İçeriğe git


Resim
* * - - - 1 oy

10 Kasım...


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
Bu konuya henüz yanıt verilmemiş

#1 Libraleon

Libraleon

  Member

 • Members
 • 2.119 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 10:57 ÖÖ

Eklenmiş Resim

Vatan sana minettardýr...

#2 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.134 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 11:08 ÖÖ

Cevap : 10 Kasým... Bu nankör topraklarda 80 sene sonra hatýrlanýyor olman bile büyüklüðünün iþaretidir. Bir 80 sene sonra onu iyi yönleriyle ve yaptýklarýyla hatýrlayan 10 kiþi olur mu? Bilinmez. 10 KAsým ölüm gününde bile gazete köþelerinden nefret kusan, küfür eden Enginar tiplemelerini ve bunun gibi yatarýklara alkýþ çeken kitleleri gördükçe insanýn içi kararýyor.

#3 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.201 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 11:53 ÖÖ

Cevap : 10 Kasým... Öyle yada böyle..Unutulmayacak..

#4 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 12:24 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Atam , ilke ve devrimlerinle ruhumuzu, benliðimizi, idrakimizi besleyecek; bize miskinlik verecek ne varsa bizi ondan uzaklaþtýrýp sonsuza kadar diri kalmamýzýn kaynaðý olmaya devam edeceksin... Tevfik Fikret

#5 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 12:25 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Yasýný tutarak deðil, ilkelerini yaþatarak seni hatýrlayacaðýz.. 1881-193∞

#6 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 01:22 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Huzur içinde uyu büyük ATAM. Sen görevini yaptýn, karanlýklar içinde kaybolmuþ milletine ýþýðý gösterdin. Gerisi hayatýný adadýðýn Türk milletine kalmýþ; ya kör,saðýr,dilsiz koyunlar olup karanlýklarda ýrzýna geçilirken meleyecek ya da aydýn,modern,çaðdaþ "insanlar" olmanýn gururuyla açtýðýn yolda baþý dik, çocuklarýndan utanmadan ilerleyecek...

#7 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 01:31 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Tarihimizin en buyuk parcasini unutmamak lazim... Iyi uykular liderim

#8 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 01:47 ÖS

Cevap : 10 Kasým... mekanýn cennet olsun paþam.. son sözümüzü söylemeden kimsenin bu memlekette rahat olamýyacaðýný herkes görecek,asla unutulmayacaksýn atam.rahat uyu..

#9 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 01:55 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Hatalari varmiydi? Vardi. Ama gereken zamanda gereken yerde, gereken hamleyi yaparak bizim "Biz" olmamizda rolü üstlendi. Gerekli olan düzenlemelerle bize yol gösterdi. Bizde bu yoldan sasmayip, gerekli adimlari o yönde yapmamiz gerekiyor, hatalarimiz olsada. Rahat uyu Atam.

#10 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.988 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 03:03 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Gerçekten çok düþük kalite ve miktardaki malzemeden çýkarýlabilecek en iyi sonucu çýkartmasýný bildiðin için teþekkürler... Bugün oturup hatalarýný tartýþma ve arada sana bok atma hakkýný da sayenizde elde ettiðimizi unutmuyoruz. Hatasýyla sevabýyla 18 yýllýk iktidarýn, bu topraklarda görülen en iyi 18 yýllýk dönüþüm dönemlerinden birisi belki de birincisidir. Eðer bir de bu ülke 1914 yýlýndaki nüfus yapýsýyla sana verilseydi nasýl bir sonuç alýrdýn? Hayal etmesi bile çok güzel... Senin gibi bir adam da ancak Rumeli'nden çýkardý :D þeklinde kendime de baðlayýp bitireyim...

#11 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.134 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 03:24 ÖS

Cevap : 10 Kasým...

Eðer bir de bu ülke 1914 yýlýndaki nüfus yapýsýyla sana verilseydi nasýl bir sonuç alýrdýn? Hayal etmesi bile çok güzel...


Bunu herkes gibi ben de çok düþünmüþümdür. Benim naçizane þahsi kanaatim o coðrafyadan ve nüfus yapýsýndan cacýk olmayacaðý yönündedir :) Kurtuluþ savaþý Atatürk için yeniden yaratma ve þekillendirme þansý doðurmuþtur. Osmanlý'nýn 1914 ü dikiþ, yama vb tutmayacak bir söküktü. Onun üzerine hiçbirþey kurulamazdý. Keza nüfusu oluþturan etnik unsurlar arasýnda zerre amaç birliði yoktu. Herneyse bu topik yeri deðil :)

#12 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.390 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 09:22 ÖS

Cevap : 10 Kasým... dün van'da katledilen ailenin hikayesini okuyun, cumhuriyet iþte bu halký asgari medeniyet seviyesine çekme projesi veya hayaliydi lakin 80 sene sonra hala bu insanlýk dramlarýný yaþýyorsak demek ki öyle ya da böyle çok baþarýlý olduðu söylenemez.. velakin þimdi bunlar söylenince 'halký' küçümsemek olarak algýlanýyor, ulan benim içim yanýyor hayatýmda yolumun kesiþmeyeceði insanlarýn dramýný okuyup gördükçe, bu halk þakþakçýlýðý yapanlarýn hiç umurunda oluyor mu acaba, oluyorsa ne yapýyorlar bu konuda (töre gereði abisinin eþiyle imam nikahý yapanlar, akraba evliliði sonucu engelli doðan çocuklar vs, ama yok 'halk' öyle isterse yapar, sonra da birbirini keser biçer, kendi içinde bir kapalý devre düzen olarak devam eder bu).. velhasýl geldiðimiz noktada oralarý bu ilkellikten kurtarmak yerine tüm toplum olarak o seviyeyi ölçü almaya ve nisbeten iyi (medeni) þartlarda yaþayanlar olarak halimize þükretmeye baþladýk..

#13 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.988 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 10:07 ÖS

Cevap : 10 Kasým...

Bunu herkes gibi ben de çok düþünmüþümdür. Benim naçizane þahsi kanaatim o coðrafyadan ve nüfus yapýsýndan cacýk olmayacaðý yönündedir :) Kurtuluþ savaþý Atatürk için yeniden yaratma ve þekillendirme þansý doðurmuþtur. Osmanlý'nýn 1914 ü dikiþ, yama vb tutmayacak bir söküktü. Onun üzerine hiçbirþey kurulamazdý. Keza nüfusu oluþturan etnik unsurlar arasýnda zerre amaç birliði yoktu. Herneyse bu topik yeri deðil :)


Valla ben o kadar umutsuz olmazdým. Bir defa hanedan dýþý bir iktidar, özellikle batý destekli , tavizlerle iktidarýn bir kýsmýný koparan deðil de, söke söke alan bir hûkümet olacaktý. Bir de amacý topyekün kalkýnma olacaktý... Tabi illa ki azýnlýk haklarý da olacaktý... Bence ermeni-rum katkýsý çok iþe yarardý, bence Atatürk de böyle bir altyapýdan ülke inþa etmeyi tercih ederdi...

#14 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 10:17 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Kýzým'a Anne - Baba - Allah'tan sonra ilk O'nun ismini öðreteceðim..Bu bayraðý büyüklerimden aldým, yavrularýma devredeceðim.. Örf adetini bilen, Atatürkçü yeni kuþaklar yetiþtirmek en büyük vazifedir. Allah günahlarýný affetsin..Yaptýðý her þeyden dolayý ALLAH RAZI OLSUN... Mekaný cennet olsun... Ýnanan inanmayan, bu gece yatarken, ruhuna 1 tanecik fatiha okuyup göndersin....

#15 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 5.231 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 11:14 ÖS

Cevap : 10 Kasým... çok baba adamdýn.. gerek yaþarken gerek ölümünden sonra seni doðru dürüst tanýmadan putlaþtýrýp sömürenlere veya kuyruk acýsý yüzünden her türlü iftiralarý atanlara raðmen þu ülkenin büyük bir kesimi tarafýndan hala bu denli içten sevilmene engel olunamadý. her þeyin ötesinde þu topraklardan gelip geçmiþ olman bu boktan ülkeyi, dünyayý çekilesi kýlan nadir etmenlerden biri. huzur içinde uyu..

#16 InSoMNiAsTaN

InSoMNiAsTaN

  Senior Member

 • SIT
 • 5.423 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 11:23 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Ýroni þu ki; senin sayende, sana "mükemmel bir insan mükemmel bir liderdi" demenin sýðlýk olarak algýlandýðý, seni eleþtirenin prim yaptýðý, hakaret edenin baþtacý edildiði, senede 1 gün 2 dakika huzurunda saygý duruþunda bulunmanýn bile rahatsýzlýk yarattýðý bir toplum olduk.. Umarým bir gün o çok istediðin "Ulus" olabiliriz..Kendimi yerine koyuyorum ama yaptýklarýný (neler olduklarýný bilmeme raðmen) nasýl yapacaðýmý hayal bile edemiyorum..Sana imreniyorum, seni kýskanýyorum. Nefes alýyorum, anne-babamý tanýdým, bir oðlum var ve hepsi için sana minnettarým..

#17 guy capelle

guy capelle

  Senior Member

 • Members
 • 2.537 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2010 - 11:46 ÖS

Cevap : 10 Kasým... Keþke çok daha uzun yaþayabilseydi. Türkiye bu hallerde olmazdý eminim.

#18 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2010 - 12:07 ÖÖ

Cevap : 10 Kasým...

Yorumsuz :

Eklenmiş Resim

#19 YODA

YODA

  Senior Member

 • Members
 • 3.495 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2010 - 08:48 ÖS

Cevap : 10 Kasým... 193∞

#20 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2010 - 11:29 ÖS

Cevap : 10 Kasým... edit