İçeriğe git


Resim
- - - - -

Admin Kararlarindan Memnuniyetsizlik vs.


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
80 replies to this topic

#21 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:43 ÖS

Ýyi niyetli olsan saðdan soldan (veya MSN'den) kulaðýna üflenen þeylerle bu tip bir ithamda bulunmazdýn. Ýyi niyetli olmadýðýna kanaat getirdim. TAbi bu bir varsayým. Doðru deðilse ciddiye almayýn.


Ciddiye almýyoruz zaten de, eger ben arkadaslara boyle bir olay var dediysem Allah bin belamý versin, demediysem senin versin? Forumda bircok kullanýcý dostum var su an aktif, trippoter,seyko'dan tut,admin zidane38..Ýlk hedefim nedense hic yazmayanlar olmus,su ise bak hahaha :)

engin adam sana "#### " demedi. Ben öyle anlamadým. Orada direk edilmiþ bir küfür gibi görmedim. Öyle anlasam ve bana edilse senin verdiðin tepkinin 10 mislini veririm. Ama ben Onur'un sana direk küfür ettiði görüþünde deðilim. YAnlýþ anladýysam akþama tekrar okur deðerlendirirm.


Valla bunu ben anlasam,neyse..Ben daha cevap yazmadan Seyhan yazdý, sonra bu arkadaslara hicbirsey demememe ragmen,kendileri yorumlarýný yaptýlar..Hani bu kadar kisi bu sekilde dusunmus, birtek sen mi farklý dusunuyorsun? Benim derdim ben-ahmet-mehmet degil, karsýt gorusler hic degil..Derdim aleni hakaretler ve forumun kufurlerle dolmasý..Gian bu forumda dikta estirirken,herkes imlasýna bile dikkat ederdi..Simdi nerdeyse ana avrat kufur edecek insanlar birbirine..

#22 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:43 ÖS

gereksiz uzayýp rayýndan ve amacýndan çýkan bir tartýþma, onur'un önceden rijkaard'la ilgili toplu olarak yazdýðý mesajý hatýrlamýyorum açýkçasý ama 3 kere ban aldým diyor, herhalde biri bunadýr (deðilse bile sýkça yazmayan birinin 3 kere ban almýþ olmasý bu külliyen uydurma 'imtiyaz' iddialarýnýn önüne geçiyordur herhalde).. onun dýþýnda buradaki sözün 'yanlýþ'sýn demenin onurca'sý olduðunu ifade ettim, lakin bir noktadan sonra herkesin hassasiyetine göre 'onurca' falan kabul edilemeyeceði için 1 hafta cezayý verdik.. son kez þu rijkaard'a hakaret konusuna da deðinirsek, birine durduk yere 'fahiþe' denirse bu hakaret kabul edilir lakin 'ben bunu gece 3'te harbiye'de birinin arabasýna binerken gördüm, fahiþelik yapýyor' dersen o belli bir iddia üzerine o kiþinin yaptýðý iþi veya hareketi tanýmlamak için kullanýlmýþ bir tabir olur.. onur da burada kendi gözlemlediði ve duyduðu bir iddia üzerine böyle bir ithamda bulunmuþ, inanýlýrlýðý ve güvenilirliði tamamen okuyanýn takdirine kalmýþ olmakla birlikte, ne rijkaard'a ne herhangi bir oyuncumuza veya yöneticimize forum dahilinde böyle bir sýfatla hitap etmek kurallara kayýtsýz þartsýz aykýrýdýr..

#23 prigione

prigione

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 44 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:43 ÖS

Foumda yavþak demek ceza sebebi deðil mi? Yukarýda savunucun "yavþak" dedi ve sadece uyarý aldý. Sonradan editledi. (bence de ceza verilmemesi uygundu) Onu da söyle o zaman...


osvaldo vermek istediðim mesaj keske yerine tam ulassaydý malesef ben editlemedim mesajýmý bunu da belirttim forumda admin editledi sanýrým. hatta sorunu cýkaran zat-ý alinin de mesajýnýn editlenmesini istedim bu durumda. bana bunun icin ceza verecekseniz verin de diye belirttim zaten madem bu kadar serbest , rahat küfür etmek o zman dokunmayýn kardeþim. neyin peþindesin anlamadým. böyle bir sýfat sana yakýþtýrýlsa tepkin ne olur acaba? bunun cevabýný ver.

#24 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:44 ÖS

Ben sen üfledin demedim ki? Neden üstüne atladýn? YAra-gocunma muhabbeti.

#25 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:46 ÖS

osvaldo vermek istediðim mesaj keske yerine tam ulassaydý malesef ben editlemedim mesajýmý bunu da belirttim forumda admin editledi sanýrým. hatta sorunu cýkaran zat-ý alinin de mesajýnýn editlenmesini istedim bu durumda. bana bunun icin ceza verecekseniz verin de diye belirttim zaten madem bu kadar serbest , rahat küfür etmek o zman dokunmayýn kardeþim. neyin peþindesin anlamadým. böyle bir sýfat sana yakýþtýrýlsa tepkin ne olur acaba? bunun cevabýný ver.


Hocam tekrar etmeyeceðim. eðer Onur direk birilerine küfür salladýysa haklýsýnýz. Yukarýda mesajlarý kaçýrmýþ olabilirim. Adam karman çorman birþeyler yazmýþ. "Sen ipnesin" dediði bir cümle var. Tepkiniz onaysa adam orada sen derken senin þahsýna dememiþ o lafý. (ben öyle yorumladým) Onun dýþýnda birþeye takýldýysanýz, adam alenen belli kiþilere küfür salladýysa 1 hafta az olmuþ diyeyim ben de...

#26 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:47 ÖS

Tamam konunum muhatabý zaten bir baskasýydý..Üstüme alýndým,kusura bakma..Yaramdan gocundum..Halbuki 992812 kisinin tartýsmasýnda,ben neden ustume alýyorsam su olayý,ne ilginc..Neyse uzamasýn hadi bakalým..Tesekkur ederiz admin arkadaslarýn da ilgisine..Bu olay ben-ali-mehmet-onur degil,daha sonra yayýlacak huzursuzlugu onleme cabasýyla verilmis bir tepkidir..Saglýcakla kalýn,haydi kahvaneye beyler,gidiyoruz..

#27 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:51 ÖS

Hah þöyle. Herkes yerini, yurdunu, kahvehanesini bilsin. Arýk baþka bir tartýþmada baþka nicklerle voltronu oluþturusunuz.

#28 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:53 ÖS

Erkek kardesim olsaydý,yardýmcý olurdu da ,ne yapacan iste..Kader,kýsmet..

#29 cali

cali

  Senior Member

 • Members
 • 1.627 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:57 ÖS

engin geliyim mi :D çýkýþta bekliyorum :)

#30 prigione

prigione

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 44 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 05:59 ÖS

Evet ben seni anladýðýmý düþünmüþtüm. Ama durmadýn. Farazie üzerine nefret kusan mesaj attýn. Bir de utanmadan "bunlar faraziyeden öte deðil, doðru deðilse ciddiye almayýn" buyurdun. Ýyi niyetli olsan saðdan soldan (veya MSN'den) kulaðýna üflenen þeylerle bu tip bir ithamda bulunmazdýn. Ýyi niyetli olmadýðýna kanaat getirdim. TAbi bu bir varsayým. Doðru deðilse ciddiye almayýn.


benim tartýþmaya devam etme sebebim imtiyazlý üyelik sistemine karþý duruþumdan kaynaklanýyor. biraz önce birisi söyledi bazý üyelerin kredisi fazladýr diye. e tamam da o kredi þahýslara küfürle kullanýlacaksa yazýk derim ben. ayrýca devam etme ve bir takým varsayýmlara ulaþma sebebim de coldplay in bahsettiði konuya karþý uygulanan tutum ve bu zat-alinin yaptýðýna karþý uygulanan tutum arasýndaki fark. çünkü annesi babasý akrabasý deðilse, bir çýkar iliþkisi gözediliyor olmasý akla daha yatkýn gibi geldi. deðilse deðil denir ki dendi de ve üzerinde durulmaz... çünkü kusura bakmayýn ama bana hiç mantýklý gelmiyor böyle bir tölerans farký.

ben okurken keyif alýyordum ama admin de istersen okuma demiþ istersem okumam beni ilgilendiren bir konu ban yesemde zaten daha cok okuyucu olarak girdiðim icin pek de etkilemez ama keyif aldýðým bir forumda kalitenin bozulmasýna karþý tepki koymaktaki sorun nerde? msn den toplanýp da gelen bi adam deðilim. dediðim gibi sana karþý olsa ve denk gelsem tepkin böyle mi olurdu? sanmam. sende namelessonegs gibi teþekkür ederdin diye tahmin ediyorum. sindirecek olman pek mantýklý deðil çünkü. patlama noktasý bu konuya denk geldi, çünkü bir kaç kere þahit oldum ayný kiþide benzer olaylara..

haala da tahrikte bulunuyorsun anlamamakta direttiðin için heralde. üyelik tarihlerine bak ne kadar yeni almýþýz.

#31 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:00 ÖS

yasin cezayý sabaha karþý vermiþ 12 saat geçmiþ hala neyin tartýþmasýysa bu.. yeri gelmiþken altýný çizeyim, forum kullanýcýlarýna 'efendi' vs gibi kinaye içeren ifadelerle hitap etmek de forum kurallarýna aykýrýdýr..

#32 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:04 ÖS

çarpýtmanýn gereði yok;

diðer meseleye gelirsek, görüleceði üzere onur bir üyeye 'aþýðým' da demiþ, ne oluyor bu durumda, onur hem birilerine '####' diye küfür ediyor, hem de kendisi bir erkek üyeye aþýðým diye sesleniyor öyle mi.. 'yazmýyorum ama yýllardýr takip ediyorum' diyen arkadaþlar, forumun domain'inden dahi polemik çýkarmayý akýllarýna getireceklerine, onur'un birkaç yazýsýný okumuþ olsalar üslubunun böyle abartýlý ifadeler içerdiðini kolaylýkla görmüþ olacaklardý, zira onur ne o üyeye aþýk, ne de mesajýnýn geri kalanýndaki anlam bütünlüðünden de gayet rahatlýkla anlaþýlabileceði gibi kimseye '####' diyor.. ha derseniz ki bu iþin teþbihi, tabiri olmaz, '####' her þartta hakarettir, ona katýlýrým nitekim bu sebepten de 1 hafta nopost verdik, e o zaman problem nerde?


buradaki sözün 'yanlýþ'sýn demenin onurca'sý olduðunu ifade ettim, lakin bir noktadan sonra herkesin hassasiyetine göre 'onurca' falan kabul edilemeyeceði için 1 hafta cezayý verdik..#33 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:11 ÖS

oldugu zaman "Serefsiz Rijkaard" yazdigi takdirde ben bunun altinda artniyet ararim. Adami tanimiyorum, fenerli midir Galatasarayli midir bilemem, buraya karistirmaya mi gelmistir yoksa baska bir niyeti mi vardir cozemem, o nedenle gosterdigim tepkinin siddeti farkli bir duzeyde olur.


Tabi ki musamahanin da bir siniri vardir, tabi ki kanda artan viski oraniyla cosan sacmalama miktari cezasiz kalmaz, kalamaz. Lakin biz bu foruma attigi ilk mesajiyla Fenerli diye 10larca kisinin uyeligini sildim, ayni muameleyi sizlere yapsak hicbiriniz burada yazmiyordunuz su an. Musade edin biz isimizi bildigimiz gibi yapalim, yok size uygun gelmiyorsa bizim tarzimiz ellerinizi klavyeye kelepce ile baglamiyoruz.


Serefsiz Rijkaard'ýn yaný sýra, hadi be abi sen ibnesin o zaman lafýna asýl tepki,gormek istemiyorsun sanýrsam..Umarým anlatabilmistir herkes..

#34 prigione

prigione

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 44 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:14 ÖS

Buraya tanimadigimiz biri uye oldugu zaman "Serefsiz Rijkaard" yazdigi takdirde ben bunun altinda artniyet ararim. Adami tanimiyorum, fenerli midir Galatasarayli midir bilemem, buraya karistirmaya mi gelmistir yoksa baska bir niyeti mi vardir cozemem, o nedenle gosterdigim tepkinin siddeti farkli bir duzeyde olur.


sayýn admin gayet net anlattýnýz deminde ancak benim asýl bahsettiðim rijkaard a edilen küfür sonucunda verilen tepki deðil (ki bence bununda yapýlmamasý gerekiyor çünkü siz tanýyort olabilirsiniz ama farklý üyeler tanýmýyorsa problem yaratýr), þahsa hakaret üzerine verilen tepkidir... benzerleri oldu rahatsýzlýk duyan insanlar da oldu. zaten editlediðiniz mesajýmdaki tabloya genel olarak bakarsanýz tam olarak tepkinin ne olduðunu görürsünüz..bir deðil iki deðil belki artýk bu 3 kere banlanma yeterli deðil bu üyeye bunu belirtmek istedim. alkollü ehliyetin cezasýný herkes biliyordur heralde 1. altý ay 2. 1 sene vb. bu kadar müsamaha gösterilirse bu iþin suyu çýkar. ama dediðim gibi sizin iþiniz, siz bilirsiniz..

#35 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:16 ÖS

Sahur vakti direkt olarak benden almadi mi o kufrun cezasini?


Tamamdýr o zaman..Serefsiz Rijkaard konusuna deginince, bu laf uzerinden verdin sanýyordum..Ýlgin icin tesekkur ederim, haydi saglýcakla kalýn..

#36 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:20 ÖS

Sahur vakti direkt olarak benden almadi mi o kufrun cezasini?


M.Yasin Cakmak
Status: Online
Administrator

Giriþ: Nov 2004
Konum: Ýsviçre
Mesaj: 15,674

Galatasaray'ýn sözleþmeli hocasýna defaatle hakaret etmekten 1 hafta No post cezasý almýþtýr.


-----

üyeye hakaret olarak deðilde, rijkaarda hakaret olarak geçmiþsin ama yasin..

#37 prigione

prigione

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 44 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:24 ÖS

Sahur vakti direkt olarak benden almadi mi o kufrun cezasini?


demek istediðim bir deðil iki deðil.. 3 kere no-post alan kiþi bu huyuna devam ediyorsa bence burada bir yanlýþ vardýr..

inanýn bir kere olsa böyle bir tepki göstermezdim. (kim sallar senin tepkini dersiniz, orasý ayrý..) ayrýca ceza aldýðýný da osvaldo yazýnca farkettim ama çok fazla yaptýðý için benzeri tahrikleri ve hakaretleri de tepki gösterdim.

yani sayýn admin sizin verdiðiniz ceza demekki bunun önüne geçemiyor belki bunun dile getirilmesinden hoþlanmýyorsunuz ama lütfen zevkle takip ettiðim bir forumun bu durumda olmasýna da göz yummayýn. yani bunu yazarken "al ulan sana zevk" diyip ban yiyebileceðimi düþünmeye baþladým artýk derler ya hikmetinden sual olunmaz gibi..

#38 prigione

prigione

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 44 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:29 ÖS

Mesajin iceriginde belirttim Seyhan yukarýda quotta. Gece dörtte üyeye hakareti oraya da eklemeyi unutmusum, normaldir tek gözüm kapaliydi yazarken.


sayýn admin bu durumda siz unutuyorsanýz benim de yakýnmam ve çifte standarta itiraz etmem gayet doðal anladýðým kadarýyla?

#39 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:41 ÖS

Valla forumda gözlemlediðim bir kaç olumsuz þeyden dolayý, forumdan soðudum ve biraz ara vermek istedim.. Belli bir süre yazmamaya karar verdim ve uzun sürede yazmadým. Nedenler neydi... Eskiden büyük küçüðünü bilir, küçükte büyüðünü bilir, ona göre edep takýnýrdý..Þimdi bakýyorumda küçük büyüðüne edepsizce giydiriyor, saygý yok sevgi yok.. Eskiden insanlar ne kadar þiddetli tartýþýrsa tartýþsýn, mesajýnýn sonuna ufak bir gülücük smiley si koyardý.. Ýki nokta üst üste ve bir parantezden oluþan bu iþaret , hiddetli tartýþmanýn tüm negatifliðini alýr götürüdü.. Þimdiki mesajlarda ise aþýrý bir sinir ve hiddet var..Dediðini kabul ettirme çabasý, benim dediðim doðru senin dediðin yanlýþ savaþý...Fýrsatýný buldummu laf sokma, kapaðý takma çabasý... Fikirlerin çatýþtýðý ortamda sevgi saygý hiç kaybolmasýn istedim...Nicklerin arkasýnda bir insan olduðu unutulmasýn, hakarete varan sataþmalar olmasýn istedim...Ama son zamanlarda nedense ortamda inanýlmaz bir sinir harbi var... Hep diyorum..Ölüm kalým yeri yapmayýn burayý...Ekmek kavgasý gibi kavga yapmayýn burada..Hayat mayat meseleside deðil burasý...Dýþarda, gerçek hayatta yapýn ekmek kavganýzý, hayat mücadelesini dýþarda yapýn..Buraya geldiðiniz zamanda çayýnýzdan, kahvenizden iki yudum alýp, bacak bacak üstüne atýp keyfinizi yapýn..Hobi olarak görün zevk alýn...Bardaðýn dolu tarafýna bakýn..Dur þuna bi laf sokayým telaþýna girmeyin...Laf sokulduðunda tatlý dille uyarýn..Mesajlarýnýzda :) bunu ihmal etmeyin... Þu ortamda , yüzünü dahi görmediðim ama gerçek hayatýmdaki dostlarým kadar çok sevdiðim insanlar var...Ýnsanlarýn birbirine girdiðini görmek hakkaten üzüyor beni..Lütfen biraz daha sakin..

#40 prigione

prigione

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 44 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Ağustos 2010 - 06:43 ÖS

yo zaten geçersiz kýlýyor demek istemedim.. ayrýca o konudaki yazýnýz da çok net deðil ki ayrý bir muamma.. sadece birbirini zincirleme etkilemesi gayet normal anlamýndaydý benim yazdýðým. yani tepkinin geçerliliði anlamýnda. yani öyle de olsa böyle de olsa ben bu çifte standarta itiraz edecektim zaten bir önceki mesajýnýza yaptýðým alýntýda da bunu belirttim, sanýrým gözden kaçýrdýnýz. 1 kere 2 kere deðilçünkü bu olan bu zat-ý ali tarafýndan. buarada yazarken de hakkaten sýkýntý cekiyorum, acaba tartýþma bu kalitesiyle devam edebilecekmi yoksa daha önce yazdýðým gibi eeeeh yeter diyip ban yiyecekmiyim diye? çünkü þu ana kadarkinin aksine bizim düþüncemizde olmayan bizden deðildir gibi bir hava var sanki. jackdanielsýn tavsiyesi üzerine :D