İçeriğe git


Resim
- - - - -

Voleybol 2012/13 Sezonu


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
108 replies to this topic

#21 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2012 - 11:24 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu hiç yatýrým yapýlmamasý bizim gibi bir spor kulübü için mümkün deðil. ama hem bayan hem erkek takýmlarýný üst düzeyin bir kaç týk altýnda oluþturacaðýna aralarýnda seçim yapýp birine aðýrlýk verip onu yükseltmek daha doðru olacak gibi. mesela basket erkek voleybol bayan takýmlarýmý ben avrupada söz sahibi yapacaðým diyeceksin. basket bayan ve voleybol erkek takýmlarýný düþmeyecek seviyede tutacaksýn. Böylece yaklaþýk ayný paralarý harcayarak gözle görülür bir baþarýyý da ortaya koyma þansýn olur bari. bu þekilde yarým yamalak iþ yaparak dünya para harcayýp elde bir þey olmamasýndansa, 2 branþtaki baþarý daha mantýklý geliyor bana. geçen sene sadece taurasiye verilen parayý erkek takýmýna kaydýrsan hem final four oynar hem þampiyon olurdun.

#22 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2012 - 11:48 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu voleybolun, geçtim avrupayý dünyanýn en önemli 5 takýmýndan biriyle oynadýk ve kaybettik. Sanýrsýn her branþýnda gelene gidene çakýyorsun. Madem böyle bir kafayla beklentiye giriliyor ben arkadaþlara þubeyi kapatmayý önermek yerine "direk barcelona üyesi olmalarýný öneriyorum" onlar her branþta gelene giden çakýyor. Rahat rahat maç izlersiniz. akhisardan 3 puan almak için takým kuracaðýma, ordaki parayý amatöre ayýrýrdým ben olsam namým yürürdü bari. sabýr yarabbi sabýr..dayanma gücü ver Allahým.. spordan hiç anlamayanlar, kaybedilmiþ maçta alýnan 2 setin önemini anlamaz çünkü o 2 set 1 puan kazandýrýyor.çankaya belediyesi fenere 1 puan kaybettirdi kendiside 1 puan kazandý. neyse neslihan ve poljaka yenildik resmen, ama bence takým çok güzel iþler yapacak. manþet ve blokta sýkýntýlar var, dünyanýn en iyi hocasý bizde bekleyelim görelim.

#23 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2012 - 01:26 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Kazanma ihtimalimiz de yok zaten, bence de bazý amatör þubelerin amacý baþarý deðil sadece oyuncu yetiþtirmek olmalý.


Abicim kaç oyuncu yetiþtirdin volebolda bilmem nede? Bayan basketbolda kaç oyuncu yetiþtirdin son 5-6 senede? Bütün amatör branþlarda 3-5 yabancýnýn eline bakan takýmlar kuruyosun. Ha diyeceksin bunun genç takýmý var yýldýz takýmý var.. Tamam onlarý devam ettir. Hiçbir iddiasý olmayacak takýma 3 milyon dolar verip 3 tane ecnebi alma..

Öte taraftan daha dün ne dediðini unutan adamlar bu kulübün vakti zamanýnda 12-13 branþta tulum çýkardýðýný falan bilmzezler gider Barcelona örneði vermeye kalkarlar. Bu kulüp tarihinde bir ton amatör branþta + futbolda gelene gidene çaktýðý dönemler olmuþtur. HAdi onu unutttun son dönemde FB nin amatör branþlarda yaptýklarýný falan söyle bari Barca'ya gitmeden..
Ama þu dönem o dönem deðil. Gayet basit birþey söylüyorum. 3 kuruþ paran varsa 80 tane þubeye bölme diyoruz. Sýrf laf ola beri gele takým kuracaðým diye para saçma. HAdi þubeyi kapatmak ayýp diyeceksin (ki bazý þubeler için bence hiç te ayýp deðil ) bari olmayacak iþlere para saçma, belli braþlara konsantre ol. Senet mi yaptýk "baþarýsýz da olsak bütün braþlarda mücadele edeceðiz" diye? Þu anki borç harç içinde bunu deme lüksümüz yok.. Voleybola milyonlar ver. Sonuç? Yendiðin Çankaya'nýn FB den kopardýðý puanlar. Bravo süper iþ.

#24 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2012 - 01:27 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Sanýrsýn her branþýnda gelene gidene çakýyorsun


hiç böyle bir beklentim yok, aksine bir önceki mesajda bence olmasý gerekeni yazmýþým.

ama sen her branþta muhteþem kadrolar kurulduðunu söylüyorsun, doðal olarak o muhteþem kadrolar muhteþem sonuçlar almalý deðil mi?

#25 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ekim 2012 - 02:13 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Voleybolda veya benzer bir amatör branþta Kýsa vadede Baþarý beklentisinin olup olmamasýndan ziyade gelecek 10 sene içinde þampiyonluðu süpürecek kadrolar kurabilme ihtimalimiz var mý? Futbol, su sporlarý, Basketbol bayan erkek ve basketbol engelli dýþýnda o ihtimalin yüksek olduðu bir amatör branþ yok bence.. Her sene 5 milyon euro harcayýp 5. liðe oynayacak bir takým kuracaðýna harcama o 5 milyonu. Ya da FB nin bilmem neyin yaptýðý gibi adam gibi harca, akýllýca harca.. Ha ben FB nin de iyi bir örnek olduðunu düþünmüyorum. Aziz ve sanayici arkadaþlarýnýn kara para aklama projesi olarak peydahlanan amatör þube baþarýlarý çok ta saðlýklý bir yapý deðil. Aha azcýk sarsýldýlar o yapýnýn sývalarý çat diye çatladý. Ama amatör þubelerin kulübe ekstra yük olmadan sponsor firmalar tarafýndan götürülmesi þart. Bu çarký döndüremeyenleri de kapatacaksýn. Ne GS ne BJ ne de FB.. Bu mali yapý içerisinde bu kulüplerin futbol dýþýnda 8-10 amatör þubenin yükünü kaldýrabilmesi mümkün deðil. YArýn öbür gün UEFA finansal kriterler konusunda ümüðüne çöktüðü zaman ister istemez kapatacaksýn o þubelerin bir kýsmýný..

