İçeriğe git


Resim
- - - - -

Suriye Sorunu


 • Please log in to reply
52 replies to this topic

#41 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.414 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2012 - 04:25 ÖS

Cevap : Suriye Sorunu "Ýstesek Suriye'yi birkaç saat içinde yerle bir ederiz" Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, hükümetin tezkere almasýnýn savaþacaðý anlamýna gelmediðini belirterek, “Türkiye eðer savaþmaya çok meraklý bir ülke olsaydý uçaðý düþürüldüðünde bir kere Suriye’yi yerle bir ederdi. Türkiye’nin askeri gücü Suriye’yi birkaç saat içerisinde bitirebilecek noktada ama bizim Suriye halkýyla bir sorunumuz yok” dedi. Bakan Baðýþ, Türkiye Kadýn Giriþimciler Derneði (KAGÝDER) tarafýndan düzenlenen “Ekim Ayý Kahvaltý Toplantýsý”na katýldý. Bakan Baðýþ, hükümetin tezkere almasýnýn savaþ anlamýna gelmediðini vurgulayarak “Dün eðer tezkereye dün hayýr çýksaydý Suriye’ye þu mesaj vermiþ olurdu. ‘sen istediðin kadar hava topu salla benim vatandaþlarýmý istediðin kadar öldür, benim meclisim hükümete gerekli yetkiyi vermediði için sana hiçbir tepki vermeyeceðiz, burasý her türlü saldýrýya açýktýr’ anlamý çýkacaktý. Ne acýdýr ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Barýþ ve Demokrasi Partisi’nin bu konuda ortaya koyduklar tutum sadece dikta rejimini Esed rejimini teþvik etmeye yönelik bir yaklaþýmdýr. Hükümetin tezkere almasý illa savaþacaðý anlamýna gelmez. Hükümetin tezkere almasý sadece bu ülkede en ufak bir saldýrý karþýsýnda gerekli adýmlarý atacak yetkiyle donatýldýðýný ortaya koyar. Bunun bireysel haklarla ne alakasý var tam tersi bireyleri korumak adýna hükümetin o yetkiyi almasý gerekir. Anayasa’da kurallarýn nasýl iþlemesi gerektiði çok net yazýyor. Bu Türkiye’de demokrasinin oturmuþ olduðunun göstergesidir. Türkiye eðer savaþmaya çok meraklý bir ülke olsaydý uçaðý düþürüldüðünde bir kere Suriye’yi yerle bir ederdi. Türkiye’nin askeri gücü Suriye’yi birkaç saat içerisinde bitirebilecek noktada ama bizim Suriye halkýyla bir sorunumuz yok” dedi. ÝHA ------------------------------- Daha pkk'yý bitiremiyorken, arkasýnda Rusya, Ýran ve Çin olan bir Suriye'yi nasýl yerle bir edeceksin!?

#42 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2012 - 04:34 ÖS

Cevap : Suriye Sorunu

Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ,


Hagi'ye Fener formasý vermekten baska basarýsý olmayan kisilerden basmuzakereci falan yaparsan,boyle yorumlar yapar iste..

#43 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.383 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2012 - 04:38 ÖS

Cevap : Suriye Sorunu Delikanlý raconu kesmeyi 10 ar 10 ar insanýmýzý topraða verirken beceremeyen korkak, karaktersiz bir güruh, milleti aptal yerine koyup bir kaç saat de Suriye'yi bitiririz mavalý okuyor..Sadece kendi iktidarýnda 4000 üzerinde kayýp var utanmaz adam..CHP nin tepkisi Esadý teþvik ediyormuþ.CHP yide eþþekler kovalasýn...Senin baþýndakinin her mikrofonda Esada sallamasý tahrik etmiyor deðil mi? Esadýn gücü olsa ebeni belleyecek de o da bitik..Çin de moðol türklerinin ebesini ditiyor 50 senedir..Orada da delikanlýlýk yapsana yiyorsa..Kahveden almýþsýn herifi milletvekili bakan yapmýþsýn.. koymamyýn þu haberleri yahu ..Durduk yere delleniyor insan

#44 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.492 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Ekim 2012 - 04:44 ÖS

Cevap : Suriye Sorunu çevirmenlik yaptýðý günleri de biliriz...

#45 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ekim 2012 - 10:15 ÖS

Cevap : Suriye Sorunu

Temennim odur ki Türkiye'nin her sokaðýnda kan dökülsün... Her evden ama her evden ölüler çýksýn... Girmeye hazýrlandýðý savaþýn bedelini olabilecek en aðýr þekilde ödesin bu ülkenin suçlu/suçsuz tüm insanlarý... Bu ülkenin insanlarýnýn aðzýndan, suçlu/suçsuz her ve hep bir aðýzdan "bize herþey müstahak, daha da beterini haketmiþ bir ülkeyiz" lafý çýkmadýkça vatanseverlik ve hainlik hep kimlik deðiþtirmiþ olarak kalacak...


þehit cenazesinde hükümete isyan eden kadýnýn ayaklar altýnda dövüldüðü gün neredeyse birebir ayný kelimeleri kullandým. ben söylüyorum bize her þey müstehak, daha beterini hakediyoruz, herkes hakedildiði þekilde yönetilir bizim halkýmýz bunu hakediyor.

bunlar iyi günlerimiz, apoyu mecliste göreceðiz daha. þu yargýlamalar bitsin, asker dostu tayyip içerdeki askerler için (yersen) devlete karþý iþlenen suçlar kapsamýnda affý çýkartacak. o andan sonra da bu ülke apoyu mecliste dinlemeye baþlayacak. belki o gün bazý kafalar dank edecek ama nafile.

