İçeriğe git


- - - - -

Fenerbahçe Ýmparatorluðu kuruluyor!..(HINCAL ULUÇ)


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
2 replies to this topic

#1 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 13 Mart 2008 - 02:22 ÖS

"Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" lafý þakadan, gerçeðe dönüþüyor.. Bir gün herkes mecburen Fenerli olacak, çünkü etrafta baþka takým kalmayacak, tutacak. Fenerbahçe Cumhuriyeti, pek de sessiz sedasýz olmayan geliþmelerle, tüm Türk futbolunu kontrol eden bir imparatorluða dönüþüyor.. Dönüþümü yürüten kiþi, imparator olmaya hazýrlanan Aziz Yýldýrým.. Yýldýrým, tek oy farkla güç bela geldiði F.Bahçe baþkanlýðýnda yerini saðlamlayarak iþe baþladý. Kýsa zamanda öyle rakipsiz kaldý ki, "Bu F.Bahçe'yi yönetecek benden baþka adam yok. Dönüp dolaþýp gene bana gelecekler" diye biraz naz için köþesine çekilen Ali Þen bile, ýsýramadýðý eli öpmek zorunda kaldý. Þimdi Aziz'in üstünde olduðu havalarý veren þovlarla kendi kendini tatmin ediyor. Yýldýrým, AKP döneminde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve de Genel Kurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt'ýn fevkalade fanatik Fenerli olmalarýndan yararlanýp ülke çapýnda güç gösterisi yaparak ikinci aþamaya geçti. Aziz Yýldýrým'ýn bu ülkenin hem sivil hem de asker 1 numaralarý ile nerdeyse enseye tokat yakýn olduðunu her hafta bir þekilde gören bürokrasi ve iþ dünyasý için bunun ne anlama geldiðini açýklamaya gerek yok.. Türk sporunu ele geçirmek Aziz Yýldýrým'ýn önlenemez yükseliþi bu görüntülerle baþladý ve esas aþamaya gelindi.. Türk sporunu ele geçirmek.. Ýþe en popüler federasyonlardan baþlandý. Basketbol ele geçirildi. Baþtaki güya Galatasaraylý.. Bakmayýn.. Galatasaray'ýn beceriksiz, yeteneksiz, dar görüþlü yöneticileri sayesinde bugün basketbolü Fenerliden beter Fener emrinden çýkmaz, Aziz'in bir dediðini iki etmez bir baþkan yönetiyor. Ýkinci aþama futboldu ve burada iþler çok zordu. Çünkü ortada yok edilmesi gereken bir Haluk Ulusoy vardý ki, bizzat Baþbakan Erdoðan uðraþtýðý halde baþaramamýþ, yenilmiþti. Aziz Yýldýrým, Galatasaraylý Haluk Ulusoy'u yýkmak ve futbolu ele geçirmek için, inanmasý güç Galatasaray'ý ve onun baþkanýný kullandý. Tarihinin gelmiþ geçmiþ en baþarýsýz Galatasaray Baþkaný Özhan Canaydýn, Aziz'in tuzaklarýndan kurtulmayý beceremeyince, Ali Þen gibi oldu. Gitti elini öptü. Önüne atýlan Seyrantepe kemiði uðruna, Haluk Ulusoy'u yýkýp yerine Erdoðan/ Yýldýrým ekibinin adamý Hasan Doðan'ý getirmek için yollara düþtü. O Ulusoy ki, Denizli-Fener maçýnýn zorla uzatýlan son 16 dakikasýnda, kümede kalmasý kesinleþen Denizli'nin þike bir gol yemesini önleyen ve maçýn namuslu devamýný saðlayýp, Galatasaray'ýn þampiyonluðuna yol açan adamdý. Aslýnda bu ihanet Canaydýn'ýn Onur Kurulu'na verilip ihraç edilmesine yol açardý, eðer ortada Galatasaray diye bir kulüp, bir kongre olsaydý.. Görünüþte Beþiktaþlý, ama aslýnda Fenerli Baþbakanýn has adamý, son zamanlarda sýk sýk dolaþan, her yerde fýsýldanan iddialara göre de Aziz Yýldýrým ve meþhur Makdum'un iþ ortaðý Hasan Doðan federasyon baþkanlýðýna Erdoðan ve Yýldýrým tarafýndan atandý. Bugün kime sorsanýz, diyecektir ki, "Hasan Doðan baþkan ama federasyonu ve onun kurullarýný oluþturanlar, bizzat Erdoðan/ Yýldýrým ikilisidir." Yeni federasyonla birlikte etkin çalýþmalar baþladý ve ilk geliþmeler hemen ortaya çýktý. Kutsal Ýttifak medyasý Bir Fener maçýnda ilk kez eyyam yapmayan, gördüðü her þeyi çalan hakem Cüneyt Çakýr, Aziz Yýldýrým'ýn Büyük Kulüp toplantýlarýnda yola getirdiði Kutsal Ýttifak medyasý tarafýndan linç edilip tüm hakemlere gözdaðý verildi. Böylece Vestel maçýnda Fenerbahçe'ye üç þaibeli, üç olmamasý gereken gol kazandýran ve maçýn 4-1 bitmesini saðlayan hakem triosu ortaya çýktý. Tabii, bu iþ sadece medyayla yapýlmadý. Aziz Yýldýrým'ýn maaþlý menecerliðini yaparken, sahaya atýlan býçaðý saklamasýyla ünlü Kemal Dinçer'in baþýna getirildiði "Gözlemciler"in en ilginci, hakemlik yaþamý boyunca adý etrafýnda en çok dedikodu yapýlan Murat Ilgaz, Cüneyt Çakýr'ýn arkasýnda duracaðýna ipini çekti. Çakýr'a 6.9 not verip aðýr eleþtirerek sezonu kapatmasýný saðladý. Buna karþýlýk kýrmýzý karttan sonra saha içinde hakeme azgýn boðalar gibi saldýrý üstüne saldýrý düzenlediði ekranlarda dakikalarca ve ibretle izlenen Lugano hakkýnda raporuna tek kelime yazmadý. Fener yöneticisi, Hasan Doðan'ýn yakýn arkadaþý Þekip Mosturoðlu tarafýndan þekillendirildiði her kapý arkasýnda söylenen Profesyonel Ceza Kurulu da Lugano'ya ceza verilmesine gerek olmadýðýný açýkladý, tüm görüntüler elindeyken üstelik. Çünkü kurul, medyanýn üstüne gelmeyeceðini biliyordu. Nitekim kimse de gelmedi. Elinde bütün görüntüler olan Lig TV dahil.. Çakýr'ý asýp, Lugano'yu baðýþlayan Gözlemci Murat Ilgaz da Kemal Dinçer tarafýndan hemen ertesi hafta tüm teamüllere aykýrý olarak, bu defa Beþiktaþ maçýnda görevlendirilerek ödüllendirildi. Aziz Yýldýrým'ýn gücünün, hakemi yok edip, Fenerli futbolcuyu böylesine baðýþlamaya yettiði daha ilk haftada kanýtlanýnca, bundan böyle Fener'in ve rakiplerinin kritik maçlarýnda düdük çalýp bayrak sallayacak hakemin yerine koyun kendinizi.. Yýldýrým ne istiyor? Galatasaray, Beþiktaþ ve Sivas'tan birinin þampiyon olmak için sadece Fener'i deðil, bu kurulu düzeni de yenmeleri gerek. Yani en az 8-9 puan fark atacak güçte olmalýlar.. Var mý?.. Yok!.. Bu baþa baþ giden görüntü içinde þampiyonu bir yanlýþ düdük, bayrak, kart belirlemeye yeter.. O zaman bilin bakalým, bu yanlýþ, bu ortamda kimin lehine olur, bundan böyle.. Lig bitmiþ, Fener þampiyon olmuþtur. Kutlarým.. Tabii, þampiyonluk bir ayrýntý.. Bir güç gösterisi sadece.. Aziz Yýldýrým imparatorluðunun geliþmesi þimdi baþka yönde.. Futbol Federasyonu da ele geçirildikten sonra, sýra yeni hedefe geldi. Kulüpler.. Yani Futbol Birliði.. Aziz Yýldýrým boykot ettiði, temsilci bile göndermez olduðu Futbol Birliði Vakfý'nýn baþýna geçmek üzere kollarý sývadý. Ýþbirlikçisi gene Özhan Canaydýn. Bugünkü baþkan.. Belli, Seyrantepe pazarlýðýnýn içinde bu da var.. Aziz, vakfý niye istiyor.. Delege yollamaya tenezzül etmediði vakýftan ne bekliyor?.. Çok þeyler.. Baþa geçince, vakfý Kulüpler Birliði'ne çevirecek.. Bazý Avrupa ülkelerinde olduðu gibi, ligleri ve kulüplerin en büyük gelir kaynaðý naklen yayýnlarý bu birlik yönetecek. Kritik nokta burasý.. Yayýnlar þimdi Akþam gurubunun DigiTurk'unde.. Ama Hürriyet gurubunun D Smart'ý da fena halde iþin peþinde.. Zamanýnda benzeri çekiþme Federasyon Kongresi kapýlarýný Alaattin Çakýcý'nýn adamlarýnýn tutmasýna kadar varmýþ, mafyanýn müdahalesini önleyen, anýnda Korkut Eken'i kongre kulislerine yollayan Mehmet Aðar olmuþtu. Hasan Doðan yeni bir medya kavgasýnýn hedefinde yýpranmak istemediði için bir, kendisini oraya getiren Erdoðan/ Yýldýrým ikilisi öyle istediði için iki, yayýn ihalesi yapma hakkýný kolaylýkla Aziz Yýldýrým'ýn baþýnda olduðu birliðe býrakacaktýr. Peki Yýldýrým, Birliði ne yapacaktýr?. Anadolu kulüplerinin aldýklarý payý arttýrarak, onlarýn aðzýna bir parmak bal sürmek ve oylarýný toplamak tabii.. Daha þimdiden en azýlý Yýldýrým muhalifi Ýlhan Cavcav'ý izleyebilirsiniz. Yýldýrým bunlarý Anadolu aþkýndan, ya da eþitlik, hak hukuk duyusundan mý yapacak?. Hayýr.. Zaten boðazlarýna kadar borca batmýþ, can çekiþen rakipleri GalatasarayBeþiktaþ ve Trabzon'u iyice bitirmek için.. Yayýn haklarý dengeli(!) daðýtýldýðýnda, dört büyükler büyük kayýplara uðrayacaklar. Fevkalade iyi yönetilen (Burada Aziz Yýldýrým'ý ve ona yeni eklenen Ali Koç'u yürekten alkýþlamak gerek. Gerek tesisleþme, gerekse kulübü her türlü enflasyona ve ekonomik krize dayanýklý gayrimenkul zengini yapmakta müthiþ bir baþarý saðladýlar) Fenerbahçe için, bu kayýp önemli deðil. Giþe hasýlatý ve Fenerium satýþlarýyla rakiplerine fark atan Fener, yayýn gelirlerinde bir düþüþü fark etmez bile.. Oysa Galatasaray, Beþiktaþ ve Trabzon çökerler.. O zaman da geriye bir tek Fenerbahçe kalýr!.. Þimdilik manzara bu!.. Bunlarý bir tek ben mi biliyorum?. Hayýr.. Tüm Kutsal Ýttifak medyasý biliyor, cin gibi.. Ama yazmazlar. Aldýklarý talimat böyle.. Bazýlarýnýn yazmaya yürekleri yetmez. Bazýlarýna da "Aman Aziz'i kýzdýrmayalým yoksa iþimizden oluruz" diyen müdürleri yazdýrmaz. Bazýlarýna da patronlarý zinhar izin vermez.. Ama Hýncal'a atýþ serbesttir. Bunlarý yazdým ya.. Þimdi seyreyleyin gümbürtüyü.. ....... Bazý okurlara.. Bu satýrlarý okurken çýldýran ve bana sövmek için hemen bilgisayara koþmaya karar verenlere hatýrlatma.. Ýçinde tek kelime dahi çirkin söz veya tehdit içeren yazý benim önüme asla gelmez. Aynen çöpe, ya da güvenlik birimlerine gider. Ruhum bile duymaz. Yani bana bu þekilde ulaþma, fikrinizi açýklama ve etkileme þansýna sahip deðilsiniz, bir kez daha hatýrlatýrým. Yasemin'in bana bunlardan söz etmesi dahi yasaklanmýþtýr. Yani.. Düþüncelerinizi ancak "Adam" gibi yazarsanýz, okur ve üzerinde düþünürüm. Gerisi boþtur.. Anlaþtýk mý?.

#2 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
  • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Mart 2008 - 12:12 ÖÖ

cevap gecikmemis

"Artýk býrak"
Fenerbahçe, internet sitesinde yaptýðý yazýlý açýklamayla, taraftarlarýný Hýncal Uluç'un yazýlarýný okumamaya davet etti.


Hýncal Uluç'un "Fenerbahçe Ýmparatorluðu kuruluyor" baþlýklý olay yaratan yazýsý üzerine sarý-lacivertli kulüp, yazlý bir açýklama yaptý.

Ýþte F.Bahçe'nin, Hýncal Uluç'a sert yanýtý:

"ARTIK BIRAK!

Madde 4. Kiþileri ve kuruluþlarý, eleþtiri sýnýrlarýnýn ötesinde küçük düþüren, aþaðýlayan veya iftira niteliði taþýyan ifadelere yer verilemez.

Madde 6. Soruþturulmasý gazetecilik olanaklarý içinde bulunan haberler, soruþturulmaksýzýn veya doðruluðuna emin olmaksýzýn yayýnlanamaz.

Madde 12. Gazeteci görevini, taþýdýðý sýfatýn saygýnlýðýna gölge düþürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakýnýr.

Yukarýda yer alan 3 madde Basýn Konseyi tarafýndan belirlenen Basýn Meslek Ýlkeleri'nin maddelerindendir. Söz konusu ilkeler, gazetecilik mesleðinin saygýn ve olmasý gerektiði gibi icra edilmesi ve gazeteciliðin saygýnlýðýnýn korunmasý amacýyla hazýrlanan toplam 16 maddelik bir bildiriden ibarettir. Gazetecilik yapan ve bu iþi onuru ile yapmaya çalýþan her muhabir, köþe yazarý, editör, yayýn yönetmeni kýsacasý tüm basýn çalýþanlarý bu ilkeleri uygulayarak mesleðin gereklerini yerine getirmeye çalýþýr.

Bu ilkeleri alýp yanýna Hýncal Uluç'un yazýlarýný koyduðunuzda hemen her yazýsýnýn bu ilkeler ile sürekli çeliþen ve ters düþen unsurlar içerdiðini görmek zor deðildir. Hýncal Uluç yazýlarýný kaleme aldýðý köþesinde kural tanýmaz ( ya da sadece kendince bilinen ve kabul gören yakýþýksýz kurallarý içinde) etik ve meslek ilkelerinden uzak yazýlarý ile adeta kendi nefret imparatorluðunu kurmuþtur.

Kendi hayal dünyasýnda çirkin senaryolar yazan insanlara ve kurumlara saldýran, okuyucularýný adam olanlar ve olmayanlar diye tasnif eden Hýncal Uluç'u bu noktada okuruna saygýlý gazeteci ya da köþe yazarý olarak nitelemek de mümkün deðildir.

Zaten bu tarz nefret dolu ve gerçeklikten uzak yazýlarý kaleme alan bir kiþi kendi kafasýndaki gizli gündemi þahsi çýkarlarý doðrultusunda takip ettiðinden gazetecilik gibi bir kamu görevini yerine getirmesi mümkün deðildir. Hýncal Uluç þunu bilmelidir ki gazete köþeleri kendini tatmin etme ve kiþisel nefret kusma yeri deðildir.

Hýncal Uluç bir gazetecinin olmasý gerektiði þekilde objektif ve tarafsýz deðildir. Bu mesleðe yýllarýný vermiþ olsa da son yýllarda gözünü bürüyen Aziz Yýldýrým ve Fenerbahçe nefreti artýk bu mesleði yapabilmesine olanak býrakmayacak noktalara varmýþtýr. Hýncal Uluç yýllardan beri Fenerbahçe ve Aziz Yýldýrým düþmanlýðý ile bölücülük yapmakta toplumu kamplara bölerek takým taraftarlarý arasýnda düþmanlýk tohumlarý ekmektedir.

Hýncal Uluç'un yazdýklarýna bakacak olursanýz Fenerbahçe adeta bölücü ve derhal kapatýlmasý gereken bir yasadýþý kurumdur. Bir köþe yazarý milyonlarýn gönül verdiði desteklediði bir spor kulübüne karþý nasýl bu þekilde yakýþtýrmalar yapabilmektedir?. Dürüstçe Hýncal Uluç kendine þu sorularýn cevabýný verebilmekte midir?;

Fenerbahçe Kulübünün geliþmesinde marka deðerinin büyümesinde Aziz Yýldýrým'ýn nasýl bir þahsi çýkarý olabilir?

Fenerbahçe'nin her alanda büyümesi nasýl bir tehdit oluþturmaktadýr?.Neden Fenerbahçeliler potansiyel suçlu olarak gösterilir?

Neden Fenerbahçe'nin tüm baþarýlarý ardýnda þüphe, rakiplerin baþarýlarý ardýnda özellikle Fenerbahçe'ye karþý mücadele ile elde edilen zafer arayýþý vardýr?

Sporu düzenleyen üst kuruluþlarda görev alan Fenerbahçeliler neden Hýncal Uluç'a göre hep taraflý sadece rakipler objektiftir? Fenerbahçeli yöneticilerin bu kuruluþlarda görev almasý neden hep komplo senaryolarý ile izah edilir?

Fenerbahçe Spor Kulübü illegal bir örgüt müdür? Üyeleri illegal bir örgütün üyesi midir?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün büyümesinde Hýncal Uluç nasýl bir tehdit görmektedir?

Baþarýlý olaný ve baþarýyý yazmak yayýnlamak neden Hýncal Uluç tarafýndan kutsal ittifak(medya) gibi son derece yakýþýksýz ve çirkin bir kavramla izah edilir? Neden Fenerbahçe ile ilgili olumlu yayýnlar taraflý görülür? Bu yayýna izin veren spor müdürleri neden yönlendirilmiþ olmakla suçlanýr?

Aslýnda tüm bu sorularýn doðru ve tarafsýz yanýtlarý Hýncal Uluç tarafýndan da bilinmektedir. Ama Hýncal Uluç'un gözünü kör eden düþmanlýk ve nefret bunlarý görmesine engel olmaktadýr. Hýncal Uluç'a tavsiyemiz; bu mesleði artýk býrakmasý ve yerini basýn meslek ilkelerine baðlý objektif kiþiler devretmesidir.

Bundan sonra eminiz ki aklýselim herkes Hýncal Uluç'un, yazýlarýný okumayacak ve yorumlarýný takip etmeyecektir. Adýnýn gereði olarak neden olduðunu anlayamadýðýmýz bir þekilde yýllardýr baþta kulübümüz olmak üzere tüm spor dünyasýndan hýnç almaya çalýþmaktadýr ama artýk bunu býrakma zamaný gelmiþtir.

Baþta taraftarlarýmýz olmak üzere tüm sporseverleri Hýncal Uluç'un köþe yazarlýðý yapmaya devam etmesi halinde kendisinin yazdýklarýný okumamaya, yaptýðý TV yorumlarýný dinlememeye davet ediyoruz. Bu Türk sporunda nefretin, yerini saðduyu ve fair play ruhuna býrakmasý için önemli bir adým ve baþlangýç olacaktýr.

Fenerbahçe Spor Kulübü"#3 mahlas

mahlas

    Senior Member

  • Banned
  • 661 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Ağustos 2012 - 07:49 ÖS

Cevap : Fenerbahçe Ýmparatorluðu kuruluyor!..(HINCAL ULUÇ) 13 Mart 2008'de Hýncal bir yazý yazmýþ ve ertesi gün Fenerbahçe ÞK imzasýyla bu yazýya yanýt verilmiþ... Her iki yazýyý da okumanýzý öneririm. Hýncal ve gibileri çoðunlukça sevilmez genelde bizim toplumda... Oysa Hýncal Uluç... Bu ülkenin, aydýnlarýndan; meslek timsallerinden; yaþamda örnek alýnasýlarýndan; nesli tükenmek üzerelerinden; kýymeti, ölümüyle anlaþýlacaklarýndan; sevilmeden göçüp, sevgiyle anýlacaklarýndan... Bu vesileyle bir kez daha hayranlýk ve saygýlarýmý sunuyorum kendisine...