İçeriğe git


- - - - -

Ruhun Þad Olsun Yüce Atam!


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
12 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 02:07 ÖÖ

Ölümünün 66. yýldönümünde hasretle, sevgiyle ve saygýyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anýyoruz..

Ruhun þad olsun Atam..

Posted Image

#2 Guest_kral1905_*

Guest_kral1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 02:18 ÖÖ

Izindeyiz Ata'm..

#3 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 03:37 ÖÖ

Atam izindeyiz. Bekçisiyiz Cumhuriyetimizin.!

#4 Guest_victory_*

Guest_victory_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 08:36 ÖÖ

Ölümünün 66. yýlýnda umarým insanlar Atatürk'ü onun düþüncelerini ve fikirlerini daha iyi anlamaya baþlarlar. Ruhun þad olsun Atam rahat uyu.

#5 Guest_Omur The Little Big_*

Guest_Omur The Little Big_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 10:09 ÖÖ

Atam izindeyiz.

#6 Deliormanlý

Deliormanlý

  Junior Member

 • Members
 • 370 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 11:27 ÖÖ

Ýlk replym bu topiðe ve Atatürk ile ilgili olmasý benim için ayrý bir anlam kazandýrdý. Üniversitede bu sabah ATATÜRK için saygý duruþu yapýlýrken hep þunu düþündüm: dünya yüzüne gelmiþ en önemli þahsiyetlerden biri bu milletin içinden çýkmýþ ve biz hala onun deðerini yeterince anlamýþ deðiliz. Mesele illa da ona körü körüne tapmak deðil,mesele kendisinin de ifade ettiði gibi onun düþünce,fikirlerini ve ideallerini anlamak, onlarý hayata samimiyetle geçirmek. Tarihe meraklý biriyim ve sanýrým epey bilgim var bu konuda. Dünya tarihinde iz býrakmýþ önemli ve büyük þahsiyetleri Mustafa Kemal Atatürk ile kýyaslýyorum da onun gibisi yok denecek kadar az. En basitinden isteseydi o karýþýk dönemde ülkenin yeni Padiþahý olurdu veya ne bileyim kendini peygamber ilan ederdi.Baþkalarýn bir rütbeye ulaþana kadar neler yaptýklarý malüm iken O yeri gelince tereddüt etmeden rütbesinden ve üniformasýndan vazgeçer. Kötü niyetle olsaydý amiyane tabirle ülkenin tapusunu üzerine geçirirdi.Bu durumda Onu sadece Meksiko'nun ulusal kahramaný Emiliano Zapata ile kýyaslanýr.Bilirsiniz Zapata'nýn oðlu aðýr hastalýða yakalanýr ve kurtuluþu için tek çare tedavi için ABD ye göndermek.O bunu yapmaz parasý yok diye.Halbuki ülkenin Devlet Baþkaný ve ülkenin hazinesi elinin altýnda. Atatürk ile sadece bu adam kýyaslanýr.Þimdi ki yöneticilerimizi düþündükçe, nasýl milletin parasý ile saltanat sürdüklerini görünce içimden sadece :"Ah Atatürk" demek geliyor. Nereden nereye geldik. Her alanda þu Atatürkçülüðü sömürmek yokmu üstelik Ona inanmadýklarý halde. Ýþin ucu spora bile dayandý ve bir Spor Kulübümüz tarafýndan Yüce Önderimiz neredeyse sýradan futbol takýmý taraftarý haline getirildi. Beyler uyanýn býrakýn milleti aldatmayý Atatürk Fenerbahçeli,Beþiktaþlý veya Galatasaraylý olamaz.O herkese eþit uzaklýkta ve eþit yakýnlýkta. ufak hesaplarýnýz için lütfen Atatürk'ün adýný alet etmeyin. Lütfen taa UEFA sitelerine varana kadar Atatürk'ü 1 no.lu üyeniz ve taraftarýnýz ilan etmeyiniz. O dönemlerde futbol bu ülkede çok kýsýtlý sayýda insanýn bildiði ve seyrettiði oyundu. O da sadece Ýstanbul ve Ýzmir gibi þehirlerde. Daha da önemlisi o dönemde futbol fanatizmin henüz "f" dahi mevzubahis deðildi. Atatürk'ün belirli kulübün taraftarý ilan etmenin hiç bir mantýðý yok ve sadece kulübü ziyaret etti ve deftere birkaç söz yazdý diye onu o kulübün taraftarý ilan etmek herhalde yeryüzünde bize özgü bir þey olsa gerek.Bu en basitinden insanlarý kandýrmak. Atatürk kulübü ziyaret etmiþ ve adet olduðu için kulübün þeref defterine birkaç veciz söz yazmýþ. Peki ne yazsaydý,"Allah belanýzý versin "mi deseydi veya ne bileyim "En büyük Cimbom" mu deseydi. Bunda akýl ve mantýk nerde. Ýþin o tarafýna bakýlýrsa Atatürk Galatasaray'a da imzalý resmini hediye etmiþ,Beþiktaþ için de güzel sözler yazmýþ. Kaldý ki Atatürk savaþlardan,memleket davalarýndan ne futbola ayýracak zamaný kalmýþ ne de futbol taraftarý olacak kadar bu oyun hakkýnda bilgi ve beðeni sahibi olmuþ.Bazýlarý nerdeyse iþi Atatürk’ün cephelerde savaþmayýp da Kurbaðlýderede Papazýn çayýrýnda her daim maç seyretmiþ demeye getirecekler utanmasalar.Lafýn kýsasý bu konuda yapýlan spekulasyonlar komik diyeceðim ama böyle önemli mevzuyu ve Þahsiyeti emellerine alet emek hiç de komik deðil. Atatürkü bir defa daha anma ve aziz hatýrasý önünde eðilmeyi nasip ettiði için Rabbimize hamd olsun.

#7 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 11:59 ÖÖ

Ata'm Ben de bugün sabah yapýlan törene katýldým, eðer bu törene katýlabiliyorsam bugün burada bu yazýyý rahatça yazabiliyorsak ve özgür bir toplum olarak (tam olarak olmasa da) yaþayabiliyorsak hepsi O'nun sayesindedir. Bu arada Hikmet abi hoþgeldin aramýza :wink:

#8 Bengü Cakmak

Bengü Cakmak

  SaFir

 • Members
 • 2.823 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 12:19 ÖS

Posted ImageATAM IZINDEYIZ...

#9 Guest_Swing_*

Guest_Swing_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 12:28 ÖS

Atam Ýzindeyiz
Ruhun þad olsun...

http://www.meb.gov.t...im/anasayfa.htm

#10 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 12:42 ÖS

Cyber banner yapsana abi. GalataSarayý Yonetimi notu: Bu tarz kiþisel mesajlarýmýz için özel mesajlar opsiyonunun kullanýlmasýný rica ederiz..

#11 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2004 - 06:22 ÖS

YAÞATACAÐIZ

#12 Guest_handedalay_*

Guest_handedalay_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2004 - 05:06 ÖÖ

Türkiye'nin atasý, babasý rahat uyu...

#13 Guest_IcEgrLgS_*

Guest_IcEgrLgS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2004 - 08:31 ÖS

Sonsuza Dek Ýzindeyiz...