İçeriğe git


Resim
- - - - -

Gündemden seçmeler


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
760 replies to this topic

#41 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2008 - 12:44 ÖS

denetimi yapilmamis bir bina olan cocuklara oldu allah rahmet eylesin cocuklara

Konya'nýn Taþkent Ýlçesi Balcýlar Beldesi'nde özel bir vakfýn kullandýðý 3 katlý kýz öðrenci yurdu çöktü, 16 kýz öðrenci hayatýný kaybetti. Göçüðe LPG tankýndan sýzan gaz neden oldu. Konya Milli Eðitim Müdürü Halil Þahin, patlamada tamamen yerle bir olan yurdun deprem ve itfaiye raporunun olmadýðýný söyledi.

http://www.hurriyet....id=229&sz=57844#42 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.097 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2008 - 04:34 ÖS

http://www.zaman.com...e-irtica-aradib

alýn size konu ile ilgili hastalýklý bir bakýþ açýsý daha.. neymiþ efendim medya buradan da irtica mesajý çýkarmýþ, detaylý yazýlmýþ haberi okuyoruz irticaya deðinilen en ufak bir haberden alýntý yok..

diyanet-sen denen derneðin baþkaný da demiþ ki, bu olay kuran kursunda deðil jimnastik salonunda yaþansa yine ayný açýdan mý yaklaþýlacaktý, yok hocam ayný açýdan yaklaþýlmazdý zira kaçak açýlan bir jimnastik kursunda 16 sabi (bayanýna da sabiyye deniyormuþ bu arada) hayatýný kaybetse, oranýn yetkililerinin bir tarafýndan son derece haklý olarak kan çekerlerdi, bu ihmallerinin cezasýný mütekabilen çekerlerdi..

Gelgelelim, bu kursu kendi keyiflerince açan cemaate nasýl bir yaptýrým uygulanacak hep birlikte görücez, o yüzden artýk her konuda zeytinyaðý gibi üste çýkmayý býrakýn da birazcýk da ayýbýnýzla oturun!

#43 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 01 Ağustos 2008 - 11:33 ÖS

http://www.zaman.com...e-irtica-aradib

alýn size konu ile ilgili hastalýklý bir bakýþ açýsý daha.. neymiþ efendim medya buradan da irtica mesajý çýkarmýþ, detaylý yazýlmýþ haberi okuyoruz irticaya deðinilen en ufak bir haberden alýntý yok..

diyanet-sen denen derneðin baþkaný da demiþ ki, bu olay kuran kursunda deðil jimnastik salonunda yaþansa yine ayný açýdan mý yaklaþýlacaktý, yok hocam ayný açýdan yaklaþýlmazdý zira kaçak açýlan bir jimnastik kursunda 16 sabi (bayanýna da sabiyye deniyormuþ bu arada) hayatýný kaybetse, oranýn yetkililerinin bir tarafýndan son derece haklý olarak kan çekerlerdi, bu ihmallerinin cezasýný mütekabilen çekerlerdi..

Gelgelelim, bu kursu kendi keyiflerince açan cemaate nasýl bir yaptýrým uygulanacak hep birlikte görücez, o yüzden artýk her konuda zeytinyaðý gibi üste çýkmayý býrakýn da birazcýk da ayýbýnýzla oturun!


sabah ki yorumlardan dolayi savunma yapmislardir hani depremlerde 30.000 kisi olmustu ya pankart vardi 7,6 yetmedi simdi patlayan gazin siddeti kac diye burda kacak binalarda kuran kursu okutup boyle beyinlerini yikiyorsunuz gibi yorumlar butun sucun anne babalarinda oldugunu rant edinmek icin cocuklarini ne oldugu belli olmayan yere gondermesi gibi seyler

Allah rahmet eylesin olan cocuklara oldu

#44 Guest_Fighting Falcon_*

Guest_Fighting Falcon_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 03:03 ÖS

Veli Küçük'ün evinde yapýlan aramalarda ele geçirilen bir dosyada 'Atatürkçü Düþünce Derneði' baþlýklý rapor dikkat çekti. Raporda þu iddialar yer alýyor: "Kuruluþunu Yekta Güngör Özden'in gerçekleþtirdiði Atatürkçü Düþünce Derneði, Pentagon tarafýndan Türkiye ve Avrasya bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin merkezi olarak tasarlanmýþ ve kurdurulmuþtur. Çevik Bir, bu merkezin baþýna geçme çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Böylece Türk kamuoyu çok daha kolay yanýlgýya sürüklenecek, Atatürk ilke ve inkýlaplarý doðrultusunda sivil inisiyatif içinde yer aldýðýný sanacak, 'Büyük Oyun'un oyuncularýna dönüþtürülecektir. Çevik Bir'in 'Türkiye'nin stratejik enstitülere ve sivil toplum kuruluþlarýna ihtiyacý var' sözleri ve Strateji Vakfý kurma düþüncesinde oluduðunu açýklamasý dikkate alýndýðýnda ADD'nin CIA'in 'Stratejik Düþünce Üretim Merkezleri' güdümünde nasýl bir sevk ve idare merkezine dönüþtürülmesinin arzulandýðýný kanýtlamaya yeterlidir. Önümüzdeki süreç içerisinde sað ve sol kesimde ADD platformunun fundamentalist gruplara yönelik provokatif eylemlere yöneleceði saptanmýþtýr."

#45 Guest_Fighting Falcon_*

Guest_Fighting Falcon_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 03:23 ÖS

Insallah hicbiri dogru degildir. 10'da 1'i dogru ciksa, civinin ciktiginin resmidir.

#46 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 03:23 ÖS

Veli Küçük'ün evinde yapýlan aramalarda ele geçirilen bir dosyada 'Atatürkçü Düþünce Derneði' baþlýklý rapor dikkat çekti. Raporda þu iddialar yer alýyor: "Kuruluþunu Yekta Güngör Özden'in gerçekleþtirdiði Atatürkçü Düþünce Derneði, Pentagon tarafýndan Türkiye ve Avrasya bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin merkezi olarak tasarlanmýþ ve kurdurulmuþtur. Çevik Bir, bu merkezin baþýna geçme çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Böylece Türk kamuoyu çok daha kolay yanýlgýya sürüklenecek, Atatürk ilke ve inkýlaplarý doðrultusunda sivil inisiyatif içinde yer aldýðýný sanacak, 'Büyük Oyun'un oyuncularýna dönüþtürülecektir. Çevik Bir'in 'Türkiye'nin stratejik enstitülere ve sivil toplum kuruluþlarýna ihtiyacý var' sözleri ve Strateji Vakfý kurma düþüncesinde oluduðunu açýklamasý dikkate alýndýðýnda ADD'nin CIA'in 'Stratejik Düþünce Üretim Merkezleri' güdümünde nasýl bir sevk ve idare merkezine dönüþtürülmesinin arzulandýðýný kanýtlamaya yeterlidir. Önümüzdeki süreç içerisinde sað ve sol kesimde ADD platformunun fundamentalist gruplara yönelik provokatif eylemlere yöneleceði saptanmýþtýr."


Tabi; Veli Küçüðün evinde yapýlan aramalarda; duvarýnda çerçeve içinde " Yaþasýn Ergenekon; yaþasýn Derin devlet" ; " En büyük örgüt bizim örgüt" yazýlarý bulundu. Ayný zamanda da Anýtkabir'in aslýnda hücre evi oldðu; Çevik bir ve arkadþalarýnýn piþpiirk oynadýklarý ortaya çýktý. Ne derin devletmiþ be kardeþim; evi bir arýyorsun; iþine ne geliyorsa o çýkýyor. Komünist Rusya'nýn sorgu odalarý gibi olduk....

Not: O arada hala; Hurþit Tolon'un evinde çýkan " 4 temmuzda suikastlar baþlýyordu" belgesinin sonucunu bekliyorum. Ne salakmýþ Ergenekon; iki adam içeri girdi diye; 600 yýllýk planlarýndan vezgeçtiler.

#47 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.097 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 08:30 ÖS

Ayný zamanda da Anýtkabir'in aslýnda hücre evi oldðu; Çevik bir ve arkadþalarýnýn piþpiirk oynadýklarý ortaya çýktý


ben de buna gülerim iþte, gerçi o aþaðýya falan indirmiyorlar olabilir birþeyler..

Ne derin devletmiþ be kardeþim; evi bir arýyorsun; iþine ne geliyorsa o çýkýyor. Komünist Rusya'nýn sorgu odalarý gibi olduk....


hakikatem tam B sýnýfý aksiyon filmlerine döndü iþ, bir gizem katýlmaya çalýþýyor ama o kadar kolay ve beklenen þekilde çözülüyor ki bu mystery'ler, senaryonun dandikliðinden iþin heyecaný da kalmýyor..

Not: O arada hala; Hurþit Tolon'un evinde çýkan " 4 temmuzda suikastlar baþlýyordu" belgesinin sonucunu bekliyorum. Ne salakmýþ Ergenekon; iki adam içeri girdi diye; 600 yýllýk planlarýndan vezgeçtiler.


o mühim deðil, ben 40 ildeki miting planlarýnýn suya düþtüðüne üzüldüm.. neyse artýk, hani þu paþalarýn yanlarýna özel eðitimli 150 örgüt üyesini de alýp meclis'e yürüme planý var ya, onu bekliyoruz..

#48 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 10:58 ÖS

'Güngören bombacýsý yakalandý' 2 Aðustos 2008 Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, Güngören'deki terör saldýrýsýnýn bütün boyutlarýyla aydýnlatýldýðýný, saldýrýyý bölücü terör örgütünün gerçekleþtirdiðini söyledi. Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, Güngören'deki terörist saldýrýnýn bütün boyutlarýyla aydýnlatýldýðýný belirterek, “Kesin tespitler ve güçlü delillerle tereddüte yer býrakýlmayacak þekilde olay aydýnlatýlmýþ ve faillerin büyük bölümü yakalanmýþtýr” dedi. Atalay, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nde yaptýðý açýklamada, basýn toplantýsýnýn konusunun geçen pazar günü Güngören Menderes Caddesi'nde yaþanan acý terör olayýyla ilgili deðerlendirme olduðunu söyledi. “Ülkemizi, milletimizi derinden etkileyen, vatandaþlarýmýzý gerçekten üzen acý bir olay yaþamýþtýk. Acýmasýz insanlýk dýþý terör olayý yaþamýþtýk. Can kayýplarý vermiþtik. 17 insanýmýzý kaybetmiþtik” diyen Atalay, olayda 154 yaralýnýn olduðunu ve bunlarýn büyük bir kýsmýnýn tedavilerinin tamamlandýðýný da kaydetti. Atalay, “Þu anda 27 yaralýmýz halen hastanede. Hayati tehlikesi olan yok ama hepsinin durumuyla yakýndan ilgileniyoruz” dedi. O bölgedeki vatandaþlarýn büyük acýlar çektiðini de vurgulayan Atalay, olayýn meydana geldiði gece olay yerine geldiklerini ve incelemelerde bulunduklarýný anýmsattý. Atalay, bütün emniyet teþkilatýndaki ilgililerin de olay yerinde incelemelerini gerçekleþtirdiðini ifade ederek þöyle konuþtu: “Bir yandan yaralýlarýn takibini yapýyorduk. Bizzat Saðlýk Bakanýmýz konuyla ilgileniyordu. Vatandaþlarýmýzý teselli ederken o gece ben þöyle bir ifade kullanmýþtým; 'Ýnþallah çok gecikmeden olayý aydýnlatacaðýz. Tabii gidenleri geri getiremiyoruz ama faillerini yakalayacaðýz. Bunlarýn cezasýný vereceðiz. Hem bizim, hem þehitlerimizin ailelerinin ve milletimizin tesellisi bu olacaktýr.' Þimdi size memnuniyetle ifade etmek isterim ki; olay bütün boyutlarýyla aydýnlatýlmýþtýr. Kesin tespitler ve güçlü delillerle tereddüte yer býrakýlmayacak þekilde olay aydýnlatýlmýþ ve faillerin büyük bölümü yakalanmýþtýr. Yardým eden, yataklýk yapan, fiilen eyleme katýlanlar yakalanmýþtýr. Biz gerçekten bunu polisimizin de emniyet teþkilatýmýzýn da ilgili bütün arkadaþlarýmýzýn da önemli bir baþarýsý olarak görüyoruz. Burada gerçekten büyük bir baþarý gösterilmiþtir.” 8 KÝÞÝ TUTUKLANDI Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kiþi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðünden gönderildikleri Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'nde tutuklanmalarý istemiyle mahkemeye sevk edilen 8 kiþi, nöbetçi 13. Aðýr Ceza Mahkemesinde tekrar sorgulandý. Mahkeme, görgü tanýklarýnýn beyanýna göre, Güngören'deki patlamalar öncesi olay yerinde olduðu öne sürülen Hüseyin Türeli ile Ziya Kýraç, Abdurrahman Oral, Þerafettin Kara, Cevat Aydýn, Aydýn Aðlar, Mehmet Salih Yanak ve Nusret Tebiþ'in “terör örgütü PKK üyesi olmak” suçundan tutuklanmasýný kararlaþtýrdý. Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, adliyeye sevk edilenler arasýnda bombayý bizzat kullananlarýn da olduðunu belirtmiþ ancak 8 kiþinin sadece "terör örgütüne üye olmak"tan tutuklanmasý, kendilerine baþka suçlamada bulunulmamasý dikkat çekti. SORULAR Atalay, Ýstanbul Emniyet Müdürlüðünde yaptýðý açýklamanýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Saldýrýyý gerçekleþtiren örgütün isminin sorulmasý üzerine Atalay, “Bu masada bazý belgeleri zaten göreceksiniz. Bu, kanlý, bölücü terör örgütünün acýmasýz, insanlýk dýþý bir eylemidir. Bizim tespitlerimiz bu yöndedir, ama tabii yargý süreci devam ediyor” yanýtýný verdi. Atalay, olayla ilgili detaylarýn sorulmasý üzerine de “Çok detay var, olayda çok pay sahibi vardýr. Gözetleyen, yataklýk eden, fiilen yardým eden, bomba düzeneðini hazýrlayan çok sayýda kiþi var. Bütün bunlar çok ince analizlerle tespit ediliyor” diye konuþtu. Bir gazetecinin, “Asýl bombacý yakalandý mý?” sorusu üzerine de Atalay, olaya karýþan çok sayýda kiþi bulunduðunu, büyük kýsmýnýn yakalandýðýný ve bu kiþilerin hepsinin Ýstanbul'da yakalandýðýný belirtti. Atalay, “Faillerin yakalanmasýnda kameralar etkili oldu mu?” sorusunu da “Bütün belgeler, bütün deliller burada. Özel kameradan diðer bütün verilere kadar, emniyet teþkilatýmýzýn elinde önce de bulunan veriler, araþtýrmalar, deðerlendirmeler... Bunlarýn hepsi kullanýldý” diye yanýtladý. “PATLAYICININ TÜRÜ TNT” Ýçiþleri Bakaný Atalay, patlayýcýnýn türünün ne olduðu þeklindeki soruya da “TNT türü. Miktarý da çok yüksek olmayan patlama... Tabii, beton çöp bidonlarý ve bombanýn metallerle desteklenmiþ olmasý bombayý daha etkili hale getirmiþtir. Can kaybý ve yaralanmalarda o parçalar çok etkili olmuþtur” diye karþýlýk verdi. Beþir Atalay, kaç kiþinin yakalandýðýnýn sorulmasý üzerine 13 kiþinin gözaltýna alýndýðýný, bunlardan 10'unun adliyeye sevk edildiðini söyledi. Þüphelilerden 2'sinin emniyet sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýldýðýný belirten Atalay, bir kiþinin de ruhsatsýz silah bulundurmaktan hakkýnda iþlem yapýlmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildiðini kaydetti.

#49 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 11:01 ÖS

A.A. Konya'nýn Taþkent ilçesine baðlý Balcýlar beldesinde yurt binasýnýn çökmesi olayý ile ilgili olarak gözaltýna alýnan 4 kiþi adliyeye sevk edildi. Yurt binasýnýn çökmesi sonucu 18 kiþinin ölmesi 27 kiþinin de yaralanmasý ile ilgili soruþturma kapsamýnda, Taþkent'te gözaltýna alýnan 4 kiþi jandarmadaki sorgularýnýn ardýndan Hadim ilçesindeki Adliye'ye sevk edildi. Balcýlar Okul ve Kurs Talebelerine Yardým Derneði Baþkaný Mehmet G, Özel Boðaziçi Ortaöðretim Yurdu Müdürü Ýbrahim Ç, yurdun müdür yardýmcýsý Mehmet S. ve yurt kurucusu olduðu belirtilen Mümin E, jandarma tarafýndan Hadim Adliyesine getirildi. OLAY YERÝNDEN ÝLK FOTOÐRAFLAR...

#50 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 11:07 ÖS

coken binanin sorumlulari yakalandi bomba eylemlerini gerceklestirenler yakalandi pazartesi yeni gundemlerle bulusmak uzere

#51 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2008 - 11:18 ÖS

Talat kýzýný Rauf’a verdi
KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat’ýn kýzý Ayþenur Talat, Almanya’da tanýþýp aþýk olduðu Tunuslu Rauf Zrilli ile tüm KKTC halkýnýn davetli olduðu bir düðünle önceki gece evlendi.


Ýþte Girne'deki muhteþem düðünden kareler

Düðüne, Rum kesiminden de bir çok siyasetçi katýldý. Talat’ýn yoldaþý Rum lider Dimitris Hristofyas ise davetli olmasýna raðmen düðüne katýlmadý. 28 yaþýndaki Ayþenur Talat, Almanya’da sosyoloji eðitimi gördüðü sýrada tanýþýp aþýk olduðu Tunuslu Rauf Zhrilli ile 2 yýl niþanlý kaldýktan sonra önceki akþam KKTC’nin Girne kentinde 5 yýldýzlý Merit otelde düzenlenen törende nikah masasýna oturdu. Kýsa sürede Türkçe öðrenmeye baþlayan damat Rauf, KKTC Cumhurbaþkaný’na ’baba’ diye hitap ettiðini söyledi. Nikah öncesinde bir konuþma yapan Talat, "Bugüne kadar Kýbrýs konusunda birçok görüþme ve toplantýya katýldým, ancak hiç böylesine heyecanlanmamýþtým. Sevgili kýzýmýzý, bebeðimizi böylesine bir törenle evlendirmeyi düþünmemiþtik. Hep yanýmýzda kalacak sandýk" dedi. Nikahýn ardýndan gökyüzüne beyaz güvercinler býrakýldý ve yeni evli çift, evlilikleri uzun olmasý dileðiyle selvi aðacý dikti.

Denktaþ: Allah, Rauf isimli damat nasip etti


haberin en guzel tarafi :D

Davetliler arasýnda yer alan KKTC birinci Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ da damat ile ayný adý taþýdýðýna dikkat çekerek, "Allah, Talat’a Rauf adýnda bir damat nasip eyledi, her gün Rauf diyecek" dedi.#52 Guest_Fighting Falcon_*

Guest_Fighting Falcon_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2008 - 06:04 ÖS

Tabi; Veli Küçüðün evinde yapýlan aramalarda; duvarýnda çerçeve içinde " Yaþasýn Ergenekon; yaþasýn Derin devlet" ; " En büyük örgüt bizim örgüt" yazýlarý bulundu. Ayný zamanda da Anýtkabir'in aslýnda hücre evi oldðu; Çevik bir ve arkadþalarýnýn piþpiirk oynadýklarý ortaya çýktý. Ne derin devletmiþ be kardeþim; evi bir arýyorsun; iþine ne geliyorsa o çýkýyor. Komünist Rusya'nýn sorgu odalarý gibi olduk....

Not: O arada hala; Hurþit Tolon'un evinde çýkan " 4 temmuzda suikastlar baþlýyordu" belgesinin sonucunu bekliyorum. Ne salakmýþ Ergenekon; iki adam içeri girdi diye; 600 yýllýk planlarýndan vezgeçtiler.


Isin dalgasindasiniz gibi geliyor bana.
Ister dalgasini yasayin, ister gozardi edin, beni baglayan bir durum yok.
Yargilanma sureci bitsin, suclar sabitlensin, iceri alinacaklar alinsin, salinacaklar salinsin, sonra iceridekiler icin gerekli laflar soylenir.

#53 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.534 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2008 - 07:45 ÖS

Dolmabahçede geçen sene neler konuþuldu açýklanmalý...

#54 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2008 - 10:50 ÖS

Isin dalgasindasiniz gibi geliyor bana.
Ister dalgasini yasayin, ister gozardi edin, beni baglayan bir durum yok.
Yargilanma sureci bitsin, suclar sabitlensin, iceri alinacaklar alinsin, salinacaklar salinsin, sonra iceridekiler icin gerekli laflar soylenir.


Evet; gibisi fazla; açýkça dalgasýndayým. Muhtemelen Veli Küçük bu suçladýklarý þeylerden suçludur; cesearet edemedikleri için açýklayamadýklarý baþka þeylerden de illa ki suçludur.Ýnanýn hiçbir itirazým yok. Bu adam birçok þey olabilir. Ama olmadýðý birþey var; ondan eminim. Gerizekalý deðil! Ýstihbarat camiasýnda; arkada yazýlý belge býrakmamak esastýr; eðer Veli Küçük bu suçlarýn isnat edileceði kadar aðýr ; tecrübeli bi adamsa ; böyle evinde falan" Add aslýnda Cia teþkilatýdýr ;hepimiz Amerikan ajanýyýz; insanlarý Atatürk Matatürk diye oltaya alýp ; hepsini þöyle böyle yapýcaz; vataný satýcaz hehehe" diye bir belge býrakmaz. Bunu iddia edenle de ancak dalga geçilir. Þuna kamuoyu oluþturulaým; 2*3 safý olataya çeksek kardýr diye düþünüyoruz demiyorlar da ; bilmemkiin evinde yapýlan aramalarda þu oldu; bilmemkimde bu çýktý; örgüt þemasý çýktý; bilmemne bilgisi çýktý diye kýlýf buluyorlar.

#55 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 06 Ağustos 2008 - 10:50 ÖS

Izlemesi cok zevkli, tavsiye ederim.


bayagi zevkli olyor abdullah gul un yalanlama burosu arastirma yapmadan hemen zirhli araba yalandir diye beyanat vermis oglen asker kendi beyanat vermisti zirhli arac dogru diye :D

Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan açýklamada, þunlar kaydedildi:

''Bir siyasi parti grup baþkanvekilinin Yüksek Askeri Þura kararlarý ile ilgili olarak yaptýðý gerçek dýþý yorum ve deðerlendirmeler sebebiyle aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasýnda yarar görülmüþtür.

Öncelikle Devlet kurumlarý arasýndaki iyi iliþkilerin, bir siyasi parti temsilcisi tarafýndan kamu yararý ve hizmet gerekleri göz ardý edilerek eleþtirilmesi ve Yüksek Askeri Þura'dan ihraç kararý çýkmamasýnýn üzüntüyle karþýlanmasýnýn sebebi anlaþýlamamýþtýr.

Bu çerçevede, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn kararnameleri imzalama konusunda yerindelik denetimi yapmadýðýnýn bilinmesine raðmen, Yüksek Askeri Þura kararlarýný imzalamayacaðýný açýkladýðý yönündeki iddia gerçeði yansýtmadýðý gibi emekli olan bir Genelkurmay Baþkanýna olaðanüstü boyutlara ulaþan bir fiyatla özel bir aracýn alýndýðý iddiasý da iftiradýr.

Silahlý Kuvvetlerimizi zan altýna sokan bu tür iddialar kamuoyunda yanlýþ kanaatler oluþmasýna yol açmaktadýr.

Bu sebeplerle, sözü edilen haksýz iddialar üzüntüyle karþýlanmýþtýr.''


iddia gerçeði yansýtmadýðý gibi emekli olan bir Genelkurmay Baþkanýna olaðanüstü boyutlara ulaþan bir fiyatla özel bir aracýn alýndýðý iddiasý da iftiradýr.#56 Guest_Fighting Falcon_*

Guest_Fighting Falcon_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 07 Ağustos 2008 - 05:48 ÖÖ

Evet; gibisi fazla; açýkça dalgasýndayým. Muhtemelen Veli Küçük bu suçladýklarý þeylerden suçludur; cesearet edemedikleri için açýklayamadýklarý baþka þeylerden de illa ki suçludur.Ýnanýn hiçbir itirazým yok. Bu adam birçok þey olabilir. Ama olmadýðý birþey var; ondan eminim. Gerizekalý deðil! Ýstihbarat camiasýnda; arkada yazýlý belge býrakmamak esastýr; eðer Veli Küçük bu suçlarýn isnat edileceði kadar aðýr ; tecrübeli bi adamsa ; böyle evinde falan" Add aslýnda Cia teþkilatýdýr ;hepimiz Amerikan ajanýyýz; insanlarý Atatürk Matatürk diye oltaya alýp ; hepsini þöyle böyle yapýcaz; vataný satýcaz hehehe" diye bir belge býrakmaz. Bunu iddia edenle de ancak dalga geçilir. Þuna kamuoyu oluþturulaým; 2*3 safý olataya çeksek kardýr diye düþünüyoruz demiyorlar da ; bilmemkiin evinde yapýlan aramalarda þu oldu; bilmemkimde bu çýktý; örgüt þemasý çýktý; bilmemne bilgisi çýktý diye kýlýf buluyorlar.Dalgaya devam. Oltaya cekilen 2-3 saftan birisi de benimdir sanirim.
Dua edin de, gercekten saf ben olayim. Yok, eger ben saf degilsem, bana saf diyenin haline acirim.

#57 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 07 Ağustos 2008 - 10:15 ÖS

Adamlar, Selimiye Kýslasýnýn dibine havan kuruyorlar ve sallýyorlar...Nerede? istanbul'un gobeginde...26 senedir duymadýgým seyler...Neyse, durmak yola devam...Ne de olsa herseyi en iyi sekilde takip ediyormus iktidar,ozellikle de gizli servisi..

#58 Onur1905

Onur1905

  Junior Member

 • SIT
 • 7.873 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Ağustos 2008 - 09:45 ÖÖ

http://www9.gazeteva...39&Categoryid=4

#59 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2008 - 11:20 ÖS

insanlik kalmamis bunlarda hayvana yazik
( guzel bir habercilik ornegi )

Sýcaklýk gölgede 45 derece. 5 kilometrelik yolu sýrtýnda 200 kiloluk yükle kat etti. Ama bakýn bunun karþýlýðýný nasýl aldý..
Eklenmiş Resim

http://video.habertu...5&k_A=haberturk#60 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2008 - 11:51 ÖS

Ýnsanlýk kalmamýþ deilde cahil desen daha doðru olurdu...