İçeriğe git


Resim
- - - - -

Haldun Üstünel


 • Please log in to reply
493 replies to this topic

#1 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Şubat 2007 - 05:02 ÖS

ana sayfa

Galatasaray'da yarýn yapýlacak olaðan mali genel kurul toplantýsý, gelir hanesine kaydedilen 69 milyon dolarlýk bedel sayesinde gelir-gider farkýnýn artýya geçmesi hali, Kuruçeþme Adasý'nýn Reina'ya kiralanmasý esnasýnda "tüzüðe aykýrý" yol izlendiði deðerlendirmeleri nedeniyle hareketli geçecek. Genel kurulþ ayrýca, 7 yýl önce eski baþkanlardan Faruk Süren'e küfür ederek geçici ihraç cezasý alan Yönetici Haldun Üstünel'in, yönetimden ihracýný oylayacak.

Galatasaray'ýn mali tablosunda, gelir-gider farkýnýn, "gelir hanesine eklenen 69 milyon dolar (97 milyon YTL) profesyonel - amatör futbolcu bonservis bedelleri toplamý" sayesinde artý bakiye veriyor olmasý, mali genel kurulun atmosverini deðiþtirecek baþlýca konulardan bir tanesi.Galatasaray Adasý'nýn Reina iþletmesine kiralanmasý ile ilgili Divan Kurulu'nun görevlendirdiði hukuk kurulunun verdiði "kiralamada tüzüðe aykýrýdýr" raporu, yine toplantýnýn önemli gündem maddeleri arasýnda yer alýyor.Baþkan Özhan Canaydýn'ý yoracak en ciddi konuysa, yedi yýl önce VIP tiribününde eski baþkanlardan Faruk Süren'e küfür ettiði için disiplin kurulunun cezaya çarptýrdýðý yönetici Haldun Üstünel'in durumu...Aralýk ayýnda gerçekleþtirilen Divan Kurulu toplantýsýnda, Galataray üyesi dört hukukçunun raporu doðrultusunda 1999 yýlýnda verilen bir aylýk geçici ihraç cezasý, oylamaya sunulmuþ, oy birliðiyle alýnan tavsiye kararý yönetim kurulu'na taþýndýktan sonra, ilk genel kurulda krizin, nihayi karara baðlanacaðý duyurulmuþtu.Haluk Üstünel'in üyeliði hakkýndaki tek karar mercii, tüzük gereði genel kurul olduðundan, katýlýmcý sayýsýnýn yüzde 10'u kadar imzanýn divan baþkanlýðýna iletilmesi halinde ilk genel kurul toplantýsý olan Þubat mali genel kurulunda gündem maddesi haline gelecek. Konuyla ilgili yapýlan oylamada Üstünel'in üyeliðinin devam edip etmemsi gerektiði karara baðlanacak.Galatasaray'ýn etkin taraftar derneði Ultraslan'ýn desteklediði ve kendisine "içimizden biri" yakýþtýrmasýný yaptýðý Üstünel'in, genel kurulun çok etkin isimleri tarafýndan baþlatýlan hareketle birlikte, yönetim kurulu üyeliðinin düþmesi halinde, Baþkan Canaydýn da zor durumda kalacak...


Eklenmiş Resim


Önce bilmeyenler için haldun kimdir neden içimizden biridir onu anlatayým. haldun 80 lerin o büyüyen galatasaray tribününde kapalýnýn daimi müdavimlerinden biridir. haldun 90 larda da yine o kapalýnýn demirbaþýdýr. ama sadece o kapalýda deðil kadýköyde inönüde avrupada anadoluda kýsaca galatasarayýn olduðu her yerde haldun tribündeydi. yeri geldi sabahlayan insanlarýn içindeydi yeri geldi tribünde sevinçten hüzünden aðlayanlarýn içinde, yeri geldi deplasman otobüsünde yeri geldi avrupa uçaðýnda bizimle beraberdi.

bir tribün insaný anlayacaðýnýz haldun, taraftara hoþ davranan sýradan yöneticilerden olduðu için deðil, sizin gibi bizim gibi olduðu, bizim gibi hissettiði için içimizden biri haldun.

ve o pankart ''içimizden biri haldun üstünel'' o kadar çok þey ifade ettiki galatasarayýn sahibi olduðunu zanneden o küçük beyinli züppelere. iþte bizden biri artýk içinizde dedi bu tribünler. ama kaldýramýyorlar. onlar galatasarayýn sadece kendilerine ait, 1615 kiþiyle idare edilmesi gereken küçük olan ama onlarýn olan bir kurum olmasýný istiyorlar.

bu haldunun deðil galatasaray taraftarýnýn sýnavý aslýnda. haldun büyük ihtimal yönetimden ihraç edilecek, canaydýn aslýnda için için sevinirken timsah gözyaþý dökecek.

ve bizler asýl önemli olan bizler, yine aval aval seyredecek miyiz olan biteni. yine seyredecek miyiz bu kulüpten dýþlanýþýmýzý. yoksa artýk dur diyebilecek miyiz bu vesile ile. içimizden biri bayrak olabilecek mi bize? madem siz bizi kabullenemiyorsunuz biz sizi hiç kabullenmiyoruz artýk düþün bu kulübün yakasýnda diyebilecek miyiz? gerekeni sonuna kadar yapabilecek miyiz? kanserli bir vücudu kurtarmak için bir organýn feda edilebileceði gibi gerekirse bu seneyi feda ederek galatasarayýn kurtuluþu için mücadele edebilecek miyiz?

göreceðiz galatasaray taraftarý için galatasarayýn ne ifade ettiðini. büyük hem de çok büyük bir sýnav bizi bekliyor.

diyeceksiniz ki dur be kardeþim bir oylansýn ihraç edilsin. haklýsýnýz belki de kalacak haldun yönetimde ama bizim gibi o da bilecek ki ilk fýrsatta kafasý koparýlmak için aportta beklenilecek. haldun gitse de kalsa da o pankart o tribünden inmemeli inadýna daha da büyüyerek her tribünde yerini almalý haldun için deðil; bizim için, galatasaray için

#2 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 23 Şubat 2007 - 05:48 ÖS

ve bizler asýl önemli olan bizler, yine aval aval seyredek miyiz olan biteni. yine seyredecek miyiz bu kulüpten dýþlanýþýmýzý. yoksa artýk dur diyebilecek miyiz bu vesile ile. içimizden biri bayrak olabilecek mi bize? madem siz bizi kabullenemiyorsunuz biz sizi hiç kabullenmiyoruz artýk düþün bu kulübün yakasýnda diyebilecek miyiz? gerekeni sonuna kadar yapabilecek miyiz? kanserli bir vücudu kurtarmak için bir organýn feda edilebileceði gibi gerekirse bu seneyi feda ederek galatasarayýn kurtuluþu için mücadele edebilecek miyiz?

Ýnþallah seyretmeyiz, seyretmemeliyiz.

O pankart tribünden inmemeli hatta sayýsý daha da artmalý.
Önder abi'nin yazdýklarýna yürekten katýlýyorum.

Bu olay ve Haldun Üstünel bizlere öncülük etmeli, bu slogan altýnda hem bu yönetime hem bu anlayýþa tepkimizi göstermeliyiz.
(Baþlýðý sabitlesek dahi olur bence :) )

#3 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 25 Şubat 2007 - 02:12 ÖS

Faruk Süren'e küfürden beter suçlamalar getiren ve Faruk Süren'in de küfürden beter suçlamalar getirdiði Canaydýn meðer ne çok seviyormuþ Süren'i. Bence çok önemli bir konu bu. Yine müþteri-serf-bilinçsiz,yönlendirilebilir yýðýnlar olarak gördükleri taraftarý lordlar kamarasýndan ayýklama çabalarý...Sorarlar adama; o deðersiz gördüðünüz taraftar yýðýnlarý gönüllerinde tükenmez aþklarýyla Galatasaray'ýna sahip çýkarken 250 milyon ytl borcu kimler yarattý? Þimdi beyni örümcek baðlamýþ,Galatasaray'dan baþka hayatta sömürecek birþey bulamamýþ sizler misiniz bu kulübün sahibi yoksa kendi gücüne göre Galatasaray'a her daim katkýda bulunmaya çalýþan gerçek taraftarlar mý?

#4 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.968 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Şubat 2007 - 04:34 ÖS

Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý Anadolu Salonu'nda yapýlan, Galatasaray Spor Kulübü Yýllýk Olaðan Mali Genel Kurul Toplantýsýnda;

Yönetim Kurulu üyesi Haldun Üstünel'in disiplin cezasý, oy çokluðuyla kaldýrýldý

Akl-ý selim galip gelmiþ :okey:

.. belki de kalacak haldun yönetimde ama bizim gibi o da bilecek ki ilk fýrsatta kafasý koparýlmak için aportta beklenilecek.

verilen disiplin cezasý kaldýrýldýðýna göre ;ayný suçun , tekrar baþka bir kurulda gündeme gelme olasýlýðý var mý?

#5 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ağustos 2008 - 10:03 ÖÖ

Gelmiþ geçmiþ en efsane yöneticilerimizden biri olma yolunda koþar adýmlarla ilerliyor. Bu transferlerde payý çok büyük. Önder Abi de, çok öncelerden görmüþ uyarmýþtý bizi.

