İçeriğe git


Resim
- - - - -

Hıncal Uluç


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
31 replies to this topic

#21 Guest_AslanTepe_*

Guest_AslanTepe_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 27 Eylül 2009 - 04:21 ÖS

Bu adamýn Gsliliðinden her zaman þüphe ettim zaten bjkden Gsye geçmiþ. Kýrk yýlda bir doðru söyler, diðer söylediklerinin hepsi þovmenliktir.

#22 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Eylül 2009 - 11:46 ÖÖ

"YILDIRIM'I BENÝM KADAR SEVMEYEN YOKTUR" Usta spor yazarý Hýncal Uluç'tan gündem yaratacak yorumlar!.. Fenerbahçe maçýnda Antalyaspor'u katý savunma yapmasý nedeniyle yerden yere vuran Hýncal Uluç, Efes Pilsen'i dopingle suçlamasý nedeniyle Aziz Yýldýrým'ý da eleþtirdi!.. Ýþte Uluç'un, Fotomaç Gazetesi'nde yer alan röportajý!.. ÝLAHÝ ADALET Fenerbahçe, Antalya'da son dakika golüyle kazanýrken, ev sahibi defansýn büyük hatasý vardý. Semih'in golüne ne kadar sevindim bilemezsin. Manisa'nýn son dakikada yediði gol için de söylemiþtim. Beraberliðe razý olup, aptalca futbol oynayan takýmlara ve oynatan hocalara çok kýzýyorum!.. Þifo Mehmet kardeþim beni bir telefonla arasýn. Lütfen bir arasýn. Antalya'da, kendi sahanda, böyle bir kevgir Fenerbahçe savunmasýna karþý beraberliðe niçin razý olduðunu bana bir anlatsýn. Elinde bu kadar güzel hücum elemanlarý varken üstelik... Bir sahne var, çok önemli... Balili öfkeden sahayý terk ediyordu, neredeyse!.. Antalya taç atýyor, Fenerbahçe korner direðinin yakýnýnda. Balili bomboþ ve taçtan ofsayt olmaz, kural olarak. Adam tacý atmadý; 10 saniye kazanmak için!.. Öylesine rölantide oynuyor Antalyaspor ve kenardan Þifo Mehmet hocamýz demiyor ki 'Sahamýzda alacaðýmýz 1 puanýn, ne önemi var. Galibiyet için oynayýn.' Antalya'da Fener'i yeneceksin, kazanmaya oynayacaksýn. Hayýr; 1 puana razý. Niye razý olduðunu bana bir anlatsýn. Buna karþýlýk 1-1'e razý takým, 89. dakikada 'korner oldu' diye cümbür cemaat rakip sahaya gider mi!.. Fenerbahçe kazanmak için çýrpýnýrken dahi en azýndan Uður Boral'ý geride býrakýyordu ki hiçbir þey yapmasa faul yapar, akýný keser. O sýrada da diðerleri yerine gelirdi. Fenerbahçe dörde sýfýr kiþiyle geldi. 90 dakika boyunca 1-1'e razý olan takýmýn hepsi rakip sahaya gitmiþ. 'Þimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turþusu' derler adama, 'Bu nasýl iþ?' derler adama!.. Ama iþte, ilahi adalet. Sen bu kadar aptalca savunma yaptýðýn halde maçýn 7-1 olmasýný engelleyen unsur direkler ve Güiza. Yani senin savunma taktiðin bir iþe yaramamýþ. Þifo Mehmet kardeþim, senin savunma taktiðini, o futbol oynamayan Fenerbahçe paramparça etmiþ. 3 topu direkler kurtarmýþ ve Güiza akla hayale gelmez golleri kaçýrmýþ. O zaman sen oyunu öbür tarafta oynayacaksýn. Ama böyle cümbür cemaat deðil, pikniðe gider gibi deðil. O Antalya yenilgiyi hak etmemiþse dünyanýn hiçbir takýmý yenilmeyi hak etmez. Ben evvel futbolu severim. Ondan sonra Galatasaraylý'yým. Evvela futbol severim ve futbola ihanet edenlerin maðlup olmalarý beni memnun ediyor. Bunun için Fenerbahçe'nin son dakikada attýðý gollere seviniyorum. Bunun için Galatasaray'ýn puan kaybetmesine seviniyorum. Futbola ihanetin bir cezasý olmalý. Cezasý olmadýðý zaman 'futbola ihanet' adet haline geliyor. Direkten dönen 3 top var,Güiza'nýn kaçýrdýðý pozisyonlar var. Fenerbahçe'nin gol atmakta zorlanmasýný neye baðlýyorsunuz? Güiza da golcü falan deðil. Direkten dönen toplara diyecek bir þey yok ama Güiza ile olacak iþ deðil. Baros ile de olacak iþ deðil. Bunlar fevkalade iyi asistçilerle oynadýklarý için golcü zannediliyor. Golcü falan deðiller. HAKAN'I SAVUNDUM Kazým'ýn rahat tavýrlarý, kiþiliði tartýþýlýyor. Geçen hafta taraftarla kapýþtý, bu hafta 1 gol attý,1 þutu da direkte patladý. Kazým'ýn tarzý ve futbolu ile ilgili ne düþünüyorsunuz? Kazým iyi futbolcu. Ama Kazým bana sorarsan Fenerbahçe'yi de Türkiye'yi de sevmiyor. Sevse bunca zamandýr Türkiye'de yaþýyor, Türkçe konuþmayý öðrenir. Annesi Türk. Yani anadili Türkçe. Türkçe bilmiyor ve öðrenmeye de niyeti yok. Niye yok; çünkü burada kendini geçici olarak görüyor. O zaman ne Fenerbahçe'ye, ne milli takýma baðlanmasý söz konusu deðil. Ama kredibilitesi düþerse biliyor ki Avrupa'ya kapaðý atmasý zor. Oynamasý lazým ki oradan teklifler alsýn. Bunu akýl ettiði zaman iyi oynuyor. Çünkü mayasý, kumaþý iyi ama Fenerbahçeli de deðil, Türk de deðil. Arda'nýn, Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým ile bayramlaþmasý olay oldu. Genelde normal karþýlanýrken, doðru bulmayanlar da vardý. Siz hangi kýsýmdasýnýz? Haber çýkarmaktan aciz medyamýz haber çýkarmaya uðraþýyor. Aziz Yýldýrým'ý Türkiye'de benim kadar sevmeyen adam yoktur. Adamýn yaptýðý pek çok þeyden nefret ediyorum. Mesela þu Efes olayýnda... Olacak þey deðil! Fenerbahçe'nin basketbolcusu Kambala dopingli çýktýðý zaman, Efes'in baþkaný Tuncay Özilhan, 'Bütün Fenerbahçeli oyuncular dopinglidir, Fenerbahçe ligden ihraç edilmelidir' deseydi Aziz Yýldýrým ne diyecekti: 'Ýspatlamazsan þerefsizsin, ispatlamazsan alçaksýn.' Kullanmýyor mu bu laflarý Aziz Yýldýrým? Þimdi ayný laflarý Aziz Yýldýrým'a söylerseler ne olacak!.. Aziz Yýldýrým, 'Enel Hak' diyen biri. 'Ben ne dersem olur ama bana kimse bir þey diyemez.' Ben bu kafayý sevmem. Ben bu kafadan nefret ederim. Ama medeni bir yerde bir bayram günü karþýlaþsak adam bana 'Ýyi bayramlar Hýncal bey' dese yaþça büyüðüm ondan, onun bana demesi gerekir, arkamý dönüp gidecek miyim! 'Size de iyi bayramlar' der elini sýkarým. Hatta konu da açýlýrsa, 3 kelime eder, þimdi sana anlattýklarýmý, ona anlatýrým. Ona niye kýzdýðýmý da anlatýrým. Çünkü Aziz Yýldýrým'ý öven de tonla yorumum ve yazým var benim. Kiþisel antipatilerim, sempatilerim baþkadýr, yorumcu olarak görevim baþkadýr. Hakan Þükür benim için bitik bir adamdýr, yok. Ýrlanda maçýndan itibaren, yok. 2002 Dünya Kupasý'nda da damgasý basýldý, her türlü iliþkim bitti adamla. Ama 2002'den bu yana Hakan Þükür'e yapýlan bütün haksýzlýklarda ben kimin yanýndaydým? Hakan Þükür'ü benim kadar savunan bir adam daha çýktý mý Türkiye'de? O baþka o baþka. ARDA PROFESYONEL Þimdi bu kadar sildiðim bir adam bana bayram günü gelip, 'Ýyi bayramlar Hýncal aðabey' dese arkamý mý döneceðim? Uygarlýk baþka bir þey, yorumculuk baþka bir þey, kiþisel sempatiler ve antipatiler de baþka bir þey. Arda profesyonel bir futbolcu. Aziz Yýldýrým ile niye konuþmasýn? Emre, Arda'dan az mý Galatasaraylýydý? Nerede þimdi? Yarýn Galatasaray'ýn Hakan Þükür'e yaptýðýný bir baþka yönetim Arda'ya yaparsa ne olacak? Arda'yý kapýya koyarsa ne yapacak? Arda o zaman Fener'e gitmeyecek mi? Kendi mesleði içindeki insanlarýn uygar iliþkiler içinde olmasýndan daha doðal bir þey var mý? Baþka bir zaman olsa normal karþýlanabilirdi belki ama Yýldýrým'ýn 15 milyon euro önerdiði ve "15 dakikada Fenerbahçeli yaparým" dediði bir döneme gelmesinin etkisiyle buluþma bu kadar çok konuþuldu sanýrým... Haber çýkarmaktan aciz Türk medyasý böyle þeylerle oyalanýyor. Rijkaard'ýn Türkiye'ye geliþini atlamýþ medyanýn utancýdýr bu!.. Haberleri atlayýnca, iþte bunlarla oyalanýyorlar. Kimsenin haberi yok Güreþ Milli Takýmý, grekoromen sitilde 2 altýn, 1 bronz madalya kazanarak Türkiye'ye Dünya Þampiyonluðu getirdi. Güreþin toparlanma sürecine girdiðini söyleyebilir miyiz? Uzunca bir süredir zaten grekoromenciler, serbestçilerin önüne geçti. Sapunov'un Hamza'yý yetiþtirmesinden itibaren grekoromenciler öne geçti ve devþirme kullanmadan, tamamen bu ülkede doðmuþ, büyümüþ çocuklarla baþarýlar elde ediyorlar. TÜKENMÝÞ BÝR SPOR Güzel bir þey ama bunu söylüyorum diye hep bana kýzýyorlar; güreþ tükenmiþ bir spor. Dünya Güreþ Þampiyonasý yapýldý, geçen hafta Avrupa Basketbol Þampiyonasý vardý ve bu hafta devam eden Avrupa Voleybol Bayanlar Þampiyonasý var. Açýn dünya medyasýný, hem gazetelerine, hem televizyonlarýna bakýn bakalým, güreþten bahseden var mý? Ya da orantýlayýn, basketbol ve voleybola göre, nasýl yer veriyorlar!.. Güreþ iþte hatýr için sürdürülen bir spor haline geldi dünyada. Kimsenin haberi yok. Bizde de ata sporu masallarýný artýk kimse yemiyor. Olimpiyatlarda yer aldýðý halde, Olimpiyat özetlerinde dahi yer almýyor güreþ!.. Baþkan el atsýn * Birleþtirici yaný olan spor bizde ayrýmcýlýk sebebi Futbol maçýnýn etnik savaþa dönme tehlikesi var * Federasyonun herhangi bir hassasiyet gösterecek hali yok. Baþbakan Erdoðan'ýn ilgilenmesi gerekir Antalya'da maçýn baþýndan sonuna küfürler vardý, Ali Sami Yen'de, Bursa-Diyarbakýr maçýnda istenmeyen olaylar yaþandý. Tribünlerdeki sorunlar yine kendini göstermeye baþladý. Antalya'daki olaylar çok çirkindi. Abdullah Kiðýlý sakin, soðukkanlý, asla fanatik olmayan, herkesle dost olan bir kiþi. Denizli'de Fenerium maðazasý açtý, bir ay sonra yanýna Galatasaray Store koydu, Abdullah Kiðýlý böyle dost canlýsý bir adam ve Antalya'ya da katkýlarý inkar edilemez. Gerek Kiðýlý maðazasýyla, gerekse de sponsor desteðiyle Antalya'yý çok seven bir kiþi. Ama sýrf 'Fenerbahçeli' diye Abdullah Kiðýlý, tribünü terk etmek zorunda kalýyor. Böyle bir þey olur mu? Ama Türkiye ne yazýk ki bu!.. KORKUNÇ BÝR ÞEY Ortaköy'de oturdum bütün bayram boyu... Ýnsanlar gelip fotoðraf çektiriyorlar, adam þöyle diyor: Hýncal aðabey ben Fenerli'yim!" Yani o Fenerli, ben Galatasaraylý olunca bizim 'yan yana gelmememiz lazým' mantýken!.. Kafada bu var!.. Böyle bir þey olabilir mi! "Fenerli'ysen daha iyi, daha da memnun olurum" diyorum. Böyle bir ayrým yanlýþ. Fenerli olman ya da Galatasaraylý olman önemli deðil. Tam tersine ikimiz de 'spor aþýðýyýz' demektir. Ama ne yazýk ki Türkiye böyle!.. Bursa'daki olaylar daha feci. Diyarbakýrspor baþkaný, 'Takýmý ligden çekebilirim" diyerek isyan etti sonunda. Bir futbol maçýnýn etnik savaþa dönmesi tehlikesi var. Bursalý seyircinin yaptýklarý da ayýp, "Siz ikinci yarý Diyarbakýr'a gelmeyin" diye baðýran Diyarbakýr seyircisinin yaptýðý da ayýp. O zaman Diyarbakýr baþkanýnýn "Ligden çekiliriz" demesi haksýz deðil. Korkunç bir þey. Dünyanýn her yerinde birleþtirici yaný olan spor bizde ayrýmcýlýk sebebi!.. Federasyonun, Ankaraspor konusundaki hassasiyetini bu konuda da göstermesini beklemek yanlýþ olmaz herhalde!.. Federasyonun herhangi bir hassasiyet gösterecek hali yok. Görmezden geliyorlar. Bursa-Diyarbakýr maçýnda yaþananlar çok önemli. Baþbakan Erdoðan'ýn ilgilenmesi gereken bir konu bu. Federasyonu da aþar!..

#23 bellrock

bellrock

  Senior Member

 • Banned
 • 3.571 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Eylül 2009 - 03:45 ÖS

engin ardýç da sana iyi geçirmiþ ama hýncal hoca.

#24 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Ekim 2009 - 02:41 ÖÖ

http://www.internets...id=14678&page=2

Pes..Kýlcal baya agýr elestirmis..Cok ilginc kelimeler kullanmýs hemde..Tokatý daha yememisiz..Basladý gene..

#25 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.978 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Ekim 2009 - 02:28 ÖS

Siyasi görüþü? ben onu faþist sýnýfýna sokuyorum katýksýz... Özel zevkler? 2345 sayfa ferhat göçer anlatmasýndan gýna geliyor... Spor bilgisi? 11 yaþýndaki yeðenimiz galatasaray analizleri çok ama çok daha derin... -------------------------------- Ama þu ayarý verecek bundan baþka adam da yok medyada... -------------------------------- Ya Vatan farký!.. Ýbrahim Seten kardeþim, Vatan'a manþeti çekmiþ.. "Ýþte Fenerbahçe farký" diye.. "Galatasaray Rijkaard'la, Beþiktaþ taraftarla, diðer kulüpler gündelik sorunlarla uðraþýrken, Fenerbahçe 12 bin kiþilik kompleks için dünyanýn 1 numaralý spor danýþmanlýk ve organizasyon þirketi IMG ile görüþme yapmýþ.." Tam sayfa haber bu.. O zaman Vatan farkýný da fark et Ýbo!.. O dediðin kompleks, Fener'in deðil, Ülker'in.. Orda anlaþtýk. Ve de o Fener'in Baþkanýnýn görüþme yapmak için Londra'ya gidip masaya oturduðu þirket var ya.. O þirketle Galatasaray temmuz ayýnda 4 yýllýk anlaþma imzaladý.. Seyrantepe'nin iþletilmesi üzerine.. Görüþmeye baþlamayý geç.. Galatasaray 10 ay evvel bitirdi ve imzalarý ocak ayýnda attýlar.. Þirket, Fener'den görüþme teklifi alýnca, Galatasaray'ý aradý.. Adnan Polat "Bizimle iþiniz stat üzerine.. Ayrýca bir salonla ilgilenmenizin bizce mahzuru yok. Hatta bir salon nasýl iþletilir onu öðretirseniz, ülkeme yararlý da olursunuz" dedi. Ýzin verdi ve o senin manþet yaptýðýn görüþme öyle baþladý.. Hadi þimdi, "Asýl Galatasaray farký" diye bir sayfa daha hazýrla da Vatan farkýný görsün millet!..

#26 F@biooO

F@biooO

  Senior Member

 • Members
 • 13.258 mesaj

Yayınlanma tarihi 04 Eylül 2018 - 08:44 ÖS

Temiz bir 7 yıl sonra izlediydim bu bahar aylarında abimizi...

 

Özlemişim yahu.

 

:D

 

3 doğru kelamdan sonra öyle bir "reçete" veriyor ki tamam diyorsun sus abim....  Örnek:  GS'de çözüm Donk-Selçuk ikilisiymiş falan. 

 

 

Programda mevlit sessizliği yaşanıyor, ardından çaaat masaya tokat.... Az önce tahta pano devrildi... 

 

Bahar aylarından sonra yeniden açtım az önce... Of Muslera taklidi yaptı... Utanıyorum/gülüyorum.. :S  



#27 almeyda

almeyda

  Senior Member

 • Members
 • 2.596 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Eylül 2018 - 12:18 ÖS

https://gazeteyolcul...100-lira-aliyor


Ne söylesen sen haklısın, aylar var ki görüşmedik. Bir köşede oturup da, bir kadehi bölüşmedik .


#28 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.659 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Eylül 2018 - 07:15 ÖS

https://gazeteyolcul...100-lira-aliyor


hıncal uluç, haşmet babaoğlu gibi sabah grubunda çalışanlar sahibinin köpeği olmuş durumdalar.. rahmetli kenan onuk'la ntv'deki programlarını ne heyecanla seyrederdik bir zamanlar.. güya haksızlıklara isyan edip ses çıkartabilen cesur kalemlerdi!! , yazık..

#29 Yasin Karabulut

Yasin Karabulut

  Pesimist

 • Administrators
 • 17.533 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Eylül 2018 - 07:59 ÖÖ

Düzenimiz bozulmasın bu saatten sonra, yeni gelen iyi duzemeyebilir afedersiniz.

#30 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Eylül 2018 - 08:46 ÖÖ

Dün de Muslera kovulmalı diyordu.

 

Gerçekten büyük trol adam ya. :)


İngilizler gibi toplu halde futbol oynamak, bir renge ve isme sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek

#31 F@biooO

F@biooO

  Senior Member

 • Members
 • 13.258 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ekim 2018 - 04:00 ÖS

Geçen sezon biterken en kötü kadronun GS'de olduğunu söylüyordu. Selçuk'a verip veriştiriyordu...  Bunlar gayet isabetliydi...

 

Şimdilerde de yedekten kim girse niye yedek falan havalarında :D  Selçukçu falan...

 

Çok güzel program yav,  bizim kısmı 25dk izliyorum.  Aspor- 90'a mı ne... 

 

 

Futbolumuzu leşlemeleri konusuna katılıyorum. Millet korkusundan miyavlarken bu adam masaları tokatlıyor. :D



#32 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ekim 2018 - 09:43 ÖS

Cok buyuk trol, cidden.
İngilizler gibi toplu halde futbol oynamak, bir renge ve isme sahip olmak ve Türk olmayan takımları yenmek