İçeriğe git


Resim
- - - - -

Altyapı ve A2 Takımı


 • Please log in to reply
457 replies to this topic

#21 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.998 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 04:14 ÖS

Evet ya Gerets'de bu kadar genci sadece tesadüfen oynattý, hatta bir gün sokakta yürürken adamýn biri oynatýcaksýn bunlarý diye tehdit etti, Gerets'te bu yüzden oynatmak zorunda kaldý...


:lol:

#22 yakup bayrak

yakup bayrak

  Senior Member

 • Members
 • 2.022 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 04:19 ÖS

Terim'den çok Suat Kaya'nýn emeði vardýr... Ne yazý ki þampiyonluk kutlamalarýna bile çaðýrmamýþlar adamý... Suat Kaya'dan çok iyi hoca olacak.. Ýnþallah ileride GS ýn baþýnda görürüz.

Suat'ýn takýma ve gençlerin yetiþmesine olan katkýsý gerçekten inkar edilmeyecek kadar fazladýr bence.Ve tabi ki Terim'in de katkýsý vardýr;en azýndan altyapýya önem verilmesi düþüncesini kararlýlýkla sürdürdüðünden ve yöneticilere de bu fikri aþýladýðýndan dolayý.Emre Belözoðlu,Fatih Akyel gibi futbolcularý çok genç yaþta oynatmýþ olmasý da ailelerin GS'nin altyapýya önem verdiðini görmelerini ve tabiki çocuklarýný GS altyapýsýna vermelerini saðlamýþtýr.Ben Trabzon'da yaþayan bir þoför aðabeyle sohbet ediyordum.Ve bu sohbet esnasýnda çocuðunun çok yetenekli olduðunu,Trabzon'da yaþamalarýna ve Trabzonspor'u tutmalarýna raðmen çocuðunu Trabzonspor'un altyapýsýna vermeyi düþünmediðini ; çünkü orada harcanacaðýný , altyapýya en çok önem verdiðini düþündüðü GS altyapýsýna vereceðini söylemiþti.Zaten biliyorsunuz bizim altyapýdaki çocuklar daha minikler seviyesinde bile Avrupa'da maç yapma tecrübesine eriþiyorlar.Fransa gibi ülkelerdeki turnuvalara katýlýp derece elde ediyorlar.Belki de bu çocuklarýn aileleri içinde FB'li ,BJK'li ve TS'li olanlar vardýr.Alt yapýmýzýn bir çekim gücünün olmasýný saðlayan ve bu konuda emeði geçen herkese teþekkür etmek lazým.

#23 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 04:35 ÖS

ferhatýda orhan ve ergün formsuz diyemi oynatýyordu
ayrýca uður uçarýda sabri ve cihan kötü diyemi oynatýyordu..
bence yeterince sans veriyor ve vermeye devam ediyor.. daum gibi bir adam olsa takýmda aydýný sokmazdý takýma ve o aydýn bizi sanýrsam konya maçý idi kurtaran isimdi. Belki bunlar kumar oynamaktýr ama bu kumarý oynamakta cesaret ve özveri ister ve bu gereste var..


Gençleri tamamen eksikler var diye oynattý tutunca da devam etti bu kadar basit abartmakta üstümüze yok her þeyi, Konya maçý öncesi o kadar sakat ve cezalý olmasa ne Uður ne Aydýn ne Ferhat oynardý


giga'ya aynen katýlýyorum..

#24 Ibrahim

Ibrahim

  Senior Member

 • Members
 • 6.621 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 12:33 ÖÖ

Arda verdiði bi röportajda Orhan Ak abimi örnek alýyorum demiþ. Ardaya hayran olmaya basladým. Bi arkadasýn dediði gibi alt yapýmýz Ajaxý geçecek maþallah. Emeði geçen herkesin ellerine saðlýk.

#25 Cem Bom

Cem Bom

  Senior Member

 • Members
 • 3.459 mesaj
 • LocationISTANBUL

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 08:52 ÖÖ

ferhatýda orhan ve ergün formsuz diyemi oynatýyordu
ayrýca uður uçarýda sabri ve cihan kötü diyemi oynatýyordu..
bence yeterince sans veriyor ve vermeye devam ediyor.. daum gibi bir adam olsa takýmda aydýný sokmazdý takýma ve o aydýn bizi sanýrsam konya maçý idi kurtaran isimdi. Belki bunlar kumar oynamaktýr ama bu kumarý oynamakta cesaret ve özveri ister ve bu gereste var..


Gençleri tamamen eksikler var diye oynattý tutunca da devam etti bu kadar basit abartmakta üstümüze yok her þeyi, Konya maçý öncesi o kadar sakat ve cezalý olmasa ne Uður ne Aydýn ne Ferhat oynardý


giga'ya aynen katýlýyorum..
Evet gençleri eksikler var diye oynattý ve bu yüzden Gerets'e bravo. Tutunca devam ettiði için de helal olsun.

Kariyerinin basýndaki genç bir insan kendini böyle gösterir zaten.

Günün birinde karþýna bir fýrsat çýkar ve sen o fýrsatý ya deðerlendirirsin ya da deðerlendiremezsin.

Fenerbahçe maçýnda kendisini rezil eden gençleri oynatmaya devam eden Gerets deðil mi? Bu yüzden Gerets'i takdir etmek gerekmez mi?

Ligin ilk maçýnda Kavga eden iki geri... neyse... kavga eden iki futbolcuyu çýkarýp yerlerine iki genç futbolcu sokan, maçýn ikinci yarýsýný çoluk-cocuk denecek futbolcularla oynayan ve örneðin -Mehmet Güven'de ýsrar eden- Gerets deðil mi?

Öyle ya da böyle... Gerets'e bravo.

#26 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.998 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 09:11 ÖÖ

Demek istediðim þu bir Terim takým tam kadroyken Emre,Fatih,Sabri gibi adamlarý hemen 11e almýþtý Geretsde bu yok iþte; sadece eksik,formsuz varken alternatif yokluðundan denedi ve tuttu yoksa gençlere öncelik veriyor görüþüne katýlmýyorum skora göre yorumdan kaçýnsak iyi olacak biraz.

#27 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 01:15 ÖS

Mehmet Güveni basýnýn yazdýðý gibi yönetime inat diye oynattýðýnýmý sanýyorsunuz? Mehmet te ýsrar etti ondaki yeteneði ýþýðý gördü. Gençlere önem vermeseydi gider yerine Volkaný okaný cihaný koyardý. Evet belki ilk baþlarda biraz gençleri oynatmaktan çekinmiþ olailir. Ama unutmayýn ki geçen sene stresli bir yýldý son haftaya kadar þampiyonluk yarýþý devam etti. Biz bu yarýþta son 5-6 haftaya açýk farkla önde girseydik. gençler o zaman takýma yerleþmeye baþlardý. Gerets çekindi ama bu sezon baþýnda gençlerimiz resmen devrim yaptý. Geretste gördü ve oynatmaya baþladý. Daha gerisi Oðuzla Aydýnla Özgürcanla gelecek. Sabredelim pozitif sinerjiyi her konuda devam ettirelim. Yanlýþ anlaþýlmasýn eleþtirilerimizi yine yapalým ama Hýncal Uluç gibi yýkýcý olmayalým.

#28 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.998 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 02:31 ÖS

Aynen yönetime inat oynatýyor diye düþünüyorum

#29 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:30 ÖS

Aþaðýdaki alýntý Akþam gazetesinden... Yýldýz kramponlar isimli bir yazý dizisi yayýnlamýþlar. Ýlk bölüm Türkiye`nin en baþarýlý alt yapýsýyla Galatasarayýmýz ile baþlýyor.


''Yýldýz kramponlar-1
Milyonlara YTL yatýrým yapýlan aslan parçalarý, yavru kartallar ve genç kanaryalarýn yetiþtiði Miniminik, Minik, Yýldýz, B Genç, Süper Genç ve PAF takýmlarýnýn mücadele ettiði altyapý modeli ve gelecek vaat eden genç kramponlar bu yazý dizisinde...

Arda gibi aslan parcalarý burada yetisiyor

Ýçlerinde Liverpool'dan transfer edilen de var, Atýþalaný Spor'dan da. Ama hedef ayný. Aslan yetiþtirme merkezinde yüzlerce genç, Ali Sami Yen'in prensi olabilmek için çalýþýyor

Küçük bir çocukken babasýnýn aðabeyinin elinden tutarak Galatasaray'a getirdiði gençler, altyapýda yetiþti, bugünün aslanlarý oldu. Son olarak Ali Sami Yen'in yeni prensi olan ve yine Galatasaray altyapýsýnýn yetiþtirdiði Arda Turan, 'Daha çok Arda yetiþiyor' diyerek kulübün altyapýsýný iþaret etti.

BÝNLERCE ÇOCUK KAPIDA

Þu an tam 186 'aslan parçasý' birer Emre veya Arda olabilmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ter döküyor. Bu tesise adým atmak hiç de kolay deðil. Her yýl sayýlarý binleri aþan genç, futbol eðitimi almak için tesisin kapýsýnda bekliyor. Ne de olsa 2004 ve 2005'te Liverpool, Real Madrid, Juventus gibi takýmlarla Avrupa Elit Kulüpler Altyapýlarý listesine giren takýma seçilmek her bababa yiðidin harcý deðil. Galatasaray Altyapý Sorumlusu Ali Yavaþ, 1996'da Fatih Terim'in temellerini attýðý altyapýnýn Türkiye'de bir numara olduðunu söylüyor. Kazanýlan onca kupa da bunun bir kanýtý.

Takýmýn altyapýsýna özel okul mantýðý hakim. Ne kadar az futbolcu o kadar iyi eðitim. Futbolcular öncelikle takýmýn futbol okulundan seçiliyor. Yetenekli olanlar 'cýmbýzlama modeli'yle seçilip, lisanslý birer oyuncu oluyor. Ayrýca hem kulüpte hem de Anadolu'da yýlda iki kez seçme yapýlýyor. Seçim, eðitim, iyi bir ekip ve takýmda oynatma zamaný Galatasaray'ýn püf noktasý.

LUCESCU GÖRMEZDEN GELDÝ

Altyapýda çocuklara belli periyotlarla IMF'nin Türkiye para politikasýndan beslenmeye kadar bir dizi eðitim semineri veriliyor. Yavaþ, stattaki atmosferi yaþamalarý için çocuklarýn Ali Sami Yen'deki maçlarda top toplayýcýsý olarak görev yaptýðýný söylüyor. Yavaþ'a göre bir takýmýn altyapýsýna A Takýmý teknik direktörünün önem vermesi gerekiyor. Terim'in bu desteði her zaman verdiðini söylüyor. Lucescu'nun ise bir kere bile tesislere gelip de çocuklarý izlemediðinden yakýnýyor. Ya Gerets? Yavaþ, 'Çok önem veriyor. Fatih Terim'in verdiði sancaðý ileri taþýyor. Baksanýza kaç tane futbolcumuzu takýma aldý' yanýtýný veriyor.

BÝR YILDA 1 MÝLYON YTL HARCANIYOR

Emre Belözoðlu, Okan Buruk, Tuncay Þanlý, Rza Çalýmbay, Nihat Kahveci ve daha niceleri. Onlar gibi pek çok futbolcunun yetiþtiði takýmlarýn altyapýsýna bugün milyonlarca YTL yatýrým yapýlýyor. Kulüpler kendi futbolcusunu yetiþtirerek, maliyetlerini de en aza indiriyor. Yeni UEFA kriterlerine göre bir takým Avrupa maçlarýnda kadrosunda altyapýdan en az 2 futbolcu bulundurmak zorunda. Bu sayý 2009'da 9'a çýkacak. Bu kriterler artýk altyapýlara verilen önemi daha da artýracak.Altyapýda antrenöründen psikoloðuna kadar toplam 35 kiþi çalýþýyor.


7 ila 18 yaþ arasý toplam 186 futbolcu adayý var


Kulübün altyapýya harcadýðý para yýllýk


milyon YTL'nin üzerinde.


Futbolcular performans, yaþ gibi özelliklerine göre asgari ücretten baþlayan maaþlar alýyor.

ARDA ELÝMÝ ÖPTÜ

ALÝ Yavaþ'a Arda Turan'ý sorduðumuzda, gözleri doluyor mutluluktan. 'Bizi çok gururlandýrdý' diyor. Arda'nýn geçen maçta iki gol attýktan sonra kendisini ziyaret ettiðini belirten Yavaþ, 'Buraya geldi, hepimize teþekkür etti. Elimi öptü. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi?' diye konuþuyor.

1996 kiþiyi geçip takýma girdi

BERK NEZÝROÐLULARI, aðabeyi elinden tutup 7 yýl önce altyapý seçmelerine getirdiðinde 2 bin kiþiyle karþýlaþtý. Takýma 4 kiþi seçildi. Bunlardan biri de Berk'ti. Eskiden Fenerbahçe taraftarý olan Berk, þimdi hem Galatasaray A Takýmý'nýn favorilerinden. Futbol oynamayý çok sevdiðini anlatan Berk, 'Hem sevdiðim iþi yapýyorum, hem de para da kazanacaðým' diyor. Berk, kendisi gibi sol bek oynayan Arsenal'li Ashley Cole'u örnek alýyor.

Liverpool'dan Galatasaray'a

ONUR ARIKAN Liverpool'un altyapýsýnda 2 yýl oynadý. Babasýnýn Türkiye'ye dönmesiyle Galatasaray seçmelerine katýlarak 3 yýl önce yavru aslan oldu. Ýngiltere ile Türkiye arasýnda fark olup olmadýðýný sorduðumuzda 'Fark yok. Hatta burasý sunulan imkanlar açýsýndan daha iyi' diyor. Sahada sað bek olarak görev yapan Onur, Arjantinli Messi hayraný.

'Tilki' Selim 8 yaþýnda geldi

SELÝM PEKER'in lakabý 'Tilki'. Takýmda sol açýk oynayan Selim, tilki gibi kurnaz olduðu için arkadaþlarý ona bu lakabý taktý. 8 yaþýndayken babasý ve amcasý elinden tutarak Florya tesislerinin yolunu tuttu. Selim, 'Amcam 'Bu çocukta yetenek var' diyerek getirdi. Bir geldim bir daha da gitmedim. 8 yýldýr buradayým' diyor. Bu yýl üniversite sýnavýna girecek olan Selim, hukuk okumak istiyor. Peki hukukçu olursa futbolu býrakacak mý? Selim, 'Asla. Futbol benim hayatým. Beni futboldan ancak ciddi bir sakatlýk ayýrýr' yanýtýný veriyor.

Adaþýný örnek alýyor

EMRE ÇOLAK Atýþalanýspor'da oynarken 3 yýl önce takýmýnýn Galatasaray ile yaptýðý maçta çalýmlarý ve süratiyle dikkatleri üzerine çekti. Takýmýn antrenörleri Emre'yi hemen Cimbom'un altyapýsýna transfer etti. 15 yaþýndaki Emre, 'Mevkimiz, oyun stilimiz ayný' diyerek kendisi gibi bir zamanlar altyapýda oynayan Emre Belözoðlu'nu örnek aldýðýný söylüyor.

YARIN:Fenerbahçe altyapýsýnda 'havanda su dövme devri' bitti. Daum'un fýrsat vermediði gençler, Ziko'dan umutlu.''

Hazýrlayan: Ýnci DÖNDAÞ


#30 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:32 ÖS

yönetime inat mý oynatýyor... Zaten yönetim gençlerin oynatýlmasýndan yana. Transfer yapmamýza gerek yok gençlerimiz var yönetim zaten gençleri oynatýlmasýndan yana.. nasýl olabilirki yönetime inat oynatýyor. Bence yönetime kýyak oynatýlyor demeli...

#31 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:34 ÖS

Pardon arkadaþlar gönder butonuna uzun süre gitmeyince 3 kere basmýþým. Kusura bakmayýn

#32 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:38 ÖS

diðer ikisini sil bari arkadaþým çok yer kaplýyor.. ayrýca belki benim iþim deðil ama yazýlarý siyahla yazsak daha güzel olur... herkes sana uyup farklý renklerde yazýlar yazmaya baþlasa sitenin güzelliði kalmaz. çok alacalý biþey olur.. benim fikrim bu.. herkes sevdiði renklerde yazý yazmaya kalksa okunmaz hale gelir bence...

#33 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:51 ÖS

Renk bu seferlik öyle kalacak artýk deðiþtiremedim. Baþka emrin varmýydý CANKAGS? ;)

#34 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 5.355 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 03:56 ÖS

þu gençlik harekatý bi cihaný alýp götüremedi ya ona yanarým.uður çürüsün bklm daha ne kadar!

#35 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 04:05 ÖS

Renk bu seferlik öyle kalacak artýk deðiþtiremedim. Baþka emrin varmýydý CANKAGS? ;)


Yazarkende belirttim benim fikrim diye sana zorla deðiþtir veya emrediyorum demedim. Ama sen böyle anlýyorsan o zaman biþey diyemem senin hakkýnda.???????!!!!!!

#36 Guest_Gönül sarayým_*

Guest_Gönül sarayým_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 04:20 ÖS

Renk bu seferlik öyle kalacak artýk deðiþtiremedim. Baþka emrin varmýydý CANKAGS? ;)


Yazarkende belirttim benim fikrim diye sana zorla deðiþtir veya emrediyorum demedim. Ama sen böyle anlýyorsan o zaman biþey diyemem senin hakkýnda.???????!!!!!!Gülen yüz bu forumda espri iþareti deðilmi yoksa benmi yanlýþ biliyorum. Sadece espiri yaptým.

#37 Guest_CoLdPlaY_*

Guest_CoLdPlaY_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 05:22 ÖS

Demek istediðim þu bir Terim takým tam kadroyken Emre,Fatih,Sabri gibi adamlarý hemen 11e almýþtý Geretsde bu yok iþte; sadece eksik,formsuz varken alternatif yokluðundan denedi ve tuttu yoksa gençlere öncelik veriyor görüþüne katýlmýyorum skora göre yorumdan kaçýnsak iyi olacak biraz.


Ben buna katýlmýyorum. Sadece bu seneye bakýn yine de anlarsýnýz. Bu sene carrusca, heinz, ayhan, aydýn ve ergün sol kanatta oynatýlabilecek isimlerdi. okan, sabri, yine aydýn sað kanatta oynatýlabilecek oyuncularken, geçen sezon kiralýk olarak göndermiþ olduðu 19luk ardayý ilk haftadan itibaren oyuna soktu. eksik, sakat veya cezalý vardý da mý böyle oldu?? hayýr tercih ve güvenme meselesi... Bir daum olsaydý baþýmýzda 18 futbolcuyla geçen sezonu kapardýk, yalçýn sakatlandýðýnda emre aþýk alýnmýþ baþka hiçbir futbolcuya sýra gelmeden idareten bitirirdik. Yine geçen sezon kupa maçlarýna aykuta görev vermesini nasýl yorumluyorsunuz peki? Herhalde mondi sakattý falan demeyeceksiniz ona de deðilmi?? Gençler üzerinde bu inanýlmaz sihirli deðneði yok sayacaksanýz bravo medya etkisini halen sürdürüyor bazý insanlar üzerinde derim. Hatta sadece gençler deðil, 1 sezon öncesinin iki sorunlu ismi hasan ve ümit karan 'ýn geçen sezon nasýl harikalar yaratýp þampiyonlukta nasýl önemli bir pay sahibi olduðunu da unuttunuz herhalde?? Tamam eksiklerini eleþtirin ama birilerine "takýp" hiçbir artýsýný da görmezden gelirseniz, her zaman olduðu gibi kaybedince birþeylerin deðerini anlarsýnýz, gelen gideni arattý dersiniz!

#38 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.998 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Ağustos 2006 - 06:54 ÖS

Kimseye taktýðýmýz yok da Ankara maçýnda penaltýlar kaçmasa Arda oynamazdý ben sana o kadar söyleyeyim ayrýca sihirli deðneði Gerets mi deðdirdi gençlere bu kadar skor yorumcusu olamaz insan bravo valla

#39 Guest_CoLdPlaY_*

Guest_CoLdPlaY_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 03:20 ÖÖ

abi naptýn?? iki penaltý kaçtý da arda penaltýcý olarak mý girdi takýma? takýmda formsuz oyuncular varsa elbette elindeki diðer adamlarý deneyeceksin bu çok doðal, ama burada herkesin vurgulamak istediði nokta, herkes bu yaþtaki gençlere güvenerek onlarý tutmaya çalýþmazdý, kolaya kaçýp kadrodaki adamlarý kullanýrdý. Geçen sezon boyunca oynayan volkan bu sezon Mehmet Güven denen gencin yedeði kalýyor. Volkan sakat mý kadro mu dar?? Bence hiçbiri doðrusunu sen düþün... Benim sihirli deðnekten kastým onlara güvenerek biz taraftarlara, futbol kamuoyuna çýkarmasý anlamýnda söyledim. Arda geçen sezon da manisada 11 oynuyordu, ama GS her zaman için çok büyük vitrindir, elindeki yeteneði güvenerek oynattý, meyvesini aldý ve böylece Arda da milli takýma seçildi hemen ardýndan anlatabildim mi?? Yoksa tabiki gençlerin hepsi yeteneklerini Gerets'e borçlu demiyoruz burda.. Bu anlamda sonuç bazlý bakmýyoruz ama Hagi döneminden beri oynayan gençlerin istastiki sonucuna bakarsan ki bu kadarcýk olsun sonuca bakmak gerçeði yansýtýr o zaman durum daha net anlaþýlýr

#40 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.998 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Ağustos 2006 - 07:49 ÖÖ

Ya aslýnda Geretsi sevmiyorum ya da takdir etmiyorum anlamý çýkmasýn sadece ben gençler konusunda daha fazlasýný beklerdim yani kötü sonuç almadan, Ergün, Okan, Volkan, Necati vs de ýsrar etmeden direkt gençleri oynatmasýný beklerdim, penaltýlar konusunda da sonuc olumlu olsa kadroyu çok deðiþtirmezdi demek istedim. Ama sonuçta Arda,Ferhat vs oynuyor mu oynuyor önemli olan da bu
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye