüz zamaným var. Aceleye getirmek istemiyorum” demesi de, bu transferin çok zor olacaðýný ortaya koyuyor. Belki, de bu transferin gerçekleþmemesi Galatasaray’ýn ve Türk futbolunun hayrýna olur.

http://www.futboleko...aksar&Itemid=58

Sneider transferi öncesi yazýlmýþ.

#4 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Şubat 2013 - 10:44 ÖS

Cevap : Mali Konular

Belki, de bu transferin gerçekleþmemesi Galatasaray’ýn ve Türk futbolunun hayrýna olur.


Sunu keske basta yazsaymýsta,zaman kaybý yaratmasaymýs arkadas :)

Tugrul arkadasa yukardaki tablodaki gelirleri ve dagýlýmlarý da iletmek lazým..Kendi tuttugu ama icten ice kudurdugu takýmda olmamýs galiba ilginc isler,caný sýkýlmýs..Keske birileri Fener'in aldýgý Meireless'in maliyeti kadar derken, Fener hem de o sýra CL'den elenmisti deseymis kulagýna..

Bir de su arkadasýn (Kerem Akbas@kakbas,Hayatým Futbol Dergisi yazarý,CPA, Futbol-Finans temalý blog yazýyor) yapmýs oldugu finans gelir tablosuna bakalým :

Eklenmiş Resim

.

#5 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 12:21 ÖS

Cevap : Mali Konular ali naci küçük ‏@nkucukk KAP’a bildirilen ilk 6 aylýk mali takvime göre G.Saray Kulübü, GS Store maðazasýndan (1 Haziran-30 Kasým) 34.4 milyon TL ciro elde etti. ali naci küçük ‏@nkucukk Sezon sonuna dek Drogba'nýn da Ýstanbul'a geliþi ile hedeflenen forma satýþ adedi 420 bin... ali naci küçük ‏@nkucukk Geçen yýl ise þampiyonluða karþýn 260 bin forma satýþý gerçekleþmiþ. Ve bu sezon bu satýþ rakamýna Aralýk ayýnda ulaþýlmýþ... ali naci küçük ‏@nkucukk GS Store'da sezon baþýndan bu yana satýlan forma adedi ise Perþembe gününe dek 320 bin.. ali naci küçük ‏@nkucukk Þampiyonluða ulaþmasý halinde ise Galatasaray kulübü GS Store’dan 70 milyon TL’lik ciro bekliyor.... Geçen yýlki rakam 32 milyon TL’ydi. *** Herkesin ici rahat olsun, büyük Galatasaray taraftarý gerekeni yapýyor zaten :)

#6 HHMüdüroglu

HHMüdüroglu

  Senior Member

 • Members
 • 1.855 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 12:40 ÖS

Cevap : Mali Konular Bu Spk baþlýðýný girecek yer bulamadým bilgisi olan paylaþabilen varmýdýr abiler

#7 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 01:01 ÖS

Cevap : Mali Konular Burada deginebiliriz,SPK da bir mali olay sonucta...Websitemizden bir sorun olmadýgýna dair acýklama yapýldý,sermaye artýsý yapýlacakmýs revziden sonra..

#8 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.828 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 02:22 ÖS

Cevap : Mali Konular Gecen 2 senede takim ultra basarisiz olunca gelirlerimiz her yerden darbe yedi. Bir de pembe forma gibi ###### gecilen bir kac urun piyasaya surulunce retail satislari cok dusmustu. O donemde retail'de zarar etmis bile olabiliriz. Bu arada, gectigimiz gunlerde Fener'in retail satis gelirleri son 10 senede ortalama nasil artmis diye bakmak istemistim. 2002de 2 milyon TLden 60 milyon TLye artmis diye gordum. Ama sanki burada bir cakallik yapiyorlar ve retail+bilet+kombine gelirlerinin hepsini stad gelirleri altinda topluyorlar. Bizim store'un basarili olup olmadigini rakiplere bakip onlarla karsilastirarak, ulke GDPsinin artis hizi ile paralelligi ile kiyaslayarak ve kendi onceki donemlerimize gore yuzde kac arttirmisiz ona bakarak anlayabiliriz. Aramizda audit yapmis bir cengaver varsa bir analiz patlatsin :)

#9 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 02:26 ÖS

Cevap : Mali Konular 2 sene once 15.000 kisiye, elinde caput gibi adamlarla oynuyordun hocam..Stadýnda loca bile yoktu..Kimse de GS STORE'a gidip, Barýs Ozbek formasý almaya gitmiyordu..Bu is basarýlý bir yonetim,saha basarýsý ile beraber artan bir olgu olmakla beraber, gelir kalemlerinin artýsýyla dengelenir..Nedense hep gider acýsýndan bakýp, gelir olgularýný silerek yorum yapýyorsun..

#10 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 02:27 ÖS

Cevap : Mali Konular

Bu Spk baþlýðýný girecek yer bulamadým bilgisi olan paylaþabilen varmýdýr abiler


bildiðim kadarýyla bir þirketin sermaye artýþlarý arasýnda minimum 3 ay zaman olmalý, bizim baþvuru bu sebepten bile dönmüþ olabilir ama daha önce yazdýðým gibi ilk sermaye artýþýmýzýn spk baþkanýnýn baþýný yediði her yerde konuþulurken yeni baþkanýn bir bahane yaratmasý mecburiydi zaten, biraz zaman geçmesi lazým.

mali durumda en büyük etkiyi arena yaptý, samiyenle stad gelirleri arasýnda 6 katýndan fazla fark olduðu söyleniyor. fenerbahçenin stad gelirinin de %50 fazlasýna ulaþabiliyormuþuz, sebebi loca ve VIP koltuk sayýsýnýn fazlalýðý deniyor. store kalitesini ve çeþitliliðini biraz daha yukarý çekersek orada da rahat yakalarýz feneri. günlük kullanýma yönelik ürün çeþitliliði mutlaka arttýrýlmalý, feneriumun en büyük farký o.

#11 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.828 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 02:43 ÖS

Cevap : Mali Konular Iyi de az once yazdigim yazida olayin gider tarafina en ufak bir vurgu yapmadim. Loca konusuna, butcenin dengelenmesi konularina falan hic girmedim, sadece bizim GS Store'larla ilgili gelir durumumuz dogru trendde artiyor mu diye bir sey yazdim. Gelirlerin artmasi icin yatirim yapilmasi (futbolcu ve basari) konusunda hemfikirim. Ancak daha once belirttigim, bu yatirim parasini cikarir mi argumanina vurgu yapiyor isen ise; yapilan her yatirim onun pozitif getirisi olacagi hesaplanarak yapilmali konusunda fikrim degismedi. Gectigimiz senelerde spor sirketleri yonetimi uzerine az daha phd yapacaktim. Boyle bir imkan oldugunu bilsem, gider bizim baskan'a bu konuda danisman olarak calismak isterim cunku uzerine cok kafa patlattigim bir konu.

#12 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 02:45 ÖS

Cevap : Mali Konular

Hocam burada derin bir 4 buyuklerin gelir ve giderleri uzerine analiz var..:

http://www.hayatimfu...in-bilancolari/

Asýl anlamda denmek istenen sey, yeni stad,basarýlý yonetim,ic saha basarýsý ve markalarla beraber gelirlerin hic olmadýgý kadar artmasýyla beraber makasýn kýsa bir sure icerisinde daralýp,arayý acacak duruma gelmemiz..

#13 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.828 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 02:52 ÖS

Cevap : Mali Konular Engin oradaki yaziyi sen gecen gun bir sey yazdin, onu ararken bulmustum zaten. Ama orada benim kastettigim tarzda bir analiz yok, o arkadas yuzeysel bir sekilde karsilastirma yapmis. Bir iki yerde yorum koymus o yorumlarda da cok vahim hatalar yapmis. Gecen gun dedigim dun aksammis :)

#14 HHMüdüroglu

HHMüdüroglu

  Senior Member

 • Members
 • 1.855 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 03:01 ÖS

Cevap : Mali Konular maç günü gelirlerinde fenerin 3 te 1 i olmamýz ne alaka çok kombine satmamýzdan dolayý falan mý?

#15 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.828 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 03:05 ÖS

Cevap : Mali Konular

maç günü gelirlerinde fenerin 3 te 1 i olmamýz ne alaka çok kombine satmamýzdan dolayý falan mý?


Bu arada, gectigimiz gunlerde Fener'in retail satis gelirleri son 10 senede ortalama nasil artmis diye bakmak istemistim.
2002de 2 milyon TLden 60 milyon TLye artmis diye gordum. Ama sanki burada bir cakallik yapiyorlar ve retail+bilet+kombine gelirlerinin hepsini stad gelirleri altinda topluyorlar.


Adamlar sanki magaza satislarini, bilet satislarini ve kombine satislarini tek bir kalemde, stad hasilati altinda topluyorlar.
Raporlarini acip notlara bir goz atmak lazim.

#16 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 03:13 ÖS

Cevap : Mali Konular

Yýllar önce Arena Stadý topiðinde, yeni stadla birlikte Galatasaray ýn tarihte yeni bir döneme gireceðini söylemiþtim. Ayrýca en çok taraftara sahip olmasýnýn önemine vurgu yapardým filan. Ama ters þeyler söylenirdi yok ne kadar taraftar gelir, bizim taraftar sahip çýkmazmý felan feþmekan.

Oysa seyrettiðim bir belgeselde, Avrupada ve tüm dünyada futbol kulüplerinin gelirini belirleyen ve deðiþtiren temel etkenin yeni ve modern stadlar olduðunu görmüþtüm.

E galatasarayda ultra bir stad yapýyordu. 2 veriyi birleþtirip Galatasaray çað atlayacak dedim.

E þimdi gelir olarak aynende bu dediðim olay var. Hala dahayok yönetim yok store o þu bu ya gerek yok. Stadýný bitiren çað atlar abicim her zaman böyle her yerde böyle.

Özhan Canaydýn ve Adnan Polat ýn baþarýlý olmadýðý söyleniyor, kulübün borçlarýný 35 milyon dan alýp 7 kat artýrdýðý söyleniyor. Ama sonuçta altýn yumurtlayan tavuðu son tuðlaya kadar getirip teslim ettiler.

Bundan sonra yapýlacak iþ, bu altýn yumurtlayan tavuðu iyi yönetmektir. Bi enkazý yönetmek vardýr bide altýn yumurtlayan tavuðu. Altýn yumurtlayan tavuðu yönetmek zevktir .

Yukarda alýntý yaptýðým Tuðrul Akþar da bikaç sene önce demiþti, yeni stadla birlikte yeni Galatasaray ý izlemek heyecan verici olacaktýr vs.

Yinede þu alttaki tabloyuda gözardý etmeyelim. Yeni loca gelirleri olacak ve bu zarar muhtemelen bi anda büyük kara dönecektir sene sonuna kadar.

Ayrýntýlardan anlamam ama, GS kötü yönetilmez, bide iyi yönetilirse, þaha kalkan GS ýn önündeki tek engel, þikecilerin arkasýndaki þikeci baþbakan olacaktýr.

Eklenmiş Resim

#17 HHMüdüroglu

HHMüdüroglu

  Senior Member

 • Members
 • 1.855 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Şubat 2013 - 03:18 ÖS

Cevap : Mali Konular

GS ýn önündeki tek engel, þikecilerin arkasýndaki þikeci baþbakan olacaktýr.


yediði haltlarý ayyuka çýkaran olay oldu bu kiþi klüpleri ayýrma, uefaya yalvarma falan
ama þu 2 senede baþbakana raðmen toparlanabildiysek kendisinede dur diyebilen birileri vardýr diye düþünüyorum yada en azýndan ümit ediyorum.

#18 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Mart 2013 - 01:24 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Twitter'da bazý kongre uyelerini takip ediyorum, yonetimin finansal calýsmasý sadece futbol takýmýnýn basarýsý odaklý oldugu,onun haricinde gider kalemlerinin yuksekligi dikkat cektigini iddia ediyorlar..Boyle bir finansal calýsma varsa,ciddi anlamda sýkýntý olacaktýr..Her zaman Riera'nýn kestigi topa, Burak kosup gol yapamaz..Biraz boyle bakmak lazým bu islere..Basarýlý bir takým kurulabilir ama basarý her zaman finansal durumu temizleyemez..Ýnsallah detaylý bir sekilde bu giderler uzerine calýsacaklardýr..Yoksa ceyrek final oynattýk ama seneye FEDA dedik olsun gibi birseyi kendi adýma kabul etmiyorum..

#19 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Mart 2013 - 01:55 ÖÖ

Cevap : Mali Konular Bence bizim yapmamýz gereken sadece ve sadece Galatasara FC olmak. Diðer branþlarda iþimiz ne ? Bu ülkede amatör branþlar yüzyýl geçse de bir yere varamayacak. Koskoca hükümetler düþünemiyorsa spor altyapýsýný biz neden düþünelim? Futbol klübü olalým. Ajax gibi altyapýyý saðlam tutup futbolcu ihracý yapalým.

#20 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Mart 2013 - 07:16 ÖS

Cevap : Mali Konular

Sunu keske basta yazsaymýsta,zaman kaybý yaratmasaymýs arkadas :)

Tugrul arkadasa yukardaki tablodaki gelirleri ve dagýlýmlarý da iletmek lazým..Kendi tuttugu ama icten ice kudurdugu takýmda olmamýs galiba ilginc isler,caný sýkýlmýs..........
.


Bak Nameless, Tuðrrul Akþar a itiraz etmiþtin ama, mali durumda sorunmu var sorusu sendede oluþmuþ.

Sorun var abi, Türk futbolunun mali durumunda hele GS ve sonra febe dede sorun var. bjk yý saymýyorum bile. feda filan demeye baþladýlar, Avrupa ya gitme haklarý yok. Gidiþatlarý nereye doðru? Hükümet futbolu veya 3 büyükleri desteklermi nereye kadar destekler, hepsini birden desteklermi vesaire.

Bunlar belirsiz sorular.

Büyük transferler yapýldý yine, büyük maliyetler. Bu daha baþlangýç diyor baþkan.

Ben bunlardan ciddi kaygý duyuyorum borcumuz azaldý denmiþti geçen sene, onda sermaye artýrýmý payý varmýydfý filan bilmiyorum, ama þimdi zaten gene borcun arttýðý söyleniyor.

Gidiþat nereye soru iþareti. febe ve artýk baþta bjk içinde öyle.

Shaktar gibi bir takýmý alýpta, ülkesinde Dinamo hakimiyetine son veren, Avrupa da istikrarlý olarak kendini gösteren ve BUNLARI YAPARKENDE BU KULÜBÜ ÇOK GÜÇLÜ MALÝ TABLOYA OTURTAN bana göre dünyanýn muhtemelen en büyük TD si veya TD lerinden biri LUCESCU ya selam yolluyorum.

GS yýllarýndada adýný bilmediðimiz yabancýlarý filan alýp Avrupa da ve ligde üst düzey futbol oynatmýþ,CL de çeyrek final oynatmýþ yýldýza çevirmiþti kalsa onlarý satardýda 10 katýna, yerlerine 20 tane daha yetiþtirirdi.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye