İçeriğe git


Resim
- - - - -

Oktay Mahmuti


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
202 replies to this topic

#41 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2012 - 12:08 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti

eurosport hocayla röportaj yapmýþ. Herþeyi anlatmýþ hoca..

http://tr.eurosport....570/story.shtml

#42 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.161 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2012 - 12:29 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti

Adam hakikaten çok zeki ve çok karakterli..

Kapak mý dersiniz ne dersiniz bilemem ama ,adam adam iþte...

"Kulüp olarak ilk günden bu yana anlayýþýmýz sportif baþarýya yürürken taraftarla bütünleþmeyi de unutmamaktý. Taraftar, bir spor kulübü için sadece bilet satýn alan bir birey deðildir. Galatasaray'ýn son yýllarda baþardýðý en önemli þey de bunu anlamak oldu. Size deðer verenlere siz de deðer vermelisiniz. "

Birde:
"Her oyuncu bizim için önemli ama Shipp’in yaptýðý iþler çok deðerli. Hepsi kaðýda yansýmýyor belki. Sahanýn içinde fark yaratýyor. "

#43 villain

villain

  Senior Member

 • Members
 • 2.127 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Mart 2012 - 10:54 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti

Adam hakikaten çok zeki ve çok karakterli..


Ýmparator'un basketbol þubesi resmen, çok ama çok þanslýyýz

Bu arada röportajýn tam metni þu adreste var http://www.fcnblog.c...tarla.html#more

#44 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Mart 2012 - 12:30 ÖÖ

Cevap : Oktay Mahmuti

Galatasaray’ýn sýrtýna binme gibi bir hakkýmýz yok. Hizmet etmek için buradayýz. Eðer ki o kulübü, o markayý bir metre ileriye taþýmak asýl baþarýdýr. Ben Galatasaraylýyým diye baðýrarak baþarý gelmez. Bir þeyler üretmemiz gerekiyor. Bunlar herkes için geçerli. Oyunculara da söylediðim bu, kendi adýma da baþlangýç noktam bu. Tekrar söylüyorum ben Galatasaraylý deðilim. Çok eskiden Kýzýlyýldýz taraftarýydým. Türkiye’ye geldikten sonra herhangi bir kulübe sempatim yok. Bunu da saklamýyorum. Popülizm olsun diye Galatasaraylýyým diyebilirdim. Burada beni armayý öperken de görebilirdiniz. Bunlar çok önemli deðil. Günümüzde Türk insaný artýk bunlarý istemiyor. Önemli olan Galatasaray içine neler yaptýðýmýz ve yapmadýðýmýz. Popülist yaklaþýmlardan ziyade realist davranmalýyýz, daha üretken olmalýyýz.


öz güveni olmayan birisine bu açýklamayý yaptýr bakalým.Gözümde bir kez daha büyüdü .

Biz de yalaklalýk yoktur deyo gendileri

#45 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2012 - 12:49 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti

Oktay Mahmuti Açýklamalarda Bulundu

Galatasaray Medical Park Erkek Basketbol Takýmý Baþ Antrenörü Oktay Mahmuti, Fenerbahçe Ülker ile oynanacak derbi maç öncesi Galatasaray Televizyonu’na açýklamalar yaptý.

Mahmuti taraftarlarýmýza çaðrýda bulunarak "Aslýna bakarsanýz artýk Beko Basketbol Ligi’nde her maç bir derbi. Bu belki biraz daha tansiyonu yüklü bir derbi olacak. Neticede bizim için sadece bir karþýlaþma. Fenerbahçe iyi bir takým, gayet iyi oyunculardan kurulu bir takým. Zaten elde ettikleri baþarýlar ve geçmiþteki baþarýlarý bunu gösteriyor. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansýtmaya çalýþacaðýz. Umarým iyi ve kaliteli bir seyirci desteðiyle bizim için önemli bir galibiyet elde ederiz. Bu dileðimi her iki taraf için de söylüyorum. Hakikaten seviyesizliði bu ülke hak etmiyor. Dolayýsýyla bunu istemek de en doðal hakkýmýz diye düþünüyorum. Euroleague’de oynadýðýmýz bütün maçlarda hakikaten herkesin takdirini kazanmýþ bir Galatasaray Kulübü, Galatasaray seyircisi, Galatasaray takýmý vardý. O gün kazandýk ve hiçbir taþkýnlýk yaþanmadý. Bugün de ayný þekilde gerçekleþmesini umut ediyorum. Yine söylüyorum. Þu anda Türk sporu iyi bir yerde, iyi bir seviyede deðil. Türk seyircisi iyi bir yerde deðil. Müthiþ bir nefret ortamý var. Gelin bir gün için de olsa bu sporu 30 sene ileri taþýyalým." þeklinde konuþtu.


Bu sese kulak verip takýmý çýlgýnca destekleyip rakibi ýslýk manyaðý yapmak lazým, oyunun akýþýný kesip sahaya yabancý cisimler atmak hiç bir zaman lehimize olmadý .

.

#46 winner

winner

  Senior Member

 • SIT
 • 2.228 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2012 - 01:10 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Çok karakterli bir adam. Her seferinde harika konuþuyor. Tamam söz ,akþam sahaya bir þey atmicam Hoca. Yalnýz küfür konusunda söz veremem :) Bu arada yarýn yine büyük ihtimalle ses olmicak. Mesai bitse de maça gitsek .. Heyecan bastý

#47 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Nisan 2012 - 09:35 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Oktay Mahmudi. Baþýmýza gelen en güzel þey...

#48 eriedra

eriedra

  Senior Member

 • Members
 • 267 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2012 - 01:21 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Oktay Mahmuti Ýle Sözleþme Yenilendi Galatasaray Medical Park Erkek Basketbol Takýmý baþ antrenörü Oktay Mahmuti ile varolan kontratýmýz 2 + 2 yýl olarak yenilenmiþtir. Hocamýza bugüne kadar göstermiþ olduðu baþarýlý hizmetlerinden dolayý teþekkür eder, katkýlarýnýn artarak devam edeceðinden emin olduðumuzu ifade etmek isteriz. Galatasaray Spor Kulübü

#49 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2012 - 02:00 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti çoktan hak etti...en iyisini henüz görmedik.

#50 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.161 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2012 - 02:06 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Az bile olmuþ..Yakýþýr hocama..

#51 nedensiz_son

nedensiz_son

  Senior Member

 • Members
 • 287 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Mayıs 2012 - 08:07 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Zaten formsuz olan takým seninde hatalarýnda bjk serisince zýçtý hiç bi anlamda müdahale edemedin be hocam bu seri 1-0 dan 3-1 bittiði için hala aþýrý derecede sinirliyim ....:(

#52 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.198 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2012 - 10:24 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Ayrilacak haberleri dolaniyor etrafta.

#53 Fahrettin Öncül

Fahrettin Öncül

  Senior Member

 • Members
 • 1.203 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2012 - 10:29 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Bu konuda bilgisi olan var mý? Kulübün Hocayla parasal konuda anlaþamadýklarý haberleri var. Bir diðer yandan da 900 bin Euroya anlaþýldý deniyor. FT Futbol takýmýný nasýl elindekilerle þampiyon yaptýysa, OM de benim gözümde daha da imkansýzlýklar þampiyon yapmýþtýr sayýyorum Baskette takýmýmýzý. Elimizde her iki branþta imparator haca var ve bizim konuþtuðumuz konulara bak.

#54 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2012 - 10:40 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Haberler dogruymus..Kuculme yapýlmak isteniyormus..Kýz + Erkek'e 22 m euro harcanmýs gecen sene..Basarýsýzlýk yazýlmýs hanesine ki bencede genel sonuca bakýnca bu harcamaya basarý yok..Fakat,takým olma yolunda olumlu adýmlar atýlmýstý,orta yol genede bulunabilir belki..

#55 nedensiz_son

nedensiz_son

  Senior Member

 • Members
 • 287 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2012 - 10:53 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti Defolup gitsin tutan yok bi baþarý yok bu sene cska olympakos maçlarý hariç onlar gerçek bir zaferdi....

#56 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 5.199 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2012 - 11:20 ÖS

Cevap : Oktay Mahmuti defolsunmuþ. asýl bu zihniyet defolsun önce. misal fatih terim son maçta þampiyonluðu kaybetmiþ olsa hep beraber defolsun diyecektik anlaþýlan hocaya. slogan, þampiyon yap bizi d.tümüzden z.k bizi sanýrým. yapamazsan da ziktir git. çok net söylüyorum, oktay hoca gitsin, çok kýsa bir sürede mahmuti gelinceye dek uzun yýllar devam eden amaçsýz, heyecansýz, baþarýsýz zamanlara dönmezsek ne olayým. sen tarihinde barcelona, olympiakos, cksa gibi takýmlarla maç oynama seviyesine eriþebilmiþ misin acaba, býraktýk kazanmayý. skor yazarlýðýný gayet anlaþýlýr buluyorum da skor taraftarlýðý denen meret nasýl oluþuyor, çok merak ediyorum.

#57 nicelife1905

nicelife1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.836 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2012 - 01:14 ÖÖ

Cevap : Oktay Mahmuti Oktay Hocayi elinde tutamiyorsa benim klubum dukkani kapatsin gitsin. neymis 900 bin euro istiyormus, siz 100 bin fazlasini vereceksiniz adama, ben aldigi parayi alninin aki gibi hak eden bir adam daha gormedim. bu adam bize basketbolu sevdirdi tekrardan, 22 milyon harcanmismis, yarisi bayanlarindir onun, ona bakarsaniz rieraya tek basina 12 milyon euro dokmusuzdur 2-3 yil icin. Oktay Hocayi birakan bir zahmet kendiside gitsin. o kadar mi valla o kadar

#58 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2012 - 02:35 ÖÖ

Cevap : Oktay Mahmuti Bence basarisiz bir sezon gecirdi, karakterli, iyi bir coach ama olmazsa olmaz degil bence. Sen elindeki sampiyonlugu ve EL ilk 8 sansini aldigin ne oldugu belli olmayan yabancilar ile kacirirsan bunun hesabini birisi sormali. Ama olayin aslina bakinca yine bizim yoneticilerin cingen pazarligi sorun olmus. Sen anlastigin adama biz senle cok paraya anlasmisiz, vazgectik o parayi vermekten diyemezsin.

#59 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.978 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2012 - 09:50 ÖÖ

Cevap : Oktay Mahmuti wildcard için niye kasmadýðýmýz þimdi belli oldu.. verseler de almayacaðýz sanýrým..

#60 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.124 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Haziran 2012 - 10:10 ÖÖ

Cevap : Oktay Mahmuti BU takýmý kuran, takým yapan, buralara getiren Okaty MAhmudi dir. EL ye girmesi bile mucize olarak görülen takýmý "niye ilk 4 e sokamadý" diye eleþtirmek çok anlamsýz ve acýmasýzca bence.. Sanki her sene ilk 4 yapýyorduk. BJK serisinde hatalý olduðunu defalarca yazsam da Oktay Mahmudi bu kulübün sahip olabileceði en üst düzey hocadýr. Ha gidip Obradovic i falan getirirsin lafým olmaz. Ama OKtay gitti diyelim. Kimi getireceksin? Bir Ergin ataman olabilir zerre sevmem ve istemem, iki Erman Kunter olabilir. Onun dýþýnda getirebileceðin adam yok. MAhmudi'den önce Kunter'e gittiler. Sorun bakalým kaç para istedi? Niye alamadýk? Halil Üner gelsin rahatlayalým...