İçeriğe git


Resim
- - - - -

Abdullah Avcı


 • Please log in to reply
166 replies to this topic

#21 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:12 ÖÖ

Basýnýn yýpratmasýna gerek yok.Biz bize yeteriz..

#22 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:21 ÖÖ

benim abdullah avcý'ya nacizane tavsiyem sakin sýð sulardan bir an evvel çalkantýlý denize dümen kýrmasý yani sýký bir anadolu takýmý'nýn baþýna geçerek rüþtünü ispat etmesi yoksa azýcýk aþým aðrýsýz baþým derse memuriyete devam eder.. benim gözümde þu anda ahmet gökçek'ten çok da farký yok, ona kulüp hediye etmiþler buna da teknik direktörlük..


Doðanay kardeþim o iþ anlattýðýn kadar kolay deðil....yanýlmýyorsam adam süper ligde kaldýðý her sene üstüne koydu, hemde bütcesi artmadan, buna bakarým ben...beðenmiyebilirsin ama eleþtiri kriteri devlet memurluðu yada taraftar baskýsý düzleminde yapýlýrsa haksýzlýk olur.

Dersenki; defansif futbol oynatýyor büyük takýmlarda ne yapabilir, tartýþýrýz.

Ama bulunduðu ortam itibariyle %100 baþarýlý bir hocadýr en azýndan geçmiþ 3 seneye bakarak. bugün itibariyle aramýzda 10 puan var onuda hatýrlatýrým.

Bir arkadaþ yazmýþ oyuncular AVCI'yý sallamaz diye, evet doðru sallamaz otorite boþluðunu buldumu sallamaz..Bakýn FR þeker gibi hoca SALI günleri kafa izni, maç günleri bir bok yapmadýðýn için komple izinlisin zaten...memuriyet bu iþte; cuma günü antremandan sonra çizgili pijamayý giy, çarþamba çýkart..

Otorite þanla, þöhretle olmaz, karakterle olur.

#23 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:38 ÖÖ

abdullah avcý gelsin diye konu açýlmasý bile taraftarýn çapýna göstergedir bence. görüþtür þudur budur tamam da. rijkaard'ýn yerine abdullah avcý'yý önermek gerçekten abes. tartýþýlmasý bile abes.

#24 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:44 ÖÖ

Þu Abdullah Avcý efsanesini bir zaman bulup deþicez bakalým..Bulunduðu koþul neymiþ bir görelim baþarýsý neymiþ görelim.Üzerine koymuþ? ne koymuþ rakamlarla görelim.. Bitmeye yüz tutan adamlarý yok paraya alýp sürekli riske girip tutan adamlarla prim yapýyor.Yaptýrýrlar Galatasarayda sabýrlý seyircim sana.. Ýbrahim Akýndan yýldýz mý yaparsýn görürüm ben..

#25 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:44 ÖÖ

abdullah avcý gelsin diye konu açýlmasý bile taraftarýn çapýna göstergedir bence. görüþtür þudur budur tamam da. rijkaard'ýn yerine abdullah avcý'yý önermek gerçekten abes. tartýþýlmasý bile abes.


Öncelikle AVCI gelsin diyenlerden deðilim en azýndan 1-2 sene...ama yukarýdaki mantýk bana FR sonrasý Barça taraftarýnýn antrenörlük kariyer sadece 1 sene barcelona b takýmýný çalýþtýrmak olan PEP GUARDIOLA'ya olan tepkisini hatýrlattý....hep olur böyle takýlmalar...zamanla düzelir..

#26 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:45 ÖÖ

Rijkaard birgün giderse onun arkasýndan gelecek adamýn isminin daha büyük olmasý gerekiyor diye bir þart yok. Ýsmi daha küçük olur da yapacaklarý daha büyük olabilir. Ama Abdullah Avcý falan demeyin bana. O adam 2 sene önce bitmiþtir GS için. Onu da geçtim uzatýlan her mikrofona GS aleyhine demeç vermesi de cabasý. FB li gelsin teknik direktör olsun ama Bülent, Avcý, Þükür vb gibi GS'lý bilinen adamlar uzak dursun.

#27 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:48 ÖÖ

FR ýn 2 sezon olamayan primine, Abdullah Avcý için 3 maçlýk muammen bedel ile açýk arttýrmaya baþlýyorum..

#28 Allez

Allez

  Forumdan İhraç Edilmiştir

 • Banned
 • 6.425 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:54 ÖÖ

FR ýn 2 sezon olamayan primine, Abdullah Avcý için 3 maçlýk muammen bedel ile açýk arttýrmaya baþlýyorum..


süper büyük mega ultra hocaya 1 sene çok bile.....bu adamýn maç sonrasý gevrek gevrek sýrýtmasý için 10 sene bile az...

#29 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 09:59 ÖÖ

Allez Abdullah Avcýya 1 sene veriyor.. satýyorum satt... :)

#30 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 5.276 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 10:09 ÖÖ

abdullah avcýyla sadece derbi kazanýrýz. o da gazla. gerisi yalan aðlar ardýndan... bizden uzak dursun mümkünse.

#31 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 10:37 ÖÖ

Çok çabuk unutuyoruz bazý þeyleri..

http://galatasaray.t...read.php?t=7456

#32 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 12.554 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 10:48 ÖÖ

eheheheee super topicmis bu ya :D.. yanliz Avci konusunda dusuncelerim hic degismedi, degismeyecek. Burda Sheva'nin yazdiklarina da ayrica %100 katiliyorum. Memur zihniyetindeki adamlardan uzak duracaksin.

#33 reallion

reallion

  Senior Member

 • Members
 • 1.819 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 11:06 ÖÖ

Barcelona ne vizyonsuzmuþki kariyeri sýfýr Guardiola'yý getirmiþ. Beyler, bu kadar düz mantýkla yaklaþmayýn konuya. Rijkaard isminin yanýnda Avcý ismi sönük kalabilir ama ayný durum çok þükür ki koskoca Barcelona'da üstelik þimdi bizim hocamýz olan kiþinin baþýna geldi de olasý deðiþiklikte Avcý gibi bir ismin en azýndan baþarýlý olabileceði ispatlanmýþ durumda. Aslýna bakarsanýz öyle çok ispata da gerek yok.. Kimi kariyerli ve oldukça baþarýlý yabancý hocalarýn, oyuncularýn dahi kimi zaman bulunduklarý ülkeye uyum saðlayamadýðý bir gerçek. Buna en çok þahit olan milletiz belkide.. Aragones, Toshack, Tigana, DelBosque neler neler gorduk. Terim Milan'dan kovulurken yada kovulmasýna bir maç kala sanýrým þu 2. baþkan(ismini unuttum) þuna yakýn bir þey demiþti : Büyüklerim her zaman derdi. Kendi milletinden baþka kimseye koltuk verme... þimdi bu ayrý bir tartýþma konusu olabilir ama þu an bizi ilgilendiren bu sözün bize de nasýl uyduðudur. Rijkaard'a Fifa tarafýndan isterse her sene en iyi 10 TD falan diye þilt verilsin þuna eminimki bu adam 2 sene kalsa dahi iþleri düzeltemez burada. Öyle bir havasý yok.. Ýnsaný cesaretlendirecek herhangi bir iþte baþarýsý yok. Yani þunu demek isterdim: Adam kötü top oynatýyor ama en azýndan þunu iyi yapýyor diyebileceðim hiç bir iþi yok. Sezon baþýndan beri koskoca Barcelona'yý boþuna çalýþtýrmamýþ bu adam diyebileceðim tek bir þey katmadý. Sezon baþýndan beri delice kastým bunu diyebilmek için ama buna raðmen bulamadým pes. Bu Rijkaard'ýn baþka bir yerde baþarýlý olamayacaðý anlamýna gelmiyor ancak TR'de bu iþi yapamayacaðý, en önemlisi böyle bir kaygýsýnýn da olmadýðý açýk... Avcý ise Guardiola'nýn Barca'ya olduðu gibi Galatasaray'a aþina bir isim. Kimsenin laf edemeyeceði düzgün bir karaktere sahip. Futbol bilgisini de senelerdir elindeki vasat kadrolara raðmen ortaya koyuyor. Elini daha önce "ateþe sokmamýþ" Guardiola'dan daha çok sýkýntý çektiði kesin bu ligde. Ustelik bunlarý "bu ligde" gerçekleþtirdi. Galatasaray'ýn, Fenerbahce'nin Beþiktaþ'ýn olduðu ligde yani... En azýndan Bulent Korkmaz, Hagi gibi isimlerden daha tecrübeli olduðu kesin TD lik konusunda... Hepsini geçtim oynattýðý pozitif ve mücadeleci oyunu Galatasaraya çok rahat uygulayacaðýndan eminim çünkü Galtasaray camiasý-taraftarý buna uygun zemini her gelen hocaya sunuyor zaten. Yani mücadeleci bir takýmý þov yapan bir takýma tercih eder daima bu camia. Bu baþlý baþýna büyük bir avantajdýr zaten . Ha bu arada yarýn öbür gün fnerli beþiktaþlý oldugunu belli edecek herhangi bir demeci olursa ztirsin gitsin derim anýnda biter ayrý konu...

#34 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 11:17 ÖÖ

Benim takýmýmdaki oyuncu grubunda iki maç yedek kalan, Abdullah Avcýyý diþinin arasýna kürdan yapar.Skibbeyi yaptýðý gibi.Abdullah Avcý kötü hocadýr iyi dir meselesi deðil bu.Tecrübeyle sabit ki yerli hocanýn toplumda kredisi eksiden baþlar. En ufak tökezlemede kuyruðuna teneke baðlarlar.Ben Bülent Korkmazý desteklemiþ adamým bu arada.. Ertuðrul BJk a geldiðinde Avcýdan daha iyi bir ülke çapýnda repütasyona sahipdi.Ne oldu? Çok mu berbat top oynatýyordu? Maðlubiyeti yokdu yanýlmýyorsam..Ýki sene kalsa onlarýn Terimi olamsada Denizlisi olabilrdi kim bilebilir.Ertuðrulu sevmiyorum o baþka.Ama senin hayalini kurduðun senaryonun, filmini çok gördük..Terim hariç mutlü biteni yok.Terim ise o oyuncu kadro kalitesi ile Hagi ile 4X4 bir sezon yaratamamýþ olsa ayný son onuda beklerdi..

#35 osmanhy

osmanhy

  Junior Member

 • Members
 • 10.821 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 12:21 ÖS

Barcelona ne vizyonsuzmuþki kariyeri sýfýr Guardiola'yý getirmiþ.

Beyler, bu kadar düz mantýkla yaklaþmayýn konuya. Rijkaard isminin yanýnda Avcý ismi sönük kalabilir ama ayný durum çok þükür ki koskoca Barcelona'da üstelik þimdi bizim hocamýz olan kiþinin baþýna geldi de olasý deðiþiklikte Avcý gibi bir ismin en azýndan baþarýlý olabileceði ispatlanmýþ durumda.
Aslýna bakarsanýz öyle çok ispata da gerek yok.. Kimi kariyerli ve oldukça baþarýlý yabancý hocalarýn, oyuncularýn dahi kimi zaman bulunduklarý ülkeye uyum saðlayamadýðý bir gerçek. Buna en çok þahit olan milletiz belkide.. Aragones, Toshack, Tigana, DelBosque neler neler gorduk.


Barcelonala basarili olmak cok zor birsey degil. Sonucta orta sahada messi-xavi-iniesta varken, yilmaz vural veya ersun yanal bile barcada basarili olur. Bizim orta sahada baris-topal-sarp-elano var...mourinho getirsen bile basarili olamaz bu orta sahala. O yuzden bu guardiola orneklerini hic sevmem cunku onu mallorca veya getafe basina koyarsan bence basarisiz olur.

Yaptigin ikinci noktaya yuzde yuz katiliyorum ama cunku gercekten yabanci kariyerli hocalar bizde cok basarisiz olmustur. Bence bunun nedeni motivasyonla ilgili cunku barcelona veya Real Madridin hocasi daha cok teknik konularla ilgilenir. Bu nedenle bence iyi bir Turk hoca, bir yabanci antrenorden cok daha faydali olur. Gerci Lucescu oyle fazla motivasyoncu degildi ama kotu bir kadrola cok basarili olmustu.

#36 guy capelle

guy capelle

  Senior Member

 • Members
 • 2.537 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 01:12 ÖS

abdullah avcý gelsin diye konu açýlmasý bile taraftarýn çapýna göstergedir bence. görüþtür þudur budur tamam da. rijkaard'ýn yerine abdullah avcý'yý önermek gerçekten abes. tartýþýlmasý bile abes.

Tamam Abdullah Avcý gelmesin ama ben Rijkaard konusunda artýk farklý düþünüyorum. Barcelona dýþýndaki tecrübelerinin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý, benim "Barcelona'yý bizim bakkal hüso da çalýþtýrsa þampiyon olur" þeklindeki teorilere "acaba" dememe yol açtý. Bence Rijkaard insan olarak mükemmel biri ama birinci sýnýf bir teknik direktör deðil.

#37 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 01:22 ÖS

Tamam Abdullah Avcý gelmesin ama ben Rijkaard konusunda artýk farklý düþünüyorum. Barcelona dýþýndaki tecrübelerinin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý, benim "Barcelona'yý bizim bakkal hüso da çalýþtýrsa þampiyon olur" þeklindeki teorilere "acaba" dememe yol açtý. Bence Rijkaard insan olarak mükemmel biri ama birinci sýnýf bir teknik direktör deðil.


nasýl bir mantýðýnýz var anlamýyorum. Bu iþler bu kadar basit mi, bakkal hüso çalýþtýrsa, selçuk yula çalýþtýrsa. ne bu ya. ya herþeyi bu kadar basit mi zannediyorsunuz. yapmayýn ya. Barça her sene þampiyon oluyor zaten, otuz senedir böyle onun için rijkaard hiç biþey yapmadý. Barcelona hocalarý hep göstermelik zaten. þu mantýðýn dýþýna çýkýn. lütfen biraz izan.

#38 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Members
 • 23.129 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 01:38 ÖS

ne bakkalmýþ sizinkide valla bravo: UEFA Euro 2000 Yarý Final Hollanda 1 Þampiyonlar Ligi (2006) 2 La Liga Þampiyonluðu (2005, 2006) 2 Ýspanya Süper Kupasý (2005,2006)

#39 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 01:44 ÖS

ayrýca UEFA 2006 yýlýn hocasý.

#40 gs44

gs44

  Senior Member

 • Members
 • 2.856 mesaj

Yayınlanma tarihi 31 Mart 2010 - 02:16 ÖS

Doðanay kardeþim o iþ anlattýðýn kadar kolay deðil....yanýlmýyorsam adam süper ligde kaldýðý her sene üstüne koydu, hemde bütcesi artmadan, buna bakarým ben...beðenmiyebilirsin ama eleþtiri kriteri devlet memurluðu yada taraftar baskýsý düzleminde yapýlýrsa haksýzlýk olur.

Dersenki; defansif futbol oynatýyor büyük takýmlarda ne yapabilir, tartýþýrýz.

Ama bulunduðu ortam itibariyle %100 baþarýlý bir hocadýr en azýndan geçmiþ 3 seneye bakarak. bugün itibariyle aramýzda 10 puan var onuda hatýrlatýrým.

Bir arkadaþ yazmýþ oyuncular AVCI'yý sallamaz diye, evet doðru sallamaz otorite boþluðunu buldumu sallamaz..Bakýn FR þeker gibi hoca SALI günleri kafa izni, maç günleri bir bok yapmadýðýn için komple izinlisin zaten...memuriyet bu iþte; cuma günü antremandan sonra çizgili pijamayý giy, çarþamba çýkart..


Otorite þanla, þöhretle olmaz, karakterle olur.


Arkadasim kendi yazinla kendini ikilemi soktun.
Avciya haksiz elestiri kriteri memur demeyin diyen sen, altina FR icin forumumuza yakismayan ".ok"kelimesiyle memuriyet FR nin yaptigi memuriyet budur diyende sen!

Avciya gelince memur haksiz elestiri, FR ye gelince dogrumu?
Karar ver.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye