İçeriğe git


Resim
* * * * - 1 oy

18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
42 replies to this topic

#1 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.532 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 08:44 ÖÖ


Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
http://www.canakkale...eg_buyuk/23.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/24.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/25.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/26.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/41.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/39.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/34.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/11.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/25.jpg
http://www.canakkale...peg_buyuk/5.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/32.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/34.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/14.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/16.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/22.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/31.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/30.jpg
http://www.canakkale...eg_buyuk/34.jpg
http://www.canakkale...peg_buyuk/1.jpg#2 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 09:33 ÖÖ

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Allah baska Canakkaleler gostermesin insallah..Durum ve gidisat Atamýn kemiklerini sýzlatacak sekilde..Zaten bir baska Canakkale destaný yazacak yürek yok artýk milletimde..Rahat uyuyun,sizinle hala gurur duyan insanlar yasýyor memlekette..

#3 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.494 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 09:58 ÖÖ

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Çanakkale bir destandýr...Bir ülke yeniden nasýl kurulur bunu gösteren atalarýmýzýn ruhlarý þad olsun...teþekkürler pesimist...yalnýz bir notu hatýrlatayým; Nusret gemisi fotoðraftaki gibi limanda kaderine terk edilmedi, Mersin'in Tarsus ilçesinde müze gibi sergileniyor.

#4 ErlikHan

ErlikHan

  Senior Member

 • Members
 • 1.406 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 11:12 ÖÖ

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!!

Baþta Yüce Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere; Çanakkale'de dünyanýn her yerinden toplanmýþ güruhu, Kutlu Vatan topraðýndan atarak denize döken tüm Aziz Þehitlerimizi rahmetle ve minnetle anýyorum. Ruhlarý Þad, Mekanlarý Cennet olsun.

Çanakkale Þehidlerine - Mehmet Akif Ersoy

Þu Boðaz Harbi nedir? Var mý ki dünyada eþi?
En kesif ordularýn yükleniyor dördü beþi,

- Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
Kaç donanmayla sarýlmýþ ufacýk bir karaya,

Ne hayasýzca tehaþþüd ki ufuklar kapalý!
Nerde-gösterdiði vahþetle "bu: bir Avrupalý"

Dedirir-yýrtýcý, his yoksulu, sýrtlan kümesi
Varsa gelmiþ, açýlýp mahbesi, yahut kafesi!

Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ý beþer
Kaynýyor kum gibi, tûfan gibi, mahþer mahþer.

Yedi iklimi cihanýn duruyor karþýnda,
Osrtralya'yla beraber bakýyorsun; Kanada!

Çehreler baþka, lisanlar, deriler rengarenk.
Sade bir hadise var ortada : Vahþetler denk.

Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela...
Hani tauna da zuldür bu rezil istila...

Ah o yirminci asýr yok mu, o mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkiyle sefil,

Kustu Mehmetçiðin aylarca durup karþýsýna;
Döktü karnýndaki esrarý! hayasýzcasýna,

Maske yýrtýlmasa halâ bize affetti o yüz...
Medeniyet denilen kahbe, hakikat yüzsüz.

Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbab,
Öyle müthiþ ki: Eder her biri bir mülkü harab.

Öteden saikalar parçalýyor afaký;
Beriden zelzeleler kaldýrýyor a'maký;

Bomba þimþekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göðsünün üstünde o aslan neferin.

Yerin altýnda cehennem gibi binlerce laðam,
Atýlan her laðýmýn yaktýðý: Yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtme de yer
O ne müthiþ tipidir: Savrulur enkaaz-ý beþer...

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boþanýr sýrtlara, vadilere, saðnak saðnak.

Saçýyor zýrha bürünmüþ de o namerd eller,
Yýldýrým yaylýmý tufanlar, alevden seller.

Veriyor yangýný, durmuþ da açýk sinelere,
Sürü halinde gezerken sayýsýz tayyare.

Top tüfekten daha sýk, gülle yaðan mermiler...
Kahraman o orduyu seyret ki, bu tehdide güler!

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmýndan;
Alýnýr kal'a mý göðsündeki kat kat iman?

Hangi kuvvet onu, haþa, edecek kahrýna ram?
Çünkü te'sis-i ilahi o metin istihkam.

Sarýlýr, indirilir mevki'-i müstahkemler,
Beþerin azmini tevkif edemez sun'-i beþer;

Bu göðüslerse Huda'nýn ebedi serhaddi;
"O benim sun'-i bediim, onu çiðnetme" dedi.

Asým'ýn nesli... diyordum ya... nesilmiþ gerçek:
Ýþte çiðnetmedi namusunu, çiðnetmeyecek.

Þuheda gövdesi, bir baksana, daðlar, taþlar...
O, rukü olmasa, dünyaya eðilmez baþlar,

Vurulup tertemiz alnýndan, uzanmýþ yatýyor,
Bir hilal uðruna, ya Rab, ne güneþler batýyor!

Ey, bu topraklar için topraða düþmüþ, asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alný deðer.

Ne büyüksün ki, kanýn kurtarýyor Tevhid'i...
Bedr'in aslanlarý ancak, bu kadar þanlý idi.

Sana dar gelmeyecek makber'i kimler kazsýn?
"Gömelim gel seni tarihe" desem, sýðmazsýn.

Herc ü merc ettiðin edvara da yetmez o kitab...
Seni ancak ebediyetler eder istiab.

"Bu, taþýndýr" diyerek Ka'be'yi diksem baþýna;
Ruhumun vayhini duysam da geçirsem taþýna;

Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namýyle;
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramýyle;

Mor bulutlarla açýk türbene çatsam da tavan;
Yedi kandilli Süreyya'yý uzatsan oradan;

Sen bu avizenin altýnda, bürünmüþ kanýna;
Uzanýrken, gece mehtabý getirsem yanýna,

Türbedarýn gibi ta fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;

Tüllenen maðribi, akþamlarý sarsam yarana...
Yine bir þey yapabildim diyemem hatýrýna.

Sen ki, son ehl-i salibin kýrarak savletini,
Þarkýn en sevgili sultanýný Salahaddin'i,

Kýlýç Arslan gibi iclaline ettin hayran...
Sen ki, Ýslam'ý kuþatmýþ, boðuyorken hüsran,

O demir çemberi göðsünde kýrýp parçaladýn;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramý adýn;

Sen ki, a'sara gömülsen taþacaksýn... Heyhat,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...

Ey þehid oðlu þehid, isteme benden makber,
Sana aðuþunu açmýþ duruyor Peygamber.#5 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.113 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 11:33 ÖÖ

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! BU savaþta sülalesinden biri ölmeyen yoktur herhalde... Destan tanýmlamasý hafif kalýr. Bu konuyla ilgili BAnd of Brothers tadýnda bir dizi yaptýrmak çok mu zor be abicim? Bizim teknoloji yetmez de ver parayý yazdýr senaryoyu, çektir filmi BoB ekibine. Çok mu zor?

#6 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.155 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 12:00 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! "18 Mart ölmeden emanetlere sahip çýkamayacaklarýný anlayýnca, eve dönmekten vazgeçenlerin destanýdýr" yazmýþ biri.. budur..

#7 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.166 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 01:31 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Çanakkale'de de maketi sergileniyor Nusret!in.

#8 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 02:05 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Nur içinde yatsýnlar. Sadece Çanakkale deðil, sadece Kurtuluþ Savaþý deðil, tüm þehitlerimizin dönemedikleri sýcak evleri ve ebedi istirahatgahlarý vataný emanet ettikleri nesillerin yüreðidir. Milletlerin tarihinde iniþler çýkýþlar olur. Ama köklü milletler her iniþten sonra daha kuvvetle çýkarlar. Gün gelir aydýnlýðýn, özgürlüðün iradesi þu tv lerden izlediðimiz tsunami gibi önüne katar ve silip atar içte ve dýþta karanlýðýn çektiði setleri.

#9 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 03:00 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Bütün kahramanlarýmýzý rahmetle, þükranla anýyorum. Ruhlarý þad ,mekanlarý cennet olsun

#10 ErlikHan

ErlikHan

  Senior Member

 • Members
 • 1.406 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 06:30 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!!

http://www.galatasar...ih_sehitler.php

Eklenmiş Resim
Çanakkale Savaþý'nda Þehit düþen Galatasaraylýlardan Hasnun Galip


ÞEHÝTLERÝMÝZ

Bugünkü Galatasaray Lisesi'ne girer, aðaçlarýn doðal bir koridor oluþturduðu yoldan ilerlerseniz karþýnýza çýkacak olan Mektep binasýnýn ana kapýsýna ulaþýrsýnýz. Ýçeriye girin tüm Galatasaraylýlar ve Galatasaraylý olmayanlar ve tarihin bir bölümüne tanýk olun.

Ýçerdeki bu taþ ve mermer salonda sizi "VATAN" ve "GALATASARAYLILIK" sevgisi karþýlayacaktýr. Kapýnýn tam karþýsýndaki bölümde yalýn olmasýna karþýn görkemli bir anýtta vatan uðruna þehit düþen Galatasaray Lisesi öðrencilerinin listesi yer almaktadýr.

Bu anýtý gördükten sonra "fazla söze gerek olmadýðýný" siz de anlayacaksýnýz. Salonun, giriþ kapýsýna göre sað tarafýnda, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun 1910 senesi hudutlarýný gösteren bir harita, haritanýn her iki yanýnda ise þehit olan gencecik yurtseverlerin fotoðraflarý sýralanmýþtýr. Ve haritanýn üstünde bir ibare: "Galatasaray'ýn bu kahraman evlatlarý, 500 yýllýk bu vatan topraklarýný kurtarmak için þehid düþtüler."

Bu bölümün tam karþýsýndaki duvarda ise Donanma Mecmuasý'nýn Ekim 1915 sayýsýnýn Spor Ýlavesi'nde yayýnlanmýþ olan Galatasaray mensubu þehitlerin, yaralýlarýn ve cephelerde vuruþanlarýn listeleri "Þerefli Ýdmancýlar" baþlýðý altýnda yer alýyor. Bu liste Donanma Mecmuasý'nýn büyük boyda yayýmlanan haftalýk dergisinin "Ýdman Sütunlarý" ismi altýnda verdiði ilavelerin 118 ve 119. sahifelerinde yayýmlanmýþtýr.

Bu panolarýn yanýndaki bir baþka panoda, Devrin en büyük gazetesi Tasvir-i Efkar'ýn 13 Nisan 1913 tarihli ve 725 sayýlý nüshasýnda çýkan resmin ve yazýnýn bugünkü Türkçe'yle ifadesi bulunuyor: '1913 Balkan Harbine Gönüllü Giden Galatasaray Talebeleri Hakkýnda' baþlýðýyla verilen yazýda, talebeyken savaþa gidenlerin haberi yer alýyor. Çoðu öðrenciyken gönüllü olarak katýldýklarý savaþlarda þehit olan bu yurtseverler hiçbir zaman unutulmadý.

Ruhlarý þâd olsun.

Galatasaraylý Þehitler

1- Ahmet Muhtar Bey, mektep numarasý 783; Sultaniyi bitirdikten sonra (1895 mezunu) asker oldu, Ýstanbul'da 31 Mart 1908 ihtialinde þehit edildi. Taksim, talimhanede þehid olduðu yerdeki sokaða adý verilmiþtir.

2- Ýdris Bey, talebe iken 1911'de gönüllü olarak katýldýðý Trablus Garb harbinde þehit oldu.

3- Fuad Bey, talebe iken 1912'de gönüllü olarak katýldýðý Balkan Harbinde þehit oldu.

4- Arif Ýsmail Bey, Trakya'da zengin bir çiftçinin oðlu idi, Balkan Harbinde talebe iken Bulgarlara karþý gönüllü dövüþürken þehit oldu.

5- Ahmet Refik Bey, mektep numarasý 119, mektebin 1911 yýlý mezunlarýndan; Hammer mütercimi Mehmet Ata Beyin büyük oðlu, Dr. Galib Ataç ile yazar Nurullah Ataç'ýn aðabeyleri, ihtiyat zabiti olarak katýldýðý Çanakkale Muharebelerinde 1914'de þehit oldu.

6- Cahid Bey, mektep numarasý 206, mektebin 1913 mezunlarýndan, ihtiyat zabiti olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde þehit oldu.

7- Cemil Bey, mektep numarasý 64, mektebin 1913 mezunlarýndan, ihtiyat zabiti olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde þehit oldu.

8- Halid Fuat Bey, mektep numarasý 134; müþir Deli Fuat Paþanýn oðlu, 1911'de gönüllü olarak Balkan Harbine katýldý, sonra orduda kaldý ve Çanakkale'de þehit oldu.Paþanýn harpte þehit olan dördüncü oðludur.

9- Muzaffer Bey, mektebi son sýnýftan terk ederek gönüllü olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde þehit oldu.

10- Vecdi Bey, mektebi son sýnýfta terk ederek önce gönüllü olarak Balkan Harbine katýldý, sonra orduda kaldý, Çanakkale'de þehit oldu.

11- Hasnun Galib Bey, valiliklerde bulunmuþ Galib Paþanýn oðlu. Galatasaray Kulübünün en iyi futbolcularýndandý, gönüllü olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde þehit oldu (1915). Kulüp binasýnýn bulunduðu sokak onun adýný taþýmaktadýr.

12- Mehmet Ali Bey, Kadýköylü Enver Paþanýn oðlu, talebe iken gönüllü olarak önce Balkan Harbine, sonra Birinci Cihan Harbine katýldý ve 1915'de þehit oldu.

13- Aziz Ulvi Bey, þair Ali Ulvi Beyin oðlu, 1915'de mektebi son sýnýftan terk ederek gönüllü olarak katýldýðý 1. Cihan Harbinde þehit oldu.

14- Agop Elmasyan, askeri doktor olarak katýldýðý Çanakkale Muharebelerinde 1915'de bombardýman altýnda yaralýlarý tedavi ederken vataný yolunda öldü.

15- Ýbrahim Orhan Bey, mektep numarasý 794, mektebin 1912 yýlý mezunlarýndan; Dr. Sadýk Beyin oðlu, Sadullah Paþanýn torunlarýndan, gönüllü olarak hava subayý oldu, Çanakkale Muharebelerinde iki defa yaralandý. 1916'da uçaðý ile Semadirek adasý açýklarýnda denize düþerek þehit oldu, harpte düþen ilk havacýmýzdýr.

16-Said Fuad Bey, son sýnýfta iken gönüllü olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde þehit oldu; mektebin ilk Keþþaflarýndan (izcilerinden) idi, Keþþaf Said diye anýlýrdý.

17- Neþ'et Bey, mektep numarasý 434, Bandýrmalý Tevfik Paþanýn oðludur, mektebin son sýnýfýnda iken gönüllü olarak önce Balkan Harbine katýlmýþ, 1. Cihan Harbinde þehit olmuþtur.

18- Mehmet Refik Bey, talebe iken gönüllü olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde 1914'de Kafkas Cephesinde þehit oldu.

19- Cevad Bey, mektep numarasý 317, mektebin 1912 yýlý mezunlarýndan, ihtiyat zabiti olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde 1916'da Kafkas Cephesinde þehit oldu.

20- Halet Bey, talebe iken Balkan Harbine gönüllü olarak katýldý, sonra orduda kalarak Birinci Cihan Harbinde Sina Cephesine gitti, "Fedai Hecinsüvar Birliði" kumandaný iken mektepten sýnýf arkadaþý Memduh Beyle birlikte þehit oldu (1916).

21-Memduh Bey, mektep numarasý 669, Halet Beyin sýnýf arkadaþý, 1912'de yalnýz Türkçe'den ehliyatname almýþ, bir ara mektepte muid (mubassýr) olarak çalýþmýþtý, mektepte "Aliþpaþazade" diye anýlýrdý, Birinci Cihan Harbinde ihtiyat zabiti olarak Sina cephesinde arkadaþý Halet Beyle birlikte þehit oldu.

22- Hasib Bey, mektep numarasý 13, mektebin 1913 senesi mezunlarýndan, Almanya'da ziraat tahsilinde iken tahsilini yarým býrakarak gönüllü katýldýðý Birinci Cihan Harbinde Kafkas Cephesinde þehit oldu.

23- Celal Ýbrahim Bey, mektep numarasý 6, mektebin 1914 yýlý mezunlarýndan ve Galatasaray takýmýnýn ünlü futbolcularýndan, ihtiyat zabiti olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde 1917'de Irak cephesinde þehit oldu.

24- Ahmed Hamdi Bey, mektep numarasý 117, gönüllü olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbinde 1917'de Gazze'de þehit oldu.

25- Mehmed Ali Bey, mektep numarasý tesbit edilemedi, gönüllü olarak katýldýðý Birinci Cihan Harbi'nde 1917'de Sina'da þehit oldu.

26- Sadi Bey, Mektebi Sultani'den Harbiye'ye geçti, muvazzaf subay oldu, 1921'de Sakarya Muharebesi'nde þehit oldu.

27- Fatin Bey, mektep numarasý 1073, mektepten 1920'de mezun oldu, askeri týbbiyeyi bitirdi. 1932'de askeri tabib olarak katýldýðý þark isyaný tenkil harekatýnda asiler eline düþerek vahþiyane þehit edildi. Menemen'in Kubilay'ý gibi, hatýrasý kutlanacak, Aðrý'ya yahut Karaköse'ye abidesi dikilecek bir þehittir.

Galatasaray Dergisi, Aðustos 2002, Sayý 2, Mustafa Bayka#11 F@biooO

F@biooO

  Senior Member

 • Members
 • 13.255 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2011 - 08:04 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Saygiyla aniyorum... Tiynetsiz fenerliler bugunu de bizim aleyhimizde kullanacaktir.

#12 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.532 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2012 - 01:33 ÖÖ

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!!

Çanakkale'nin yýldönümü... Rahmet ve minnetle anýyoruz...

Eklenmiş Resim

#13 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2012 - 12:58 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Saygi ile aniyoruz..

#14 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2012 - 01:50 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! “Çanakkale Geçilmez” dedirten kahraman þehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz þükran ve saygýyla bir kez daha anýyoruz.

#15 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2012 - 01:54 ÖS

Cevap : 18 Mart 1915 - Çanakkale Geçilmez !!! Nur icinde yatsýnlar..Bu guzel vataný bize kanla býraktýlar,umarým basýmýzdakiler masa basýnda kanter icinde satmazlar..

#16 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.113 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2014 - 11:35 ÖÖ

Ruhları şad olsun..


10 HAGI

#17 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.532 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2014 - 01:27 ÖS

minnet ve rahmetle anıyoruz. 

 

Bi_-_pgCUAAQ0Wn.jpg#18 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.494 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2014 - 01:31 ÖS

Çanakkale; bağımsızlığın,inancın ve kararlılığın en güçlü simgesidir. Zafer'in mimarı başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. aslında günün önemi için şunu da eklemek lazım: Mustafa Kemal, İngilizleri yenene kadar, Tanrı'yı da İngiliz zannediyordum. (Mahatma Gandhi).


"Galatasaray, bir halatý hep birlikte çekenlerin, hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takýmýdýr.”

#19 Umutcan

Umutcan

  TORANJ

 • Members
 • 3.378 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mart 2014 - 06:42 ÖS

Vatan size minnettardır. Varlığımız, savunduğunuz vatan toprağını sahipsiz bırakmamakla mükelleftir.


son günlerde gelen sorulara cevap: biz tribün grubu değiliz ulus semt pazarı`nda limon tüccarıyız!

#20 MaRaShLi

MaRaShLi

  Senior Member

 • Members
 • 400 mesaj

Yayınlanma tarihi 19 Mart 2014 - 02:41 ÖS


 

Yüzbaşı sordu; "Yavrum siz kimsiniz?",içlerinden biri; "Galatasaray Mektebi Sultanisi talebeleriyiz Vatan için ölmeye geldik!.." diye cevap verdi. Gönlüm akıverdi o çocuklara. Bu savaş için çok küçüktüler. Daha süngü tutmasını bile bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. "Mermi böyle basılır. Tüfek şöyle tutulur. Süngü böyle takılır. Düşmana şöyle saldırılır!.." diye. Onları karşıma alıp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasında ay ışığında sabaha kadar talim yaptık.Gün ışımadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik.

Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu.O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan o çocuklar siperin bir köşesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış tir tir titriyorlardı. Tam onlara doğru yaklaşırken içlerinden biri avaz avaz bir marş söylemeye başladı!..

Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı.

Al sancağı teslim etti Allah'a ısmarladı.

Boş oturma çalış dedi hizmet eyle vatana.

Sütüm sana helal olmaz saldırmazsan düşmana


ALLAH HEPSİNDEN RAZI , MEKANLARI CENNET OLSUN