İçeriğe git


Resim
- - - - -

Gündemden seçmeler


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
760 replies to this topic

#1 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Nisan 2008 - 11:45 ÖS

Böyle üzerinde fazla durmadýðýmýz, günlük hayatta karþýlaþýp üzerine birkaç laf edip geçtiðimiz, biraz da magazinel konularla ilgili güncel bir topic iyi olur diye düþündüm.. Baya ilginç þeyler oluyor, bazýsý baya gayrýciddi ve sulu, bazýsý biraz daha diþe dokunur ve ciddi, epey bir geyik potansiyeli olur diye düþünüyorum :)

#2 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Nisan 2008 - 11:51 ÖS

Ýlk konu olarak þu okan bayülgen'in tolga çevik'i 'komedi dükkaný' ve iþ bankasý reklamlarý üzerinden dava edeceði 'doðaçlama skeç' meselesine ayýrýyým dedim, epey su kaldýracaktýr bu konu gazetelerde.. Birebir yanyana koyup baktýðýnýzda hakikaten bir arak durumu sözkonusu gibi (engin günaydýn'ýn zaga skeçleri youtube'da vardýr zannediyorum), öte yandan böyle bir formatýn dünyadaki mucidi tabi ki okan bayülgen olamaz, muhakkak daha evvel baþka ülkelerde denenip görülmüþ bir yöntemdir diye düþünüyorum.. Konu ile ilgili haberin tamamý; bugüne kadar susan bayülgen, avukatý aracýlýðý ile tolga çevik, reklam denetim üst kurulu, reklamcýlar derneði, trt ve reklamý yapan ajansa ihtar göndermek için iþlemleri baþlattýðýný ve dava açacaðýný söyledi. þu anda tazminat arayýþýnda olmayan bayülgen, ihtar belgesinde tüm bu ürünlere, "bu fikir okan bayülgen'den alýnmýþtýr" ibaresinin düþülmesini istediðini söyledi. iþte okan'ýn açýklamalarý: "amacým genç bir oyuncunun parasýný almak deðil. benim genç insanlarla bir derdim yok. türkiye bilgi çaðýný fikir hýrsýzlarý ile yakalayamaz. fikir hýrsýzlarýnýn, 'fikir hýrsýzý' olarak damgalanmasý gerekir. bir genç oyuncu 'gece yattým, sabah kalktým' diye format üretemez. bunu sahne sanatlarýnýn doðasýna aykýrý bulduðum için, sahne sanatlarý yapmýþ bir kiþiye bir fikrin, gece yatýp sabah gelemeyeceðini, bunlarýn ancak yaþayan veya yaþamayan sahne adamlarýnýn yaptýklarý iþlerin tekrarý ya da esinlenmesi olabileceðini düþündüðüm için bu mücadeleyi baþlatýyorum. talebim, arkadaþýn iþine engel olmak deðil. bu arkadaþý, yararlandýðý kaynaklarý açýklamak zorunda býrakmak. bugüne kadar hep destek olmaya çalýþtýðým genç insanlar, kaynaklarýný açýklamasalar bile 'ben buldum, ben buldum' gibilerden yalancýlýk yapmasýnlar. ben televizyon çocuðu'nun ismini koyarken bilmediðim halde sonradan bunun eski bir müjdat gezen filminin adý olduðunu öðrendim. ve sonra bunu hem programýmda hem de röportajlarýmda defalarca söyledim. bu arada zaga döneminde bu formatý uyguladýðýmýz engin günaydýn'ý konu ile ilgili olarak aramadým. çünkü kendisi þu anda bu kiþi ile ayný çatý altýnda çalýþmaktadýr. bu nedenle ondan bir açýklama beklemiyorum. bu arada bizim bu fikri zaga'da uygulama kararýmýz da engin günaydýn'ýn farklý oyunculuðunu programýmýza kazandýrmak içindi." bugüne kadar neden beklediðini sorduðumda ise hayli ilginç bir cevapla karþýlaþtým: "fikri kendi adýna tescil ettirmesi, trt'ye transfer olurken salih kalyon'a yaptýklarý ve þimdi de fikri reklam amaçlý kullanmasý yüzünden þimdi geçtim harekete..." durum ciddi. görünüþe göre önümüzdeki günlerde hayli hareketli bir telif kapýþmasýna tanýk olacaðýz...

#3 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 12:00 ÖÖ

Canlý yayýnda þok frikik

Dans ederken bir anda baþýna geleni farkedemedi!


Her pazar 8 milyon kiþi tarafýndan izlenen Buona Domenica (Mutlu Pazar) programýnýn derin dekoteli sunucusu Sara Varone surf tahtasýna çýkýnca reytingler yine altüst oldu... Zor anlar yaþayan Varone, durumu bozuntuya vermemek için þekilden þekile girdi...


Eklenmiş Resim

#4 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 12:03 ÖÖ

oehh tam da yok artýk o kadar da magazin deðil diyecektim ama rating'in de hakkýný vermiþler yani :D

#5 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 12:46 ÖÖ

Isýtmýþsýnýz buralarý :) Bakalým neler çýkacak :)

#6 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 03:35 ÖS

meraklilarina

Kurtlar Vadisi Pusu 34.Bölüm Fragmani#7 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.472 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 08:17 ÖS

Cuma gunu beyaz show'a sawyer cýkýyor konuk olarak...Býzým býldýgýmýz losttaký sawyer yahu :sasirdim: Ayrýyetten diðer konuk olarakda þebnem ferah var...Bu program hakýkaten kaçmaz... Nereye yazacagýmý tam býlemedým aslýnda,buraya yazdým...Býr tv topýgý vardý ama bulamadým neyse ýdare edýn :)

#8 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 09:03 ÖS

Cuma gunu beyaz show'a sawyer cýkýyor konuk olarak...Býzým býldýgýmýz losttaký sawyer yahu :sasirdim:

Ayrýyetten diðer konuk olarakda þebnem ferah var...Bu program hakýkaten kaçmaz...

Nereye yazacagýmý tam býlemedým aslýnda,buraya yazdým...Býr tv topýgý vardý ama bulamadým neyse ýdare edýn :)


Oha Beyaz.
Þebnem'imin konuk olacaðýný biliyordum o yüzden tüm Fenerliliðine raðmen kesinlikle kaçýrmayacaktým Beyaz show'u. (þu son baþarýlarýndan sonra izlemiyordum açýkcasý)
Sawyer da varmýþ, efsane bir program olur :)

#9 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 09:24 ÖS

sawyer reklam çekimi için geliyormuþ, kesin garip bir parfüm markasýnýn reklamýnda cýbýl cýbýl dolaþacaktýr ortalýkta, bu erkek parfümü reklam mantýðýný da anlamýyorum açýkçasý.. ayrýca ali, beyaz'ýn fenerliliðine deðinmiþken geçen hafta kadir çöpdemir programýnda 'GS bugün 1-0 yendi, þampiyonluk yarýþý kimin olur' diye soran kiþiye asabi bir þekilde 'biz onlarý orada çoka karþý 0 bir sonuçla yenince bu sorun cevabýný bulacak' gibi malca bir cevap verdi, sizle de paylaþmak istedim nasýl mallarýn tv'de olduðunu bir kez daha görmemiz için..

#10 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Nisan 2008 - 09:38 ÖS

Sawyer Magnum reklamýnda oynayacakmýþ galiba :) Ýþte en göz önünde olaný için de en sýradaný için de ibret-i alem adýna bunlarý ASY'de bir güzel yenip þampiyonluðu kazanmak gerekir. Çünkü hepsi ayný söz konusu fener olunca.

#11 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.472 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Nisan 2008 - 07:50 ÖÖ

Demýn beyaz show'un reklamýna denk geldým berguzar korel,þebnem ferah konuk olarak tanýtýlýyor sawyer yok ne iþ anlamadým...

#12 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2008 - 02:11 ÖS

Türkler çok asil’ Ýþte Beyaz’ýn ilginç sorularýna Sawyer’ýn yanýtlarý: Beyaz: Türkiye’yi nasýl buldun? Daha önce Türkiye hakkýnda bir bilgin var mýydý? Josh Holloway.: Türkiye hakkýnda fazla bilgim yoktu. Gelmeden önce internetten baktým. Burada gördüðüm en önemli þeyin insanlarýn asil oluþu. Ýnsanlar asiller. Beyaz: Lost’un diðer karakterlerini de getirmeyi düþünür müsün? J.H.: Yok. Ben sadece kendim için geleceðim... Beyaz: Sana benziyor muyum? Ben de yakýþýklý mýyým? J.H.: Biz birbirimize biraz benziyoruz. Tabii ki de benziyoruz. Ama Beyaz benden daha yakýþýklý. Beyaz: Bu performansýný bu yayýn boyunca sürdür, dile benden ne dilersen. Yahu ben bu adamý çok sevdim, normalde sevmem ama. Beyaz: Issýz bir adaya düþseniz alacaðýnýz üç þey nedir? Josh Holloway: Bira, gitar, eþimi de alabilir miyim?

#13 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2008 - 05:49 ÖS

Tecavüz rezaleti diz boyutu... Bu kez de 94 yaþýnda bir nineye tecavüze kalkýþýldý. Sanýklar paniðe kapýlýnca kaçtý... --------------------- Yuh artýk iyice igrenclesti,sapýklastý bu pislikler...Boyunuz devrilsin

#14 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2008 - 06:43 ÖS

Cuma gunu beyaz show'a sawyer cýkýyor konuk olarak...Býzým býldýgýmýz losttaký sawyer yahu :sasirdim:

Ayrýyetten diðer konuk olarakda þebnem ferah var...Bu program hakýkaten kaçmaz...

Nereye yazacagýmý tam býlemedým aslýnda,buraya yazdým...Býr tv topýgý vardý ama bulamadým neyse ýdare edýn :)


Oha Beyaz.
Þebnem'imin konuk olacaðýný biliyordum o yüzden tüm Fenerliliðine raðmen kesinlikle kaçýrmayacaktým Beyaz show'u. (þu son baþarýlarýndan sonra izlemiyordum açýkcasý)
Sawyer da varmýþ, efsane bir program olur :)


fenerli olan beyazmý þebnem mi tam anlamadým,beyaz sanýrým,yoksa þebo fenerli deðil diye biliyorum yada umut ediyorum :D

#15 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.472 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2008 - 07:04 ÖS

Adam(sawyer) hakýkaten salladý geçti...Nerdeyse 3-4 gundur her yerde konusuluyor... Yalnýz beyaz,kardesým adamý getýrmýssýn barý býraz calýþma yapsaydýn...Sayide seyit,locke'a luk falan dedi...Dýzýyle falan hýc býr ýlgýsý yok... Ha býrde o dansoz rezaletý neydý ole...Daha gobeklýsý yokmuydu acaba...Adam býr daha dansoz falan seyretmez heralde...

#16 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 20 Nisan 2008 - 10:15 ÖS

Adam(sawyer) hakýkaten salladý geçti...Nerdeyse 3-4 gundur her yerde konusuluyor...

Yalnýz beyaz,kardesým adamý getýrmýssýn barý býraz calýþma yapsaydýn...Sayide seyit,locke'a luk falan dedi...Dýzýyle falan hýc býr ýlgýsý yok...

Ha býrde o dansoz rezaletý neydý ole...Daha gobeklýsý yokmuydu acaba...Adam býr daha dansoz falan seyretmez heralde...


Ben tahmin ediyordum Beyaz'ýn Lost'u izlemediðini. Hiç þaþýrmadým valla :)

Program güzeldi genel olarak.
Sawyer insaný öyle çok da fýrlama bir tipe benzemiyor, takdir ettim.

Þebnem harikaydý :asik2:

#17 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Nisan 2008 - 07:07 ÖS

kurtlar vadisi bolum 36 ozeti meraklilarina#18 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.093 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mayıs 2008 - 10:34 ÖS

kendinize dikkat edin, mukayyet olun, fazla sesinizi sedanýzý çýkarmadan yaþamaya devam edin, Allah muhafaza;

http://video.habertu...5&k_A=haberturk

#19 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 01 Mayıs 2008 - 10:53 ÖS

Birincisi; bu yapilan insanliga sigmaz. Yerde yatana tekme atmak kadar adice bir sey yoktur. O kadin eger ki sisteme karsi protesto ediyorsa, sen öyle yaparak neyi elde ediyorsun? sisteme olan bagliligini mi arttiriyorsun? Ikincisi; düsünceni ve söylemlerini kisitlamaya calisan insanlardan nefret üstü nefret ediyorum. Hangi politik görüs olursa olsun. Ki, bunu solcular da yapiyor. Bizim millet olarak yapimizda var bu. Hayatimda bir tek solcuyla tartistim ki, benim görüsüme saygisi olan. Sagcilar, dindarlar da ayni. Diyorum ya, yapimizda var. Ücüncüsü; 1 Mayis günü ben keyfimden ciktim, Galatasaray taraflarinda geziyorum. Gösteriyle hic alakam yok. Bana da mi dalinacak? Edit: Dördüncüsü; Orantili güc kadar sacma bir sey var midir? Besincisi; 1 Mayis isciler bayrami. Isciler haric herkez gösteri yapiyor. Cogu üniversite ögrencisi. Bu da ayri bir gariplik olsa gerek.

#20 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.893 mesaj

Yayınlanma tarihi 01 Mayıs 2008 - 11:06 ÖS

Bugün cmuk nöbetçisi bir arkadaþým söyledi acaip güldüm 1 mayýýýýýýs 1 mayýýýýýýýýs poliisiiiin avuukatýýýýn bayramýýýýý! :lol: (CMK nöbetçisi avukatlar böyle günlerde paranýn gödüne vuruyorlarmýþ 50-100 dosyaya bakýp. :D )