#26 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 07:44 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Ulen yönetim ulen yönetim hep diyorum kadro kurun ama feneri yenmeyin diye, þimdi boþ boþ eleþtiremicez. fb:1 GS:3 hemde tek taraftarýmýz olmadan.. Muhaaaaa haaaaaa muhaaaaaa muhaaaaaa..kapak. imparatorluklar yýkýldý yaþasýn GS.

#27 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 09:44 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Demek ki milletin 5 senedir uðraþtýðý seviyeye 1,5 senede ulaþýlamýyor.


insanýn biraz yüzü kýzarmaz mý acaba?

#28 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 09:53 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu hahahahahahaha hahahahah hahahhaa hahahaha rögar öyle olmaz böyle olur. hahah hahaha hahaha... :) :)

#29 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.494 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 09:57 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Feneve yýne 3un 1ý dustu

#30 barT

barT

  Junior Member

 • Members
 • 1.208 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Ekim 2012 - 10:23 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Yanlýþ hatýrlamýyorsam 2008-2009 sezonunda feneri ligde iki maçta birden yenmiþtik. Demekki voleybol akademisi daha o sezonda bile verimliymiþ:).

#31 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2012 - 01:35 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Eklenmiş Resim

#32 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.193 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2012 - 03:44 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Mermer bile atmis sahaya serefsizler.

#33 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Ekim 2012 - 10:12 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Baþak Koç'a yabancý maddeler atan mahlukatlara sarý lacivert nasýl yakýþýyor bilemezsin.

#34 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2012 - 05:48 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu kýzarmazmýþ, ya yazýlaný anlamýyor, ya kýzaracak yüz yok

#35 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Ekim 2012 - 10:09 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Kurulan Takýma ve yöneticilerine baþtan beri güvenen destekleyen biri olarak zeytinyaðýn suyun üzerine çýkýþýný keyifle izliyorum. Ne uðraþýyorsunuz yaahhhhh gidip 3 transfer yapýn kazanýrsýn diyenlerin Hala gelip buralara yazmasýda ayrý bir medeni cesaret. Tebrik ediyorum bilmemek ayýp deðil öðrenmemek ayýp.

#36 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Kasım 2012 - 04:57 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu

Demek ki milletin 5 senedir uðraþtýðý seviyeye 1,5 senede ulaþýlamýyor.


olmuyor iþte kardeþim, transferle olmuyor.


bunlarý kim yazdý buraya, bunlarý yazýp üstüne 2 hafta sonra bir galibiyet sonrasý, arsýz kahkahalarla sýrf milleti tahrik için o yazýyý koyabilmek için gerçekten kizaracak bir yüzün olmamasý gerekiyor.

#37 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Kasım 2012 - 08:15 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Konunun özünde ne demek istediðimi baþtan beri yazmýþým. Bu þubeye yatýrým yapýlýyor ben transferlerden, yöneticilerden memnunum yazmýþým. Eklemiþim galibiyet alýþkanlýklarýmýzý kaybettik, yüksek seviyede oyun oynamak için daha zamana ihtiyaç var demiþim. Sen ve senin gibiler ne demiþ ? Yap transfer, yen feneri demiþ. Þimdi ben diyorum ki transfer yapýlmadan yendik iþte. aklý sýra; arkasý hazýrlýk maçýnda yenmiþ olmamýz, fenerin halkbankasýna 2 set kaybetmesi gibi önemli verilerle dalga geçtiðini sanan arkadaþlara basit bir derstir bu durum. Haaaaa bugün geldiðimiz durum yeterli mi asla deðil. Seneye bakarýz yatýrým devam etmez ise burada en sert ben eleþtirim. Her sene belli sayýda tuðla koyarak devam etmek lazým. Clear ?

#38 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Kasım 2012 - 08:44 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu 3-4 aydir forumda " lokum derken hokum deme" uzerine tez yaziyor birileri..artik komedi niyetine okuyorum egleniyorum..Ha simdi " transfer yapmadan koyduk"buyurmus ulu manitu.. Dogru, altyapiya yapilan akillica yatirimlar sonucu altyapidan gelen 128 oyuncu ile yendik.. 4 tane ecnebiyi, rakibinin onemli yuncusunu Cankaya Belediye mi transfr etti aceba? Ha yok onlar FB den set almislar idi.. yoksa Halkbank miydi?

#39 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Kasım 2012 - 11:03 ÖS

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Çankaya Belediye kazandýðý için biz de kazanmýþ sayýldýk.. Yok la Almanya maðlup olduðu için biz de maðlup sayýldýk.. Öyle birþey iþte..

#40 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Kasım 2012 - 01:32 ÖÖ

Cevap : Voleybol 2012/13 Sezonu Birbirini aðýrlayanlarý bir tarafa koyalým, kýzlarýmýz yamamay bustoyu italyada yenmiþ. Cev kupasýnda finalde yenildiðimiz takým. Tebrikler bravo.