#46 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.492 mesaj

Yayınlanma tarihi 08 Ekim 2012 - 02:59 ÖS

Cevap : Suriye Sorunu Doðru ise vahim: Bir Ýsrail haber sitesinin Akçakale’ye düþen top mermisiyle birlikte ortaya çýkan olaylarý bir ay önce yazdýðý ortaya çýktý. Türk subaylarýnýn Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren biri aþýrý dinci iki isyancý (!) tugayýnýn komutasýný ele aldýðý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, top atýþlarýyla Suriye’de tampon bölge oluþturmak için emir verdiði iddia ediliyor. Operasyonun ABD Merkezi Haberalma Örgütü CIA ile birlikte yürütüldüðü ileri sürülüyor. Haber sitelerini sansürleyerek boðmak için yandaþ gazetelerle büyük gazetelerin görmezden geldiði haberleri, bir ay önce Ýsrail istihabaratýna yakýn olarak bilinen Debkafile sitesi yazdý. ÝKÝ TUGAYIN OPERASYON EMÝRLERÝ GAZÝANTEP’TEN Sitenin 6 ve 7 Eylül tarihlerinde üst üste iki kez yazdýðý, daha sonraki haberlerde sürekli vurgu yaptýðý haberlerden 6 Eylül tarihli olanýna göre; Türk subaylarý, Suriye’de Esad yönetimiyle savaþan, ilk isyancý iki tugayýn komutasýný üstlendi. Suriye’nin kuzeyindeki Ýdlib bölgesinde faaliyet yürütülen Kuzey Özgürlükçüler Tugayý ile Halep’in kuzeydoðusundaki El-Bab bölgesindeki faaliyet gösteren ve El Kaide’nin Suriye kolu olan Tevhid Tugayý operasyon emirlerini Gaziantep’teki karargahta bulunan Türk subaylarýndan alýyor. DÝÐER MUHALÝFLERÝ DE KOMUTALARINA ALACAKLAR Ortadoðu’daki batýlý ve Arap askeri kaynaklar, Türkiye’nin komutasýný Özgür Suriye Ordusu’nun parçasý olmayan diðer isyancý gruplarý da kapsayacak þekilde geniþleteceðinden söz ediyor. ÝRAN VE HÝZBULLAH’A YANIT Türkiye’nin Suriye’deki olaylarýn içine doðrudan girmesine iþaret eden kararýn büyük bir olasýlýkla Ýran ve Hizbullah’ýn bu ülkedeki gizli operasyonlarýna yanýt olduðu ifade ediliyor. SURÝYE’DE 10 YABANCI AÞIRI DÝNCÝ ÝSYANCI VAR Sitenin 7 Eylül tarihli haberinde ise çoðu deðiþik ülkelerden El Kaide üyesi 10 bin yabancý aþýrý dinci militanýn Esad yönetimine karþý savaþtýðý belirtiliyor. Bu kiþilerin bir bölümünün aþýrý dinci Selefiler ve diðer radikal Ýslamcý gruplardan olduðu ifade edilirken, bir bölümünün dýþarýdan yönetildiði vurgulanýyor. KOMUTA ÝÞÝ BÝR MASTER PLANIN PARÇASI Haberde ardýndan Türk subaylarýnýn iki isyancý tugayýn komutasýný, Ankara’nýn Suriye’nin uzun süren çatýþmayý sona erdirmeyi amaçlayan son master planý (büyük plan) uyarýnca üstlendiði dile getiriliyor. CIA BAÞKANI BOÞUNA GELMEMÝÞ CIA Baþkaný David Petraeus’un, bu master planýn ayrýntýsýný, Türkiye’ye yaptýðý ziyaret sýrasýnda, 3 Eylül’de Ýstanbul’daki görüþmeler sýrasýnda Türk askeri ve istihbarat yetkililerinden duyduðu savunuluyor. “EMRÝ ERDOÐAN VERDÝ” Petraeus’un, görüþmeler sýrasýnda, MÝT (Milli Ýstihbarat Teþkilatý) ve Türk ordusunun, Kuzey Özgürlükler ve Tevhid tugaylarýnýn ele geçirdiði Suriye’nin kuzeyindeki bölgeyi isyancýlar için güvenli bölgeye dönüþtürmeye hazýr olduðu konusunda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn gizli emir verdiðini öðrendiði iddia ediliyor. “TÜRK JETLERÝ KORUYACAK” Kurtarýlmýþ bölgenin, Suriye yönetimi güçlerinden ve kuvvetlerinden temizlenerek Türk hava kuvvetlerinin korumasýna alýnacaðý belirtiliyor. Bunun Ekim ayý baþlarýnda yapýlacaðý da yazýlýyor. Böylece, Arap isyancýlar tarafýndan ele geçirilmiþ ve Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi kararý olmadan güvenli hale getirilmiþ bölgenin ilk kez Suriye’de oluþturulacaðý da vurgulanýyor. SINIR BOYUNCA GÜVENLÝ BÖLGE VE HAEP’E KORÝDOR Sitenin askeri kaynaklarýnýn, Ankara’nýn, Türkiye’nin kanatlarý altýndaki isyancý tugaylar için güvenli bölgeyi geniþletmeyi planladýðýný bildirdiði de yazdý. Buna göre; Ankara’nýn master planý Halep çevresindeki isyan bölgesi ile ile Kilis arasýnda 50 kilometrelik güvenli koridor oluþturmayý amaçlýyor. Bunun için iki isyancý tugayýn kuzeydeki, doðudan batýya uzanan M5 Suriye Ulusal Otoyolu’nun kontrolünü ele geçirmesi ve bölgeyi Esad askerlerinden, istihbaratçýlarýn temizlemesi gerektiði ifade ediliyor. TOP ATIÞLARI TA EYLÜL BAÞINDA BAÞLAMIÞ Haberde, iki tugayýn bu plan doðrultusunda, Türk tanklarýnýn ve top bataryalarýnýn Suriye’de belirlenen hedeflere yaptýðý top atýþlarýnýn desteðinde harekete geçtiði de vurgulanýyor. Böylece, 2011’deki Libya savaþýndan sonra, en geniþ güvenli bölgesinin Suriye’nin kuzeyinde oluþturulmuþ ve bu ülkenin kuzey sýnýrýnýn tamamen kapanmýþ olacaðý olacaðý dile getiriliyor. KARARGAH, CIA TARAFINDAN YÖNDERÝLÝYOR Gaziantep’teki karargahýn CIA tarafýndan yönlendirildiði, böylece ABD ve Türkiye’nin, Suriye sorununa doðrudan girdiði de haberde vurgulanýyor. HABERDEKÝ TÜM ÝDDÝALAR DOÐRU GALÝBA Ýsyancýlarýn, bir iki ayydýr Suriye’nin kuzeyinde ataða kalkmasý, 23 Eylül’de Tel Abyad’ý gele geçirmesi, Akçakale olayýndan sonra Türkiye’nin uzun süredir Suriye’yi top atýþlarýna tuttuðuna iliþkin iddialarýn gündeme gelmesi, Akçakale olayýný gerekçe gösteren Türkiye’nin iki gün Suriye’yi top atýþlarýna tutmasý, ardýndan Türkiye’ye her gün bir top düþmesi, Türk topçularýnýn da bunlarý gerekçe göstererek Türkiye’nin hergün Suriye’yi top atýþýna tutmasý haberdeki iddialarýn doðruluðunu güçlendiriyor. Debkafile’ýn haberleri ve yaþanan geliþmeler, Akçakale’ye iki havan mermisinin düþmesinin, o tarihten bu yana neredeyse her gün Suriye’den bir top mermisinin gelmesinin bir planýn sonucu olduðu ve yürütülen operasyonlar için zemin yaratmayý, halkýn desteðini almayý amaçladýðý kuþkusunu daha da büyüttü. Debkafile’ýn bu haberi daha sonra batý basýný ve sosyal medyasýna da yansýdý. Hükümet ve Dýþiþleri Bakanlýðý’ndan da habere iliþkin bugüne kadar hiçbir yalanlama gelmedi. Haber youtube’da bile var.

#47 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Aralık 2012 - 09:14 ÖS

Cevap : Suriye Sorunu

Dünyanýn en tehlikeli ülkesi þu anda iran .................


Eþyanýn tabiatýna aykýrý arkadaþým dediðin.

Ormanda en tehlikeli hayvan aslandýr. Çünkü en güçlüdür. Diðerlerinin etini yer. Diðer yýrtýcýlarda, onun bölgesine girmez.

Dünyanýn en güçlü ülkesi, en tehlikeli olandýr. Her yere saldýrýr, ipi elinde kuklalarýný salar.

Vaþak ve aslan savaþýnda, vaþaðýn tek derdi canýný kurtarmaktýr. Yavþak bi durum, Newton un yerçekimi yasasý böyle.

#48 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.487 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 24 Ocak 2019 - 05:18 ÖS

https://tr.sputnikne...nmeye-zorluyor/


Sent from my iPhone using Tapatalk

#49 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.783 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ocak 2019 - 09:58 ÖÖ

Vay arkadaş 7 sene önce açılmış şu başlık. Adamlar 7 senedir savaşıyorlar, itişip kakışıyorlar oralarda. O günden bu yana olayın matematiği tamamen değişti. Hemen her ülkenin askeri sahada şu an. ABD, Rusya, Türkiye, İran, Fransa başta olmak üzere bir de lokal yeni güç odakları türedi. İŞİD bahanesi de ortadan kalktı ancak savaş devam ediyor. Bitecek gibi de durmuyor. Çünkü bitmesi birilerinin işine gelmiyor. 

 

Bu savaştan en kötü etkilenen ülkelerden birisi biz olduk maalesef. 3,5-4milyon arası mülteci var topraklarımızda. Geriye dönüp dönmeyecekleri de meçhul. Bir çok analist 2 yıl kadar önce artık bu insanların kalıcı entegrasyonu için çalışmalara başlamak gerekir diye fikir beyan ediyorlardı. Bu 2 yıllık süre zarfında bu yönde de bir adım atılmadı. Bu insanların sosyo kültürel yapıya, ekonomik düzene, politik yapıya etkileri olmaya başladı bile. Bu etkiler daha da artacak. Bir önlemimiz de yok gibi gözüküyor. Paran olsa hiç değilse kamplarda düzen sağlar, bu insanları oralarda barındırır, savaş bittiğinde geri gönderirim dersin. Maddi yönden bu yükü kaldırabilecek bir ülke değiliz. 

 

AB ile yapılan göç anlaşması büyük hata oldu bence. AB kendi sorununu belli oranda çözdü. En azından toplumsal baskıyı hükümetlerin üzerinden atmış oldular. Haliyle Suriye iç savaşına dönük ilginin şiddeti düştü. Bölgesel çıkarlar peşinde koşan Fransa dışında hiç bir ülkenin umurunda değil Suriye meselesi. Nasılsa kayıt altında bir mülteci göçü var. Belli bir düzene göre mülteci kabul ediyorlar ve şoku atlatmış oldular.

 

Karşılığında biz ne aldık? 3+3 şeklinde verilecek 6milyar€ yardımın yaklaşık 2milyar€'luk kısmını verdiler. Kalan kısmına ayak diriyorlar. Bir de vize serbestisi konusunda görüşmeler yapılıyor arada bir. Bu vize serbestisi için de 72 küsur madde çıkardılar. Büyük kısmı çok kolay çıkartılabilecek maddeler. Zaten bunların adımları da çok zaman önce atıldı. Ancak "Terörün Tanımı" konusunda biz bir adım atmıyoruz, AB bu adım mutlaka atılmalı diyor. Bu konu çözülmesi neredeyse imkansıza yakın bir başlık. Vize serbestisi için de bunun ön şart sunuluyor olması ayrı bir kepazelik. Biz 1980 darbesine kadar Avrupa ülkelerine zaten vizesiz seyahat eden bir ülkeydik. Darbe sürecinde Türkiye'den kaçışları önlemek için cuntanın talebiyle gelen vize uygulaması kurumsal bir hal aldı ve kaldırmaya bir daha da yanaşmadılar. Türlü bahaneler ileriye sürdüler. Bu konuda turist ambarı olduğu için karşı bir vize hamlesi de yapmak ekonomik açıdan mümkün değil. 

 

Mülteci göçünü engelleme anlaşması AB açısından kazanım, Türkiye açısından ise kayıp oldu. Keşke bir çıkar yol bulunup bu anlaşmadan geri adım atabilsek. AB kamuoyu üzerinden Suriye konusuna olan ilgi tekrar canlanır belki. Bir ihtimal çözüm yolunda daha ciddi adımlar gelir. Aksi halde batı bloğunun burada olan biteni sallayacağı yok.


IF SO POWERFUL YOU ARE, WHY LEAVE!?


#50 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.487 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 26 Temmuz 2019 - 10:31 ÖÖ


Biz bu kadar mý küçüldük yav! Kim kimi kandýrýyor! Þimdi sýra Suriye’nin oyuncaðý olmaya mý geldi!

Vah yazýk bize.

https://www.ensonhab...em-yapacak.html#51 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.156 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Temmuz 2019 - 10:43 ÖÖ

https://www.ensonhab...em-yapacak.html


adana Demirspor'un Suriyeli futbolcusunun adının geçtiği tff 1. lig topiğinde olmasını beklerdim bu mesajın :).

şaka maka ciddi bir olaya benziyor bu eylem. büyük olaylar çıkmaz umarım. ülkeye milyonlarca mülteciyi doldurarak çok büyük krize sebebiyet verdiler. bu sorun nasıl çözülebilir bu saatten sonra hiçbir fikrim yok!

#52 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.487 mesaj
 • LocationIstanbul

Yayınlanma tarihi 19 Eylül 2019 - 02:17 ÖS

https://twitter.com/...0666902528?s=21


Sent from my iPhone using Tapatalk

#53 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.783 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Eylül 2019 - 03:36 ÖS

https://twitter.com/...0666902528?s=21


Sent from my iPhone using Tapatalk

 

Yol yapma açıklamaları bunlar bana göre. Geçenlerde İç İşleri Bakanlığı her mülteci kayıtlı olduğu ile dönecek diye bir açıklama yapmıştı. Sonrasında Suriyeliler bazı protestolar falan yapmaya kalkıştılar. Anadolu'da sorun tam olarak ne boyutta bilemiyorum ama bu yük bize zaten ağır geliyordu, kriz sonrasında taşınamaz bir hal aldı. Bizim acilen imza ettiğimiz saçma sapan göç anlaşmasından imzamızı çekmemiz lazım. AB derdini halletti, Suriye konusunda tek adım atmadı ondan sonra. Bu sorun benim sınırımda yaşanıyor ancak dert buraya müdahil olan herkesin sorunu. Adamlar binlerce kilometre öteden buraları kafalarına göre karıştırıyorlar, iç savaşlar, isyanlar, teröristler türüyor ondan sonra işin ucu onlara dokunmadığı sürece gık demiyorlar. Bosna'da da aynı haltı yemediler mi?

 

Bana nasılsa vize serbestisi cart curt konusunda uzattıkları havuçtan ısırttırmıyorlar. E parayı da vermiyorlar. Veririz ama diyerek şartlar türetiyorlar. Bunların derdi beni mi gerdi? Dert zaten benim başımda. Bize giren çıkan bir şey yok. Hükümet anlaşmayı iptal ettik desin. Yunanistan uğraşsın dursun arkadaş. Onun üzerinden Bulgar, Macar, Alman derken bütün Avrupa'nın derdi olsun bu sorun tekrar. Alemin enayisi biz miyiz?

 

Bu sorunu bunların kapısına taşımadığımız sürece İngiliz, Fransız, Alman başta olmak üzere AB üyesi ülkelerin adım atacakları yok. Kalkın artık şu saçma sapan anlaşmadan. Ben rahat değilsem onlar hiç rahat olmasın. Ben üzülüyorsam onlar da üzülsün.


IF SO POWERFUL YOU ARE, WHY LEAVE!?

0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye