İçeriğe git


Resim
- - - - -

Eurovision Hadisesi...


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
229 replies to this topic

#221 USAtaraftar

USAtaraftar

  Junior Member

 • Members
 • 3.781 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 01:26 ÖÖ

Bu arada, Azeri sarkicinin adi Aysel Teymurzade imis. Umarim artik ekranlarda daha cok goruruz. Hatta sadece onu goruruz.

#222 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 02:28 ÖÖ

Ne forumla ne puan verenlerle zevkim pek uyuþmadý. Millet olarak pek hazzetmeyiz falan o ayrý ama Fransa Patricia Kaas gibi güçlü ve karakterli bir vokalle, ciddi kalitesi olan bir þarkýyý birleþtirerek bence Eurovision üstü bir olaya girmiþ.Zaten sonuç da bunu gösterdi. Norveç'in birinciliðine birþey demiyorum. Güzel, sempatik ,melodik bir þarký, sevimli bir vokalist. Fakat Estonya,Litvanya,Letonya,Finlandiya, Danimarka,Ýsveç,Norveç,Ýzlanda'nýn toplam nüfusu yarýmýz kadar etmezken az nüfusa paralel az sms leri ile birbirlerini þiþirip durduklarý için itici oluyorlar. Böyle sakat oylama sistemi olmaz. SMS adetlerine göre puanlama olmasý lazým. Yani her ülke ayrý ayrý puan vermeyecek. Her ülkeden kime kaç adet sms gitti açýklanýp rakamlar üstüste toplanarak Avrupa çapýnda en çok oyu alan birinci olacak sonra ikinci vs diye gidecek. Bir de Hýrvatistan'ýn þarkýsýný beðendim. Ayrýca ekipteki hatunlar hem güzellikleri hem de tarzlarýyla etkileyicilerdi. Onlar da nal topladý. Benim adýma sonuç yine deðiþmedi. Her sene gýcýk oluyorum. Her sene medeni dediðimiz avrupalýlarýn geri kafalýlýðýna ve ýrkçýlýðýna karþý ýrkçýlaþýyorum. Her sene izliyorum. Galiba bu yarýþmayla gýcýk olmanýn dayanýlmaz hazzýný yaþýyorum.

#223 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 03:01 ÖÖ

Baþtan beri favorim olan (kuzey avrupa folk ezgilerine ufaktan ilgim olmasý da þarkýnýn dikkatimi çekmesinde etkili olmuþtu baþlangýçta) fairytale kazandý! Ýyi oldu. Bence de diðer þarkýlara göre açýk ara öndeydi. Ýlk dinlediðimde çevremdekiler "ne lan bu çocuk þarkýsý gibi" dese de -ki ben de öyle mutlu aþk meþk þarkýlarýndan falan pek hazzetmeyen bir kiþi olsam da- bu þarký öyle böyle deðil, gerçekten iyi þarkýydý. Þarkýnýn melodisi sözleriyle, sözleri melodisiyle þahane uyumlu. Ama bu uyum daha çok melodinin yarattýðý hisle sözlerin verdiði hissin çok güzel örtüþmesinden geliyor. Ruhu var. Kimileri sözlerine basit diyor da þarkýnýn adý zaten fairytale. Yazarýnýn peri masalý bu. Kendi kendine yücelttiði basit bir aþk aslýnda. Hikayesinde matah bir þey yok o yüzden. Ama zaten o basitlik içinde yüceliyor aþký. "Bizim için ne kadar basitse, onun için o kadar ulu, yüce." Sözlerin basitliði de bu durumla þahane örtüþüyor. Hak ederek kazandý. Bizim düm tek'in de 4. olmasý baþarýdýr. Sýradan bir piyasa þarkýsýydý. Sertab'ýnki gibi... Bence eurovizyon'a bizden gitmiþ þarkýlarýn arasýnda en iyisi Athena'nýn For Real'ýydý ki onun da birtakým arýzalarý, eksikleri mavcuttu.

#224 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 11:18 ÖÖ

Gecenin akýllarda kalaný budur..

Caným benim..

Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim

#225 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 01:05 ÖS

En cok Ruslara sasýrdým..Fakat kimle konussam Azerbaycan 1.olacak,cok tatlý sarkýlarý,onlara oy verecegim diyorlardý..Her sene buraya tatile gelen, Rusya kýyýsýna ceviren,burada eglenen insanlarýn bize 0 vermesi buyuk terbiyesizlik..Bu arada Norvec'in sarkýsýný dinledim, Ýrlanda folk'una da cok benziyor, ortalama bir sarký..Shovu falanda vasattý..Bu arada yakýsýklýdan ote, sadece gulumseyen bir ortalama slav cocuguna benziyordu solist :)..Bunun gibi adam dolu:) Hadise'ye de baktým, elemelerdeki performansýnýn cok ustunde oldugu halde, sarkýnýn guzelligini pek satamadý..Zaten oy vermem diyenler, sarký guzel ama kadýn hic dans edemiyor ve shov'u basit demisti..:)

#226 JORDAN

JORDAN

  Junior Member

 • Members
 • 4.609 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 02:57 ÖS

Iþte Tam Puan Veren ülkeler Ingiltere..................12 Puan Fransa......................12 Puan Belçika.....................12 Puan Isviçre.....................12 Puan Azerbaycan..............12 Puan Makedonya.............12 Puan Diðer ülkelerden Aldýðýmýz Puanlar; Ispanya.......................2 Puan Malta.........................5 Puan Almanya...................10 Puan Arnavutluk..............10 Puan Bulgaristan.............10 Puan çek Cumhuriyeti.........1 Puan Isveç.........................6 Puan Israil.......................3 Puan Karadað.....................3 Puan Finlandiya.................5 Puan Yunanistan...............3 Puan Bosna Hersek..............7 Puan Hollanda....................8 Puan Hýrvatistan................1 Puan Portekiz.....................3 Puan Romanya.....................6 Puan Danimarka...................6 Puan Ermenistan................4 Puan Macaristan..................5 Puan Norveç.........................7 Puan SIFIR ÇEKTÝÐÝMÝZ ÜLKELER Belarus, Ýzlanda, Rusya, Letonya, Andora (Hadise bu ülkeye gidip bir televizyon þovuna katýlmýþtý ama oy çýkmadý.), Litvanya, Slovakya, Ukrayna, Sýrbistan, Kýbrýs (Azerbaycan'a 8 puan vererek þaþýrttý. 10 puan Norveç'e, 12 puan ise bildik adrese; Yunanistan'a gitti.), Polonya, Estonya, Ýzlanda, Moldova (Bu ülkeye Türkiye puan vermiþti ama karþýlýðýný bulamadý) ve Slovenya... Sizinle gorulecek hesabimiz var Nalcaklarrrr!!!:lol:

#227 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 06:28 ÖS

Son 10 yýldýr epey baþarýlý þarkýlarla katýldýk. Bu 10 yýlý inceleyip bize hiç puan vermeyen ülkeleri tespit edeceksin. Bir daha bunlara deðil puan günahýný bile vermeyeceksin. Býktým bizim dostluk falan diye bize sittiri çekenlere yalaklanýp durmamýzdan. Politik ya da düþmanca davranana boktan bir yarýþma bile olsa karþýlýðýný vermeyen hem haysiyetsiz hem salaktýr.

#228 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 09:44 ÖS

Gecenin akýllarda kalaný budur..

Caným benim..

Eklenmiş Resim

Eklenmiş Resim


Mirac,
Yenge takip etmiyordu degilmi forumu:) Hakikaten akillarda kalmiyacak gibi degil.
Neyse 4. luk te buyuk basari bu sarki ile , birincilik beklemiyordum ilk 5 benim icin yeterli idi.

#229 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.922 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2009 - 10:22 ÖS

VAlla ne yalan söyleyeyim HAdise'nin parçasýndan güzel en az 5 parça vardý. Bence HAdise hakettiði yerden daha üstte bile bitirdi. Ancak Norveç'in melodisi güzel ama çocuk þarkýsý kývamýndaki parçasýnýn anlaþýlmýþ gibi bütün ülkelerden 12 almasý enteresandý. Rekor puan alacak bir parça deðildi kesinlikle. HAtta ÝZlanda ve Finlandiya daha iyiydi bence. Þu ülke oylamasý salaklýðý sürdükçe bu þarký yarýþmasýnýn ciddi müzik otoritelerinin bir tarafýna takma þansý yok. Azarbaycan Türkiye'ye 12 çakar, ne kadar boktan olursa olsun Kýbýrs gider Yunanistan'a 12 verir, kuzey ülkeleri birbirlerine kýyak geçer, gurbetçilerin yaþadýðý ülkelerden Türkiye puan yapar. Aptalca bir puanlama sistemi. Doðru düzgün bir sonuç istiyorsanýz getirrisiniz dünyanýn önde gelen 10-15 müzik adamýndan jüri yaparsýnýz onlara oylatýrsýnýz.

#230 GSoldier1905

GSoldier1905

  KÝNG 9

 • Members
 • 2.405 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2009 - 07:48 ÖÖ

Norveç sempatik,bebek yüzlü bir çocuk ve bir kemanla iþi götürdü.Bence çok da güzel bir þarký deðildi.Bana göre en iyisi Azerbaycan'ýndý,Ermenistanýnki de güzeldi. Ýzlanda,Ýngiltere bunlar da duygu sömürüsüyle bayaðý puan topladýlar.Ama ortada þarký diye birþey yok sadece kýsýk,yalvaran sesler...Ama ençok puaný toplayan da bu tip þarkýlar. Hadise'nin performansý gene iyi deðildi.Kareografi zaten kötü,ama baþta söylediðim gibi þarkýsýný iyi pazarladýði için 4.'lük iyi bu performansa.