İçeriğe git


Resim
- - - - -

Hıncal Uluç


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
31 replies to this topic

#1 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Ocak 2007 - 10:17 ÖÖ

bazen de doðru yazýyor, yönetimle ilgili konularda. tabii tutarsýz olduðundan inandýrýcýlýktan çok uzak ama baðýmsýz olarak þu yazý çok doðru:

Galatasaray'ý istifa edecek kadar seviyor musun?
Ben fanatik Fenerli babalarýn çocuklarýnýn Galatasaraylý olduðunu biliyorum. Fark giderek açýlýrken, Canaydýn geldi, dengeyi saðladý! Fenerbahçe her dalda Galatasaray'ý eziyor. Gazeteler hezimet haberleriyle dolu. Derbi maçlar sonucu bilinerek baþlýyor Canaydýn'a 'Ýstifa edecek kadar Galatasaray'ý seviyor musun?' diye sordum. Cevap vermedi. Buradan bir kez daha soruyorum


Galatasaray'ýn, anketlerde 1. çýkmasýna karþýlýk yüzde 5 oranýnda taraftarýnýn azaldýðý ifade ediliyor. Bu düþüþ nereden kaynaklanýyor? 2000'li yýllarda açýk ara öndeydi Galatasaray. Neredeyse katlamaya doðru gidiyordu. Çünkü yeni yetiþen bütün çocuklar ve gençler Galatasaraylýydý. Arka arkaya 4 sene þampiyon olup, UEFA ve Süper Kupa'yý kaldýrdýðý zaman Türkiye, sarý-kýrmýzýlý bayraklarla donandý ve neredeyse milli bir bayram yapýldý. Herkes Galatasaraylý oluyordu. Ben çok azýlý, fanatik Fenerli babalarýn, çocuklarýnýn Galatasaraylý olduðunu biliyorum. Fark giderek açýlýrken, Özhan Canaydýn büyük bir baþarýyla durumu yeniden dengeye getirmeye baþladý.


ÞAMAR OÐLANI OLDU
_10 yýlda 7 þampiyonluk vadetmiþti. Konu þampiyonluk da deðil. Kulübün itibarýný yok ediyor Özhan Canaydýn. Þampiyon olamayabilirsin. Bir Galatasaraylýlýk duruþu vardýr. O duruþ kalmadý. Bir de Galatasaray için en önemli þey Fenerbahçe. Kim ne derse desin. Geçen haftaki gazeteleri açýn, her dalda uðranýlan hezimetlerle dolu haberler. Her dalda Fener ile yarýþýyorlar ve her dalda Fener, Galatasaray'ý eziyor, Özhan Canaydýn zamanýnda. Kýz voleybolu, erkek basketbolu, futbol... Yani Galatasaray, Fenerbahçe'nin þamar oðlanýna döndü. Her Fenerbahçe-Galatasaray maçý, sonucu bilinerek baþlýyor. Galatasaray bu hale düþer mi? Bu sportif yaný. Maddi yaný desen iþte buyur. Hakan Ünsal'ýn söyledikleri.

OTORÝTE KALMAMIÞ
Terim "Galatasaray'da kalsaydým, bir kupa daha gelirdi" açýklamasý yaptý. Gerçek olabilir miydi? Olurdu. Galatasaray'ýn UEFA Kupasý'ný aldýðý sene Þampiyonlar Ligi Þampiyonu olacaðýna inanmýþtým. O yüzdendir ki Þampiyonlar Ligi'nden elendiði gün bana geldi kameralar, 'Þampiyon olacak demiþtiniz ama Galatasaray ilk turda elendi' dediler. "Elenmesi bazý hatalar sonucudur. Þimdi UEFA'da devam ediyorlar ve orada þampiyon olacaklar" dedim ve UEFA Kupasý'ný aldý. Galatasaray, þampiyonluklarýn yoluna girmiþti. Ama önce Faruk Süren ile Terim'in arasý açýldý. Arkadan Faruk Süren'i karalama kampanyasý baþladý. Ondan sonra da maalesef iþ Özhan Canaydýn'a kaldý. Hiç ümit yok. Otorite kalmamýþ Galatasaray'da. Gazetelerde okuyorum. Hakan Ünsal'a herhalde cevap veriyor Gerets! "Bizim Fenerbahçe kadar paramýz olsa biz de baþarýlý oluruz." Adam utanýr bu lafý söylemeye. Tromsö'yü elemek için paraya mý, transfere mi ihtiyaç var. Galatasaray PAF Takýmý'ný çýkar eler. Bu sene ki grupta, hangisinden kötü Galatasaray'ýn bugünkü kadrosu... Canaydýn baþkan olsa, elini masaya vurur, cam paramparça olur, Gerets efendi sen ne diyorsun. Sen bunlarýn hangisinden kötüsün. Evvela gruptan çýk. Ha þampiyonluðun hesabýný sorarsak, o zaman deki Ronaldinho'yu isterdim. Þampiyonluk mantýðýný istemiyoruz ki biz, gruptan çýkmaný istiyoruz. Gerets diyor ki, 'Galatasaray zavallý bir kulüp. Gruptan çýkacak bir takýmý bile kuramadý.' Bunun hesabýný sormayan bir Galatasaray Baþkaný olabilir mi? Bu kadar pervasýz konuþuyor, Galatasaray'ýn teknik direktörü, Özhan Canaydýn'dan çýt yok. Futbol þube sorumlusu Adnan Polat'tan çýt yok.

POLAT YUHALANIYOR
Adnan Polat, Galatasaray'ý kurtaracak baþkan adayýydý. Öyleydi karizmasý. Tribünler, "Adnan Polat baþkan, Galatasaray þampiyon" diye baðýrýyordu. Þimdi Adnan Polat tribünler tarafýndan yuhalanýr hale geldi. Bitti Adnan Polat... Özhan Canaydýn geçen dönem Ergun Gürsoy'u bitirdi, bu dönem de Adnan Polat'ý. Özhan Canaydýn'ýn baþarýlý olduðu tek konu bu... Rakiplerini yok etmek. Bu arada Galatasaray'ý da yok ediyor o ayrý. Hürriyet gazetesi bayramda baþkanlara sorulmak üzere herkesten sorular aldý. "Ýstifa edecek kadar Galatasaray'ý seviyor musun" diye sordum. Cevap vermedi Özhan Canaydýn. Burada bir defa daha soruyorum: Ýstifa edecek kadar Galatasaray'ý seviyor musun? Geldiðinden beri ismini batýrdýn, Sahim Som gibi adamlarýn peþine taktýn, '100 milyon dolar kredi geliyor' diye hayallere daldýrdýn, 5 kuruþ para kalmadý, Amerikan Bankasý'ndan tokat gibi cevap geldi: '50 milyon dolarlýk projeye niye 100 milyon kredi istiyorsunuz? Bizi dolandýrýyor musunuz?' diye. Galatasaray'a bütün kredi kapýlarý kapandý. Onun için þimdi 50 milyon dolar bulamýyor, TOKÝ'ye 'yaptýrayým' diye Ali Sami Yen'den vazgeçiyor, Seyrantepe'deki 200 dönüm kullaným hakkýný TOKÝ'ye devrediyor. Her þeyden vazgeçiyor. Yazýk... Ama Adnan Polat'a müstehak. Ergun Gürsoy'u göre göre, bile bile bu iþin komplonun içine girdi ve bitti. Bugün kimse Adnan Polat'tan bahsetmiyor Galatasaray'da.


#2 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Ocak 2007 - 01:02 ÖS

Hýncala bu konuda katýlýyorum,gerçekten tamam sportif baþarý gelmesin hiç önemli ama en azýndan þu kurumsallaþmaya bir az aðýrlýk verselerdi en azýnda bir galatasaray baþkanýna yakýþýr þekilde bize hiç yalan söylemeseydi,en azýndan en azýndan diye gider bu son iki haftadýr önce bayan sonra erkek voleybol takýmýmýz fenere yenildi iki maçýta büyük bir heyecanla izledim iki maçtada Azize tribündeydi ama bizden hiç kimse yoktu, bence bu canaydýn bir an önce defolup gitsin sportif baþarýyý deðil galatasaylýlýk itibarýný ondan geri istiyoruz

#3 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Ocak 2007 - 01:27 ÖS

Hýncal iyi güzel hoþ yazýyor da, bu adam 3.defa seçilirken yaptýklarý da ortada.O zaman çýkýp konuþsaydý da bir iþe yarasaydý. Roberto Baggio Önder abim okursa o güzel yorumlar bu durumu :)

#4 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Ocak 2007 - 12:54 ÖÖ

Mükemmel bir yazý gerçekten tebrikler. Gs onun kadar acýmasýzca eleþtiren belki baþka gazeteci yoktur ama bu yazýsý gerçekten mükemmel...

#5 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2007 - 12:57 ÖS

Zindan yarattý
Canaydýn "Ringe çýkarým, yumruk atarým" diyeceðine lafa boðmadan, benim yumruk gibi sorularýma, yumruk gibi cevaplar versin de görelim..... Semih'in dönmesi, 'Adnan Polat'ý yok etme' planýnýn son aþamasý. Benim ileri zekalý arkadaþým Adnan Polat hâlâ olan bitenin farkýnda deðil..... Ali Sami Yen'i durup dururken elinden çýkarýyor, Riva'nýn kaderi belli deðil, para yok, sürekli karar deðiþtiriyor. Bitirdi G.Saray'ý, zindana çevirdi


Fenerbahçe, her alanda Galatasaray'ý eziyor" açýklamanýz büyük yanký uyandýrdý. Bu konuda size ne tür tepkiler geldi.
Büyük destek vardý Galatasaray camiasýndan. Hayatýmýn hiçbir döneminde bu kadar destek aldýðýmý hatýrlamýyorum. Hatta Özhan Canaydýn, Antalya'daki seminerde kürsüye çýkmýþ, þakayla karýþýk benimle, "Boks eldivenlerini giyip, ringe çýkmak isterim" demiþ. Benim yerime Özhan Canaydýn ile dövüþmeyi yüklenen bir sürü Galatasaraylý çýktý. Mesela sevgili kardeþim Fatih Altaylý, "Hiç merak etme Hýncal aðabey. Biz ikimiz de liseli olduðumuz için daha Fair-play dövüþürüz. Senin yerine ben ringe çýkarým" dedi. Galatasaray camiasýnda Özhan Canaydýn'a büyük tepki var.
Kimse istemiyor kendisini. Özhan Canaydýn'ý destekleyen medyaya bakýn; Fenerbahçeliler ve Beþiktaþlýlar. Bayýlýyorlar Özhan Canaydýn'a. Bu iki kulübün gelmiþ geçmiþ en sevdiði baþkan Özhan Canaydýn... Bu bile Özhan Canaydýn'ýn Galatasaray Baþkanlýðý'ndan gitmesi için baþlý baþýna bir sebep aslýnda.

KREDÝ BULAMIYOR
"Ýstifa edecek kadar Galatasaray'ý seviyor musun" þeklindeki sorunuza Canaydýn'dan yanýt alabildiniz mi? Veremez... Sorduðum hiçbir soruya cevap veremez. Açýklasýn bakalým 100 milyon dolar hikayesini, '29 Haziran'da para bankada olacak' diye bas bas baðýrdý. Açýklasýn bakalým; o 100 milyon dolar hikayesi nedir? Nasýl çýktý. Özhan Canaydýn neye dayanarak "29 Haziran'da bu para bankada olacak, o zaman eleþtirmenler saklanacak yer arayacaklar" diye bas bas baðýrdý. Sonra o para yatmadý. Ne oldu? Bana bir anlatsýn baþýndan itibaren. 'Biz þuna dayanarak, þuna güvenerek bu paranýn geleceðini düþündük, sonra bu para bu sebepten gelmedi Hýncal bey' desin. "Sonuna kadar arkandayým" dediði Fatih Terim'i 30 tane iþte nasýl harcadýðýný bir anlatsýn bakalým!.. Ünal Aysal'ýn tekliflerini niçin reddettiðini ve ondan sonra nasýl Seyrantepe iþine girdiðini bir anlatsýn bakalým. Ve o Seyrantepe'yi yaptýrmak için Ali Sami Yen'i, üstelik de kendisine ait olan Seyrantepe'deki 200 dönümlük gelir getirecek bölümü, arsayý, TOKÝ'ye nasýl devrettiðini bir anlatsýn bakalým!.. Ali Sami Yen'i muhafaza ederek, Ünal Aysal dünyanýn en iyi stadý yapacakken, þimdi Ali Sami Yen'i veriyoruz, üstüne 350 dönüm Seyrantepe'deki arsa Galatasaray'a tahsis edilmiþken, bunun 200 dönümlük kýsmýný da TOKÝ'ye veriyoruz, 'stadý yapsýn' diye. Çünkü 50 milyon dolar kredi bulacak hali kalmadý Galatasaray'ýn. Galatasaray için 50 milyon dolar komik bir para. Ama ticari itibarýn olmazsa bulamýyorsun parayý. Faruk Süren'in sorusuna cevap versin bakalým. AIG'yi, 'Kovucaðým' diye kulübü 11 milyon dolar zarara soktu. Oysa AIG, 'Bu stadýn finansmanýný saðlardý' diyor. Benim köþemde çýktý. Cevap versin bakalým... Ben ringe çýkarým, yumruk atarým falan filan deðil. Benim sorularým yumruk gibi. O da yumruk gibi cevaplar versin bakalým. Lafa, dosyalara boðmadan... Hayýr ben dosya mosya istemiyorum, bana desin ki Fatih'i þu sebepten gönderdim, 100 milyon dolar þu sebepten yatmadý, TOKÝ'ye Ali Sami Yen ve Seyrantepe arazisini þu sebepten peþkeþ çektim. Bunun yanýnda Kulüpler Birliði Baþkaný olarak duruþu, tavrý... 180 derece dönmesini, düne kadar 'ak' dediðine, bugün niye 'kara' diyor bir açýklasýn bakalým. Seyrantepe için verilen tavizlerden birisi de o. Baþbakan'ýn istediði adam, bir Fenerbahçeli, 'Federasyon Baþkaný olsun' diye bayrak açan da bir Galatasaray Baþkaný, Aziz Yýldýrým'ýn dümen suyunda. Peki kendisi deðil mi "Aziz Yýldýrým, 90 dakika yanýmda oturdu, merhaba demedi, elimi sýkmadý. Ben onun yanýnda bir daha maç seyretmem" diyen? Þimdi niye Aziz'in dümen suyunda federasyonu yýkmaya uðraþýyor. Hadi cevap versin.

KAPKARA G.SARAY
Konuþmasýnda, "Karanlýk bir döneme giriyoruz. Benim gibi insanlara sahip çýkýn" dedi. Böyle bir gidiþ var mý?
O karanlýk dönemi yaratan Özhan Canaydýn. Yok ediyor Galatasaray'ý. Kapkara Galatasaray. Ýtibarý yok Galatasaray'ýn. Þimdi herhangi bir kiþi Galatasaray'ýn lafýna inanýr mý? Baþkaný böyle karar deðiþtiren birisinin lafýna inanýlýr mý? Parasý yok, borca batmýþ. Dünyanýn en güzel yeri Ali Sami Yen'i durup dururken elinden çýkarýyor. Riva'nýn kaderi belli deðil, belediye piknik alaný ilan etmiþ. Bitirmiþ Galatasaray'ý. Zindan yarattý, býrak karanlýðý. Karanlýðý yaratan kendisi...

POLAT TERSÝNÝ YAPTI
Galatasaray Ýkinci Baþkaný Semih Haznedaroðlu'nun 6 ay aradan sonra geri dönmesini nasýl karþýlýyorsunuz?
Semih Haznedaroðlu'nun dönmesi, 'Adnan Polat'ý yok etme' planýnýn son aþamasý. Semih Haznedaroðlu, 'Özhan Canaydýn, Polat'a itibar ediyor' diye istifa etti. Þimdi Semih Haznedaroðlu geri dönüyor. Niye dönmüþ olabilir; Özhan Canaydýn ona, "Sen merak etme kardeþim. Adnan iþi bitti" dediði için... Biz aylardan beri söylüyoruz... 'Özhan Canaydýn geçen sefer Ergun Gürsoy'u yok etti, bu defa Adnan Polat'ý yok etmek istiyor' diye. Benim ileri zekalý arkadaþým Adnan Polat henüz olan bitenin farkýnda deðil. Öyle susup oturuyor. Genel kurul toplanmasý için imza attý!.. Bu konudaki düþüncesinin ne olduðunu herkes bilirken, düþüncesinin tam tersine imza atma gafletine düþtü Adnan Polat. Özhan Canaydýn ve Adnan Polat el ele vermiþler, Adnan Polat'ýn itibarýný sýfýrlýyorlar. Bir kere daha söylüyorum: Kongreden bir hafta evvel Adnan Polat, Galatasaray camiasýnýn umuduydu. Þimdi 'Adnan Polat' diye bir isim yok camiada. Maçlar baþlar yuhalanmaya da baþlar Adnan Polat... Bunu da Özhan Canaydýn çok iyi baþardý. Özhan'ýn en iyi baþardýðý iþ adam yok etmek.


#6 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2007 - 02:04 ÖS

Nostradamus Hýncal; 8 Aralýk 2006 da, ''Ligin ikinci yarýsý baþlarken, Galatasaray'ýn baþýnda ya Gerets olmayacak, ya da Adnan Polat..'' demiþti Kehanetinin gerçekleþip gerçekleþmeyeceðini merakla bekliyorum.Bu saatten sonra Gerets gitmez ,geriye Adnan þýkký kalýyor.yada hiç biri seçeneði üzerine yeni bir teori üzerinde çalýþmalar üretir.Ýþin bir diðer yaný ,Kongre üyelerinden muhalif kanat ,Futbol federasyonunda olduðu gibi belirli bir sayýda imza ile klübü olaðan üstü kongre için toplayýp,bu adamý indiremezlermi?Ýyice zýrvalamaya baþladý,Bu adamdan Tam teþekküllü bir hastaneden heyet raporu istesinler,Hakikaten ben Canaydýn'ýn Beyin fonksiyonlarýnýn tam performansta çalýþtýðýna inanmýyorum. Eylül 2006 da yapýlan divan kurulu toplantýsýnda ;
Galatasaray baþkaný Canaydýn Divan Kurulu'nda müjdeyi verdi. Özhan Canaydýn Ocak'ta Seyrantepe projesinin temellerini atýlacaðýný belirtti...
haberleri çýkmýþtý.Dün Adnan polat 6 ay içinde temel atýlacaðýndan bahsetti.

#7 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 21 Ocak 2007 - 02:48 ÖS

Ergun Gürsoy Hýncal'a cevap vermis ve bir nevi dogrulamýs kendisini..

Ergun GÜRSOY
 [email]ergungursoy@gursoygroup.com.tr[/email]

Zorunlu yanýt


OLDUM olasý, gazete sütunlarýnýn kiþisel açýklama ve savunma için kullanýlmasýný hazmedememiþimdir. Ancak, bazen aleyhinizdeki iddia ve suçlamalara karþý suskun kalmak, sanki onlarý kabullenmiþsiniz gibi algýlanabiliyor.

Hýncal Uluç’un perþembe günü köþesinde son Galatasaray yöneticiliðimle ilgili tespit ve görüþlerinin bir kýsmýna katýldýðýmý açýklamalýyým. Özhan Canaydýn’la ilgili söylediklerinin ise tamamý doðru... Eksikleri var, fazlasý yok...

Hýncal Uluç, baþkaný olduðum Trabzon Kültür Derneði’ne kahvaltýya geldiðinde, "Galatasaray kongre üyesi" ve "arkadaþým" olarak sohbet ettik. Görüþmemizin baþýnda, bunun "bir röportaj olmadýðýný" söyleyip onayýný aldým. Moda tabirle, konuþmalarýmýz "off the record" olacaktý. Ama Uluç, her zamanki gibi "haber atlatmanýn dayanýlmaz hafifliðine" yenik düþtü. Canaydýn, Uluç’un açýklamalarýnda yer verdiði sözleri için "söylemedim" dedi. Ben de yönetiminde olmam yanýnda, yüceliðine inandýðým "Galatasaray Baþkanlýðý makamý"nda oturan kiþinin ifadesini yalanlamadým. Canaydýn’ýn yaptýklarý ya da yapmadýklarý, sadece Uluç’un yazdýklarýndan ibaret deðil.

Canaydýn’ýn bana karþý hiçbir zaman "içten" davranmadýðýný biliyorum. Ama Galatasaray’ýn ali menfaatleri uðruna bunlarý hep yuttum, görmezden geldim... "Önüme geçme" dedi, Canaydýn ile çalýþamama noktasýna geldim.

Ýstesem yine gelirim

Uluç, ben, senin dediðin gibi, bitmedim. Þunu bil ki, yaþadýðý sürece Ergun Gürsoy bitmez. Galatasaray yönetiminde 6 kez görev yaptým. Hiçbir zaman istifa etmedim, kovulmadým... Ýstesem yine gelirim... Muhtemelen de baþkan olarak...

Kendimi baþarýsýz da saymýyorum. Bazý þeyler çabuk unutuluyor... Yönetime geldiðimde, altýncý olan takýmý, Türkiye Kupasý sahibi yaptýktan sonra, ligin bitimine altý hafta kala ikinci sýrada, þampiyon adayý olarak býraktým. Desteðimi devam ettirdiðim bu takým, lig þampiyonu oldu... Her ne kadar bu þampiyonluk "20.45 sloganý"na mal edilse de, pek çok kiþi, iþin aslýný biliyor. Nelerle ve hangi yokluklarla mücadele ettiðimiz bizde kalsýn... Sadece tecrübem ve diyaloglarýmdan Galatasaray’ý yararlandýrmak için yönetici oldum. Yönetimde olmamama karþýn, tüm Galatasaray camiasýna katký ve desteklerim sürüyor ve sürecek de...

Mesleðe saygýsýzlýk

Seni dost sanarak, yazýlmamak, açýklanmamak üzere en seçkin teknik direktör, sanatçý dostlarýnýn özel sohbetlerde söylediklerini mesleki malzeme olarak kullanýp ranta tahvil etmene alýþýðýz. Benimki ilk deðildi, biliyorum, son da olmayacak. Ama gazetede yazý yazmayý, "oyalanmak" olarak niteleyip küçümsemeni çok yadýrgadým. Bana göre böyle bir yaklaþým, yazý sayesinde popüler olan, iþin kaymaðýný yiyen senin gibi birinin, önce mesleðine saygýsýzlýk anlamýna geliyor... Tüm yazar-çizerlerin ideali olan Türkiye’nin en büyük gazetesi Hürriyet’te sýrf oyalanmak için kimsenin yazmasýna izin verilmeyeceðini de en iyi bilenlerden biri olduðunu düþünüyorum.

"Suyu sýkýlmýþ bir limon gibi çöpe atýlýr" benzetmene gelince... Sen de köþende sýk sýk ata sözlerine yer veriyorsun. Malum, bir ata sözü, bazen ciltlere sýðmayan kitap içeriðinden çok daha fazlasýný ifade eder... Aklýma geldi: "Altýn yere düþmekle pul olmaz."#8 yakup bayrak

yakup bayrak

  Senior Member

 • Members
 • 2.130 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ocak 2007 - 10:13 ÖÖ

Aziz Yýldýrým'ýn askerliði..

TSK'dan Aziz Yýldýrým açýklamamasý
Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn askerliðini yapýp yapmadýðýný Milli Savunma Bakanlýðý'na soran Sabah'tan Hýncal Uluç mantýðýný altüst eden bir cevap aldý.
25 Ocak 2007


Hýncal Uluç'un yazýsýndan
Aziz Yýldýrým'ýn askerliði..

GEÇEN hafta yazmýþtýk. Yer darlýðýna kurban gitti. Ama konu önemli. Aktüalitesi de sürüyor. Biz de sürdüreceðiz.

Biz Genelkurmay'a sorduk. Askere alma iþlerini yöneten Milli Savunma Bakanlýðý'ndan açýklama, daha doðrusu "Açýklamama" geldi.
"Aziz Yýldýrým Askerlik Yasasý içinde yükümlülüðünü yerine getirmiþ, ya da getirmemiþtir. Daha fazlasýný açýklayamayýz.."
Niye açýklayamazlarmýþ?..
Kiþisel haklarýna tecavüz olurmuþ da ondan..
Bu ülkede "Vatan görevi" denen bir mükelleflik yasalarla düzenlenmiþ, bundan muaf olmanýn yollarý da gene yasa ile belirlenmiþse, yasal bir durumu açýklamak niçin kiþisel haklarýn ihlali oluyor, açýklamak güç.. Hele, dedikodunun bini bir para iken, asýl açýklamamak daha kötü ihlal deðil mi?
"Yaptý" denirse, ne kaybeder Aziz Yýldýrým.. "Yapmadý, yasalarda kayýtlý þu sebeple çürüðe çýktý" denirse, hangi hakký ihlal edilir, anlamak mümkün deðil.
Aziz Yýldýrým özelinde hele, askerlik yasasý karþýsýndaki durumu kesinlikle açýklanmalý..
Bir kiþi, orduya inþaat yaparak, orduya silah ve araç satarak, su gibi harcadýðý milyonlarca dolar kazanýyorsa, çeþitli vesilelerle Genelkurmay Baþkaný ve Kara Kuvvetleri Komutaný ile çok samimi pozlarý televizyonlarda yayýnlanýyorsa, açýklama kaçýnýlmazdýr.. Açýklanmazsa asýl, fýsýltý gazetesine kalacak meydan, hem Aziz Yýldýrým'ý, hem de ulusun gözbebeði kurumlarý zedeler.
Okur diyor ki..
"Hýncal Uluç, hâlâ anlamadýn mý?.. Aziz Yýldýrým askerlik yapmadý. Yapsa kendisi anýnda belgeleri ile açýklar, seni sustururdu. O yapmadý, bir vatandaþ çýkar, sana yazardý 'Ben falan tarihte falan kýtada, karargâhta Aziz Yýldýrým'la beraber askerlik yaptým' diye.. Kimse çýktý mý?. Demek Aziz Yýldýrým askerlik yapmadý.."
Mantýk öyle diyor, ama kamuoyu gene de gerçeði resmen istiyor..
"Yaptý mý?.. Yapmadý ise niçin?."
Bu arada bir komiklik daha.. Fenerbahçe kulübü adýna bir açýklama yapýldý..
"Hýncal Uluç'un iddialarýný ciddiye almýyoruz, yanýt vermeyeceðiz.."
Yahu aðalar, paþalar, ben hangi iddiada bulundum söyler misiniz?.
Ýddialar, hem de en çirkin þekillerde fýsýltý gazetesinde dolaþýyor, siz de duydunuz mutlak.. Ben bu fýsýltýlarý sona erdirecek soruyu sordum sadece, hâlâ da soruyorum. Hatta ben sormadým. Sordular, ben tekrar ettim sadece..
"Aziz Yýldýrým askerlik yaptý mý?. Nerde?.. Nasýl?.. Yapmadýysa niçin?."
Alný açýk birinin yanýt veremeyeceði bir soru mu bu, Allah için söyleyin!.

Sabah

http://www.haber7.co...haber_id=214224

#9 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Mayıs 2007 - 10:51 ÖS

Orhan'a iyi oynadý demesi dýþýnda her þeye katýlýyorum, Galatasaray'ý eleþtirirken de korurken de çok haklý (tabii bu utanma vs muhabbeti Hýncal'ýn tarzý, ama haklýlýk payý çok büyük):

Galatasaraylýyým demeye utanýyorum
Tandoðan'da, ve Çaðlayan'da toplanan insanlar, Türkiye'yi, rejimi nasýl sahiplendiklerini gösterdiler. Galatasaray'da tribünler koyun gibi Özhan Canaydýn ve ona oy veren kongre yüzünden Galatasaray üyeliðinden istifa ettim. Þimdi Galatasaraylýlýðý da býrakacak hale geldim.... Bu kongresiyle, baþkanýyla, seyircisiyle, ben Galatasaray'ýn nesini tutacaðým. Hangi gururu verecek bana da Galatasaraylý olmaya devam edeceðim


Saha içindeki sorun neydi? Fenerbahçe'nin kazanmasý futbolcularý olumsuz etkilemiþ olabilir mi?
Futbolcular birbirine dargýn, futbolcular hocaya inanmýyor, futbolcular antrenör Erdal Keser ile kavgalý. Galatasaray'da birlik beraberlik kalmamýþ ki!.. Sen Galatasaraylý futbolcusun, böyle bir tempoya girmiþsin, "Ben onu atacaðým, bunu satacaðým, aç futbolcular alacaðým." deseler oynar mýsýn bir daha!.. Seni oynatmayacaðýný, seni yollayacaðýný deklare ediyor herif... Böyle bir kritik günde, her þeye aykýrý antrenör düþüncesi olur mu? Özhan Canaydýn, "Çýlgýn mýsýn Gerets, ne diyorsun? Bu çocuklar oynuyorlar en kritik maçlarý, sen bunlarý nasýl horlarsýn" demiyor.
Gerets efendi 'kendisini kurtaracaðým' diye her gün futbolculara saldýrýyor, "Bunlarý atacaðým, bunlarý yollayacaðým" diyor, kimsenin sesi çýkmýyor. Sonra o futbolcu maça çýkacak, oynayacak öyle mi? Yok ya... Ýnsanýn doðasýna aykýrý...

BÝRLÝKTELÝÐÝ BOZDU
Açýk söylüyorum; Aziz Yýldýrým el altýndan para vererek, Galatasaray'a bir hoca tutsa ve dese ki bu takýmý darmadaðýn edeceksin, Gerets'in verdiði zararý vermez. Adam, 'deþifre olurum' diye düþünüp 1-2 tane iyi þey yapar. Aziz Yýldýrým'ýn 'casus' diye göndereceði bir adam orada, Galatasaray'ýn baþýnda... Mucize, Galatasaray'ýn bu maçlarý oynamasý mucize... 'Birlik, beraberlik', Galatasaray'ýn en büyük havasý buydu. Geçen sene o birliði beraberliði Hasan ile Hakan saðladýklarý için Galatasaray þampiyon oldu. Bu sene ilk onlarý hedef seçti Gerets. "Geçen sene þampiyon yapan Gerets deðil Hasan ile Hakan" dediler diye Hasan ile Hakan'a düþman oldu ve bakýn ne hale geldiler.

BAÞKANLAR NEREDE!
Bu adam hâlâ Galatasaray'ýn baþýnda ve o tribünler hâlâ o Gerets'e reaksiyon göstermiyor. Yazýklar olsun ya, yazýklar olsun. Ben Galatasaray'ý bu kadar sahipsiz görmedim. Yýllar yýlý, Galatasaray'ýn parlak dönemlerinde baþkanlýk yapmýþ adamlar hayatta. Selahattin aðabey hayatta, Ali Tanrýyar hayatta, Ali Uras hayatta, Alp Yalman hayatta, Faruk Süren hayatta, Mehmet Cansun hayatta... Nerede kardeþim bunlar? Þöyle bir araya gelin, bir yemek yiyin de 'ne oluyor bu Galatasaray'ýn hali' diye Galatasaraylýlar sizden bir þey görsün, bir þey beklesin. Hayýr. Kimsenin gýký çýkmýyor. Ölü topraðý serpilmiþ Galatasaray'ýn baþkanlarýna. Kim kurtaracak! Tribün uykuda, kongre desen Özhan'ýn emrinde, "Ben canýmýn istediði kadar baþkan kalýrým" diyor. 'Galatasaraylýyým' demeye utanýr hale geldim. Bu Özhan ve ona oy veren kongre yüzünden ben Galatasaray üyeliðinden istifa ettim. Þimdi Galatasaraylýlýktan da istifa edecek hale getiriyorlar. Ben niye tutayým bu Galatasaray'ý! Bana bir tane sebep gösterin. Bu kongresiyle, bu baþkanýyla, bu seyircisiyle ben Galatasaray'ýn nesini tutacaðým!.. Hangi coþkuyu, hangi gururu verecek Galatasaray bana da ben Galatasaraylý olmaya devam edeceðim. Yani Galatasaray'ýn dýþýndaki düþmanlar yetmiyor... Medya ayrý bir rezillik. Sabah gazetesi, Hakan'a 1 vermiþ. Tüylerim ürperdi. Hakan'a 1 vermiþ. Kim verdiyse erkekçe benim odama gelsin, karþýma. 4 kat yukarýdayým ondan. "Ben verdim" desin bakayým, ben de onun futboldan anlamadýðýný ya da Hakan'a öfkesi kini yüzünden 1 verdiðini kanýtlayým ona. Sabah, Türkiye'nin en büyük gazetelerinden biri. Kendi kiþisel öfke ve kendi kiþisel kinine bir gazeteyi alet etmeye hakkýn var mý? Hakan, Antalya karþýsýnda en aklý baþýnda, en iyi iþ yapan adamlardan bir tanesiydi. '1' ne demek? 'Sýfýr' ne demek Orhan Ak'a ya!.. Böyle bir tepki notu olur mu? Sýfýr sana, sýfýr senin gibi adama o notu verdirene!.. Sýfýr o çizelgeyi koyan editöre.

AYRILMAYI DÜÞÜNDÜM
Arkadaþ sen fanatik, radikal, 3-5 kiþinin okuduðu bir gazete çýkarmýyorsun. Bütün Türkiye'ye hitap eden bir gazete çýkartýyorsun. Türkiye'nin 2 numaralý gazetesisin tiraj bakýmýndan. Böyle bir þey yapmaya hakkýn var mý ya! Orhan Ak sýfýr, Hakan Þükür 1. Sýfýr size. Sabahleyin evde gazeteyi parçaladým öfkemden ve ilk defa 'ben bu gazetede niye yazýyorum' diye düþündüm. Ýlk defa düþündüm. Bunca þey yaþadý Sabah, düþünmedim. Bu sabah düþündüm. 'Ben bu gazetede niye yazýyorum' diye düþündüm. Bir tane adam koca Sabah Spor'u alet edebiliyorsa kendisine o zaman baþka yerde yazmam lazým benim. Buna 'dur' diyecek biri yok mu Sabah'ta. Ýþte söylüyorum, maçýn kasetini de alýp karþýma gelsin, bana niye 1 verdiðini göstersin. Anlatsýn bakalým. 4, 5, 6 verdiði, 7 verdiði adamlarýn Hakan'dan ne kadar iyi olduklarýný anlatsýn bakayým. O zaman ben, kendi sütunumda da, senin sütununda da özür dileyeceðim. 'Arkadaþým haklýymýþ, Hakan gerçekten 1'lik oynamýþ' diye. Geçen hafta 10 dakika oynadý, 2 gol þutu, 2 tane asisti var. Yine Hakan'a verdikleri not 2-3. Hakan kadar baþýnýza taþ düþsün. Size ne oluyor ya!.. Hakan'ýn zaten Galatasaray'ýn içinde, dýþýnda düþmanlarý var. Size ne oluyor? Medyanýn görevi mi Hakan'a düþmanlýk. Gelmiþler oraya, Sabah'a konuþlanmýþlar, her Galatasaray maçlarýndan notlarý bunlar veriyorlar, her Galatasaray maçýnda Hakan'a en düþük notu veriyorlar. Hakan ne yaparsa yapsýn. Hakan ne yaptý bunlara ya! Herhalde bir þey yaptý. Aklýma baþka bir þey gelmiyor. Hakan bunlardan birinin canýný çok fena acýtmýþ. Aklýma baþka bir þey gelmiyor. Ama bu gazeteyi baþka kimse okumuyor mu? Pazartesi sabahý, benim duyduðum öfkeyi Sabah'ta duyan bir tane adam yok mu? 'Bu nedir' diye. Haftalardýr oynanýyor bu oyun çünkü. Bu haftaya mahsus deðil. Haftalardýr Hakan üzerine oynuyor Sabah.


#10 Guest_pera_*

Guest_pera_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 19 Mayıs 2007 - 12:43 ÖS

Allah sana uzun ömür versin Hýncal...

#11 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Mayıs 2007 - 01:33 ÖS

GÝZLÝSÝ açýðý, Fenerli yazarlarýn ortak yaný var. Galatasaray'a saldýrmak için ellerine fýrsat geçti mi, yýllanmýþ komplekslerin kusulmasý baþlýyor. Mehmet Demirkol da, Türk futbol tarihinin gurur maçlarýndan birinin altýnda ezilip dururmuþ meðer yýllardýr. Sultani mezunu gizli (!) Fenerli kardeþime göre, o maçta Galatasaray cezayý fena halde hak etmiþ. O ceza kaldýrýldýðý için bugünlere gelmiþiz. O da çocukmuþ da maçtaymýþ, hatýrlamýþ. Ben çocuk falan deðil, 40 yýllýk gazeteci olarak oradaydým. Futbol tarihinin en temiz maçlarýndan biri oynandý. Hakemin baþýna atýlan para, tamamen bireysel bir olaydý. Harika futbol oynayan ve birbiri ardýna goller sýralayan takýmýn tribünlerinde olay için sebep yoktu ki, zaten.. Bir manyaðýn tek baþýna yarattýðý sahneyi Ýsviçreliler kullanmayý denediler. Olmadý. Galatasaray dünya futbolunun en büyük yargý organýndan "Af" çýkartýp yoluna devam etti, o yýl Þampiyon Kulüpler Kupasý'nda Monaco'yu da geçerek yarý final oynadý ve bu seviyeye yükselen ilk ve tek Türk takýmý oldu. Bükreþ'teki satýn alýnmýþ hakem olmasa, finale de çýkacaktý büyük olasýlýkla.. Kapýkule ötesinde maçlarý pek olmayanlar, o akýllara seza futbolu ve sonucu hazmedemediler bir türlü. Yýllar geçti, hâlâ fýrsat kolluyorlar, karalamak için..

#12 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Mayıs 2007 - 01:33 ÖS

edit

#13 bestamihagi

bestamihagi

  Senior Member

 • Members
 • 272 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Aralık 2008 - 09:37 ÖS

Yahu bu Hýncal 2 haftadýr fotomaç'ta yazmýyor. fotomaç'a emir nerden geldi aceba?Hakký Yalçýn'la Selçuk Yula'yla Doktor Gürkan þaklabanlarýyla baþ baþa kaldýk. bundan sonra fotomaç nah alýrým

#14 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Aralık 2008 - 09:39 ÖS

Hýncal Uluç rahatsýz, sabahta da eski yazýlarý çýkýyor, 90 dknýn çekimlerinden sonra rahatsýzlanmýþ....

#15 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.611 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Aralık 2008 - 02:07 ÖS

Boyun fýtýðý... Allah kurtarsýn valla cok zor iþ bu hastalýktan kurtulmak...Adamý ýntýhara býle goturebýlýrký zaten kendýsýde bir kademe daha aðrým olsa ýntýharý dusunubelýrým gibisinden bir þeyler soylemiþ...

#16 I love you Hagi

I love you Hagi

  Senior Member

 • Members
 • 211 mesaj

Yayınlanma tarihi 09 Haziran 2009 - 12:55 ÖÖ

bugün ki ntv de ki programda rijkaart'ý getirdikleri için yönetimi övmüþtür, vizyon farkýndan bahsetmiþ fener daum'u getiriyor gs þampiyonlar ligi kupasý sahibi adamý getiriyor aradaki fark bu demiþ ve onun her lafýnda inanamadým inaanamadým naralarý atmasý gibi banada inanamýýyorum dedirtmiþtir çünkü ilk defa gs'ye veya herhangi bir yöneticisine futbolcusuna sallamamýþtýr Allah'ým bugünü biryere yazmak istiyorum :)

#17 dolarsporlu

dolarsporlu

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • PipPipPip
 • 36 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Haziran 2009 - 08:55 ÖÖ

Yahu bu Hýncal 2 haftadýr fotomaç'ta yazmýyor.
fotomaç'a emir nerden geldi aceba?Hakký Yalçýn'la Selçuk Yula'yla Doktor Gürkan þaklabanlarýyla baþ baþa kaldýk.
bundan sonra fotomaç nah alýrým


Renktas ben o selcuk yulanin nerde tohumlandigini biliyom hakki da oyle

#18 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2009 - 02:13 ÖS

Uluç " Rijkaard'ýn çýkardýðý takým bana fantazi gibi geldi. Tobol'u ciddiye almamýþ ama Tromsö maçýnda olanlarý hepimiz gördük" dedi. Hýncal Uluç, Fotomaç Gazetesi'nde Bülent Can ile yaptýðý söyleþide Frank Rijkaard'ýn kararlarýný eleþtirdi... Yönetime Tromsö hatýrlatmasýnda bulunup þu çarpýcý ifadeleri kullandý... Sezonu erken açan Galatasaray, ilk resmi maçýný Tobol ile oynarken, Rijkaard'ýn gençleri tercih etmesi ve ortaya konulan kötü futbol eleþtiri konusu oldu. Siz Rijkaard'ýn kadrosunu nasýl buldunuz? Rijkaard'ýn gençleri tercih ettiði kanýsýnda deðilim! Gençleri tercih ediyor olsaydý bundan önceki maçlarýn en göze batan iki futbolcusu vardý: Emre Çolak ve Uður Uçar. Ýkisi de harika toplar oynuyorlardý. Ýkisiyle de baþlamadý oyuna. Emre hiç oynamadý. Uður da Alparslan'ýn kýrmýzý kart görmesi üzerine oyuna alýndý. Yani gençleri tercih eden hocanýn gençlerin en iyisini kenarda býrakmasýný anlamanýn imkaný yok. O zaman gençleri tercih ettiðini söyleyemeyiz. Kendi kafasýna göre bir takým yaptý, genç yaþlý ayrýmý yapmadan kendi düþüncesine göre oynattý. Sahaya çýkardýðý takým bana biraz fantezi gibi geldi. Bana Tobol'u ciddiye almýyor gibi geldi ki yanlýþ; futbolda böyle bir þey yok. Tromsö'yü ciddiye almayan Galatasaray'ýn baþýna neler geldiðini gördük! Þu anda Galatasaray tur atlamýþ falan deðil. Yeni bir Rijkaard fantezisi Galatasaray'a çok pahalýya mal olabilir. Ýlk maçýnda aðýr bir eleþtiri yapmak istemiyorum. Rijkaard dünyanýn sevdiði saydýðý isimlerden bir tanesi. Ama teknik direktörlükte frekans uyumu çok önemli. Ýspanya Milli Takýmý'nýn hocasýný alýyoruz Türkiye'de dökülüyor, Türkiye'den kovduðumuz adam gidip Ýspanya Milli Takýmý'na hoca oluyor. Böyle matrak iþler olabiliyor. Onun için biraz sabýrlý olmak gerekiyor. Bu sabrýn bedeli erken ödenmeye baþlanýrsa da o zaman Rijkaard'ýn alacaðý yaralar çok büyük olur. Yeni bir Feldkamp faciasý yaþamamalý Galatasaray. Ýlk izlenimlerinizin negatif olduðunu ama kendinizi frenlediðinizi hissediyorum. Negatif düþüncelerimi tutmaya uðraþýyorum. Mesela bu Rijkaard'ýn ikinci senesinin ilk maçý olsaydý, yeri yerinden oynatýrdým. Kendi kendime sakin olmak için büyük telkinlerde bulunuyorum. Bir de tabii senin þansýn Tobol maçýnýn ertesi günü deðil aradan 3-4 gün geçmesi. Biraz daha sakinleþtim. O maçýn üzerine arasaydýn bu kadar soðukkanlý olmazdým. ÝLÝÞKÝSÝNÝ KESERDÝM Tobol karþýsýnda þans bulan ve geleceðin isimleri olarak görülen gençlerin performansý camia üzerinde ve basýnda hayal kýrýklýðý yarattý. Hayal kýrýklýðý yarattýðýný düþünmüyorum. Benim için hayal kýrýklýðý Alpaslan'ýn kýrmýzý kart görmesidir. Bu Galatasaray'da yönetimin olmadýðýný bir kere daha ortaya koyuyor. Takýmýn en genci, hakeme itirazdan nasýl kýrmýzý kart görür? Ben Galatasaray'ýn baþkaný olsam, Adnan Polat'ýn yerinde olsam, o gün Alpaslan'ýn ibreti alem için iliþkisini keserdim Galatasaray ile. Çok kýymetli bir futbolcu, büyük bir yetenek ama iliþkisini keserdim. Bazý kelleleri keseceksin, baþka kelleleri kurtarmak için. Çýt yok. O maçtan bu yana ne Galatasaray'ýn baþkanýndan, ne futbol sorumlusundan, ne de ne yaptýðý belli olmayan Adnan Sezgin'den çýt çýktý! BÖYLE ÞOV OLMAZ Bu Tobol on para etmez bir takým. Orada 10 kiþi kalýyorsun. Yarýn on para eder bir takýmla oynarken 10 kiþi kalýrsan ne olacak, hakeme itirazdan!.. Senenin ilk maçta eline böyle bir fýrsat geçmiþ kes Alparslan'ý, gönder PAF'a, bitti. Hadi göreyim bakalým bir tanesi hakeme saldýrsýn. Bu utanmazlýk. "Ben bu takýmýn en genciyim. Bana düþmez" deyip efendi efendi oynayacaðýna hakemin üzerine saldýrarak 'Ben Galatasaray formasý giymeye ne kadar layýðým' demeye uðraþýyorlar. Böyle bir þov, böyle bir gösteri olur mu? Keser atarsýn PAF'a, nereden geldiðini anlamaz Osmanlý tokadýnýn!.. O zaman da kadroda geri kalan 27 kiþi pabucun ne kadar pahalý olduðunu görür. Ama Galatasaray'da yönetici yok. Galatasaray'da yönetici yok. Bir daha söylüyorum; Galatasaray'da yönetici yok. Al bir Adnan'ý, vur öteki Adnan'a... Ýþte ortadaki sonuç bu!.. Bu görülen gereksiz kartlara, agresif tavýrlara 'Hýrs, mücadele, savaþma isteði' gibi bir sebep uydurmak doðru olmaz herhalde!.. Hayýr, hayýr, hayýr. Alparslan sadece aðabeylerinden öðrendiði gibi þov yaptý. 'Ýyi Galatasaraylý olduðunu göstermenin yolu hakeme saldýrmaktýr!' gibi bir anlayýþ içinde. KANATTA VERÝMLÝ Arda, 10 numarayý giydi ama nerede oynamasý gerektiði konusunda tartýþmalar var. Kanatlarda Arda ile birlikte Kewell ve Keita gibi iki önemli isim daha var. Arda 10 numara gibi ortada mý, yoksa yine kanatta mý oynamalý? Galatasaray bir oyun kurucu alamazsa mecburen Arda'yý orada kullanacak. Böyle olursa hem Galatasaray, hem Arda kaybedecek. Arda'nýn verimli olduðu yer kanattýr. Ama Galatasaray'ýn bir oyun kurucuya ihtiyacý var. Eldekilerin içinde en uygun adam Arda. Mecburen orada oynatýyorlar ve Arda'ya yüzde 100 verimli olacaðý yerde deðil, yüzde 50 verimli olacaðý yerde görev veriyorlar. Hem Galatasaray iyi bir oyun kurucuya sahip olmuyor, hem de Arda gibi bir kanat oyuncusundan mahrum kalýnýyor. Alparslan'ýn PAF takýmýna gonderilmesinin yazýyla bir alakasý var mý acaba :)..Macý izlemedigim icin bilemiyorum nasýl atýldý,ne yaptý..

#19 I love you Hagi

I love you Hagi

  Senior Member

 • Members
 • 211 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Temmuz 2009 - 03:58 ÖS

Hýncal gene baþlamýþ sallamaya..bende hayret geç kaldý herkese birþey sallamak için diyordum ! :)

#20 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.776 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ağustos 2009 - 02:37 ÖS

Dünyanýn sayýlý hocalarýndan Rijkaard'da Hýncal'ýn gözüne girmeyi baþaramadý! Her geçen gün daha fazla eleþtiriyor Hýncan onu.. Þimdide oyuncu deðiþiklik tercihlerini Aragones'e benzetmiþ.. Doðrusu dünya üzerinde Hýncal'ýn gözüne girmeyi baþarabilecek seviyede bir teknik direktör göremiyorum!!

----------------------------------
Rijkaard yanlýþ yolda

* Rijkaard geçen sezondan kalma sorunlarý henüz çözemedi. G.Saray farklý kazandýðý maçlarýn hakkýný veremiyor
* Baros'u adam etmek yolunda çabasý yok. Hakemi aldatmaya çok meraklý. Keita, daha iyi bir santrfor ama ondan hoþlanmýyor
* Elano, Hagi tipinde bir adam. Topa iyi vuruyor, iyi paslar atýyor ama savunmaya yardým etmeyi sevmiyor. Buna mutlaka önlem alýnmalý

_Galatasaray rakip tanýmýyor. Kayseri karþýsýnda da farklý galibiyetlerine devam etti. Geçen hafta Gaziantep karþýsýnda fazla beðenmemiþtiniz. Bu hafta takýmý ve Rijkaard'ýn tercihlerini nasýl buldunuz?
Bu hafta da ayný düþünüyorum.
Galatasaray- Kayserispor maçýnýn gollerini çýkar, geri kalan 85 dakikayý þöyle bir izlet bakalým ve sor insanlara, 'Bu maç kaç kaç bitmiþ olabilir' diye!.. '4-1' diyecek kaç kiþi çýkacak! Galatasaray'ýn birinci golü tartýþmalý. Baros'un kalecinin tutmak üzere olduðu topa vurmasýna hakem faul çalsa pek çok kimse itiraz etmezdi. Bence faul yok ama faul çalsa kimse bir þey demezdi. Ýkinci golde korner yok, golü atan da hiç alakasýz pozisyonda kendi kalesine gönderdi. Hani Galatasaraylý bir adam orada olur da baský yapar. Hayýr. Adam muhteþem bir santrfor golü attý kafa ile. Topun baþýnda bir kaleci var, bir de o var. Bu ilk iki gol hiç olmayabilirdi. Sadece hakem kararýdýr o iki golün kaynaðý... Üçüncü golün konuþulacak hiçbir yaný yok. Öyle bir gol senede kaç kere olur bilinmez. Ve o gol atýldýðý zaman Galatasaray hiçbir þey oynamýyordu, Kayseri yükleniyordu, her an beraberlik golü bekleniyordu. Böyle bir ortamda 30 metreden muhteþem bir þut çýkardý Elano ve maç bitti. Þöyle bir baktýðýn zaman Galatasaray'ýn 4- 1 galip gelmesi, Kayseri'yi futbolla boðmasýnýn, ezmesinin sonucu deðil. Hatta geçen hafta da söyledim. "Maçýn baþýnda 15-20 dakika fýrtýna gibi oynuyorlar" diye. Bu defa o da yoktu. Galatasaray'ýn bu seneki görüntüsüne uyan, yakýþan bir galibiyet aldýlar sadece. 3.63'lük gol ortalamasý yakaladýlar ama görünen þu ki 'Bu takým birisinden çok kötü bir tokat yiyecek.' Futbolda þans iyi oynayanýn yanýndadýr. Doðru, ona da itirazým yok. Ýyi bir kadrosu var. Ama Galatasaray bu gollerin hakký olan futbolu bana seyrettirmiyor. Bence Rijkaard'ýn önemli yanlýþlarý var.

ARAGONES'E BENZÝYOR
1- Milan Baros'u adam etmek yolunda bir çabasýný hissedemedim. Geçmiþteki maçlarda egoistlik yaptýðý için iki kere oyundan aldý. 'Yüzde yüz gol pozisyonunda olan yanýndaki adama pas vermediði için oyundan alýyorum' dercesine Baros'u kenara aldý. Ama þimdi düþünüyorum, tesadüf müydü acaba bunlar!.. Çünkü Baros'un çok büyük bir kusuru var, Galatasaray'a zarar veren bir kusuru var. Baros hakemi aldatmaya çok meraklý. Bu yüzden rakip kendisini düþürdüðü zaman dahi hakem Baros lehine düdük çalmaktan çekiniyor; 'Yine aldatýyor mu!' diye. Baros ayakta kalmak için direnmiyor. Oysa golcü adamýn, santrfor adamýn sonuna kadar ayakta kalmaya çalýþmasý lazým. Santrfor adamýn görevi penaltý kazandýrmak, rakibe kýrmýzý kart göstermek deðil. Santrforun iþi gol atmak. Bunu anlatamazsa Baros'a, Galatasaray çok þey kaybeder. Bunu birisi anlatacak. Ya Rijkaard anlatacak ya Neeskens anlatacak. Bunlar anlatmýyorsa da Galatasaray'ý yöneten birisi anlatacak. Baros geldiði günden beri bu!.. Galatasaray'ýn pek çok frikik ya da penaltý kazanmamasýnýn sorumlusu Baros'un hakem aldatmaya yönelik hareketleri. Yanýndan birisi geçse kendisini yere býrakýyor ve hakem diyor ki 'Ya kendini attý ya da buna faul yaptýlar.' Yüzde elli, elli. Sen olsan ne yaparsýn? Düdüðü çalmazsan 'hakem vermedi' olur, kendini yere attýysa, 'Baros hakemi uyuttu' olur. Hangisini tercih edersin? Hakemin vermediklerini bu ülkede tartýþan yok! Ama üç kere aldatýlmýþ bir hakem olursan rezil olursun, bir daha sana maç vermezler. Onun için çalmýyor adam. Kendini garantiye alýyor hakem, Baros'un bu huyu yüzünden. Bu huyun temizlenmesi lazým. Geldiðinden beri böyle Baros!.. Birisinin buna, 'Böyle oynamaya devam edersen oynatmam seni' demesi lazým. Bugün Galatasaray'ýn elinde Keita gibi bir adam var. Baros'tan çok daha iyi santrfor ve oyuncu Keita. Ama anladýðým kadarýyla Rijkaard, Keita'dan hoþlanmýyor. Buna artýk eminim. Sahada Aydýn ile Ayhan ne yaptýðý belli olmaz bir þekilde dolanýrken Elano'yu gördüm ýsýnýrken ve söyledim: "Keita'yý çýkaracak yine." Ezberlemiþ. Ayný geçen sene Aragones'in yaptýðý gibi. O zaman iyi antrenör, saygýn antrenör olamazsýn. Rijkaard ile Neeskens ezberlemiþler; 'Kim deðiþecek: Keita!'

ÝKÝ MÝSLÝ DAHA HIZLI
Keita, Galatasaray'ýn ileriye doðru top oynayan tek adamý. Aldýðý her topla atak yapan bir futbolcu. Baros'tan iki misli hýzlý, Baros'tan iki misli adam eksiltiyor, Baros'tan iki misli topa daha iyi vuruyor. Niye Keita sað çizginin üzerinde hapsoluyor da Baros santrfor oynuyor ve dünya kadar pozisyon harcýyor? Kayseri karþýsýnda 2 tane attý, 20 akýný öldürdü. Ama o Baros 90 dakika oynuyor, o Ayhan, o Aydýn oynuyor, Keita'yý oyundan alýyor. Sürekli bunu yapýyor. Ýkinci soru iþaretim bu!.. Niye durmadan Keita alýnýyor oyundan?
3- Elano ne oynayacak bu takýmda? Buna karar verilmesi lazým. Elano gördüðüm kadarýyla Hagi türünde bir adam. Her pozisyonda topa iyi vuruyor, çok iyi paslar atýyor. Takýmý iyi yönetiyor ama fazla koþmayý sevmiyor, savunmaya yardým etmeyi düþünmüyor. Tipik Hagi. Hagi'yi niye oynattýðýný Fatih Terim çok iyi biliyordu ve Hagi'nin zaaflarý Galatasaray'ý seyrederken fark edilmiyordu. Terim, Hagi'nin eksik yanlarýný Suat ve Emre'nin koþularý ile kapatýyordu. Þimdi eðer Elano, Hagi tarzýnda oynayacaksa o zaman orta sahada oynayacak adamlarýn Elano'nun arkasýný kollamalarý lazým. Fatih Terim'in Galatasaray'ýnda Suat'ýn asli göreviydi Hagi'nin arkasýný kollamak.

http://www.fotomac.com.tr/uluc.html