#6 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 27 Ağustos 2008 - 12:41 ÖS

bende ne olyoruz diyordum eski habermis

#7 serdarseren

serdarseren

  Senior Member

 • Members
 • 1.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Ağustos 2008 - 01:59 ÖS

Haldun Üstünel, takdire þayan bir yönetici ve canýmýz ciðerimiz bir Galatasaraylý... Çok daha yükseleceðini umuyorum. Her konuyu kendi içinde deðerlendirmek ve birbiriyle karýþtýrmamak gerek: "Ne lise hegamonyasý ne de lise düþmanlýðý. Hepsi Galatasaray'ýn, hepsi bizim!"

#8 bestamihagi

bestamihagi

  Senior Member

 • Members
 • 272 mesaj

Yayınlanma tarihi 13 Kasım 2008 - 06:24 ÖS

bu topicin ýsýtýlmasý gerek. mahmut uslu denilen ..... en çalýþkan yöneticimize,gelecekte çok þey bekledðimiz,gecesini gündüzünü galatasaray için harcayan haldun üstünel'e, içimizden 1'ine küfür etmiþ ve sözlü saldýrý yapmýþtýr. tribünlerde ve forumlarda tepkimizi göstermemiz gerekiyor. umarým tribünler bugünkü kayseri maçýndan itibaren gerekeni yapacaktýr.

#9 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 27 Şubat 2009 - 09:27 ÖS

Sen bu alemdeki en büyük Galatasaraylýlardan birisin... Sen anlatýlmazsýn... Kralsýn ulan kral... Adam gibi adam, beyefendi, hýrs küpü, Galatasaray sevdalýsý... Bu taraftar seni çok seviyor!

#10 lennoxlewis1905

lennoxlewis1905

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • PipPipPip
 • 44 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Şubat 2009 - 11:23 ÖS

Haldun üstünel ilerde keþke galatasaraya baskan olsa ama gücü varsa tabi inþallah vardýr...............

#11 gül güzeli

gül güzeli

  Senior Member

 • Members
 • 154 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2009 - 02:08 ÖÖ

sabrinin golünde kendinden geçti :)

#12 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.651 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Şubat 2009 - 03:42 ÖÖ

ya sabýr...

#13 Guest_UmBeRtO GS_*

Guest_UmBeRtO GS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 07:16 ÖS

Once Kewell, sonra Baros Simdi de Frank Rijkaard Helal olsun Haldun Ustunel'e!!!

#14 Guest_jeaw_*

Guest_jeaw_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 07:55 ÖS

Rikaard'ýn basýn toplantýsýnda da dedigi küçük bir ayrýntý var. Ýlk izlenim. Ýlk izlenimde iyi etki býrakmak tamamen allah vergisi bir yetenek. Bu adam bu konuda inanýlmaz baþarýlý anladýgým kadarýyla. Geçen sezonki transferlerin demeci ve dünyaca ünlü Frank Rijkaard'ýn bu açýklamasý bunu gösteriyor. Helal olsun cidden.

#15 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8.643 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 09:26 ÖS

Sadece yönetici kalirsa, cok basarili yönetici evet. Yinede Sezginin yaninda melek sayilir.

#16 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 10:01 ÖS

Gerçekten ismiyle marka olan tüm transferlerimizin demeçlerinde görüþmede etkilendiklerini söylemeleri Üstünel'in bu konuda özel bir yeteneði olduðunu gösteriyor. Þu halde bize tebrik ve teþekkür etmek düþüyor. Baþarýlarýnýn ve iddialaý transferlerin devamý dileðiyle.

#17 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.842 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 10:03 ÖS

Darýsý sað bek, stoper, sað açýk ve forvet için diyorum... :)

#18 serdarseren

serdarseren

  Senior Member

 • Members
 • 1.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 10:48 ÖS

Kral adamsýn Haldun! Yürüyedur...

#19 MBC

MBC

  Senior Member

 • Members
 • 1.162 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 11:16 ÖS

Fazlasýyla gereksiz eleþtirilen çok baþarýlý bi yönetici Haldun. Helal olsun.


ayni fikirdeyim..
en sevdigim yönetici diye bilirim..
belki hicbir zaman gs baskan´i olarak göremicem.. (biraz cok taraftarmis gibi geliyor.. ) ama cok iyi bir yönetici ve en önemlisi iyi bir taraftar..

#20 U$akli64

U$akli64

  Senior Member

 • Members
 • 180 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Haziran 2009 - 12:09 ÖÖ

Berline geldiklerinde tanisma firsati bulmustum kendisiyle. gercekten cok cana yakin, mütevazi, Adam gibi Adam. Emegi cok bu kulübe. insallah daha uzun yillar hizmet edersin Galatasarayimiza.
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye