Jump to content


Photo
* - - - - 5 votes

Arda Turan


 • Please log in to reply
450 replies to this topic

#1 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7,533 posts

Posted 03 October 2006 - 09:46 AM

12 yaþýndayken Bayrampaþanýn Altýntepsi takýmýndan G.Saray altyapýsýna transfer olmuþsun. Seni ilk keþfeden hoca kimdi, G.Saraya alýnmaný kim saðladý?Merterde kum bir saha vardýr, orada lig maçý oynuyorduk. Sakatlanýp çýktým, kenarda oturuyordum. Ýsmini hatýrlamýyorum ama galiba Ýlker Aktaþ diye bir avukat yanýma geldi, Adýn ne, hayâlin ne? gibi sorular sormaya baþladý. G.Saraydý tek hayâlim o sýralar. G.Sarayda tek idmana çýkayým yeter dedim. Tanýdýklarým var dedi, isim verdi. Biz de gittik, seçmeler varmýþ. Þimdi baba-oðul gibiyiz, Ahmet Genç vardý Seçmeler doldu dedi. Çok da sert gözüküyordu, aslýnda hiç öyle deðildir. Neyse Bir form doldur bakalým dedi. Seçme günü annemle geldik, listede adým yok. Annem çok rica etti, kabul ettiler, en arkaya geçtim. Oyuna girme sýram geldi, girdim, 3-4 tane gol attým. Hemen çýkarttýlar oyundan, çok korktum tabii. Meðerse seçilmiþiz. 11 yaþýndaydým o sýrada, 8 yaþýndan beri lisanslýydým. Çok iyi baþladým, sürekli yükseldim. Bir ara formdan düþmüþtüm kadroya girememiþtim, o günden beri bir de Geretsle giremedim kadroya.

* Sekiz yaþýnda lisanslý mýydýn, kaç yaþýnda futbola baþladýn ki...Tam bir sokak çocuðuydum, hayatým mahalle arasýnda futbol oynayarak geçti. Bu bir sýrdýr, A takýma kadar sokakta top oynuyordum. Babam çok kýzardý, sakatlanacaðým diye. Ama tutamýyorum kendimi, sokakta futbol çok özgürdür, yetenekleriniz geliþir, çalýmlarým falan oradan geliyor. Çalým atmayý çok seviyorum. Bir adamý birincide, ikincide geçemezsem üçüncüde mutlaka geçerim. Adamýn arkada kalmasýna bayýlýyorum. Her zaman iyi bir futbolcu olduðumu biliyordum, futbol konusunda kendime çok güvenirim. Ama gençken bir problemim vardý çok aðýr düþünüyordum, þimdi top gelmeden ne oynayacaðýmý nerede olacaðýmý biliyorum.

* Hangi mevkide oynuyordun o sýra?

Serbest...en güzeli

* G.Saray altyapýsýna girebildin ama sonra V.Manisaya gitmek zorunda kaldýn. Ersun Hoca seni Akdeniz Oyunlarýnda mý keþfetti?
Mesut Bakkal ve kaleci antrenörü Metin Bayýndýr biliyordu beni, bir de AEK ile hazýrlýk maçý yapmýþtýk, orada gördü. Aradý sonra Ersun Hoca, çok az bir paraydý önerdiði, ben de Para çok az, ailemle konuþun hocam dedim. Ailenle konuþursam olmaz bu iþ, bence paraya aldýrma, ben seni oynatmak istiyorum dedi. Ben de gittim, Ersun Hocanýn aklýnda bu sene de onlarla olmam vardý aslýnda çünkü bu sene takýmýn þampiyonluða gideceðini biliyordu Ersun Hoca.

* Senin tercihin neydi? G.Saraya gelmek mi biraz daha kalmak mý?
Açýkçasý Vestelde kalmak istiyordum, çünkü oynamak istiyordum. Burada oynayamayacaðýmý düþünüyordum. Adnan Polat aradý beni G.Saraya döneceksin dedi sadece. Bu bana çok güven verdi. Beni önemsediðini hissettim

* Geretsle ilgili sorun var mý yönetimde sence?
Hayýr. Hoca ne yapsýn, atamýyoruz. Penaltý kaçýrýyoruz hoca ne yapsýn yani.

* Yurt dýþýna gitmek istiyor musun?Avrupa hedeflerim içinde. Emre Abi de bana yardým ediyor bunun için. Çok istiyorum gitmeyi. Teklif gelirse, baþkanýmýz da uygun bulursa ben gitmek isterim hemen. Türkiyede baþka takýma gitmek istemem açýkçasý, bir tek Vestel Manisada oynarým tabii...

* Peki, Ýngiltere mi?
Ýngiltereye gitmeyi istiyorum. Ýngiliz savunmacýlar aðýr ya biraz... Bir de atmosferi gördüm, müthiþ orasý... Ýnsanlar alkýþlayacak þey arýyorlar, tam bana göre yani. 5, 6. sýrada bir takýma gidip oradan daha da yükselmek istiyorum.

* Takým içinde en iyi Orhan Akla mý anlaþýyorsun?Öz aðabeyim gibi. Ýnsanýn kaný kaynar ya! Ev aldý, beraber oturacaðýz þimdi. Çok saðlam karakteri var. Bana hep çok destek verdi. Bvlgari saat hediye etti, Louis Vitton çanta hediye etti. Hayatý öðretiyor bana. Gezdiriyor beni.

* Ümit Karan ve Necati ile aran nasýl?
Ümit Abiye özel bir ilgim var, golcülüðü nedeniyle. Beni çok güldürüyor, inanýlmaz goller atabiliyor çünkü.

* G.Saray altyapýsýndan yetiþen hangi oyuncularý en çok beðeniyorsun?Caferin sol ayaðýna hayraným, Mülayimin uzun paslarýna. Aydýnýn topla süratlenmesine bayýlýyorum. Uður Uçar çok iyi savunmacý, birebirde aþýrý zorlar. Zafer acayip þut atar. Ferhatýn ayak içi tekniði harika. M.Güven ayaklarýna çok hakim. Ýnsaný sinirlendiriyor yani.

* Artýk yýldýzlýða yürüdüðün için herþeyin merak ediliyor. Beþiktaþ maçýnda esmer bir kýza doðru koþtuðun için hemen sevgilin yakýþtýrmasý yapýldý. O kýz gerçekten sevgilin mi? Sevgilin var mý? Kýzlarla iliþkin nasýl?
Sevgilim deðil. Ýyi bir arkadaþým. Çok güzel ve tatlý bir kýzdýr. O da bana kuzu der ben de ona kuzu derim. Ortak arkadaþlarýmýz var, öyle tanýþtýk.

* Oruç tutuyor musun?
Sadece iki gün tuttum. Dün oruçluydum mesela, izin günümüzdü çünkü.

Çýktýðým maç baþýna 5 milyar alýyorum
* G.Saraya kaç yýllýðýna imza attýn?

4.5 yýllýk bir sözleþmem var. Yeni imzaladým. Bu sene 300 milyar garanti para alacaðým, maç baþýna da 5 milyar.

* Gerets bu sezon baþýnda Adnan Polata Kiralasanýz da olur, kiralamasanýz da demiþ senin için... Senin bölgene Carrusca transfer edilmiþti ve o sakatlandýðý için 11de yer bulup kendini gösterebildin. Bunlar canýný sýkýyor mu?Garanti deðildi oynayacaðým gerçekten ama ben oynayacaðýma çok inanýyordum. Kampta, hazýrlýk maçlarýnda, antrenmanlarda çok iyiydim. Formayý hak ediyordum. Boleslav maçý dönüm noktalarýndan biri oldu. Orhan Ak, Arif Abi, Hakan Þükür sayesinde þöyle düþünüyordum: Eðer çok iyiysen, çok çalýþýrsan mutlaka oynarsýn. Yazýlýp çizilenlere de aldýrmýyorum, sahada imparator benim. Carruscayla ilgili görmüyorum kendi çýkýþýmý, o sakatlanmasa ben yine yer bulacaktým takýmda. Geretsle aram iyi, normal. Küçük þeylere çok takýlýyordum eskiden, hocanýn elini sýkmasýna bile takarsýn yani ama þimdi abilerim sayesinde takmamayý öðrendim.

Gerets geldiðinde BIRAKIYORDUM
* G.Saray altyapýsýnda çok baþarýlý oldun ve 88 kere milli formayý giydin. Seni G.Saray A takýmýna 17 yaþýndayken alan Hagi büyük futbolculuk konusunda sana neler kattý?
Lucescunun son maçýna kadar Ali Sami Yendeki maçlarda top topluyordum. Sonra Fatih Terim beni 14-16 yaþ grubundan PAFý atlatarak A takýma çýkarmak istedi ama çok kuvvetli deðildim, ezilirim diye korktu sanýrým. Gideceði hafta beni A takýma çýkarmýþtý ama. Sürekli çalýþtýrýyordu beni. Sonra Hagi gelince hepimiz geriye döndük, Takýmýn durumunu iyice anlamak istiyordu. PAF maçlarýný izliyordu. Sezon baþý da A takýma çýkardý bizi. Çok þey öðretti. Hagi zamanýnda A takýmýna gireceðime artýk çok inanýyordum. Fatih Hoca zamanýnda erkendi ama... Gerets zamanýnda ise Artýk olmayacak galiba diye düþünmeye baþlamýþtým. 18 yaþýna gelmiþtim çünkü.

* Sence Geretsin seni tercih etmemesindeki sebep neydi o sýrada?
Orhan abiyle (Ak) bu konuyu çok konuþtuk, tartýþtýk. Nasýl oynayacaðýmý bilmiyordum ben de galiba. Suçu kendimde arýyorum. Daha iyi ve daha basit oynamalýydým. Topla çok oynuyordum. Gerets haklýydý, ben de olsam beni oynatmazdým. Sonunda öðrendim nasýl oynayacaðýmý. Ama çok aðladým. Orhan abi de kýzýyordu Çok kuvvetsizsin diye. Ama her hafta kadroya girmeyi bekliyorsun, gelmeyince PAFa gidiyorsun, orada da bir baský oluyor üstünde. Rizede bir maçta bir adam Arda üç senedir hâlâ PAFtasýn diye baðýrmýþtý. Topu attým, býrakýp gitmek istemiþtim. Futbolu bile býrakmayý düþündüm yani.

* Geçen yýl Akdeniz oyunlarýndan büyük bir baþarýyla dönmüþtün, biraz da o yüzden A takýmda oynayacaðýna bu kadar inanýyordun deðil mi?
Geçen sene hazýrlýk maçý vardý Bursayla, herþeyi orada kaybettim sanýrým. Vestel maçýnda çok iyiydim, Geretsin aklýna girdiðimi düþünüyorum o maçta. Sonra Bursa maçýnda ilk oyuncu deðiþikliðinde beni aldý. Ben de kendimi kurtarýcý gibi gördüm, yanlýþ iþler yaptým, topla çok oynadým.

Ben öyle Kadýköy filan dinlemem
* Geçen sezon Vestelde senin için 2 önemli maç vardý. Biri Sami Yendeki G.Saray maçý... Asistinle maç 2-2 olmuþtu ama G.Saray 4-2 kazanýp þampiyonluk yarýþýna devam etti. O golü attýrdýktan sonra içinden neler geçti? Golden sonra sevinmediðini hatýrlýyorum mesela...
Gerets göndermiþ beni, daha doðrusu gitmiþim. Ali Sami Yende G.Sarayýn karþýsýna çýkýyorsun. Aydýn çok süratli futbolcu, ben daha yavaþým. Beni rezil edebilir yani. Ýyi ki göndermiþiz Ardayý derler sonra, bunlarý düþününce gerilmiþtim. Ama çok iyi oynadým. Aydýna tekme bile attým. Sevinmedim çünkü sevinmemek en doðrusuydu, içimden de öyle geldi zaten.

* Bir de F.Bahçeyi 5-3 yenip G.Sarayýn þampiyonluk yolunu açtýðýnýz maç... Orada da iyi oynamýþtýn. G.Saraylý olarak F.Bahçe maçýna ekstra bir hazýrlýk yapmýþ mýydýn?
Ufaktan birþey vardý tabii. F.Bahçeye kim olursa olsun, gol atmak ister. Ama þeye inanmýyorum, F.Bahçe Kadýköyde adamý boðar, öldürür inanýþýna. Kimse kimseyi öldüremez öyle kolay. Çýkarýz aslanlar gibi oynarýz, gerekirse de yeneriz yani.

Ersun Yanal pestilimi çýkarttý
* Ersun Yanal seni önce savunmanýn saðýnda oynattý, daha sonra hücumda þans verdi. Yanal diðer hocalardan farklý bir futbol adamý mý?
Evet, herkes beni sað bek biliyordu, ben hep ilerdeydim. Hoca öyle istiyordu. Gerçekten Ersun Hocanýn futbol stili çok farklý. Ýlerde sol beke basýyordum. Sað açýk gibi oynuyordum. Kademe yapýyordum. Zaten Ersun Hocanýn yaptýrdýðý idmanlarla kondisyonunun yukarýya çýkmamasý imkansýz. O idmanlardan sonra araba bile kullanamazsýnýz. Çok aðýrdýr. Halin kalmaz. Onunla çalýþmak çok zevkliydi.

* Bildiðim kadarýyla Vestel kalman için çok uðraþtý. Vestel Baþkaný Ahmet Nazif Zorlu Özhan Canaydýný bile arayarak seni istedi. Ama transferi gerçekleþtiremediler. Sanýyorum Yanal seni almak için 1.5 milyon Euroyu bile gözden çýkarmýþ...
O tip birþeyler vardý...


Güzel bir roportaj olmus...Özellikle orhan ak la ilgili kýsýmlarda yarýldým yani :D Orhan da ne cevherler varmýsda haberýmýz yok...

#2 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 09:57 AM

Kendisine yanlýþ kiþiyi örnek almýþ ama. Allah sonunu benzetmesin.

#3 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7,533 posts

Posted 03 October 2006 - 10:00 AM

#10 Kaptan Arda Turan Emre ilede orhan sayesýnde tanýsmýstýr...Bildigim kadarýyla cunký orhan la emre de kanka durumundalar... Tabý emre bos dururmu hemen avrupa maceralarýný anlatmýs arda ya ;)

#4 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 10:30 AM

Re: Arda turan: Orhan Abi bana hayatý ogretýyor....


* Takým içinde en iyi Orhan Ak’la mý anlaþýyorsun?“Öz aðabeyim gibi. Ýnsanýn kaný kaynar ya! Ev aldý, beraber oturacaðýz þimdi. Çok saðlam karakteri var. Bana hep çok destek verdi. Bvlgari saat hediye etti, Louis Vitton çanta hediye etti. Hayatý öðretiyor bana. Gezdiriyor beni.”

[b]* G.Saray altyapýsýndan yetiþen hangi oyuncularý en çok beðeniyorsun?
“Cafer’in sol ayaðýna hayraným, Mülayim’in uzun paslarýna. Aydýn’ýn topla süratlenmesine bayýlýyorum. Uður Uçar çok iyi savunmacý, birebirde aþýrý zorlar. Zafer acayip þut atar. Ferhat’ýn ayak içi tekniði harika. M.Güven ayaklarýna çok hakim. Ýnsaný sinirlendiriyor yani.”


Hayatý öðretiþe bak, Louis Vitton çanta, Bvlgari saat hediye ederek :lol:

"Bak Arda kazandýðýn para anca böyle harcanýr, bunu unutma!"

Ýkinci paragraf da Gerets'in gençleri harcadýðýnýn bir diðer göstergesi.

#5 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10,110 posts
 • LocationIstanbul

Posted 03 October 2006 - 10:52 AM

Re: Arda turan: Orhan Abi bana hayatý ogretýyor....


* Takým içinde en iyi Orhan Ak’la mý anlaþýyorsun?“Öz aðabeyim gibi. Ýnsanýn kaný kaynar ya! Ev aldý, beraber oturacaðýz þimdi. Çok saðlam karakteri var. Bana hep çok destek verdi. Bvlgari saat hediye etti, Louis Vitton çanta hediye etti. Hayatý öðretiyor bana. Gezdiriyor beni.”

[b]* G.Saray altyapýsýndan yetiþen hangi oyuncularý en çok beðeniyorsun?
“Cafer’in sol ayaðýna hayraným, Mülayim’in uzun paslarýna. Aydýn’ýn topla süratlenmesine bayýlýyorum. Uður Uçar çok iyi savunmacý, birebirde aþýrý zorlar. Zafer acayip þut atar. Ferhat’ýn ayak içi tekniði harika. M.Güven ayaklarýna çok hakim. Ýnsaný sinirlendiriyor yani.”


Hayatý öðretiþe bak, Louis Vitton çanta, Bvlgari saat hediye ederek :lol:

"Bak Arda kazandýðýn para anca böyle harcanýr, bunu unutma!"

Ýkinci paragraf da Gerets'in gençleri harcadýðýnýn bir diðer göstergesi.Louis Vuitton çanta ve Bvlgari saatle hayat öðreten adam da Orhan Ak. Hayat bu mu demek Arda'cýðým? :bagir:

#6 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7,538 posts

Posted 03 October 2006 - 11:16 AM

Þunu anladýk ki, Galatasaray'da "genç yetenek"lerin geleceði Allah'a kalmýþ... Eðer þans yaver giderse bir þekilde fýrsat bulýp kendilerini gösterebiliyorlar. Herkes bu yeteneklerin farkýnda.Her teknik direktör durumdan haberdar ama yine de A takýmda ilk 11 oynamalarý tamamen þans iþi. Þimdi Arda o þansý buldu ve herkes arda'yý konuþuyor. Halbuki bir Aydýn, bir Cafercan ve diðerleri...Eminim ki onlar da en az Arda kadar baþarýlý olabilecek kapasitedeler. Ancak onlar þuan için arda kadar þanslý deðiller...hepsi bir yerlere kiralýk gönderildiler. ersun yanal gibi kurt hocalarýn elinde deðerleri anlaþýlýyor. Baksanýza Arda'yý beleþe kapayacaklarmýþ neredeyse...Yarýn baþka bir genç oyuncumuz kiralýk gittiði takýmda 3-5 kuruþa kalýp orada parlayacak diye çok korkuyorum...

#7 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 12:34 PM

Yalnýz ben cidden Kadýkoy'de resital bekliyorum Arda'dan.. Tam aradýgýmýz, cevresini iplemeyen, dünya yýkýlsa yanýmda ben kendime güveniyorum kardes diyen bir profil cizdi simdiye kadar.. Lugano'yu attýrsýn madara edip yeter :D

#8 Mert Baydur

Mert Baydur

  www.48reklamcilik.com

 • SIT
 • 10,110 posts
 • LocationIstanbul

Posted 03 October 2006 - 12:45 PM

Yalnýz ben cidden Kadýkoy'de resital bekliyorum Arda'dan..

Tam aradýgýmýz, cevresini iplemeyen, dünya yýkýlsa yanýmda ben kendime güveniyorum kardes diyen bir profil cizdi simdiye kadar..

Lugano'yu attýrsýn madara edip yeter :D


Ýlk maç Saraçoðlu'nda. Keþke bu aralar olsa. Tam defanslarý formsuz ve de oturmamýþken.

#9 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 12:54 PM

Arda Turan vs. Liverpool#10 Guest_DeVe_*

Guest_DeVe_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 01:23 PM

Ah bi de þut çekebilse uzaktan, yeteneði neticesinde çok fýrsat geçiyo eline, harcanýyor. Kendi de dergide demiþti tek eksiðim þut çekmek, onu da geliþtiricem diye. Bekliyoruz þevklen... Koçumsun!

#11 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 03:32 PM

Arda kadýköydeki maçta tek kozumuz. Ýnþallah ileride dahada iyi olacak. Ama avrupayý hemen kafasýna sokmuþ. Hemen gidebilirim diyor. hayýrlýsý....

#12 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31,051 posts

Posted 03 October 2006 - 04:39 PM

Bu çocuðu Orhan Ak'a emanet ettilerse yazýk... Kulübün bu çocuðu üzerine titremesi, onun geliþimini kötü yönde etkileyebilecek herþeye müdahale etmesi gerekir. Bu kafaya giderlerse mükemmel bir yetenek 2 sene sonra Sergen türevi biri olur çýkar.

#13 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2,013 posts

Posted 03 October 2006 - 05:04 PM

"Bence hayatý öðrenmek insanýn kendine yakýþaný giymesidir. Bak takacaksýn eline Luis Vuitton çantayý Burhan Altýntop gibi, bak peþindeki cývýrlar nasýl öðretiyor hayatý" gibi bir Emrah Ablak türevi olmuþ bu röportaj :D

#14 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 05:24 PM

Yalniz su röportajdan Orhan abi bana hayati ögretiyor gibi baslik cikarmak da ayri bir beceri olsa gerek.

#15 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 05:28 PM

Hayýr da Orhan hic kötü yasantýsýyla one cýkmýs bir oyuncu degilki..Aksine bütün genc oyunculardan duydugum Orhan'in antrenmanlardan sonra ozel bu cocuklarýn calýsmasýna yardýmcý oldugu, sürekli neler yapmalarý gerektigi konusunda telkin verdigi.. Orhan'a bu onyargý neden? Yýldýz futbolcu degil diye mi?

#16 Aslan Suat

Aslan Suat

  Junior Member

 • Members
 • 8,643 posts

Posted 03 October 2006 - 05:34 PM

gercekten Orhanin kötü yanini görmüs biri degilim. tek kusuru kolay calim yemesi, onuda yeni kesf etmedik yani. özel hayatida gayet düzgün bence.

#17 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31,051 posts

Posted 03 October 2006 - 05:41 PM

Ben birþeyler duymuþtum Orhan hakkýnda... Tabi doðruluðunu bilemiyorum.

#18 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14,181 posts

Posted 03 October 2006 - 06:26 PM

Arda'nýn dergide Orhan hakkýnda söyledikleri:
(üþenmeyip yazýyorum simdi :) )

Orhan aðabey müthiþ bir profesyonel, idmanlardan sonra inanýlmaz dinlenir. Onun yaptýklarýný unutmam mümkün deðil. Manisa'ya giderken verdiði destek müthiþti -ki çok zor bir karardý; gidip de oynayamamak herþeyin tersine dönmesi ihtimali de vardý. Nasýl yaþayacaðým, nasýl oynayacaðým konusunda saatlerce konuþtuk onunla. Elbette ki hocalarýmýn verdiði taktiði yerine getirmeye çalýþýyorum ama Orhan aðabeyimin 'daha basit oynama' ve yeri geldiðinde 'topla dribling' konusundaki öðütlerini de aklýmdan çýkarmýyorum. Beni devamlý yemeðe götürür, sohbet ederiz. Dinlenmem gereken saatler konusunda uyarýda bulunur. Bugün artýk ona yemek ýsmarlayacak kadar para kazanýyorum ama onun yanýnda benim param hala geçmiyor. ÖZ aðabeyim kadar seviyorum onu.

Yani sadece bir saat deðil bu kadar sevmesinin nedeni :)
Dergideki röpartajý da çok hoþ, onu da okuyun muhakkak.
Sabri'ye de aðabey diyor mesela :)

#19 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 07:32 PM

gercekten Orhanin kötü yanini görmüs biri degilim. tek kusuru kolay calim yemesi, onuda yeni kesf etmedik yani. özel hayatida gayet düzgün bence.

...

#20 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Posted 03 October 2006 - 07:41 PM

yuh bee.. bana 19 yasinda klip yapsalar daha top falan oynamam..
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users