İçeriğe git


Resim
- - - - -

Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
286 replies to this topic

#281 del piero10

del piero10

  Senior Member

 • SIT
 • 4.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Haziran 2011 - 08:49 ÖS

Cevap : Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite

Zannediyorum ki bu konu hakkýnda son yazýlanlar benim ile n da getirdiði bir alakalý konular.Konular ile ilgili bazý açýklamalarda bulunma gereðini duydum ve hissettim arkadaþ.Bu açýklamayýda o yüzden yapýyorum.Konuya dönecek olursak, ben buraya yeni üye oldum arkadaþ, Galatasaraylýyým, herþeyimi sorgulatýrým ama Galatasaraylýlýðýmý asla. Ben futbolcu deðilim, forma giyip sahaya çýkmýyorum.Ama formamý giyip halýsahaya maça gidiyorum, sokaða çýkýyorum piknik yapmaya gidiyorum.Eðer ki sarý kýrmýzý renk haricinde forma giyiyorsam Allah o anda beni kahretsin sadece beni deðil giydiðim o rengide kahretsin arkadaþ.(Yanlýz burada bir þeyi açýklamam gerek, bazen siyah bazende beyaz formalarýmýz olabiliyor, misal bu sene mercan formamýzýda aldým, ben bu yemini Galatasaray harici forma deyim, ha birde yabancý takým fromalarý hariç)Bu konuyu geçtik, ben yazmaya baþladðýmdan beri devamlý aþaðýlanýyorum.Bana herkes birþey dedi. Ben ona raðmen kimseyle tartýþmaya girmeyim diye cevap vermedim.Neler dendi neler. Troll dendi trolün anlamýný yemin ederimki bilmiyordum.Herkes biliyordur Googleun resim sayfasý var.Boþluða kelimeyi yazýnca resim çýkýyor, ordan troll yazdým garip garip tipli çizgi film adamlarý çýktý.Bende tepkimi göstermek için ve bu durumu protesto etmek için güzel avatarýmý deðiþtirdim ve googleda çýkan troll resmini avatar yaptým.Sessizce protesto yaptým troll olayýný akadaþ.Sonra forumdan çýk git yazma dendi,biri seraysever dedi, baþka biri berrock bu dedi,sonra garip bir þekilde þifreli bel altýlar geldi. Bir arkadaþ çýktý, sigara içip 69 yapýyor bu tarzýnda birþeyler dedi.Ne alaka olduðunu da anlamadým. Belki kendi aranýzda bir espri ama bana tuhaf geldi.Sonra en son daha öncenen þutlanan biri bu dendi.Vallahi billahi yeni üye oldum.Ne banlandým ne þutlandým.Kontrol edin eðer ki yasaklanýp gelen biriysem ben en aðýr þerefsizim arkadaþ.Þimdi þuna anlam veremiyorum ben. Ben burada kimseye kötü bir söz söylemedim.Kimsenin deðer verdiði bir þeye saygýsýzlýk yapmadým.Bana alaycý þeyler söylendi, garip tabirler kullanýldý sýrf kavga olmasýn diye hiç birine cevap vermedim.Verdimmi? Sizde gördünüz ki vermedim. Ben sadece kendi adýma bazý konularda yorumlar yapýyorum.Belki tarzýmý sevmiyorsunuz yazdýklarým saçma geliyor.Bunun çözümünüde bir konu içerisinde söylemiþler.Engelle fonksiyonu varmýþ. beni engelleyin ama bana nolur hakaret edip durduk yere gitsin bu demeyin.Bir üye yaptýðý yorumlardan dolayý aþaðýlanmayý haketmez arkadaþým.Heleki ayný takýmý tutuyorlarsa biraz daha anlayýþ sevgi ister, biraz daha idare edilmek ister.
Mesela ben Barýþý severim.Burdaki kimse sevmiyor diye yalakalýk yapmak ve sizin aranýza girmek için Barýþý hiç sevmiyorum çok kötü bir futbolcumu deyim?Hayýr niye deyim.Ben seviyordum.Demekki zamanýnda Galatasaray yönetimide adamda birþeyler görmüþki Galatasarayýmýza transfer etmiþ.Yani Barýþ iyi futbolcu demek alay sebebi olmalýmý?O zaman hep beraber yönetimizle dalga geçelim.Ben buna çok üzüldüm arkadaþ.Ama kimseyle tartýþmak istemediðimden karþýlýklý hiç tartýþmaya girmedim.Foruma ilk üye olduðumda Mustafa Sarp'ý konusunda bir þey yazmýþtým.Konuyla ilgili olan admin beni uyardý bu tip içerikte ki mesajlar yasak dedi.Bende uyarýsýný dikkate aldým ve o tip mesajlar yazmamaya azami sürat gösterdim.Ben hep yapýcý olan bir adamým hayaým boyunca.Yapýcý olan yapýcýlýkla karþýlaþýr derler.Ben normal zamanda aðzý dolu dolu çok çoþkulu bir insaným.heyecanlý ve coþkulu konuþurum.Yüksek seste konuþuyorum çok uyarý alýrým normal hayatta.Ama kimsede hakaret etmez ki.Benim yazma tarzým biraz konuþma tarzý gibi olabiliyor ama bu bana hakaret ettirmesin be arkadaþ.Benim bir batýl inancým var.Herkesin senin üstüne geldiði anda pes etme, geri adým atma korkma, üzülsende bir gün karþýdaki seni anlar.Bu yüzden ben buna inanýyorum.Ve pes etmeden yazmak istiyorum lütfen burada.Ýlerde sizinle daha bir çok þey paylaþmak isterim..Batuhan ve Aytekin abi mevzusunda olduðu gibi ilginç þeyler paylaþýrým.Bundan dolayý beni istemesenizde göz ucuyla takip edin.Ama lütfen biraz hoþgörü.Analayýþ için teþekkürler.


hocam takma kafana ya, ben samimiyetine inanýyorum senin. en baþta üslubun çok farklý geldiði için ciddi olup olmadýðýný anlayamamýþtým ki yine de eðlenceliydi ama birkaç gündür samimiyetinden þüphem yok. bu forumda bazen yeni gelenlere þüpheyle yaklaþýlabiliyor doðal olarak, nickine benzer nickte olanlar geçmiþte saçmasapan yorumlar yazýyorlardý, daha geçenlerde fenerli bir eleman terbiyesizlik yaptýðý için atýlmýþtý, millet bu durumlarýn getirdiði bir þüphe sahibi muhtemelen ama seni gayet içten ve doðal komik bulanlar da var. komik olman da tamamýyla üslubunun keyif vermesiyle alakalý, yanlýþ anlama. kendin hakkýnda biraz somut bilgi verirsen, yaþýndan, iþinden, galatasaray'la tanýþma þeklinde filan bahsedersen belki baþkalarý da daha iyi tanýyabilir seni.

hoþgeldin foruma diyelim tekrardan, keyifle takip etmeye devam etmeyi diliyorum seni.

#282 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2011 - 08:51 ÖÖ

Cevap : Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite abicim þu forumda yeni üye arkadaþlarýn 1 aylýk kýsýtlamaya neden karþý çýkacaklarýný ben anlamýyorum. bir forumda da ben yazayým diyen adam için ultraslan var, gscimbom var, rahat rahat diledikleri gibi devam edebilirler. ama buraya yeni gelip kalýcý olan çoðu arkadaþ, forumun farklýlýðýndan bahsederek yazmaya baþladý. o farklýlýðý kaybedip sýradanlaþtýðýn zaman, bu forumu bitirmeye baþlamýþsýndýr. insanlar gelsinler 1 ay boyunca günde 3 mesajla hem kendilerini anlatsýnlar, hem bizi anlasýnlar. kan uyuþmasý saðlanýrsa aslan gibi devam etsinler. mevcut ortama uyum saðlamayan adam zaten 1 ay dayanmaz, ortamdan keyif alan adamla beraber devam edilecek, kimseyi düþüncelerinden dolayý eleyelim demiyoruz. bu adam sarpý seviyor iþi yok burada diyen kimse yok. ama ifade ediþi, kullandýðý üslup belirleyici olsun diyoruz sadece.

#283 sigara69

sigara69

  69

 • Members
 • 3.237 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2011 - 09:05 ÖÖ

Cevap : Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite

Hosgeldin cigaram.Hosgeldin kardesim


Eyvallah sagolun tesekkur ettim ozlemisim.. :)


kesin bu 69 herifinin parmaðý var


Uzman Cavus ile kavga edip 1 hafta disko yedigimi soylemek istiyorum :) Sicilime islenicekmis falan :)

O da takim komutananina demisti kesin bu herifin bi parmagi var sktir edin demisti yatsin biraz akillansin orda..

Ne oluyor yahu ayni laflari duyuyorum dondugumde :) Onder taniyomusun lan bizim Uzman Cavusu :)

#284 Okan Y.

Okan Y.

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 67 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2011 - 09:19 ÖÖ

Cevap : Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite Selamlar, Ben Fenerbahçe taraftarý olmama raðmen bu forumu neredeyse açýldýðýndan beri düzenli takip ediyorum (ilk galatasarayi.to idi sanýrým? doðru mu) rakip takým forumlarýný her daim takip etmeye çalýþýrým, çünkü herkesin penceresinden alýnacak dersler olduðuna inanýyorum. Türkiye'de 35 milyon avukat 35 milyon doktor, 70 milyon da Teknik direktör olduðunu varsayarsak herkesin futbol üzerine söyleyecek sözlerinin olmasý çok doðal. Benim son dönemde bu forumda gördüðüm ve kendi adýma en rahatsýz olduðum konu(rahatsýzlýk demeyelim aslýnda benlik bir durum yok ama foruma yakýþmayan diyelim) forumda küfürün neredeyse edilmesi zorunlu hale gelmesi. Fenerbahçe veya onunla alakalý konularda edilmesini de dert etmiyorum. Sonuçta buraya yazýlmasa da içten geçen duygular böyle oluyor ve bunlar ekseriyetle karþýlýklý oluyor(bunu silme Liseli bir ailenin çocuðu olarak yazýyorum) Lakin, oyuncular özelinde edilen küfürler, özellikle de kendi oyuncularýnýza, bence bu forumun genel kalitesini aþaðýya çekiyor. Bu forumun genel eðitim seviyesinin yüksek olduðuna inanýyorum, bence eleþtiriler/yorumlar taraftar düzeyinden bu bilgi birikim düzeyine yaklaþtýrýlýrsa, hem katýlým artacaktýr, hem de takip artacaktýr. Ve galatasaray.to sitesi de bir güç haline gelecektir. Öteki durumda, sadece maç yorumlarý yapýlan, sonuç kötüyse küfür, sonuç iyiyse alkýþ olan, ve rakip takýmlarýn ekseriyetle hakarete maruz kaldýðý bir site olarak bir kaç kiþinin þahsi gayretiyle ayakta kalýr, sonra da bir çok farklý site alexa.com un tozlu raflarýnda unutulur gider. 15 yýla yaklaþan bir emek de BAM'a veya Belözoðlu'na küfür için heba olur gider. Saygý ve selamlarýmla Okan

#285 Burakilly

Burakilly

  Senior Member

 • Members
 • 1.584 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2011 - 09:29 ÖÖ

Cevap : Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite

Selamlar,

Ben Fenerbahçe taraftarý olmama raðmen bu forumu neredeyse açýldýðýndan beri düzenli takip ediyorum (ilk galatasarayi.to idi sanýrým? doðru mu) rakip takým forumlarýný her daim takip etmeye çalýþýrým, çünkü herkesin penceresinden alýnacak dersler olduðuna inanýyorum. Türkiye'de 35 milyon avukat 35 milyon doktor, 70 milyon da Teknik direktör olduðunu varsayarsak herkesin futbol üzerine söyleyecek sözlerinin olmasý çok doðal.

Benim son dönemde bu forumda gördüðüm ve kendi adýma en rahatsýz olduðum konu(rahatsýzlýk demeyelim aslýnda benlik bir durum yok ama foruma yakýþmayan diyelim) forumda küfürün neredeyse edilmesi zorunlu hale gelmesi. Fenerbahçe veya onunla alakalý konularda edilmesini de dert etmiyorum. Sonuçta buraya yazýlmasa da içten geçen duygular böyle oluyor ve bunlar ekseriyetle karþýlýklý oluyor(bunu silme Liseli bir ailenin çocuðu olarak yazýyorum) Lakin, oyuncular özelinde edilen küfürler, özellikle de kendi oyuncularýnýza, bence bu forumun genel kalitesini aþaðýya çekiyor. Bu forumun genel eðitim seviyesinin yüksek olduðuna inanýyorum, bence eleþtiriler/yorumlar taraftar düzeyinden bu bilgi birikim düzeyine yaklaþtýrýlýrsa, hem katýlým artacaktýr, hem de takip artacaktýr. Ve galatasaray.to sitesi de bir güç haline gelecektir. Öteki durumda, sadece maç yorumlarý yapýlan, sonuç kötüyse küfür, sonuç iyiyse alkýþ olan, ve rakip takýmlarýn ekseriyetle hakarete maruz kaldýðý bir site olarak bir kaç kiþinin þahsi gayretiyle ayakta kalýr, sonra da bir çok farklý site alexa.com un tozlu raflarýnda unutulur gider. 15 yýla yaklaþan bir emek de BAM'a veya Belözoðlu'na küfür için heba olur gider.

Saygý ve selamlarýmla

Okan


Okan;
Öncelikle ilgi,alaka ve güzel görüþünden dolayý teþekkür ederim. Birçoðumuzun nacizhane fikrini dile getirmiþ oldun bi anlamda. Fakat benim forum içinde gözlemlediðim her ne kadar bu gibi durumlara engel olunmaya çalýþýlsada, engellenemeyecek durumlar ile de karþý karþýya kalýnabiliyor. Sonuç itibari ile baðýmsýz bireylerin üyelik akabinde yazdýklarý kötü söz veya hakaretlere maruz kalabiliyoruz okurlar ve yazarlar olarak. Herþeyin evvelinde insanlara bilinçli davranýþ telkininde bulunmak lazým fakat bunun çözüm yolu ne þekilde üretilebilir? Sorunda burada baþlýyor..

#286 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 23.860 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Haziran 2011 - 09:42 ÖÖ

Cevap : Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite Küfür yada kötü benzetme hepimizi hayatýnda var.Ancak yeri ve zamaný yada ortamýn neyi ne kadar kaldýrabileceðini sezmek olgunluk gerektiriyor ki o olgunluk maalesef hepimizde yok.. Burada her küfürü silebiliriz.Her küfredene sorgusuz sualsiz ceza da verebiliriz..Ancak neyin küfür olup olmadýðýndan tutunda "neden ben" e kadar giden onlarca itiraza tek tek yanýt vermek zorunda kalýyoruz.Yinede elden geldiðince yapýyoruz. Unutulmasýn ki bizden önceki admin arkadaþlar da bu iþi gönül iþi olarak yapýyordu, bizde..Herkesin iþi gücü sorumluluklarý var.Buraya ilk kez gelip ortalýðýn içine eden adama saatlerce zaman ayýrmak kimse istemiyor.. Küfürden þikayet eden her kiþi önce kendisi etmeyecek..Adam gibi içerik sahibi yazýlar yazan adamlarý da her dakika denetlemek istemiyoruz..Öfkeyle yazan girip silsin yada özür dilesin..Yoksa iþi gücü býrakýp akþama kadar mesaj kovalamamýz lazým ki kimsede öyle bir vakit yok..Bizim buraya deðer veren insanlara ihtiyacýmýz var,Alexanýn listesinde olmaya deðil.. Israrla tavrýný düzeltmeyeni zaten ya gönderiyoruz yada ceza veriyoruz..ikili diyalog sorunu olanlar kiþselleþtirenler özel mesaj diye bir yol var orada derdini birebir halletsin,ortalýk yerde küfür yiyen rövanþa gittikçe iþ büyüyor."Beðenmiyorum" "Ýstemiyorum" diyerek zaten yeterli açýklama yapýlmýþtýr soy sop indirmeye luzum yok.. Kendimi de katarak söylüyorum,sadece daha sakin ve olgun davranmaya çalýþmak yetecek..

#287 fermion

fermion

  Senior Member

 • Members
 • 3.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Haziran 2011 - 02:59 ÖS

Cevap : Forum-Üyelik-Katýlým-Kalite

Zannediyorum ki bu konu hakkýnda son yazýlanlar benim ile alakalý konular.Konular ile ilgili bazý açýklamalarda bulunma gereðini duydum ve hissettim arkadaþ.Bu açýklamayýda o yüzden yapýyorum.Konuya dönecek olursak, ben buraya yeni üye oldum arkadaþ, Galatasaraylýyým, herþeyimi sorgulatýrým ama Galatasaraylýlýðýmý asla. Ben futbolcu deðilim, forma giyip sahaya çýkmýyorum.Ama formamý giyip halýsahaya maça gidiyorum, sokaða çýkýyorum piknik yapmaya gidiyorum.Eðer ki sarý kýrmýzý renk haricinde forma giyiyorsam Allah o anda beni kahretsin sadece beni deðil giydiðim o rengide kahretsin arkadaþ.(Yanlýz burada bir þeyi açýklamam gerek, bazen siyah bazende beyaz formalarýmýz olabiliyor, misal bu sene mercan formamýzýda aldým, ben bu yemini Galatasaray harici forma deyim, ha birde yabancý takým fromalarý hariç)Bu konuyu geçtik, ben yazmaya baþladðýmdan beri devamlý aþaðýlanýyorum.Bana herkes birþey dedi. Ben ona raðmen kimseyle tartýþmaya girmeyim diye cevap vermedim.Neler dendi neler. Troll dendi trolün anlamýný yemin ederimki bilmiyordum.Herkes biliyordur Googleun resim sayfasý var.Boþluða kelimeyi yazýnca resim çýkýyor, ordan troll yazdým garip garip tipli çizgi film adamlarý çýktý.Bende tepkimi göstermek için ve bu durumu protesto etmek için güzel avatarýmý deðiþtirdim ve googleda çýkan troll resmini avatar yaptým.Sessizce protesto yaptým troll olayýný akadaþ.Sonra forumdan çýk git yazma dendi,biri seraysever dedi, baþka biri berrock bu dedi,sonra garip bir þekilde þifreli bel altýlar geldi. Bir arkadaþ çýktý, sigara içip 69 yapýyor bu tarzýnda birþeyler dedi.Ne alaka olduðunu da anlamadým. Belki kendi aranýzda bir espri ama bana tuhaf geldi.Sonra en son daha öncenen þutlanan biri bu dendi.Vallahi billahi yeni üye oldum.Ne banlandým ne þutlandým.Kontrol edin eðer ki yasaklanýp gelen biriysem ben en aðýr þerefsizim arkadaþ.Þimdi þuna anlam veremiyorum ben. Ben burada kimseye kötü bir söz söylemedim.Kimsenin deðer verdiði bir þeye saygýsýzlýk yapmadým.Bana alaycý þeyler söylendi, garip tabirler kullanýldý sýrf kavga olmasýn diye hiç birine cevap vermedim.Verdimmi? Sizde gördünüz ki vermedim. Ben sadece kendi adýma bazý konularda yorumlar yapýyorum.Belki tarzýmý sevmiyorsunuz yazdýklarým saçma geliyor.Bunun çözümünüde bir konu içerisinde söylemiþler.Engelle fonksiyonu varmýþ. beni engelleyin ama bana nolur hakaret edip durduk yere gitsin bu demeyin.Bir üye yaptýðý yorumlardan dolayý aþaðýlanmayý haketmez arkadaþým.Heleki ayný takýmý tutuyorlarsa biraz daha anlayýþ sevgi ister, biraz daha idare edilmek ister.
Mesela ben Barýþý severim.Burdaki kimse sevmiyor diye yalakalýk yapmak ve sizin aranýza girmek için Barýþý hiç sevmiyorum çok kötü bir futbolcumu deyim?Hayýr niye deyim.Ben seviyordum.Demekki zamanýnda Galatasaray yönetimide adamda birþeyler görmüþki Galatasarayýmýza transfer etmiþ.Yani Barýþ iyi futbolcu demek alay sebebi olmalýmý?O zaman hep beraber yönetimizle dalga geçelim.Ben buna çok üzüldüm arkadaþ.Ama kimseyle tartýþmak istemediðimden karþýlýklý hiç tartýþmaya girmedim.Foruma ilk üye olduðumda Mustafa Sarp'ý konusunda bir þey yazmýþtým.Konuyla ilgili olan admin beni uyardý bu tip içerikte ki mesajlar yasak dedi.Bende uyarýsýný dikkate aldým ve o tip mesajlar yazmamaya azami sürat gösterdim.Ben hep yapýcý olan bir adamým hayaým boyunca.Yapýcý olan yapýcýlýkla karþýlaþýr derler.Ben normal zamanda aðzý dolu dolu çok çoþkulu bir insaným.heyecanlý ve coþkulu konuþurum.Yüksek seste konuþuyorum çok uyarý alýrým normal hayatta.Ama kimsede hakaret etmez ki.Benim yazma tarzým biraz konuþma tarzý gibi olabiliyor ama bu bana hakaret ettirmesin be arkadaþ.Benim bir batýl inancým var.Herkesin senin üstüne geldiði anda pes etme, geri adým atma korkma, üzülsende bir gün karþýdaki seni anlar.Bu yüzden ben buna inanýyorum.Ve pes etmeden yazmak istiyorum lütfen burada.Ýlerde sizinle daha bir çok þey paylaþmak isterim..Batuhan ve Aytekin abi mevzusunda olduðu gibi ilginç þeyler paylaþýrým.Bundan dolayý beni istemesenizde göz ucuyla takip edin.Ama lütfen biraz hoþgörü.Analayýþ için teþekkürler.


....kardesim ben kendi adima sunu soyleyebilirim ki, eger sen daha kidemli kullanicilarin dedigi gibi gercekten birinin saka yaptigi bir fake kullanici degilsen, ve bu yazdiklarinda dogal ve samimi isen, seni bundan sonra burdaki herkes sever...bende dahil yazdiklarina artik insanlar daha farkli bir gozle bakar....arkadasin dedigi gibi, sende kafana takma bu mevzulari ve dogal olmaya devam et....kendi adima seni uzecek bir seyler yazdiysam da ozur dilerim...