İçeriğe git


Resim
- - - - -

Forum ile Alakalý Önemli Duyuru


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
1 reply to this topic

#1 Galatasaray.to Admin

Galatasaray.to Admin

    Administrator

  • Administrators
  • 64 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Şubat 2011 - 02:31 ÖS

Deðerli Kullanýcýlarýmýz,

Forumumuzun son dönemdeki durumu eminiz ki bizleri olduðu gibi sizleri de rahatsýz ediyor. Kurulduðu günden beri "az ama öz" stratejisi ile ilerlemeye çalýþan ve her zaman kaliteden ödün vermemeyi düstur edinmiþ olan bu Galatasaray portalý, son dönemde , takýmýn da kötü gidiþinin etkisiyle, ne yazýk ki eski kalitesinin uzaðýnda kalmaya baþlamýþtýr. Yöneticiler olarak mümkün olduðu kadar vurgulamaya çalýþtýðýmýz Galatasaraylýlýk etiði sýnýrlarýnda kalmanýn önemi ne yazýk ki kullanýcýlarýmýzýn bazýlarý tarafindan dikkate alýnmamaktadýr. Bizim bu konudaki tavrýmýz son dönemde mümkün olduðu kadar az müdahale bol telkin ile bu problemi çözmekti fakat üzülüyoruz ki bu stratejimiz sonuç vermedi. Bu nedenle bundan sonra biraz daha fazla müdahil olmak durumunda kalacaðýz.

Bizi rahatsýz eden üç önemli madde var:

1-Küfür Konusu: Küfür bizim baþtan beri üzerinde durduðumuz hassas bir mevzu. Bu forumun çocuklar ve bayanlar tarafindan da takip edildiðini bildiðimiz için söyleyebiliriz ki ahlak kurallarý haricinde yazýlanlarýn insanlarý rahatsýz ettiði gerçeði tartýþýlmaz. Hele ki küfrün hedefi kendi camiamiz icinde bir þekilde hizmet eden bir insan olduðu zaman bu durum daha da vahim bir hal alýyor. Uzun zamandýr küfür konusunda ciddi oranda "geniþ" davranan bizler artýk bu konuda daha ciddi yaptýrýmlar uygulayacaðiz. Küfrün hiçbir haline müsade etmeyeceðimiz gibi, bu þekilde yazmaya devam eden üyelerimizi de forum kurallari dahilinde cezalandýrmaya kararlýyýz. Lütfen bu forumda yazarken genel ahlak kurallarýnýn dýþýna çýkmayalým, ortamýn kalitesini Lig Tv izlenen bir kahvehane boyutuna indirmeyelim, yazýlarýmýzý okuyanlara saygý duymanýn bir gereklilik olduðunu aklýmýzdan çýkarmayalým.

2-Hakaret Konusu: Küfür içermeyen hakaret konusu ise bundan sonra iki ayri þekilde deðerlendirilecek. Galatasaray`a öyle ya da böyle hizmet etmekte olan hiçbir Galatasaraylý`ya edilen hakareti kabul etmeyi, görmezden gelmeyi düþünmüyoruz. Hakarete maruz kalan ister hatalý goller yemekte direten kalecimiz olsun, ister iþini iyi yapamadýðýni düþündüðümüz bir yöneticimiz veyahut maaþlý bir elemanimiz olsun, Galatasaray çatýsý altýnda bulununan insanlara hakaret edilmesini normal karþilamayacaðiz, forum kurallarýnda belirtilen cezalarý uygulayacaðiz. Eleþtiri konusunda ise kimsenin elini baðlamak gibi bir niyetimiz yok. Ýsteyen istediði Galatasaraylý`yý eleþtirmekte serbest, lakin olay hakaret boyutu taþýdýðýnda yönetici arkadaþlar olarak müdahil olacaðýz. Öte yandan Galatasaray çatýsý altýnda bulunmayan insanlara edilen fakat küfür içermeyen hakaretler konusunda müsamaha göstermeye devam etmekte bir sakýnca görmüyoruz. Fakat burada yazdýðýnýz her þeyin suç unsuru taþýmasý halinde sizleri ve dolaylý olarak bizleri zor durumda býrakabileceðinin de aklýnýzýn bir köþesinde kalmasýný rica ediyoruz.

3-Kiþisel Ýçerikli Tartýþmalar: Karþýlýklý kiþisel içerikli atýþmalara müsade etmediðimiz zaten malum fakat bundan sonra bu konuda biraz daha ciddi olmayý planlýyoruz. Her kim konuyu tartýþmaktan sapar ve tartýþan insanlarýn kiþiliðini tartýþmaya baþlar ise yönetici arkadaþlar tarafýndan uyarýlacak, bu durumun devam etmesi halinde cezalandýrýlacaktýr. Bu konuda gösterdiðimiz tolerans suistimal edildiði için bundan sonra kiþilerin kim olduðuna bakmaksýzýn müdahale edeceðiz.

Yukarýda belirtilen kurallar çerçevesinde, küfür ve hakaret içeren mesajlar direk silinerek,silinen mesajýn içerisine "küfür yada hakaret içerdiði için silinmiþtir" ibaresi konulacakdýr.Devamýnda ilgili kullanýcýnýn tavrýný sürdürmesi halinde gerekli ceza verlecektir.

Forum kurallarý ve ceza yönetmeliði ile ilgili baþlik Galatasaray bölümünde sabitlenecektir. Verilecek cezalar hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyen herkesin bu baþlýðý okumasýný tavsiye ediyoruz. Uygulanacak her yaptýrým bu kurallar çerçevesinde olacaktýr.

http://galatasaray.t...read.php?t=8353

Bu kurallarýn ihlal edildiðini ve bizler tarafindan bu durumun es geçildiðini farkeden kullanýcýlarýmýzdan ricamiz bu durumu özel mesaj ile veya her atýlan postun sað üst köþesinde bulunan "Bildir" butonuyla bizlere iletmeleridir.

Bunlarýn haricinde, Karacaf ve Cozker kullanýcý adýyla forumumuzda bulunan sevgili arkadaþlarýmýz Ferhat Karaca ve Can Özker forum yoneticiliði teklifimizi kabul etmiþ ve bizlere aktif forum yöneticisi olarak yardým etmeye karar vermiþlerdir. Arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor ve baþarýlar diliyoruz.

Bu duyurunun yapýlma gereksinimini doðuran ana hedef,forum üyelerinin fikirlerine deðil,ifade biçimlerine dikkat çekmek ve yýllarca emek verilerek oluþan mevcut ortamýn saygýnlýðýný korumaktýr.

Saygýlar,
Galatasaray.to Yönetimi

#2 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

    Senior Member

  • Administrators
  • 24.079 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Şubat 2012 - 11:41 ÖÖ

Cevap : Forum ile Alakalý Önemli Duyuru

Son dönemde þike ve transfer topikleri baþta olmak üzere bir çok konuda, forumda korumaya çalýþtýðýmýz genel çizginin zaman zaman kaybedilmesi nedeniyle, bir hatýrlatma yapma gereði duyduk.Forumu sürekli takip eden arkadaþlarýmýzýn yakýndan bildiði,yeni katýlanlarýn ise özen göstermesi gereken forum kurallarýmýzý yeniden vurgulamak durumundayýz.


1-Forumda ahlaki kurallara aykýrý þekilde davranýlamaz. Yani forumumuzda küfrün hiçbir þekli hoþgörülemez. (Noktalý, sessli ya da sessiz harfsiz, ilk harf vs.) . Bu kurala uymayan kullanýcýnýn mesajý editlenir ve uyarý cezasý alýr. Tekrarlamasý halinde (eðer ilk cezasý ise) bir hafta no-post cezasý ile cezalandýrýlýr.

2-Galatasaray'a hizmet etmekte olan her þahýs Galatasaraylý için kutsal olmak mecburiyetindedir. Bu nedenle klüpte aktif görev yapan insanlar hata yapsalar dahi Galatasaray adabýna uygun þekilde eleþtrilirler. Galatasaray adabýnýn dýþýna çýkan kullanýcýnýn mesajý editlenir ve uyarý cezasý alýr. Tekrarlamasý halinde (eðer ilk cezasý ise) bir hafta no-post cezasý ile cezalandýrýlýr. Elestiri ve hakaret arasindaki cizgi ilgili admin arkadaslarin degerlendirmesine tabidir. Fakat ozellikle futbolcularimiza edilecek hakaretlere musamaha gosterilmeyecektir. Kullanilabilecek kelimelere ornek olarak bir futbolcuya "Geri zekali" demek yerine "Futbol zekasindan yoksun", bir kaleciye "cuval" demek yerine "kotu" demek gosterilebilir.

3-Forumda kiþisel tartýþmanýn yeri yoktur. Userlar birbirine hakaret edemez. Ettikleri takdirde forum admini tarafýndan uyarýlýrlar ve yazýlarý edilenir. Resmi uyarýdan sonra olay hala kapanmamýþsa user (eðer ilk cezasý ise) 1 hafta no-post cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu kural forumda bulunan ve Galatasaray harici takým tutan taraftarlarý da kapsar.

4-Forumda siyasi tartýþma sadece SIT forumunda serbesttir. Eger Galatasaray ile %100 alakali olmayan bir konu SIT harici tartisilmaya devam edilirse kullanýcýnýn mesajý editlenir ve uyarý cezasý alýr. (Tekrarlamasý halinde (eðer ilk cezasý ise) bir hafta no-post cezasý ile cezalandýrýlýr. SIT forumunda yazilanlar forum yonetimini baglamaz, yapilan elestiriler sirasinda edilen hakaretlerin kanunlar karsisinda muhattabi hakareti edendir. Kufur ise forumun her kisminda oldugu gibi madde 1`e tabidir.SIT forumuna uye olmak isteyenlerin adminlere basvurmasi gerekmektedir.


Arkadaþlar burada yaþ ortalamasý diðer forumlara kýyasla oldukça yüksek.Genel kültür seviyesi de keza bir çok spor içerikli internet forumunun üzerinde.Bir çok kiþi birbirini uzun süredir takip ediyor.Bu sýcak ve anlayýþlý ortamý korumak konusunda, forum kurallarýna uyarak ve birbirimize daha toleranslý yaklaþarak,yardýmcý olmanýzý rica ediyoruz...