İçeriğe git


Resim
* * * - - 2 oy

Forum Kullanıcıları Keyif Köşesi


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
237 replies to this topic

#41 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.992 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 04:11 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyifleri Köþesi Konu laðos'tan açýlmýþ aklýma geldi, bir de tabi iþin butik balýklar kýsmý var; laðos, fangri, orfoz, züber ve lambuka vs... Bunlarý konuþmamak lazým; çünkü öncelikle çok zor bulursunuz... ikincisi çok zor alýrsýnýz acaip pahalý þeyler... üçüncüsü fanrgi lambuka neyse de diðerlerini standart bir aþçý %95 piC eder, tadýný alamazsýnýz... En sonuncusu da, bulduðumda yiyorum ama sürekli yiyemediðin balýðýn kültürünü de kapamýyorsun, iyisini kötüsünü ayýramýyorsun. Bir de tabi raký sofrasýnda hiçbir þeye yabancýlýk çekmemek lazým, bardaktan mezeye, masadan manzaraya herþey tanýdýk olacak, onlarla bir mazin olacak... masanýn esas oðlaný sen olacaksýn tabaktaki balýk deðil :D Bunlara böyle paralar bayýlýnca önünü iliklemen lazýmmýþ gibi hissediyorsun yerken :lol: Ya çok zengin olup her balýða istavrit muamelesi yapacaksýn, ya da en faza kýlýç-kalkan yiyeceksin :D

#42 Libraleon

Libraleon

  Member

 • Members
 • 2.119 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 04:22 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyifleri Köþesi

trakonya
Eklenmiş Resim


Hah iþte bu. Biz sokkan ya da çarpan deriz. Kirtile de çok girer bu eleman. Kafasýndan tutup çýkarýrýsýn sepetten. Beni hiç çarpmadý ama o kadar zehirli deðil diye biliyorum ben. En fazla arý sokmasý gibidir diye düþünüyorum. Ama dediðiniz gibi tehlikeliyse çok kez direkten dönmüþüm demek ki. Defalarca bu adamla yakýn temasým oldu zira.

#43 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 04:49 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyifleri Köþesi

Alanya'da devamlý bir tür tutuyorum..Kýyýdan þamandýralý olta atýyorum..Sokar diye bir balýk geliyor...Dikenleri zehirli, bilmeden temas edersen feci sokuyor, alerjin varsada diðer tarafa yolluyor...

Bu balýðý tutmasý ayrý bir keyif...Balýk ufak ama üstünde ve altýnda yarasa perdesi gibi solungaçlar ve zehirli iðneler olduðu için suyun içerisinde acayip bir kuvvet saðlýyor ve oltaya çok saðlam vuruyor..Onu çekmesi feci zevkli...Ayrýyetten tavada þahane oluyor, lezzetide muazzam güzel oluyor...Yemeyen varsa tavsiye ederim...


trakonya
Eklenmiş Resim


Aynen budur kendisi...Kayalýk yerde yaþar, kayalarýn üzerindeki yosun tarzý þeyle besleniyor....Bunun Alanya'da adý "Sokar".. Libraleon'un bahsettiði gibi gerçek adý Sokkan da olabilir...

Bu hayvaný tutmasý harbi çok büyük keyif...Oltaya öyle bir asýlýr ki, oltanýn ucu size doðru "U" dönüþü yapar. :) Sizin çekmek için çabaladýðýnýzý gören turistler hemen baþýnýza toplanýr..Kendi aralarýnda "OOOoo big big, deyip birbirlerine "Kol Gibi Geliyor" manasýnda kol iþareti yapýp beklemeye baþlarlar :D Oltanýn ucu öyle bir haldedir ki, dýþardan bakan 20 kiloluk adam boyunda balýk çekiyorsunuz sanýr... :D Sarma iþlemi bittiðinde , olta ucunda10-15 cm lik sokar görününce Turistler acayip bir surat ifadesine bürünür, hayal kýrýklýðý içinde "oooo small small" der ve büyük bir hayalkýrýklýðý ile baþýnýzdan ayrýlýrlar...Ýstisnasýz her seferinde bu böyle olmuþtur :)

Bu balýk pulsuzdur..Balýk öldükten sonra, balýðýn üst kýsmýna býçakla belli bir süre sürterek üzerindeki zift çamur þeklindeki siyahlýk alýnýr ki piþirirken tadý acýmsý olmasýn lezzetli olsun...Normalde günde 15-20 tane tutabiliyorsun, en kötü günde 4-5 geliyor, Deniz o gün bereketliyse 50 üzerinde tutuyorsun..Temizlemeye üþendiðinden býrakýyorsun :)

Yanlýz son zamanda Alanya'da BALON BALIÐI diye bir o.çocuðu balýk türedi...Bir rivayete göre Ýsrail býrakmýþ o balýðý :) Balýk acayip bir þey..Acayip keskin diþleri var..Parmaðýnýzý yakalarsa koparýr atar o derece keskin diþleri ve güçlü bir çene yapýsý var...Bu balýk diðer balýklarýn nesli için tehdit unsuru..Misinalarý koparma, balýkçý aðlarýný yýrtma gibi özellikleri var...Balýðý tuttuðunuzda, balon gibi þiþmeye baþlýyor ve su içerisinde kendisine kuvvet saðlayýp misinanýn kopmasýný saðlýyor..Eti yenmez, tipi iðrenç bir balýktýr...Alanyada kýsaca adý O.ÇOCUÐUDUR :)
Eklenmiş Resim

Bu sokar dediðimiz balýðýn lezzeti ama gerçekten çok kraldýr..Tipini bakýp burun kývýran çoktur amma velakin rakýnýn yanýnda keyifle "yürü be" dedirtir adama :) Tutmasý zevkli, yapmasý zevkli, yemesi zevkli :)

Birde bu balýðýn kum sokarý vardýr kumda yaþayaný, o çok daha tehlikelidir, çarpma etkisi onun çok daha yüksektir...


Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim
Eklenmiş Resim

#44 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 04:57 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyifleri Köþesi

En fazla arý sokmasý gibidir diye düþünüyorum.


Libraleon, 1 sokmada dediðin gibi arý sokmasý tarzýnda bir etki yaratýyor...Soktuðu bölgede yanma aðrý sýzý oluyor...

Balýðý bilmeyip avuçlamaya çalýþtýðýn zaman birden fazla yerde sokma olduðunda el davul gibi þiþiyor birde alerji varsa en yakýn saðlýk ocaðýna gidip bi iðne olmak gerekiyor yoksa diðer tarafa götürebilir..Birde bunun kum sokarý var, daha açýk renkli onun çarpma etkisi çok daha fazla...

#45 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.215 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 05:28 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi

hayal kýrýklýðý içinde "oooo small small" der

:lol: turistin derdi baþka

#46 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 07:23 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyifleri Köþesi

Yol düþmesin direk gelsinler abicim..Bundan güzel hedef mi var.:) raký balýk muhabbet..


Yalnýz o gelenlerden birinin muhabbet-balýk kýsmýna katýlýp, raký kýsmýna iþtirak etmeyip, þüferlik yapmasý gerekebilir..

Var mý bu eziyete katlanabilecek fedakar birileri?

:)

#47 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.141 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 08:55 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyifleri Köþesi

Yalnýz o gelenlerden birinin muhabbet-balýk kýsmýna katýlýp, raký kýsmýna iþtirak etmeyip, þüferlik yapmasý gerekebilir..

Var mý bu eziyete katlanabilecek fedakar birileri?

:)


YAsin var iþte. Ýçmiyormuþ adam. Ýçince araba kullanmam, içenin kullandýðý arabaya da binemem.

Mezelerde Haydari, patlýcan ezme, paprika sarma ve deniz börülcesi iyi gider. ArA sýcak olarak kalamar(tarator sos eþliðinde). Tabi 1 büyük parça tam yaðlý beyaz peynir eksik olmayacak.

#48 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 10:18 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi osvaldo, Yýlbaþýndan sonra izne çýkacam belki.. Kaçalým biz aradan, caným çekti.. :D

#49 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 10:53 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi

Kaçalým biz aradan, caným çekti..


Domuzluk yapmayýn :D

#50 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 22 Aralık 2010 - 11:07 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi Yav sizle de gideriz.. Biz önden gidip kalite kontrol yapacaz;rakýlar sahte mi deðil mi diye?

#51 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.215 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2010 - 01:45 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi

Var mý bu eziyete katlanabilecek fedakar birileri?

içince dönülmez.. gece yarýsýna kadar muhabbetden sonra yola da gidilmez..en güzeli ufak bir pansiyonda kalýnýr.. sabah aslan gibi kahvaltý yapýlýr.. gelinir..

#52 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.500 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2010 - 04:22 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi ben yokken buluþma mý ayarlýyorsunuz?

#53 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.141 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2010 - 05:11 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi Bir önerim var. Mesajlarý ayýrmak zor olmayacaksa "forum kullanýcýlarý tanýtým" topiðinden ayýralým sadece "keyif köþei" falan olsun :) Bu arada bahar döneminde sadece Ýzmir ekibine özel olmayacak bir Foça veya Çeþme buluþmasý yapabiliriz. Bu arada Balýklýova'da GAribin Yeri'ne takýlan var mý aranýzda? enteresan bir elemandýr kendisi :)

#54 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.215 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2010 - 05:14 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi

Balýklýova'da

Oraya yakýn Günaya giderim genelde..

#55 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.215 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2010 - 05:15 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi

Bu arada bahar döneminde sadece Ýzmir ekibine özel olmayacak bir Foça veya Çeþme buluþmasý yapabiliriz

Allez Frodo 3 saat artý izin kaðýdý ;) mesafesindesiniz ..bir hafta sonu planlýyalým hakikaten..

#56 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2010 - 05:38 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi çeþme olsun..ýlýca sheraton termali ucuz...sabahda kese yapar bakarýz dalgamýza...

#57 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.215 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Aralık 2010 - 06:00 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi Uyar..o zaman Ildýrý'da harika bir yer biliyorum oraya da gideriz..Masa deniz mesafesi 80 santim..frodoyu diðer tarafa oturtacaz :lol:

#58 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Aralık 2010 - 12:04 ÖÖ

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi ahtým var benim de, izmir istanbul otoyolu açýldýðý gün akþamüstü 5 te çýkacaðým buradan 8.30 da 2. kordonda kulüp alide lagosu mu söyleyip bir ufak içeceðim, gece 2 de eve dönmüþ olacaðým. çok severim izmiri de abicim radarýydý yemeðiydi oydu buydu derken 6,5-7 saati buluyor anasýný satayým. iþin içine uçak girince de saatini ayarlamak bir dert, keyfinin bölünmesi baþka dert, olmuyor yani.

#59 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.141 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Aralık 2010 - 11:23 ÖÖ

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi

ahtým var benim de, izmir istanbul otoyolu açýldýðý gün akþamüstü 5 te çýkacaðým buradan 8.30 da 2. kordonda kulüp alide lagosu mu söyleyip bir ufak içeceðim, gece 2 de eve dönmüþ olacaðým.


O yolun bittiði tarihte (Herhalde 20 sene falan sürer) doktor sana içmeyi yasaklamýþ olur. Sen uçakla gel ben seni havaalanýndan alýrým.

#60 Libraleon

Libraleon

  Member

 • Members
 • 2.119 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Aralık 2010 - 12:36 ÖS

Cevap : Forum Kullanýcýlarý Görsel Tanýtým ve Keyif Köþesi

O yolun bittiði tarihte (Herhalde 20 sene falan sürer) doktor sana içmeyi yasaklamýþ olur. Sen uçakla gel ben seni havaalanýndan alýrým.


Valla hemence bitirirler bence. Ülke olarak asvalt fetiþistiyiz. Demirelden bu yana asvalt atmayý modernlik zannediyoruz. Þimdiki iktidarda ayný kafada. Üstüne üslük yol müteahhitleri , akaryakýt firmalarý , büyük oto satýcýlarý falan hepsi bastýracaðý için 80 küsur þeritli bir otoban kýsa sürede apartýlýr. Hala Almanlarýn döþediði demiryollarýný kullanýyormuþuz , mavi trenden bozma hýzlý tren öykülerimiz varmýþ kimin umrunda... Hem Ýzmir biraz adam ! olsa ne otobanlar ne havaalanlarý yapýlacak ama Ýzmirlilerde iþ yok. Dinazor hepsi.

Neyse , Ýzmiri seven ama Ýstanbulda oturan biri için de , Önder gibi , böyle bir otoban bulunmaz bir durum , hak vermiyor deðilim.