İçeriğe git


Resim
- - - - -

Bülent Korkmaz


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
145 replies to this topic

#1 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 12:21 ÖS

Büyük Kaptan Bülent Korkmaz Eskisehirspor'da. Yardýmcý antrenörlük görevinden sonra teknik direktörlük kariyerine Eskiþehirspor'da adým atmýþ oldu böylece efsane kaptanýmýz. Baþarýlar!.. edit: Olmadý.

#2 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 12:42 ÖS

iyi bir tekniktirökter olur inþallah baþarýlar!..

#3 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 12:45 ÖS

Baþarýlar,Es-es li diilim ama :)

#4 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 10:16 ÖS

hayýrlý uðurlu olsun þeker spordan daha iyidir en azýndan

#5 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Kasım 2006 - 02:02 ÖÖ

Kendisine sonuna kadar basarýlar dilerim,yasa be Büyük Kaptan :)

#6 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Kasım 2006 - 03:24 ÖÖ

Bence çok iyi bir takým seçmiþ kendine...Lig A'nýn taraftarý olan kalburüstü takýmlarýndan biri eskiþehir...Kaptanýn burada yapacaklarý çok önemli...Es-es iyi baþladýðý lig a'da mütiþ bir düþüþe girdi. Eðer kaptan burada baþarýlý olabilirse önü açýlacaktýr inþallah... Baþarýlar kaptan, desteðimiz seninle...

#7 Guest_hagi(5+5)_*

Guest_hagi(5+5)_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 09 Kasım 2006 - 09:01 ÖS

Ahmet Akçan, Eskiþehirspor teknik direktörlüðüne getirildi.

http://www.maraton.c...p?news_id=18072

#8 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 9.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 09:46 ÖÖ

Ahmet Akçan, Eskiþehirspor teknik direktörlüðüne getirildi.

http://www.maraton.c...p?news_id=18072Ahmet Akçan da Mourinho gibi çevirmenden bozma teknik direktör. :lol:

#9 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 10:06 ÖÖ

Artýk es eslide deðiliz.. O zaman sorun yok. eski hayatýmýza devam :lol:

#10 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 10:24 ÖÖ

haydaaa... Bülent de hiçbir yeri beðenmiyor herhalde. Önce Eskiþehir'in resmi sitesinde bu haberi gördüm. buraya koyduktan bir süre sonra da Bülent sorun çýkardý ama gelip görüþecek yazýyordu. Ayrýca Hürriyet gazetesi 5 Kasým 2006 Pazar günü Bülent imzaladý yazdý. Neyse, özür dileyelim o zaman, kolpa basýna alet olduk..

#11 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 10 Kasım 2006 - 07:24 ÖS

Tabi ya hürriyet gazetesinde okuduðunu söyleyeseydin baþtan direkt olarak bu topic silinirdi. Lütfen arkadaþlar kaynaklarýný yorumuzun altýna yazýn ona göre hareket edelim. :D Özellikle hürrtiyet ve fotospor gazetesinden bir þey yazmayýn direkt yalan haber...

#12 Nerval

Nerval

  Onur Aydın

 • Members
 • 1.840 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 12:06 ÖÖ

baþlýk çok komik ama :)

#13 Guest_hagi(5+5)_*

Guest_hagi(5+5)_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 01:11 ÖÖ

Harbi baþlýkla alakalý mesaj atcaktým ama Nerval benden önce davranmýþ :D

#14 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 11 Kasım 2006 - 12:31 ÖS

yukarýdaki yazýlar biraz boþlukta kaldý ama þöyle bir röportaj var, konuyla ilgisiz olmasýn diye deðiþtirdim baþlýðý, daha Büyük Kaptan'la ilgili çok tartýþacak þeyler olacak zaten, burada tartýþmýþ oluruz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Galatasaray'ýn efsane kaptanlarýndan Bülent Korkmaz. Þimdilerde teknik adamlýða soyunan Korkmaz'la A'dan Z'ye Türk futbolunu ve Galatasaray'ý, hedeflerini konuþtuk.... MARATON: Öncelikle son günlerde Eskiþehirspor ile transfer görüþmeleriniz oldu. Bu konuda bir sonuca varýldý mý? KORKMAZ: Görüþtük, þartlarýmýz uyuþmadýðý için anlaþma olmadý. MARATON: Peki baþka teklifler var mý, yada gelecekle ilgili planlarýnýz ne? KORKMAZ: Þu an için Ýngiltere’ye gitme gibi bir düþüncem var. Üç dört takýmdan daha teklif aldým ve bu takýmlarla görüþüp ondan sonra kararýmý vereceðim. Ama Ýngiltere’de Emre’nin yanýna gidip orada hem yardýmcý menajerlik yapýp, hem de dil öðrenme gibi bir projem var. MARATON: Size teklif yapan takýmlar içinde memleketiniz takýmý olan Malatyaspor var mý?.. KORKMAZ: Hayýr yok. Malatyaspor ile sezon baþýnda bir dönem görüþmelerimiz oldu ama anlaþma olmamýþtý. Þu anda bana gelen her hangi bir teklif yok. MARATON: Galatasaray’dan biraz garip ayrýldýnýz. Jübile için size bir teklif geldi mi? KORKMAZ: Hayýr gelmedi. Yani resmi olarak bir teklif almadým. Gazetelerde falan yazýldý çizildi ama ben resmi olmayan þeyleri kaale almýyorum. Beni kimse arayýp teklifte bulunmadý. MARATON: Peki Galatasaray’dan ayrýlýðýnýz nasýl oldu? Bir anda futbolu býraktýnýz ve Gençlerbirliði’nde Mesut Bakkal’ýn yardýmcýsý olarak göreve baþladýnýz.. KORKMAZ: Ben Galatasaraylý Bülent olarak tarihe geçtim. Galatasaray’da son yýlýmda bir çok teklif aldým. Özellikle Avrupa’dan. Zaten ben ayrýlýrken “Türkiye’de Galatasaray’dan baþka hiçbir takýmda oynamayacaðým” demiþtim. Avrupa’daki teklifleri deðerlendirdim. Açýkçasý bu tekliflere ben maddi olarak baktýðým için þartlarýmýz uyuþmadý ve olmadý. Daha sonra benim Ersun Yanal’ýn ekibinde olduðu dönemden bu yana tanýdýðým Mesut Hoca aradý ve Gençlerbirliði’ne gelmemi istedi. Kendisi bunun benim yararýma olacaðýný belirtti ve zaten Gençlerbirliði için duyduklarým da iyi olunca Mesut Bakkal ile konuþtum ve kabul ettim. Orada geçirdiðim dönem çok güzel geçti. Küme düþmesin yeter denilen takýmý ligde 5. sýraya taþýdýk ve son maçta 1 puan farkla UEFA Kupasý þansýmýzý kaybettik. MARATON: Yani Gençlerbirliði sizin için önemli bir tecrübe oldu.. KORKMAZ: Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Tecrübe deniyor, deneyim deniyor. Bunun kýstasý nedir? Ben Bülent Korkmaz olarak 20 yýldýr futbolun içindeyim ve yeterince tecrübemin, deneyimimin olduðunu düþünüyorum. Ben baþarýdan yanayým. Zaten Galatasaray’da da kaptanken kulüplerin idari yapýlarýnýn nasýl iþlediðini ve insani iliþkileri iyi biliyordum. Ekibimde Yusuf Altuntaþ ve Mehmet Kulaksýzoðlu gibi çok önemli ve uzun yýllardýr Antrenörlük yapan arkadaþlarým var. MARATON: Yardýmcý antrenörlük konusunda Galatasaray’ý neden tercih etmediniz? Size bir teklif gelmedi mi? KORKMAZ: Galatasaray’dan bana bu konuda hiçbir teklif gelmedi. MARATON: Sizin bir anda Sarý Kýrmýzýlý formadan kopmanýz taraftarda büyük bir þok etkisi yarattý. Galatasaray taraftarý sizi unutulmazlarýn arasýnda görüyor ve büyük bir sevgi duyuyor. Onlara bir mesajýnýz var mý? KORKMAZ: Benim için Galatasaray taraftarýnýn yeri apayrý. Benim en kötü, en sýkýntýlý dönemlerimde evimin önüne kadar gelip bana destek oldular. Bunlarý unutmam mümkün deðil. Gerçek Galatasaraylýlar onlardýr, taraftardýr. Ben bugün konuþuluyorsam ve taraftarlarca seviliyorsam bu benim iþimi doðru yaptýðýmý gösterir ve bana ayrý bir mutluluk verir. MARATON: Bir gün Galatasaray’ýn baþýna geçmek ister misiniz? KORKMAZ: Bunu kimse engelleyemeyecek. Galatasaray’ýn baþýna elbette geleceðim. Ama bunun ne þekilde olacaðýný, hangi sýfatla olacaðýný bilmiyorum. Ben tabii ki Teknik Direktör olarak göreve gelmek istiyorum. Hagi’de geldi. MARATON: Türkiye’de Anadolu’dan bir þampiyon çýkabilir mi? KORKMAZ: Maalesef bu soruyu duyunca üzülüyorum. Çünkü kulüplerin yapýlarýný bilmeyenler bu tip yorumlar yapýyorlar. Anadolu’da bir þampiyon çýkmasý için en az 5 yýllýk uzun vadeli bir plan yapmanýz gerekli. Yatýrým yapmanýz gerekli. Vestel Manisaspor bunu yaptý. Ersun Yanal ile 5 yýllýk bir sözleþme imzaladýlar. Bu çok güzel bir þey. Bu sezon bir çýkýþ yakaladýlar ama bu yýl þampiyon olamasalar dahi bu gelecekte olamayacaklarý manasýna gelmez. Bizim takýmlarýmýzda herkes UEFA Kupasý’na katýlabilme, küme düþme hattýndan uzakta durma mücadelesi veriyor. Bu durum çok kötü bir durum. Kazanýlan baþarýlar kesinlikle yeterli olmamalý. MARATON: Yýllarca Galatasaray’da ve Milli takýmda çok önemli baþarýlara imza attýnýz. Derwall, Feldkamp, Piontek, Hollman, Fatih Terim, Lucescu, Mustafa Denizli, Ersun Yanal gibi son derece önemli teknik direktörlerle çalýþtýnýz. Sizi en çok etkileyen isim hangisi oldu? Hangisini örnek alýyorsunuz Teknik Direktörlük kariyerinizde? KORKMAZ: Ben hepsinden bir þeyler aldým. Ama kimseyi örnek almam. Ben Bülent Korkmaz’ým.. Tabii ki her biri ayrý ayrý çok deðerli isimler ve ben hepsinin iyi yönlerini kaptým. Hem saha içindeki tavýrlarýndan, hem saha dýþýndaki tavýrlarýndan, hem de antrenman sistemlerinden bir þeyler aldým. Onlarýn düþünce yapýlarýný aldým. Bakýn ben 20 yýldýr bu kadar önemli isimle çalýþtým, halen daha tecrübe denmesi benim komiðime gidiyor ve bunu söyleyenlere gülüyorum. Benim bir ismim var ve baþarýsýz olma þansým yok.. MARATON: Son olarak Galatasaray’da görev yaptýðýn dönemde sürekli bazý isimlerle tartýþmalarýnýzýn olduðu, konuþmadýðýnýz yönünde haberler yazýldý çizildi. Gerçekten böyle olaylar yaþandý mý? Mesela Hakan Þükür ile görüþüyor musunuz? KORKMAZ: Ben hayatýmda hiç kimseye karþý en ufak bir terbiyesizlikte bulunmadým. Kimseye karþý bir saygýsýzlýðým olmadý. Futbolcu arkadaþlarýma, teknik direktörlerime, yöneticilerime, takýmýn malzemecilerine kadar hiç kimseye. Çünkü orada ayný hedef için mücadele ediyoruz ve bir þeyleri baþarmak istiyoruz. Ayrýca Hakan Þükür ile görüþmüyorum. Ancak görüþmemem aramýzda bir sorun olduðunu mu gösterir? Ben Taffarel’le de görüþmüyorum. O zaman onunla da mý sorunumuz var? MARATON. Kaptan çok teþekküler bize zaman ayýrdýðýn için.. Baþarýlar.. KORKMAZ: Ben teþekkür ederim.. Ýyi çalýþmalar..

#15 Nerval

Nerval

  Onur Aydın

 • Members
 • 1.840 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 12:46 ÖÖ

aaaaa olmadý hocam efsanevi baþlýktý deðiþtirmen olmadý :)

#16 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 12 Kasım 2006 - 08:06 ÖÖ

haklýsýn, yaptýk bi eþeklik ;)

#17 scapula

scapula

  #3

 • Members
 • 4.528 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 12:21 ÖS

Bülent Korkmaz Büyük Kaptan Bülent Korkmaz Eskisehirspor'da. Yardýmcý antrenörlük görevinden sonra teknik direktörlük kariyerine Eskiþehirspor'da adým atmýþ oldu böylece efsane kaptanýmýz. Baþarýlar!.. edit: Olmadý.

#18 Dimaria

Dimaria

  Senior Member

 • Members
 • 1.479 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 12:42 ÖS

iyi bir tekniktirökter olur inþallah baþarýlar!..

#19 Maynard

Maynard

  Senior Member

 • Members
 • 2.196 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 12:45 ÖS

Baþarýlar,Es-es li diilim ama :)

#20 duncanferguson

duncanferguson

  İzmir

 • Members
 • 2.441 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Kasım 2006 - 10:16 ÖS

hayýrlý uðurlu olsun þeker spordan daha iyidir en azýndan