İçeriğe git


Resim
- - - - -

Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
286 replies to this topic

#21 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Kasım 2009 - 01:23 ÖÖ

hoþgeldin riluial, iyi de yaptýn buraya yazarak kimsenin ne yazdýðýna karýþmak deðil derdimiz zaten ama nasýl yazdýðý önemli. her þeyi ben bilirim tarzýnda yazan adamdan hele bir bok bilmezken bu havayý yaratan adamdan rahatsýz olmamak elde deðil. ancak kendinin tarzý da benzer olanlara tuhaf gelmiyor iþte. öyle yazýlar var ki adama fenerden yediðimiz gol ofsayt diyorsun, hakem vermiþ demek ki deðil kardeþim yemeseydin golü diyor. bu abartý diyeceksin þimdi ama özellikle bir sit bölümüne bak da gör ne demek istediðimizi yoksa gelmiþsin, yazmýþsýn, benle onla ters düþünmüþsün ne diyebiliriz. kaliteli tartýþmaktan bir de zevk alýrýz üstüne. ama o uslup var ya o uslup, hele yeni girdiðin yerde bir ortamý göreyim demeden kullandýðýn uslup her þeyi mok edebiliyor. onun için þu yeni girilen ortamý bir tanýma süresi olmasý gerektiðini düþündüðümden açtým bu topici. hem gelen bizi tanýsýn hem biz onu.

#22 Nerval

Nerval

  Onur Aydın

 • Members
 • 1.840 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Kasım 2009 - 01:39 ÖÖ

hoþgeldin Riluial :)

#23 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2009 - 08:03 ÖS

bu abartý diyeceksin þimdi ama özellikle bir sit bölümüne bak da gör ne demek istediðimizi


SÝT tir et abi ben öyle ettim. :) Ne görüyorum ne yazýyorum. Gayet te huzurluyum :)

#24 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.898 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2009 - 09:03 ÖS

Problem; gerek ortalama üye profili; gerekse ortalama mesaj seviyesi anlamýnda niceliðin niteliði yemesi benim gözümde. Çok da komplike bir konuda epey de mesai harcayýp neredeyse bir a4 dolduracak yazýlar yazýyorsun. Bunu 26-28 yýllýk taraftarlýðýnda, 15-20 yýllýk mantýk sahibi tribün seyirciliðinle, 10-15 yýllýk akademik edebiyat bilginle yapýyorsun. 40-45 dakikaný alýyor bunlarý yazmak. Yazýný önizleyip kendinle gurur duyuyorsun, imla hatalarýný düzeltirken, bir yandan kimlerin hangi noktalarda seninle ters düþeceklerine, ne tepki koyacaklarýna dair kafanda planlarýn oluyor -neticede buralara yazmanýn sebebi öz tatmin deðil midir? öyledir- basýyorsun gönder tuþuna ve yazýn en tepe topiðin en tepe post'u olarak yerini alýyor. Sonra ne oluyor? Ýki tane üyelik süresi toplamý 15 günü zor geçen zibidinin o topicte birbirlerine girecekleri tutuyor ve senin mesaj, harcadýðýn zamandan daha kýsa zamanda ve toplam kelime sayýsý senin bir paragrafýndan az olan 15 postla 2.page oluyor, PIC oluyor ( PIC= picture international civilisation - Can Barslan :D)... Ýnsanýn bununla baþ etmesi çok zor biþey, ama yapacak da fazla birþey yok. Bir ülkede, veya micro bir toplulukta seviye artacaksa, bu bir gece herkesin kafasýna armut düþüp de sabah uyandýklarýnda aymalarý ile olmayacak. Bazen uzun yazýlarýn gördüðü nitelikli tepkiye özenerek, bazen bir þekilde anladýðýný ve beðendiðini sandýðý bir abisinin gözüne girmek dikkatini çekebilmek için kuzular da yavaþ yavaþ kendilerini zorlayacak, dimaðlarýný açma germe çalýþmalarýyla esnetecek ve geliþecekler. Böyle olmaz mý zaten progression? :D

#25 LuisFigo

LuisFigo

  Senior Member

 • SIT
 • 18.415 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Kasım 2009 - 10:55 ÖS


Sonra ne oluyor? Ýki tane üyelik süresi toplamý 15 günü zor geçen zibidinin o topicte birbirlerine girecekleri tutuyor ve senin mesaj, harcadýðýn zamandan daha kýsa zamanda ve toplam kelime sayýsý senin bir paragrafýndan az olan 15 postla 2.page oluyor, PIC oluyor ( PIC= picture international civilisation - Can Barslan :D)...

Ýnsanýn bununla baþ etmesi çok zor biþey, ama yapacak da fazla birþey yok. Bir ülkede, veya micro bir toplulukta seviye artacaksa, bu bir gece herkesin kafasýna armut düþüp de sabah uyandýklarýnda aymalarý ile olmayacak. Bazen uzun yazýlarýn gördüðü nitelikli tepkiye özenerek, bazen bir þekilde anladýðýný ve beðendiðini sandýðý bir abisinin gözüne girmek dikkatini çekebilmek için kuzular da yavaþ yavaþ kendilerini zorlayacak, dimaðlarýný açma germe çalýþmalarýyla esnetecek ve geliþecekler. Böyle olmaz mý zaten progression? :D


mesela yeni üyelere zibidi demeden,hakaret etmeden de o hayal ettiðin seviyeye ulaþabiliriz. ;)

mason locasýna kabul ediliyoruz sanki. yok abilerin gözüne girmek,yok dikkat çekebilmek. bi yabancý forumlara girin bakýn allahýný severseniz ya. bu zihniyet bütün türk forumlarýnda var maalesef.yeniysen moku yedin. sanki herkes anasýnýn karnýndan 5000 post atmýþ olarak doðdu. herkes kendi fikrini,görüþünü yazsýn.katýlmýyorsanda tartýþýrsýn,tartýþmaya gerek duymuorsan da cevap vermezsin.

hepimizin ortak zevki futbol,ortak aþký galatasaray. bu konuyu bilimsel tez kývamýna getirmeyelim.herkesin kendini ifade etme þekli baþkadýr.

5000 postu olan herkes einstein sanki

#26 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 12:05 ÖÖ

gerçekten çok hassas nokta. yeni üyelerin alýnganlýk göstermesi de çok normal. ama þuraya gelip 2 çift laf edebilen adamlarýn hiç biri deðil konuþulanlar. yukarýda riluial yazmýþ foruma kaydolma sebebini, biz bu ortamýn kaybolmamasýný, gerçekten þurada keyifle 2 çift laf edebilme keyfinin sürmesini istiyoruz. eminim sizlerde bunu istersiniz. burasý diðer forumlardan farklý kaldý hep. biraz butik forum havasýnda sanki. ama bu yeni katýlýmlara herkes karþý olarak algýlanmasýn lütfen. mesela bir alisamiyen geldi sonradan, tek muhabbet etmiþliðim yok. ama þimdi uzun süre yazmadýðý zaman ulan býraktý mý diye üzülebiliyoruz. mesela yukarda yazan frodo sonradan katýldý aramýza. 50 konuda tartýþmýþýzdýr hem de ciddi tartýþmýþýzdýr. herhalde galatasaray hariç ortak nokta bulmakta zorlanýrýz. ama senin gibi adamla tartýþmak zevk yazmýþýmdýr kendisine. yani yenilere deðil kesinlikle tavýr. þuranýn ortamýný bir özümsemeye çalýþmadan çalakalem saldýranlara karþý bir önyargý bizdeki. bu da sizleri kýrýyorsa affola.

#27 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 11:26 ÖÖ

muhabbet ettigim (kola) ictigim adamlarken


ben raký içtim olm adýmý çýkartma kolacýya :)

#28 Libraleon

Libraleon

  Member

 • Members
 • 2.074 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 12:19 ÖS

Nitelikten çok nicelik üstünde durursak , yani kategori yaparken post sayýsýný esas alýrsak , "15 postlu 5000 postlu" gibi , bu sefer yeni üyeler post sayýsýný arttýrmak için abuk subuk , anlýk , düþünceye dayanmayan mesajlar döþenirler. Mesajýn niteliði önemlidir sayýsý deðil... Mesajlarýn altýna oylama butonu konsa ve üyenin mesajlarýnýn ortalama beðeni düzeyi tespit edilse , bu rakam üyelerarasý kýyaslamada daha rasyonel olur. Yukarýda Riluial gayet aklý baþýnda bir mesaj yazmýþ , þimdi sen bu mesajý 1 posttan say , konuyla ilgili kafa yormak yerine "beðenmeyen gitsin" þeklindeki mesajý da 1 posttan say. Hadi saydýn , bunu bir de üyenin deðerlendirmesinde kullan , burada yanlýþlýk var.

#29 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.843 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 01:18 ÖS

Bence kalite ölçeðinin burada ne kadar eski-yeni olmak dýþýnda kriterlere ölçülebilir somut bir deðere baðlanmasýnýn faydalý olacaðýný düþünüyorum..Bazý arkadaþlar az post yolluyor bazýlarý çok.Bu o kiþi için hiçbir þeyi belirlemez. Ancak yazdýklarýn karþýsýnda, üyelerin reaksiyonlarý görebilmek, kiþileri daha dikkatli davranmaya itebilir. Ýlk zamanlar biriyle ters düþüncede olduðunuzda birden karþýnýzda 4-5 kiþi size muhalif oluyor.Siz önceki süreçleri bilmediðinizden bir "tertipçilik" seziyorsunuz fakat zaman içinde o kiþilerinde kimliklerini az çok tanýyýp kiþisel olmadýðýný fark ediyorsunuz. Forumdan hiç kimseyle þahsen tanýþýklýðým yok.Bir kaç yýldýr buralarda yazýyoruz.Konu futbol olunca kavgasýz da olmuyor :) Bazen Galatasaray sevginiz bazen futbol bilginiz baþkalarýnýn terazisinde tartýlýyor ve yargýlanýyor.Ben bunu çok doðal karþýlýyorum.Bir çok kiþi zamanla tarzýný da fikirlerini de olgunlaþtýrabiliyor burada.Ancak uzun zamandýr tarzýný yaklaþýmýný fikirlerini sevdiðim arkadaþlar var onlarý özellikle okumaya takip etmeye çalýþýyorum. Birde baþlýk açýlmasýnýn daha dikkatle yapýlmasýný istiyorum.Ayný mevzu 50 yerde konuþuluyor.Bizde söylediklerimizi tekrar eder duruma düþüyoruz.

#30 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 04:14 ÖS

Yeni gelen arkadaslara tavsiyem yazmadan once bir ortama baksinlar oyle hurraa aklina geleni hemen yazmasinlar. Uyenin toplam post sayisi acikcasi bana pek fazla bisey ifade etmiyor ama bir postun degerlendirilmesi guzel olurdu esasinda. Gazetelerde felan yorumlar degerlendiriliyor guzel oluyor esasinda ama burada teknik acidan ne kadar mumkun bilmiyorum tabi.

#31 Guest_Fighting Falcon_*

Guest_Fighting Falcon_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 05:36 ÖS

Riluial'in yazdiklarini dikkatli okumak lazim. Aslinda ortada olan bir gercegi, sade bir sekilde goz onune koymus. Tabi, anlayana... Riluial niye yazmiyor, onu da aciklamis. Takim haline gelmis "Asil uyeler"in "ahengini" bozmamak icin. Internet ciktigindan beri boyle forumlara katilir, yazar, okurum. Neredeyse 20 yil olacak yani. O yuzden bu gibi forumlarin yapisini uc asagi bes yukari bilirim. Genelde bir kac godoman, bir kac okuz, bir kac da saftirigin kendilerine gore bu gibi yerleri kendi coplugu gibi gormeye baslamasiyla problemler de basliyor. (Godoman, Okuz ve Saftirik kelimelerine kizmayin, bu kelimeler forumda cesitli yerlerde kullanilmis kelimelerdir) Sonra kendi kafalarina gore bir kult olusturup, o kultu yasatiyorlar, kendi sanal alemlerinde. Pesinden de ustu kapali bir diktatorluk baslar. Bi cesit Turkiye'nin profili olur, cikar yani. Benim hosuma gitmediyse, ben istemiyorsam, bu olmaz, olmamali, gerekirse zor kullanarak bunu durdurmali mantigi isin icine girer. Kucuk olcekli bir Turkiye yani. Benim dedigim olur! Benim dedigim olacak! Olmazsa, oldururuz! Forum kurallari diye birsey vardir. O uygulanir, ama herkese esit sartlarda uygulanmaz. Orwel'in hikayesindeki gibi "Her hayvan esittir, ama domuzlar daha esittir". Okumayanimiz varsa, okusun "Animal Farm, George Orwell". Iste bu kurallar, daha once bir araya gelip birseyler paylasmis, icmis, mac seyretmis kisiler icin daha bir esit hale gelir ki, bu cok tehlikelidir. Niye tehlikelidir? Cunku, bir noktaya kadar isler bu iliskiler agi, ve bir noktadan sonra ters teper. Ters tepmeye basladiginda da, buna bir care bulalim denmeye baslanir ve ekstradan kurallar konulmaya calisilir. Aslinda, herkese tam manasiyla esit sekilde yaklasilsa, bu sorunlar cikmaz. Ama iste bu da pek islemez boyle abi kanka iliskilerinin siki fiki oldugu yerlerde. Biri gelir, birsey der... Sonra, o forumun birisi buna bir laf eder, ve pesinden kankileri gelir laf eder, sonra godomanlar isin icine girer ve bu is buyur gider. Cunku kimin ne yazdigi onemli degildir, sadece abi-kanki iliskileri gecerlilik gosterir. Yoksa, yarin beraber bi daha nasil kola-fanta-raki icebilir yuzyuze, karsilikli otururken? Bu toplu cullanmaya karsi da, yeni gelen gardini alir, her birine laf yetistirmeye calisir, ve sonra bir gun kalkar, bakar ki bir hafta ceza almis. Obur taraftan, forumun asil uyeleri, kendi rahat koselerinden yine istediklerini yazmaya, soylemeye devam ederler. Niye? Cunku, burasi onlarin coplugu... Ben de bu kanki iliskisinin sonucu burdayim, bunun da farkindayim. Yoksa, simdiye coktan ismim cizilmis, sifrem tamamen iptal edilmis ve internet tabiriyle "ban" yemistim. Ama kankim sagolsun... Uzun lafin kisasi, buraya gelip yazan kisiler Riluial gibi olabilir, veya fenerli biri olabilir. Ama baslarken, 10 uzerinden 10 ile baslamali ve daha sonra o kisi kendi notunu belirlemeli. Yoksa, kendi kafaniza gore insan yetistirmeye calisir gibi, kendi kafanizdan insanlarin burda olmasini isterseniz, daha cooook boyle dosyalar acip, daha coook konusur tartisirsiniz...

#32 Guest_Fighting Falcon_*

Guest_Fighting Falcon_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 05:41 ÖS

Son birsey daha... Begenmeyen, gider... Kimse zorla tutulmuyor burda...

#33 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 06:17 ÖS

F. Falcon soylediklerinde kismen hakli olabilirsin ama kendimden ornek verecek olursam.. bilmiyorum kac yildir bu forumda yaziyorum tee g.sarayi.com’dan beri burdayim sayilir ama burada hic kimse kankim degil hatta ne gormuslugum ne chat etmisligimne de referansim :) felan vardir hatta sunu soylim burada kimseye kolay kolay ozel mesaj bile atmamisimdir hatta bir cogu ismimi bile bilmiyodur (belki de asosyal biriyimdir :) ama oyle bir derdim yok ben herkesi taniyayim ya da herkes beni tanisin diye). Burayi tesadufen bulmustum o zamanlar ve burada bi sekilde kaldim. Burada ne oyle antuvari hep destek tam destek ortami var ne de Alisamiyen.net gibi “Sayin bilmemney“ ile baslayan ve o duzeyde kurulan ve beni muthis kasan cumleler ile atilan postlar var (hos onlara da yine sonsuz saygim var ama tarzim degil). O kadar yil icinde ne bir ban ne de bir uyari aldim hatta kendime gore ileri gittigim anlar bile olmustur (kufurlu yazilar belki de hakaret) ama onemli olan buradaki insanlarin senin samimiyetini inanmasi daha dogrusu senin onlari ikna etmen, tabi ikna edecem diye kendinden odun vermeyeceksin eger veriyorsan cekip gideceksin zaten cunku o vakit burasi sana gore degil. Bana hic olmadi ama evet bazen yeni gelenlere karsi biraz onyargili davranildigini hissediyorum ama bazilari da hakkaten ban ya da no-post yemeyi hak ediyor cunku salliyorum bir tartismada cabuk alinganlik gosteriyorlar olayi kisisellestiriyorlar ya da kendiliginden cekip gidiyorlar ama sahsen buradaki admin arkadaslarin genelde gercekten adil davrandiklarina inaniyorum ama tabi daha once de dedim once buranin stiline bir ayak uydurman gerek ve en onemlisi insanlarin az da olsa guvenini kazanmam gerek… neyse konu daha uzayip gider vaktim yok sonra yine yazariz.

#34 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 06:18 ÖS

Valla hic yazmayý dusunmedim buraya fakat burada kastedilen forumun tekrar yapýlanmasýndan ote, bazý uyelerin spam tarzý flood mesajlar yazmasýna yonelik bir sitem amaclý..Ben zaten kafamda okuyup,deger veriyorum ya da vermiyorum..Simdi bana 5 kisi facebook gibi like atsa ne olur,atmasa ne olur..Herkesin fikri,zikri farklýdýr..Farklý zikirde olanlarda farklý zikrini adam gibi aktarýrsa sorun falan cýkmaz.Burada dert eski yeniden öte; üslup..Post sayýsý,abiler,ablalar,teyzeler,amcalar degil..

#35 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 08:24 ÖS

Ben ASY deki "yoksay" buttonundan istiyorum. 1-2 tane tip var. Onlarýn mesajlarýný hatta sýfatlarýný görmesem daha güzel olacak forum.


forumun en üst tarafýndaki kullanýcý ayarlarý buttonunu týkla, soldaki menüde "edit ignore list" diye bi seçenek var, orada görmek istemediðin kullanýcýnýn nickini girdinmi, yazdýðý tüm postlarý vs. otomatikman görmüyorsun...

#36 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 09:26 ÖS

forumun en üst tarafýndaki kullanýcý ayarlarý buttonunu týkla, soldaki menüde "edit ignore list" diye bi seçenek var, orada görmek istemediðin kullanýcýnýn nickini girdinmi, yazdýðý tüm postlarý vs. otomatikman görmüyorsun...


Eyvalla Cyba teþekkür.

#37 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 09:36 ÖS

ama o uslup var ya o uslup, hele yeni girdiðin yerde bir ortamý göreyim demeden kullandýðýn uslup her þeyi mok edebiliyor.


Farklý zikirde olanlarda farklý zikrini adam gibi aktarýrsa sorun falan cýkmaz.Burada dert eski yeniden öte; üslup..Post sayýsý,abiler,ablalar,teyzeler,amcalar degil..


anlatmak için baþka ne diyebiliriz ki

ali topu tut kývamýna inmiþiz.

#38 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 09:43 ÖS

forumun en üst tarafýndaki kullanýcý ayarlarý buttonunu týkla, soldaki menüde "edit ignore list" diye bi seçenek var, orada görmek istemediðin kullanýcýnýn nickini girdinmi, yazdýðý tüm postlarý vs. otomatikman görmüyorsun...


Sadece meraktan soruyorum. Birini ignore ettiðimde o ignore ettiðim eleman bu durumdan haberdar oluyor mu?

#39 seyko

seyko

  Tech.Admin

 • Administrators
 • 102 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 10:43 ÖS

olmuyor

#40 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.458 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Kasım 2009 - 10:52 ÖS

Son birsey daha...

Begenmeyen, gider... Kimse zorla tutulmuyor burda...


Her beðenmediðinde bir yerden gidilmez, burasý bizim evimiz, daha iyi olmasý için uðraþýyoruz, beðenmeme hakkýmýz da var, burasý sayesinde Nameless'I, Lioney'i, Tripotter'ý, sigara69'u, Ýbrahim'Ý, scapula'Yý, cmerduran'ý, zidane38'î, Sheva'Yý , daha birçok insaný tanýdým, dostluklar kurdum, sýrf burdaki yorumlarý okumak için koþtur koþtur eve geldiðim günler oldu, bazý þeyleri beðenmiyoruz diye kimse evimizden gidin diyememeli.