İçeriğe git


Resim
- - - - -

Fenerbahçe 2 Galatasaray 1


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
415 replies to this topic

#41 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 02:07 ÖS

o zaman süper olur iþte... ;)

#42 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 02:16 ÖS

Dediðim gibi her zaman kadýköydeki maçlara büyük umutlarla gitmiþimdir izlemiþimdir ve dediðin gibi hüsranla döndük ama bu sene ilk defa umutsuzlukla gidiyorum ve yenileceðimizi düþünüyorum ama ya tersi olursa.....

#43 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10.364 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 03:00 ÖS

ben yenileceðimizi düþünüyorum.


Acaba pazar saat 19:00 seansýna sinemaya mý gitsem diyorum cebimi evde býrakýp. Dönünce gerçekle yüzleþsem. Maçý seyretmek dehþet stres olacaktýr. Stres sýkýntýya da dönüþebilir tabi. Allah korusun.

#44 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 04:08 ÖS

Hangi sinemaya gidersen git hep aklýnda o maç kalacaktýr. Bende bir yerlere gitsem mi düþünüyorum ama aklým hep maçta kalacaktýr. GS ilk golu atarsa sonuna kadar izlerim ama fener atarsa dýþarýda beklerim izleyemem çok sinirlenirim. Bi ara fener maçýnda bir fenerli arkadaþýmla maç izlerken fenerin gol attýðý esnada arkadaþým sevinirken dellenip arkadaþýma yumruk atmýþtým. o gün bu gündür o fenerli arkadaþ benle maç izlemiyor.o bakýmdan sinirlenmemek için gol olursa eðer ben çýkarým ama aklým orada kalýr...

#45 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.677 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 04:20 ÖS

Kadýköydeki maçlarý izlemeyeceðim artýk, geçen sene acayip umutluydum hüsrana uðradým, bu sene izlemeyeceðim

#46 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 04:33 ÖS

22/12/1999 - Fenerbahce - Galatasaray 1 :2
Goller : Moldavan - hasan sas ,Marcio

Abi o zamanla bu zaman arasýnda çok fark var.
O sene öyle bir gitmiþtik ki oraya sanki Anadolu'da herhangi kolay bir deplasmana gider gibi. Maç da o þekilde gitmiþti, maymun etmiþtik adamlarý 2-0 öne geçtikten sonra da durmuþtuk. Ýþte en büyük eksiðimiz bizim, o þekilde yakalamýþýný Feneri git üzerine Kadýköy'de at 4-5 tane ama yok biz de olmaz bunlar.

Neyse geçmiþi býrakalým bu maça gelelim. Ben de herkes gibi maalesef bu maçtan karamsarým. Yenemez miyiz çok rahat yeneriz. AMa artýk adamlar da bizim maçlarda o kadar çok kendilerine güvenleri var ki bizim de o kadar çok korkumuz var ki harika da oynasak kazanamýyoruz. Taraftar olarak biz bile neler söylüyoruz maçla ilgili, çok karamsarýz bu sefer eleþtirmiyorum karamsar olmamýzý çünkü haklýyýz. Ýnþallah artýk bu devir biter hafta sonu. Bir kere bu þanssýzlýðýmýzý kýrsak bunlara karsý gerisi gelecek.

Ýyi yada kötü oynayalým yenelim yada yenilelim bunlarý su asamada düþünmüyorum ama sahaya çýkalým çatýr çatýr topumuzu oynayalým, mücadelemizi yapalým, tekmeye kafamýzý sokalým, o sahada futbolcularýmýz korkmadan oynadýklarýný belli etsinler tek istediðim bu. Sonunda yeneriz yeniliriz ama bunu yapalým artýk.

#47 Arat

Arat

  Junior Member

 • Members
 • 2.808 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 05:05 ÖS

bizden onceki mnaci kazandiklari icin bizim mac basamak maci olmayacak bu sefer... puan(lar) konusunda umutluyum...

#48 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.610 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 05:10 ÖS

Deplasman faktorude cok önemli... Bu sene deplasmanda iyi bir top oynadýgýmýzý ben hatýrlamýyorum... Takým samýyende nasýl cosuyorsa deplasmanda da ayný oranda olmasada kötü bir futbol sergiliyoruz...Samiyendeki takým gidiyor yerine baþka bir takým geliyor sanki... Ýþimiz çok çok zor...Beraberlýk iyi sonuç olur...

#49 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 05:46 ÖS

eðer bu maça cihan-song-tomas-ergun savunmasýyla çýkacaksak ki öyle gözüküyor orta sahanýn özellikle kanatlara anormal destek vermesi gerekiyor. bu yüzden solda ayhan saðda sabri tercihleri bence doðru olacaktýr. 4-3-2-1 gibi bir taktik anlayýþý bence kadýköy için uygun seçim olacaktýr. defansýn önündeki üçlü sabri-inamoto-ayhan olarak yerleþtiðinde hem orta saha kalabalýðý saðlanabilir hem de kanatlara gereken destek verilebilir. tek forvet karan, forvet arkasý iliç -arda- hasan dan ikisi (bence arda-ilic) ile desteklenirse hücum yönünden de çok fazla sýkýntý çekmeyiz. neticede yan toplardan sonuca gitme þansýmýzýn az olduðunu, ortadan ara paslarý ve verkaçlarla hücum etmemiz gerektiðini düþündüðümden çift forvet akasý ile oynamanýn bize avantaj saðlayacaðý kanaatindeyim. sabri ve ayhanýn sürpriz katkýlarýda sonuca etki edebilir.

#50 Fenerdi

Fenerdi

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 10 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 05:55 ÖS

Herkese selam.. Ben Erdi; Yani nam-ý deðer Fenerdi... Fenerbahçeliyim... Adam akýllý muhabbet yaparsam burda bulunmam yasak deðil deðilmi?

#51 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 05:56 ÖS

Sanýyorum yasak deðil... Ama çok yanlýþ zamanda gelmiþsin gibi bir his var içimde... Haydi hayýrlýsý.

#52 Fenerdi

Fenerdi

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 10 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:00 ÖS

Futbolun tadý burda :) Hepten Galatasaraylýlar kendi aranýzda bu maçý tartýþsanýz ne zevki olacak? Ayrýyetten bu maçý büyük ihtimal alacaðýz.Ama iyi oynadýðýmýzdan deðil.Yada sizden daha iyi olduðumuzdan deðil.Maç konusunu þöyle bir okudum ve sizler teþhisi koymuþsunuz.Olay iyi takým kötü takým deðil.Kadýköyde galatasarayýn bize þansý tutmuyor.Ayrýca olay tamamen piskolojik.Biz galatasaraya karþý oynarken çok rahat çýkýyoruz maçlara ama sizde bir telaþ oluyor.Bu telaþta takýmýnýzý felakete götürüyor. Ayný þekilde maalesef bizde beþiktaþa karþý rahat çýkamýyoruz maçlara ve beþiktaþta bizden rahatlýkla puan alabiliyor. Umarým güzel ve zevkli bir maç olur ve fazla taþkýnlýk olmaz.Tabiki kazanan tarafýn biz olmasýný istiyoruz ama futbol bu belki bir süpriz olur siz kazanýrsýnýz :)

#53 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:08 ÖS

biz aramýzda tartýþýyoruz bakma, olasý bir maðlubiyete hazýrlýksýz yakalanmamak için. yoksa hepimiz galibiyete inanýyoruz, emin ol, yeneceðiz de ;) söylediklerine de hak vermekle birlikte, maçtan sonra da burada olmaný diliyorum ;) yeneceðiz!

#54 Fenerdi

Fenerdi

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 10 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:17 ÖS

Tek korkum Volkan :) Volkan hata yapmasýn alýrýz yinede.Volkandan çok korkuyorum.ve Arda'nýn performansýda gözardý edilmemeli.Yine taraftarýmýzý kadýköyde stresli bir ortam yaratacaktýr galatasaraylýlar için.Bundan az etkilenirseniz puan ve puanlar almanýz olasý.Ama bugüne kadar, bu Kadýköyün stresli ortamýnda hep sinirleriniz gerildi ve buda oyunuza yansýdý.Ayrýca daha öncede belirttiðim gibi piskolojik olarak kafaca bu maçlara kendinizi iyi hazýrlayamýyorsunuz bence.Yoksa aslýnda yok birbirimizden farkýmýz. Mesela ben Avrupada sizi inanýn hep hayranlýkla ve imrenekerek seyrederdim.Açýkça kýskançlýkla da diyebilirim.Hoþ bu sene ayrý bir zevkle izledim :) Ama gerçekten siz Avrupada bu iþi iyi yapýyorsunuz.Ayný þekilde bizim kadromuzun daha kaliteli olmasýna raðmen her sene bizde hüsran yaþýyoruz.Bu biraz önce söylediðim þey gibi.Olay tamamen piskolojik.Siz Avrupada maçlara rahat çýkarken, Bizim futbolcular, bizlerinde beklentisinin çok olmasýndan dolayý piskolojik olarak maça rahat çýkamýyorlar ve Avrupada hep hüzün oluyor. Ben bizim Avrupadaki baþarýsýlzýðýmýzý ve sizin Kadýköydeki baþarýsýzlýðýný tamamen buna baðlýyorum...

#55 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:17 ÖS

Fenerdi bu topic'e uður getirir belki kim bilir. Maçtan sonra belki þöyle þeyler þaaparýz: Fenerdi söndü!

#56 Fenerdi

Fenerdi

  Junior Member

 • Members
 • PipPip
 • 10 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:20 ÖS

Benim için problem deðil.Yensekte yenilsekte eðerki beni kovmazsanýz ben yine gelirim buraya.Tabiki yazýlarýma dikkat ederim.Sonuçta burasý sizin yeriniz ben misafir sayýlýrým.Ama yenersekte ilk günler gelmem belki çünkü sinirli olursunuz bana kýzarsýnýz.Ortamý germeyim yani :)

#57 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:25 ÖS

bir de tahmin yapayým. ilk 25 dakikanýn sonucu maçýn sonucu olur bence. yani ilk 25 dakika kim öndeyse maçý alýr, berabereyse öyle biter.

#58 Guest_hagi(5+5)_*

Guest_hagi(5+5)_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:32 ÖS

eniso gibi galatasaraylý olacaðýna dos doðru fenerli ol emin ol burda sorun çýkmaz fenerdi tabi dikkat önemli özellikle gerilim yuksekken ayrýca bu maçta 4-2-3-1 miþ 4-4-2 miþ bunlarýn bence %1 kadar önemi yok sadece ruh hali, motivasyon, konsantrasyon tek istediðim þey 90 dakika KONSANTRASYON kadýkoyde yýllardýr gösteremediðimiz þey bu

#59 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 06:38 ÖS

Eðer maç normal þartlar altýnda oynanýrsa, seyircimiz dýþarý atýlmazsa, statta üstümüze içi idrar dolu pet þiþeler atýlmazsa, kaleci antrenorümüzün kafasý yarýlmazsa, takýmýmýza ve taraftarýmýza yönelik iðrenç pankartlar açýlmazsa, bizi biz yapan deðerlere sövülmezse, futbolcularýmýz korner atarken kafalarýnda yumurtalar vs. kýrýlmazsa, hakem adam gibi adil bir maç yönetirse ve siz bunlara raðmen maçý kazanýrsanýz ve sen de böyle akýllý olgun davranýrsan buraya geldiðinde hiçbir sorun yaþamazsýn. (Yani... zor senin iþin :) (bu arada yukarýdaki mesajým küçük bir takýlmaydý, alýnmamana memnun oldum.)

#60 SERDAR1905

SERDAR1905

  Senior Member

 • Members
 • 1.214 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Kasım 2006 - 08:16 ÖS

1) kim yenerse oteki sampiyon olmaya daha yaklasacak bence, yani ters oranti. 2) bence biz kazanicaz maci. 3) Arda'dan cok sey beklemiyorum, buyuk maclarin stresini kaldirabilecek kivamda degil, maalesef. 4) Yenilmemek icin oynarsak, sansimiz daha yuksek olur. 5) Icimden bir ses Gerets in bir sacmalik yapacagini soyluyor, degisik bir yada iki isime yer verecek bence.. 6) Mac cok gergin gececek, herzamanki gibi. Ben macta kirmizi kart olur bahsi oynayacagim :D