İçeriğe git


Resim
* * * * * 1 oy

Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen


 • Please log in to reply
156 replies to this topic

#1 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.164 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 09:58 ÖÖ

Bilemiyorum daha evvel bununla ilgli açýlan bir baþlýk varmýydý? Yeni stadýn heyecaný kadar, Ali Sami Yen'in yýkýlacaðýný bilmek adamýn içini sýzlatýyor..
Unutulmaz bir sahne kapanýyor.
Buraya ufak bir albüm gibi biriktirmek lazým resim yazý ne varsa..
Ýmkaným olursa son gününde orada olmak istiyorum..Bir tuðlasýný almak þart.
Kimbilir yýkýlýrken,alttan, oraya gömdüðümüz rakiplerin izleri çýkar belki :)

kolay deðil bu resimleri unutmak..
Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim

#2 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 12:18 ÖS

Alçak Ferhat :) Direkt tepkimi veririm :)
Ne zamandýr bu baþlýðý açmayý istiyordum öyle 3-5 gün deðil, 1 senedir aklýmda.
Ama þöyle dokunaklý bir isim arýyordum, bulamýyordum.
Sen açmýþsýn, allah razý olsun.


Yeni stadýn heyecaný kadar, Ali Sami Yen'in yýkýlacaðýný bilmek adamýn içini sýzlatýyor..

Of of of.
Bak duygulandým yine.

#3 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.164 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 12:31 ÖS

Alçak Ferhat Direkt tepkimi veririm
Ne zamandýr bu baþlýðý açmayý istiyordum öyle 3-5 gün deðil, 1 senedir aklýmda.
Ama þöyle dokunaklý bir isim arýyordum, bulamýyordum.
Sen açmýþsýn, allah razý olsun.

Nedemek zidane kardeþim.seve seve devrederim baþlýðý sana. Onca olumsuzluklarda biz kendi deðerlerimize -en azndan sonradan konuþmayacaðýný bildiklerimize :)- sahip çýkalým..
En harbisinden bir seramoni hakediyor Samiyen..

#4 serdarseren

serdarseren

  Senior Member

 • Members
 • 1.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 12:56 ÖS

.................................................... Bu, yakýn geleceðin en sakat konusu!.. Madem þimdiden açýldý baþlýk, Sami Yen ile ilgili her þeyi (yazý, þiir, fotoðraf, aný vs) burada paylaþalým. Gülümseyelim, bol bol da aðlayalým...

#5 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.127 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 02:07 ÖS

En son 2004-05 sezonundaki KOnyaspor açýlýþ maçýna gitmiþtim... Yýkýlmadan önce son kez görmek nasip olur inþallah...

#6 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 04:14 ÖS

Geçen hafta Antalya maçýndayken baktým maç bok gibi gidiyor oturdum stadý seyrettim 90 dakika... Kare kare her yerini inceledim... Gerçekten insan kendi evi gibi hissediyor... O kadar çok þeye tanýklýk etti ki o stad, manevi açýdan o kadar büyük bir deðeri var ki, insan kelimelere sýðdýramýyor... Yýkýldýktan sonra o çimlerin altýndaki topraktan bir avuç alýp seyrantepe'ye götürmek lazým... Oradan mutlaka bir parça taþýmak lazým yeni mabede...

#7 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 5.218 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 04:45 ÖS

ismi güzel bir kere, keþke seyrantepe'nin adý da ali sami yen olsa, olmadý metin oktay olsa.. türk telekom ne ruhsuz bir isimdir aq. kahrolsun kapitalizm.

#8 Libraleon

Libraleon

  Member

 • Members
 • 2.114 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Mayıs 2010 - 05:09 ÖS

Ne tarihler yazýldý orada. Gerçekten de yeni stad þöyle olsun böyle olsun derken koca bir tarih toprak olacak. Býrakýn GS ý , Türk futbolunun makus talihinin yenildiði stad hangisi dense taraflý tarafsýz herkes ASY der. 4-5 kere gitmiþliðim vardýr ama tv den izleyerek bile evimiz gibi belledik. Hüzünlü olacak ondan ayrýlmak...

#9 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Kasım 2010 - 10:10 ÖS

Ali Sami Yen'e Veda... Evet artýk Aslantepe topiðinde de ayrýlýðýn acýsý baþlamýþ. Ne zamandýr böyle bir topik açmak istiyordum (1.5-2 senedir) ama böyle can alýcý bir baþlýk adý bulamadým. Yine bulamadým,klasik bir isimle açayým dedim. Yeri geldi artýk. Aðlaþacaðýmýz topik burasý olsun.

#10 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Kasım 2010 - 10:27 ÖS

Cevap : Ali Sami Yen'e Veda...

içim acýyor resmen

hiç ama hiç býrakmak istemiyorum

gerçekten her köþesi ayrý bir aný

neyse bunu da yerine koyalým o zaman

çok güzel olmuþ

http://www.facebook....?v=446752072606

Ali Samiyen Stadý, hayatýmýn tam ortasý.
Nice þampiyonluklarýn, zaferlerin mekaný...
Her köþende bir aným var, hüzünler ve mutluluklar.
Gözümde yaþ kalbimde sýzý, zaman ayrýlýk zamaný...

Seni yýkacak dozerin, seni yýkacak dozerin, seni yýkacak dozerin anasýný .....
Seni yýkacak dozerin, seni yýkacak dozerin, seni yýkacak dozerin anasýný ....

#11 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.164 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 01:03 ÖÖ

Cevap : Ali Sami Yen'e Veda...

Þöyle bir baþlýðýmýz vardý vaktiyle..
http://www.galatasar...7539#post337539

#12 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 01:18 ÖÖ

Cevap : Ali Sami Yen'e Veda...

Þöyle bir baþlýðýmýz vardý vaktiyle..
http://www.galatasar...7539#post337539

Ohaaa hiç hatýrlamýyorum, yeminle hafýzamdan çýkmýþ.
(ama bu tarihler arasýnda evlendim filan çok þey oldu :) )
Özür dileyerek birleþtirdim iki topiði, buradan devam edebiliriz...

#13 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 01:46 ÖÖ

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen

Ali Sami Yen Stadý'nýn Tarihine yakýþýr bir veda yapýlmalý

Bu konuda daha önce böyle bir fikir öne sürüldü mü bilemiyorum ama ,Þöyle bir önerim ve hayalim var ;ne derece hayata geçirilir veya ciddiye alýnýr .Ýlgililer bir düþünsün derim

Ali Sami Yen Stadý'nýn Resmî açýlýþý 20 Aralýk 1964' te Türkiye-Bulgaristan karþýlaþmasýyla yapýldý.Stadýmýzýn yýkýmý yine açýlýþ gününe denk getirilebilir mi ?

Ali Sami Yen'de ilk yarý sonu itibariyle oynayacaðýmýz son lig maçý 10-11-12 Aralýk haftasýna denk gelecek Gençlerbirliði maçý olacak ,17-18-19 Aralýk haftasý Konya deplasmanýýyla ilk yarý kapanacak 12 Aralýktan sonra 8 gün gibi bir zaman aralýðý kalýyor. Yýkým için yapýlacak hazýrlýklar bu süreye sýðdýrýlýp 20 Aralýk 2010 tarihinde Büyük bir tören ve katýlýmla Yýkým gerçekleþtirilebilir
(20Aralýk 1964-20 Aralýk 2010)

Bu konu medyaya yansýtýlýp gündem oluþturulabilir diye düþündüm .Ne dersiniz?

Benim önerim sadece yýkým tarihiyle alakalý diðer organizasyonlarla ilgili fikirlerde burada tartýþýlsýn derim

Eklenmiş Resim

http://hizliresimyuk...img=25917&w=720

#14 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 01:56 ÖÖ

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen

Leeds United maçýna, son Avrupa Kupasý maçý diye hüzünle gittiðimi bilirim.
Ama veda o sezon olmamýþtý.

Suat Kaya'nýn efsanevi jubile niteliðindeki Gaziantep maçýnda veda etmiþtik bir nevi:
Ne maçlar yaþandý
Dünya cehennemi burada tanýdý
Elveda Sami Yen
Bir gün geri geleceðiz yeniden

diyerek...Ama o ayrýlýk da 1 sezon sürmüþtü.
Hiç bu kadar uzun süre ayrý kalmamýþtým evimden.

Dönüp geriye bakýyorum da,
pek çok statta pek çok tribünden maçlar izlemiþim.
Ama hiçbirisinde Kapalý'dan (üst tabii ki) aldýðým zevki alamadým.
Gelen gideni aratýr mý bilemeyeceðim elbette ama gideni çok özleyeceðim ve yeri dolmayacak hiçbir zaman. Ve giden benim evim olacak maalesef. Yeni taþýnacaðým evi bu denli benimser miyim, ona bu denli ýsýnýr mýyým; sanmýyorum. Zira en güzel yaþlarým geçti Sami Yen'de. Yýllarýn geri gelmeyeceði gibi, o anýlar da geri gelemez.

Bu arada son maç Gençlerbirliði maçý olacak sanýrým.
Kupadaki Beypazarý Þekerspor maçýyla yeni stadýn açýlýþý olmaz inþallah gerçi ama Sami Yen'in vedasý da daha akýlda kalmaya deðer bir takýmla yapacaðýmýz maçta olsun zaten.

#15 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 02:15 ÖÖ

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen

Ali Sami Yen Stadý'nýn Tarihine yakýþýr bir veda yapýlmalý

Bu konuda daha önce böyle bir fikir öne sürüldü mü bilemiyorum ama ,Þöyle bir önerim ve hayalim var ;ne derece hayata geçirilir veya ciddiye alýnýr .Ýlgililer bir düþünsün derim

Ali Sami Yen Stadý'nýn Resmî açýlýþý 20 Aralýk 1964' te Türkiye-Bulgaristan karþýlaþmasýyla yapýldý.Stadýmýzýn yýkýmý yine açýlýþ gününe denk getirilebilir mi ?

Ali Sami Yen'de ilk yarý sonu itibariyle oynayacaðýmýz son lig maçý 10-11-12 Aralýk haftasýna denk gelecek Gençlerbirliði maçý olacak ,17-18-19 Aralýk haftasý Konya deplasmanýýyla ilk yarý kapanacak 12 Aralýktan sonra 8 gün gibi bir zaman aralýðý kalýyor. Yýkým için yapýlacak hazýrlýklar bu süreye sýðdýrýlýp 20 Aralýk 2010 tarihinde Büyük bir tören ve katýlýmla Yýkým gerçekleþtirilebilir
(20Aralýk 1964-20 Aralýk 2010)

Bu konu medyaya yansýtýlýp gündem oluþturulabilir diye düþündüm .Ne dersiniz?

Benim önerim sadece yýkým tarihiyle alakalý diðer organizasyonlarla ilgili fikirlerde burada tartýþýlsýn derim

Eklenmiş Resim

http://hizliresimyuk...img=25917&w=720


Güzel öneri, bence son mac dedigin tarihi denk getirilsin. Ama kapanis seronomisi söyle bir sekil alsin:
Ali Sami Yende ilk oynayan isimlerden biri baslangic noktasindan topa depsin onun pasinda bir baska eski yasli oyuncuya gelsin ve böyle devam ederek top stadi terk etsin, Istanbulun sokaklarindan her defasinda bir eski futbolcunun baska bir futbolcumuza pas vererek ta Aslantepe Arenaya kadar girsin ve orda mevcut kadromuzdaki futbolcularla bulussun.
Yani her pasta pasi veren futbolcu genclessin :) Örnegin baslangic vurusunda Turgay Seren, bir kac pas sonra Mustafa Denizli, dahaa sonra Fatih Terim, Muhammet Altintas, Rambo Yusuf, stada yaklastikca sonra Kubilay Türkyilmaz, Falco, stadin ilk girisinde Hakan Sükür + Hagi, Mondragon falan derken, santrada bekleyen Baros ile Ardaya pas geliyor ve onlar yeni stadimizdaki acilis tören macinda Barcelonaya/Real Madride karsi baslangic vurusunu yapiyor :)
Böylece hem Sami Yene veda ve Aslantepenin acilisini ayni anda yapmis oluyoruz :)

Sunu daha iyi bir Türkce ile öneri olarak Baskanimiza aktarabilen olursa güzel olur :)

#16 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.625 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 02:43 ÖÖ

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen

Güzel öneri, bence son mac dedigin tarihi denk getirilsin. Ama kapanis seronomisi söyle bir sekil alsin:
Ali Sami Yende ilk oynayan isimlerden biri baslangic noktasindan topa depsin onun pasinda bir baska eski yasli oyuncuya gelsin ve böyle devam ederek top stadi terk etsin, Istanbulun sokaklarindan her defasinda bir eski futbolcunun baska bir futbolcumuza pas vererek ta Aslantepe Arenaya kadar girsin ve orda mevcut kadromuzdaki futbolcularla bulussun.
Yani her pasta pasi veren futbolcu genclessin :) Örnegin baslangic vurusunda Turgay Seren, bir kac pas sonra Mustafa Denizli, dahaa sonra Fatih Terim, Muhammet Altintas, Rambo Yusuf, stada yaklastikca sonra Kubilay Türkyilmaz, Falco, stadin ilk girisinde Hakan Sükür + Hagi, Mondragon falan derken, santrada bekleyen Baros ile Ardaya pas geliyor ve onlar yeni stadimizdaki acilis tören macinda Barcelonaya/Real Madride karsi baslangic vurusunu yapiyor :)
Böylece hem Sami Yene veda ve Aslantepenin acilisini ayni anda yapmis oluyoruz :)

Sunu daha iyi bir Türkce ile öneri olarak Baskanimiza aktarabilen olursa güzel olur :)


Böyle birþey organize edilsin Dünya Spor Tarihine girer þerefsizim.

#17 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 03:40 ÖÖ

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen o top yolda kaybolur bence :)

#18 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 07:57 ÖÖ

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen

Dönüp geriye bakýyorum da,
pek çok statta pek çok tribünden maçlar izlemiþim.
Ama hiçbirisinde Kapalý'dan (üst tabii ki) aldýðým zevki alamadým.
Gelen gideni aratýr mý bilemeyeceðim elbette ama gideni çok özleyeceðim ve yeri dolmayacak hiçbir zaman. Ve giden benim evim olacak maalesef.


iþte bu

gerçekten o zevki almadým hiç bir stadta.

tuvaleti pismiþ, zýçmayýn kardeþim 2,5 saat. biz sabah 10 da girip akþama kadar duruyorduk zýçmadan.

giriþi çýkýþý iþkenceymiþ, ne iþkencesi keyif o keyif. girmeyi beklerken yaþanan heyecan, çýkarken merdivenlerdeki tezahuratla fenere edilen küfür, benim için maç gününün olmazsa olmazlarý

neymiþ koltuðun belli deðilmiþ, olmasýn zaten. 17 senede bir maça geleceksin biletin üstünde çok para yazýyor diye ortaya kurulacaksýn. kapalý kardeþim orasý her koltuðun sahibi var, her koltukta emek var. maç saati yaklaþtýðýnda orta üstte baþlayan pýnarbaþý ile öne yüklenerek yer açmanýn keyfini bile özlemiþken þimdi örfü adeti geleneði olmayan diyarlara gidiyoruz.

valla çok zengin bir kulüp oluruz, avrupa þampiyonluklarý yaþarýz, uzay takýmý oluruz hepsine kabul, ama omuz omuza yaparken benim altýmda yýkýlacakmýþ gibi sallanmaya baþlayan tribün olmayýnca hep bir þey eksik kalmýþ gibi olacak.

#19 serdarseren

serdarseren

  Senior Member

 • Members
 • 1.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 01:01 ÖS

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen

Bu da konuya dair, bizim bestemiz:


#20 Kapi

Kapi

  Senior Member

 • Members
 • 1.429 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Kasım 2010 - 04:09 ÖS

Cevap : Ölümsüz Mabedimiz Ali Sami Yen Bizimkiler biraz merchandising'den anlasalar ASY'nin DVD'sini çikartabilirler yikimdan sonra. Eski oyuncular, yabanci oyuncular, vs ASY ile ilgili demeç verirler.Eski resimler/videolar/maç özetleri/gazete mansetleri ASY ile ilgili, pankartlar, taraftarlarin çektikleri kaliteli goruntuler eklenebilir,vs... son olarak'ta yikim goruntuleri. Ali Sami Yen stadimizi ölümsüzlestirmek için boyle bir sey dusundum... ki bu DVD ilerde çocuklarimizi izlettiririz... Ayni sekilde TT Arena için'de bir DVD hazirlanabilir... Temel atildigindan itibaren açilis maçina kadar...
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye