İçeriğe git


Resim
- - - - -

2009-10 Transfer Haberleri Topiði \ 2. Bölüm


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
4679 replies to this topic

#21 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.417 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 09:08 ÖÖ

Yeni sezonun transfer topiði hayýrlý olsun. Ýnþallah son 2 sezonda olduðu gibi güzel ve hareketli geçer, kendi takýmýmýz adýna büyük transferlere tanýklýk etme imkaný buluruz. Ýlk olarak Aziz Üstel söylemiþti. Sonra bu cumartesi 24 kanalýda bu konuda haber yaptý. Þimdide haberi Fanatik gazetesinden Yalçýn Dümer geçmiþ. Yalnýz bunlarýn ortak noktasý verdikleri transfer haberlerinin hiçbirisinin gerçekleþmemesi. Herþeye raðmen inþallah böyle bir giriþimimiz vardýr ve olumluda sonuçlanabilir. Van Nistelrooy'da sona doðru! Yeni sezon için transfer çalýþmalarýný sürdüren Galatasaray Yönetimi bir dünya yýldýzýný daha kadroya katmak için çalýþmalara baþladý. Fanatik Gazetesi'nin 25 Mayýs 2009 tarihli bugünkü sayýsýndaki habere göre; Uzun süredir Ümit’in yerine golcü bakan Sarý-Kýrmýzýlýlar, Real Madrid’ten ayrýlmasý beklenen Ruud Van Nistelrooy ile anlaþmaya vardý. Yurt dýþýnda bulunan Futbol Þube Sorumlusu Haldun Üstünel’in, Hollanda’da idmanlara baþlayan Nistelrooy ile masaya oturduðu ve prensip anlaþmasýna vardýðý ifade edildi. Kasým ayýnda sað dizinden menisküs ameliyatý olan ve futbola ara veren Hollandalý yýldýz, tamamen iyileþti ve ay baþýndan itibaren topla idmanlara baþladý. Real Madrid’in elinden çýkarmak istediði yýldýz ile 2010 yýlýna kadar olan sözleþmesini karþýlýklý feshedeceði öðrenildi. Üstünel’in bonservis ödenmeyeceði için fiyatý yüksek tuttuðu belirtildi. 32 yaþýndaki 1.89’luk oyuncu Manchester United’ta kariyerinin zirvesine çýkmýþtý. Diðer yandan yurt dýþýnda bulunan Haldun Üstünel ile Murat Yalçýndað da dün öðlen saatlerinde Ýstanbul’a dönerek derbi karþýlaþmaya yetiþti. 25.05.2009 Kaynak : Fanatik

#22 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.157 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 09:13 ÖÖ

Sakatlýk dönüþü form durumu ve TSL de motive olup olamayacaðý soru iþareti yaratsada bu ismi kadroya alabilmek büyük baþarý olur.Ancak adý var kendi yok modunda bir yýldýz zaten fazla pohpohlanmýþ kadromuza zarar da verebilir..

#23 Guest_keremgs_*

Guest_keremgs_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 09:27 ÖÖ

Kaleci Stoper Sað bek (Uðurdan cok umutlu deðilim insallah yanýlýrým) Orta saha (Ayhan yaslanmaya basladý bir tane kaliteli ön libero) Forvet (Barosun yanýna güçlü, kafa toplarýnda etkili biri) Sað kanat Transfer Transfer Servet Transfer(Emre G.) Hakan Kewell(Transfer) Transfer Ayhan(Barýþ) Arda Baros Transfer

#24 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.417 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 10:10 ÖÖ

Ruud olayinda eger biraz gerceklik payi varsa ben bu isin altinda Schuster ismini ararim.

Ýnþallah hocam, inþallah gönlünden geçen gerçekleþir. Þayet Ruud iþi gerçekleþirse (ki gerçekleþeceðine ihtimal vermiyorum) Türk futbol tarihinin bence en önemli yabancý transferine imza attýrýlmýþ olur. Yalnýz beklentilerimizide maddi krize raðmen yükseklerden açtýk(Schuster, Ruud). Umarým gelecek isimlerde hayal kýrýklýðý yaþamayýz.

#25 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 12:39 ÖS

Sakatlýk dönüþü form durumu ve TSL de motive olup olamayacaðý soru iþareti yaratsada bu ismi kadroya alabilmek büyük baþarý olur.Ancak adý var kendi yok modunda bir yýldýz zaten fazla pohpohlanmýþ kadromuza zarar da verebilir..


Valla pas falan atmazlar,dýslarlar diye korkuyorum artýk..Necati donse daha bir mutlu olur cetemiz sanki..Bende agýr sakatlýgýndan cok korkuyorum , insallah hazýr bir haldedir,futbolu burda Linderoth vari býrakmaz..

#26 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 12:44 ÖS

RVN'nin futbolculuðuna diyecek laf yok.. Yalnýz futbol doðrultusunda bakarsak, benim açýmdan mantýklý bir transfer olmaz. Bros-RVN forveti çok saðlýklý olmaz bence. Zira günümüz futbolunda çoðu maça tek forvet çýkýldýðý, çift forvet oynayan oyuncularýn da birbirini tamalayýcý özelliklere sahip olmasý gerektiði aþikar.. 32 yaþýnda, bitiriciliði yüksek RVN yanýna bir boða olur.. 27 yaþýnda süratli,bitiriciliði fena olmayan Baros'un yanýna bir boða olur.. RVN-Baros olur mu,pek sanmýyorum..

#27 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.122 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 12:45 ÖS

Sakat makat Kewell gibi yilda 20-25 mac oynasin yeter.. soyle soylim gidenlerle o kadar dalga gecmeme ragmen onu havaalinda bile karsilarim..

#28 Guest_Blue_*

Guest_Blue_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 12:58 ÖS

En büyük transfer beklentim, yeni bir anlayýþ için. Bu anlayýþ sadece futbol klübümüze deðil, tüm branþlarýmýza. Doðru yönetimler ve kadrolar. Günümüzde artýk kiþisel olan yönetsel baþarýlar gelip geçici oluyor. Çok iyi bir yönetim kadrosuna ihtiyaç var. Bu anlayýþýnda baþarýlý olabilmesi için üzerinde duracaðý sac ayaklarýný; çaðdaþ anlayýþlar ve yaklaþýmlar, finansal yapý ve çok çalýþmak oluþturuyor. Bu yönetsel düzenlemelerle beraber koyulacak hedeflere, yöntemlere en uygun biçimde, gerek alt yapýdan gerekse de dýþarýdan yapýlacak -doðru ve hedeflenen yönde, eksik olan noktalara-yapýlacak takvileyelere çok ihtiyacýmýz var. Ýlk beklentim kulübümüzün yeniden yapýlandýrýlmasý. Mali açýdan bu yapýlandýrma ne durumda bilemiyorum ancak sportif açýdan da bu yapýlmalý. Aslantepe gibi bazý önemli projeler transfer dönemimizdeki politikalarýmýzý çok etkileyecek ayrýca da finansal girdilerimiz açýsýndan çok önemli. Hiç bir konuyu diðerinden baðýmsýz düþünemiyoruz. Çok sesli ancak tek vücut gibi hareket edebilen bir anlayýþla ve hýzla hareket etmeliyiz. Hedefleyince o hedefe kilitlenip sonuç almalýyýz. Süregelen görüþmeler, baþarýsýzlýkla sonuçlanan süreçler çok yýpratýcý ve vakit kaybettirici oluyor. Umarým güzel bir transfer dönemi geçirir ve yeniden yapýlanma yolunda atýlacak adýmlarla önümüze bakar, hedeflerimize ulaþýrýz. Eðer bunun gibi bir sezon kaybedeceksek bu sadece yeniden yapýlanma için olmalý. Yani bir amaca hizmet etmeli.

#29 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.157 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 01:08 ÖS

Ruud u beðenmemek istememek gibi bir lükse sahip deðiliz, en azýndan mevcut forvetlerimize bakarak.Ancak verilecek paradan ziyade bu isim kendi baþýna büyük risk.Oynatmasan elinde Nistelroy var oynatmýyor der tefe koyarlar.Oynatýrsýn adam form tutana kadar 5-6 maç yarýþdan koparsýn.Adam bir mimik yapar,yýldýz yönetemiyor olursun.Bence geliþim trendi yukarý giden bir oyuncu ,gerekirse isimsiz oyuncu alýnmasý daha faydalý olacaktýr.Oyuncu, "ben zaten buyum" diyerek geldiðinde ,müthiþ bir iþ ahlakýna sahip deðilse, burada vidalar erken gevþer.. Formda iken ceza alaný içinde çok etkili olmasýna raðmen oyun stilinin bizim yapýmýza uymayacaðýný, yada onun var olduðu sisteme uygun oyun düzeni getirilmesi gerektiðini düþünüyorum.. Hakan Balta ve saðbeklerimiz isabetli orta yapmak konusunda çok düþük yüzdelere sahipken, kaçan seken 2. toplara vuran adam sayýmýz bu kadar düþükken pivot model bence çok etkili olmayacaktýr..

#30 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 01:12 ÖS

Olay RVN'u beðenip beðenmemek deðil.. Yaðý bol bulup oramýza buramýza sürmeyip, mantýklý tarnsfer yapmak..

#31 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.061 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 01:14 ÖS

Leo Franco ile 3 yýllýk anlaþma yapýlmýþ...
Hayýrlý olsun...


bir yerde Resmi Aciklama oldu mu ?


ben bu adami hic istemiyorum, seneye defans saglam olsa bile bu adam basimizi cok yakacak.

#32 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.157 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 01:14 ÖS

Yaðý bol bulup oramýza buramýza sürmeyip, mantýklý tarnsfer yapmak..

:) ortada bol bulunacak bir yaðda yok üstelik..200 küsur mil $ borcu olan bir iþletmeden bahsediyoruz..

#33 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 04:17 ÖS

Aslan'da Pizzaro ve Nistelrooy harekatý

Ligin son haftasýna girilirken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalýþmalarýný sürdürüyor. Kaleci konusunu Leo Franco'ya imza attýrarak çözüme kavuþturan, Bursaspor'dan Mustafa Sarp'la da anlaþan sarý kýrmýzýlýlar Werder Bremen'in golcüsü Pizzaro için Almanya'ya gitti.

Baþkan Adnan Polat ve Haldun Üstünel'in bu sezon Werder Bremen'de attýðý gollerle dikkat çeken Perulu golcü için Almanya'da hem kulübü hem de oyuncunun menajeriyle görüþerek transferi noktalamak istedikleri belirtildi.

Almanya'dan da Hollanda'ya geçecek olan yönetcilerin burada da geçirdiði ciddi sakatlýk döneminin ardýndan tedavisi sürdürülen Ruud Van Nistelrooy'u ikna etmeye çalýþacaklarý öðrenildi.

Dizindeki sakatlýk nedeniyle futbolu býrakma aþamasýna gelen Hollandalý futbolcunun 1 yýl daha futbol oynamasý ve Türkiye'ye gelmesi konusunda iknasýna çalýþýlacaðý ayrýca yüksek olan ücretinde de indirim talep edileceði ifade edildi.

Sarý kýrmýzýlý yöneticilerin Hollanda'da ayrýca bu sezon Salzburg'u þampiyon yapan Hollandalý teknik adam Coadriaanse'e de teklif götürecekleri öðrenildi.

www.ligtv.com.tr

#34 polat10

polat10

  Senior Member

 • Members
 • 2.601 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 05:07 ÖS

lig tv nin yaptigi habere bak pizzaro icin almanya gidildi hem kulubu hem menajeriyle gorusmek icin deniyor haberde pizzaronun bonservisi chelsea de degilmi bremenle neye gorusecekler bastan savma haber yapmislar

#35 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.328 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 10:13 ÖS

yalnýz gelirse ilk hafta forma satýþ rekoru kýrar o kesin.. 100bin forma 40 eurodan 4milyon euro eder, yarýsý kulübe kalsa yýllýk ücretin yarýsý çýkar :) bu arada real transfer yapacaktýr elbet ama neyine güvenip nistelrooy'u satýyor ki, higuain dýþýnda forvetleri yok (ki o da supporter rolünde), iyileþen bir nistelrooy rahat oynar real'de.. acaba iyileþemeyeceðini mi düþünüyorlar, yoksa çok daha iyi transferler mi yapacaklar..

#36 U$akli64

U$akli64

  Senior Member

 • Members
 • 180 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 10:24 ÖS

Real de Baskanlik secimleri var. Tekrar Baskanliga gecmeyi hedefleyen Perez yine takima cok sayida yildiz alma pesinde. Adamlar C.Ronaldo ve Kaka ile anlasmak üzere. Fàbregas Xabi Alonso ve David Villa da adamin transfer listesinde. Perez´i tanidigim kadariyla da kafasina koyduysa bunlarin bir kacini kesin transfer eder. eger gerceklesirse Nistelrooy´un bu takimda pek fazla sans bulabilecegini düsünmüyorum. insallah bizim teklifi uygun görür ve kabul eder. cok isterim Nistelrooy´u bizim takimda görmeyi.

#37 Ali

Ali

  Senior Member

 • Members
 • 11.061 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Mayıs 2009 - 11:43 ÖS

hem nistelrooy hemde pizzaro. heyt bee. barosu da koyunca 3 forvet. 164 gol atariz seneye. medya yine gicindan uyduriyor. Önce birini yazsinlar,sonra onun esi gelmek istemiyor felan. Sonra diger isim ve tekrar esi. Ikisi Forvet almaya kalkinca inandirici gelmiyor hic.

#38 Volkanus

Volkanus

  Senior Member

 • SIT
 • 4.417 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Mayıs 2009 - 12:19 ÖÖ

Bu Ruud ile ilgili Milliyet kaynaklý As gazetesi haberi(pek bir deðeri yok ama yinede ekleyeyim)

http://www.as.com/fu...asdasftb_33/Tes

Bu da ismini daha önce duymadýðým, wiki'den kariyerine bakýnca Fransa'da, Nancy takýmýnda bu sezon nerdeyse maç oynamamýþ bir defans oyuncusu(Abdeslam Ouaddou) ile ilgili bir haber linki. Tabii futbolcuyu tanýmýyorum, yorum yapmakta yanlýþ olabilir ama Bouzid'in türevleri gibi(veya geçen yýl Beþiktaþ'ýn gönderdiði Diatta gibi) gereksiz futbolcular olarak görünüyor bana.

http://www.lequipe.f...s-contacts.html

#39 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.236 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Mayıs 2009 - 10:40 ÖÖ

Bu Ruud ile ilgili Milliyet kaynaklý As gazetesi haberi(pek bir deðeri yok ama yinede ekleyeyim)

http://www.as.com/fu...asdasftb_33/Tes

Bu da ismini daha önce duymadýðým, wiki'den kariyerine bakýnca Fransa'da, Nancy takýmýnda bu sezon nerdeyse maç oynamamýþ bir defans oyuncusu(Abdeslam Ouaddou) ile ilgili bir haber linki. Tabii futbolcuyu tanýmýyorum, yorum yapmakta yanlýþ olabilir ama Bouzid'in türevleri gibi(veya geçen yýl Beþiktaþ'ýn gönderdiði Diatta gibi) gereksiz futbolcular olarak görünüyor bana.

http://www.lequipe.f...s-contacts.htmlVan Nistelrooy'un gelecek yýl Galatasaray formasý giyeceði öne sürüldü. G.Saray bombalarý patlatýyor. Sarý-kýrmýzýlý yönetimin yeni hedefi ise Ruud Van Nistelrooy.

Marca gazetesine göre, 32 yaþýndaki Hollandalý yýldýz gelecek yýl Galatasaray formasý giyeceðini öne sürdü. Haldun Üstünel'in futbolcuyla görüþmek için Hollanda'ya gittiði ve Nistelrooy'un her an imza atabileceði belirtildi.
Kaynak:Ýnternetspor

#40 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.123 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Mayıs 2009 - 10:48 ÖÖ

Polat ve Üstünel Le Guen’e gitti Ali Naci KÜÇÜK 26 Mayýs 2009 Polat ve Üstünel Le Guen’e gitti Haberler Anýnda Cebinizde Hürriyet Mobil Haberler Anýnda Bilgisayarýnýzda Haber Alarmý Haber Kaçýrmaya Son Hürriyet Mind Sitene Haber Ekle Kazan Bumerang Dün sabah Paris seferine çýkan ikili, tecrübeli hocayla masaya oturacak. Duruma göre daha önce temasa geçilen Bernd Schuster’e cevap verilecek. G.SARAY Yönetimi Paris’e çýkarma yaptý. Önümüzdeki sezon için atýlýma erken kalkan sarý kýrmýzýlýlar, takýmýn baþýna tüm camianýn destek vereceði ve ses getirecek bir teknik adamý getirmek için kollarý sývarken, Paul Le Guen ismi üzerinde birleþildiði ortaya çýktý. Paris Saint Germain’in baþýnda bu hafta sonu son kez sahada boy gösterecek olan Fransýz çalýþtýrýcýyla görüþmek için dün Paris’e giden baþkan Adnan Polat ve Futbol Komitesi üyesi Haldun Üstünel, tecrübeli çalýþtýrýcýyý ikna etmeye çalýþacak. Paul Le Guen için görüþmelerini sýklaþtýran Galatasaray Yönetimi, favori hoca adayý Bernd Schuster konusunu en geç 1 Haziran’a kadar olumlu ya da olumsuz netleþtirecek. Alman hocanýn Galatasaray yönetimi ile 10 gün önce yaptýðý görüþmede þartlarýný ve istediði yýllýk ücretin yanýsýra, transfer bütçesini açýkça idarecilere bildirdiði ve haber gelmemesi halinde 1 Haziran’dan sonra baþka kulüplerle masaya oturacaðýný söylediði de öðrenildi. Fransa seferindeki Polat ve Üstünel ikilisinin buradan rotayý diðer Avrupa ülkelerine çevirip, listelerinde bulunan ünlü golcü Ruud Van Nistelrooy ve flaþ isimlerle de görüþmeler yapmasý bekleniyor. Devleri çalýþtýrdý 1 Mart 1964 doðumlu olan Paul Le Guen, Rennes, Lyon, Glasgow Rangers ve Paris Saint Germain’i çalýþtýrdý. Fransýz hoca, PSG ile bu hafta son maçýna çýkacak. hurriyet.com ----------------------------------------------------- HAdi bakalým ismi geçmeyena dam kalmadý. BU arada Fransýz hocalarýn Türkiye'de pek baþarýlý olamayacaðý iddiasýndayým.