İçeriğe git


Resim
- - - - -

Altyapı ve A2 Takımı


 • Please log in to reply
457 replies to this topic

#1 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 02:31 ÖS

Arkadaþlar herkes altyapýmýzý överken, bu gençleri oynattýðý için Gerets'i yere göðe sýðdýramazken Fatih Terim'e biraz haksýzlýk etmiyor muyuz? Benim bildiðim kadarýyla altyapýmýzýn bu denli baþarýlý olmasýnda Terim'in rolü büyük. Tamam belki 2. geliþinde baþarýlý olamadý ama bugünlerin temelini bence o attý. Bu da benim gözümde Terim'i bir kat daha büyütür..

#2 frodo555

frodo555

  Artista!

 • SIT
 • 10.688 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 03:13 ÖS

Yok artýk o kadar da uzun boylu deðil... Tamam Terim in altyapýmýzýn prensiplerinin oluþumunda payý var ve bu onu bu gençlerin çýkýþýnda da hisse sahibi yapar ama o kadar.. Bu günkü gençlerden Uður dýþýnda Terim'in floryada gördüðü herhangi bir adam olduðunu sanmýyorum, ama belki de yanýlýyorumdur.

#3 Guest_UmBeRtO GS_*

Guest_UmBeRtO GS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 03:25 ÖS

Bu gençlerin çoðu Galatasaray'a 1998-2000 yýllarý arasýnda geldi... Frodo acaba o sýrada Galatasaray Teknik Direktörü kimdi?

#4 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.650 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 04:40 ÖS

Bu gençlerin çoðu Galatasaray'a 1998-2000 yýllarý arasýnda geldi...

Frodo acaba o sýrada Galatasaray Teknik Direktörü kimdi?


Vay be 10-11 yaþýndaki gençleri bizzat kendi seçerek Galatasaray'ýn gelecek 10 senesine imzasýný attý yani Terim öyle mi, 1996'da baþladý, 2006'dayýz, 2016'ya kadar tartýþýcaz demek bu konularý..

#5 Guest_CoLdPlaY_*

Guest_CoLdPlaY_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 07:37 ÖS

ya arkadaþlar 10 yaþýnda çocuðun nasý geliþim göstereceðini bilemezsiniz ki imza attýrýrsýnýz.. ha alt yapýda çok kaliteli adamlar vardýr, bunda alt yapý çalýþanlarýnýn da þüphesiz çok büyük katkýlarý vardýr. ama size þöyle bir kýyaslama yapayým, daha iyi anlaþýlsýn. çok deðil, 1 sezon öncesine kadar bu kadro ne kadar dar, ne kadar zayýf, bir önceki sezon anamýz aðlamýþ yine de baþarýlý olamamýþýz, bi heinz la iliçle olucak iþ diil deniyordu, bu sezon o kadrodan saidou gitti, carrusca geldi ama farkýna varýyormusunuz bilmiyorum herkes ne kadar geniþ kadromuz var diyor. Nameless arkadaþýmýz hatýrlayacaktýr geçen sezon song ceza aldýðýnda ikimizin bir konuþmasýnda ya yalçýn ilk 11de, bence çok kötü bir adam, yedekte de baþka adam yok, ferhat diye adýný ilk defa duyduðum biri varmýþ fln diye konuþuyorduk. Sonra oradan aydýn çýktý, oðuz çýktý vs. Ýþ sadece bu oyuncularýn kaliteli olmuþ olmasý deðil, onlara güvenerek, hata yapabilip kendisinin baþýný dahi yakabilmeyi göze alabilecek kadar cesur bi teknik direktörle bugün ortaya çýktýlar. Belki F5te de iyi oyuncular vardýr, birileri bu gencecik oyunculara güvenip onlara þans tanýsa kazanan türk futbolu olur. Bu nedenle Hagi'nin katkýsý uður ile bir olduysa, gerets'in katkýsý ferhat, oðuz, aydýn, arda, mehmetle en az 5tir. Kiraya verdiði bir oyuncuyu da laf olsun diye kiraya vermediðini kanýtlamýþtýr. Eminim zafer de yeterli düzeye gelirse, onu da bunlarýn yanýna ekleyecektir. Fatih Terim'in katkýsý belki bundan da büyüktür, o ilk milli takýmýn baþýna geldiði dönemde bizi "San Marino" ayarýndaki bir kimlikten kurtarýp hýzla ülke futbolumuzun geliþmesini saðlamýþtýr. Her dönemde mutlaka gençlere verdiði güven ve özenle ülke futbolumuzun daima geliþmesinde öncü bir rol oynamýþtýr, ama þu yaþadýðýmýz dönemde GS deki genç oyuncularýn bu kadar ortaya çýkmasýyla doðrudan bir iliþkisi yoktur.

#6 Guest_UmBeRtO GS_*

Guest_UmBeRtO GS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 10:43 ÖS

Sevgili Sheva, tabiki bütün bu oyuncular tek baþýna Fatih Terim'in eseri deðil ama bunlarýn hepsinin Galatasaray'ýn en parlak dönemi olan 1996-2000 yani Fatih Terim'in takýmýn baþýnda olduðu zamanda Galatasaray'a kazandýrýlmasý bir rastlantý deðil herhalde...

#7 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 11:06 ÖS

benim bildiðim kadarýyla Terim zamanýnda altyapý yeni bir kimlik kazanmýþ ve o zamanda bu gençlerin çoðu altyapýya kazandýrýlmýþtýr. Dikkat ederseniz Appiah'ýn Galatasaray'a geliþi de o dönemdedir. Haa sonra Terim beðenmemiþ yollamýþtýr o ayrý mevzu.

#8 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Ağustos 2006 - 11:19 ÖS

Fatih Terim söz konusu dönemde altyapi sorumlularini belirlemekte söz sahibi olduysa eger, bugün altyapimizdan bu kadar fayda saglayabilmemizde onun da payi var demektir...

#9 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.650 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 12:18 ÖÖ

Fatih Terim söz konusu dönemde altyapi sorumlularini belirlemekte söz sahibi olduysa eger, bugün altyapimizdan bu kadar fayda saglayabilmemizde onun da payi var demektir...


Tabi ki Þükrü (ve Kaan) buna hiçbir itirazým yok.. Galatasaray'ýn altyapýsýna son 10 senedir emeði geçen herkesin Galatasaray'a çok çok büyük bir katkýsý olmuþtur, dolayýsýyla her türlü takdiri haketmektedirler (bunu burada layýkýyla dile getirmek zor ve gayrisamimi gözükebilir ama örneðin son birkaç maçý izlerken neredeyse maçýn tamamýnda zihnimden sürekli olarak Allah emeði geçen herkesten saðolsun'dan baþka birþey geçmedi)..

Ve bunlarýn da ötesinde bence dünyada bile çok nadir görülen bir olayla karþý karþýyayýz, hiç abartmadan söyleyelim bir dönemde en azýndan 3-4 tane senelerce ilk 11 oynayabilecek kapasitede oyuncu çýkarýyoruz altyapýdan.. Gerçekten çok az takýma nasip olabilecek bir durum bu, kliþe tabiriyle teknik direktöründen malzemecisine bu gençlerin yetiþmesinde emeði geçen herkese bir kez daha teþekkür ediyorum..

#10 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 09:03 ÖÖ

Fatih hocamýz altyapýya önem vermiþtir. katkýsý var ama gerest bence daha çok önem veriyor gençlere. gerest geldiðinden beri tanýdýðým ve gördüðüm gençlerden ben ilk onbir çýkartýrým.. Aydýn,uður uçar, uður demirok, ferhat , oðuz , arda , zafer ve daha vardýr herhall. Allah geretsi baþýmýzdan eksik etmesin bence galatasaraya gelmiþ geçmiþ en iyi teknik trektörlerinden birini daha buldu. ve bence uzun yýllar akýllarda kalacak bir hoca..

#11 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 11:18 ÖÖ

Ben Gerets'in gerçekten gençlere çok deðer verdiðine inanmýyorum. Geçen sene artýk oynatacak kimse kalmadýðýnda mecburiyetten oynattý onlarý ve sonrada baktý herkesten olumlu tepki var oynatmaya devam etti. Ama Zafer'i Tromso maçýnýn son 20 dakikasýnda kurtarýcý olarak oyuna sokmasý, Uður ve Ferhat'ý Kadýköyde fb ye karþý oynatmasý çok büyük hataydý, neredeyse bu çocuklarýn kariyerleriyle oynayacaktý...

#12 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.998 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 12:27 ÖS

Treflexe katýlýyorum Ardayý da Hasan ve Carrusca hazýr deðil diye oynattý misal

#13 Guest_CaNKaGS_*

Guest_CaNKaGS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 12:57 ÖS

ferhatýda orhan ve ergün formsuz diyemi oynatýyordu ayrýca uður uçarýda sabri ve cihan kötü diyemi oynatýyordu.. bence yeterince sans veriyor ve vermeye devam ediyor.. daum gibi bir adam olsa takýmda aydýný sokmazdý takýma ve o aydýn bizi sanýrsam konya maçý idi kurtaran isimdi. Belki bunlar kumar oynamaktýr ama bu kumarý oynamakta cesaret ve özveri ister ve bu gereste var..

#14 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 01:05 ÖS

Gerets gençlere þans vermiyor, deðer vermiyor diye yorum yapýlýyorsa diyecek bir söz bulamýyorum...

#15 Guest_UmBeRtO GS_*

Guest_UmBeRtO GS_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 01:24 ÖS

Evet ya Gerets'de bu kadar genci sadece tesadüfen oynattý, hatta bir gün sokakta yürürken adamýn biri oynatýcaksýn bunlarý diye tehdit etti, Gerets'te bu yüzden oynatmak zorunda kaldý...

#16 treflex

treflex

  Senior Member

 • Members
 • 1.012 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 02:33 ÖS

Arkadaþlar ben herkesin dilinde olan Gerets gençleri varetti, Gerets gençlere büyük katký yaptý gibi söylemlere karþýyým. Evet onlarý takýmda oynattý ama geçen sene oynattýðý gençleri tamamen baþka oyuncu bulamadýðý için oynattý bence. (misal konya maçýnda Aydýn) O maçtan sonra kaç kez Aydýn'ý oyunda gördünüz veya Cihan bu kadar dökülürken Uður Uçar niye oynamýyor? Tamam Gerets bazýlarýný oynatýyor ama bu oynattýðý gençlerdeki en büyük pay Terim ve diðer altyapý hocalarýnýndýr.

#17 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 30.867 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 02:36 ÖS

Terim'den çok Suat Kaya'nýn emeði vardýr... Ne yazý ki þampiyonluk kutlamalarýna bile çaðýrmamýþlar adamý... Suat Kaya'dan çok iyi hoca olacak.. Ýnþallah ileride GS ýn baþýnda görürüz.

#18 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 02:49 ÖS

Altyapýn iyi olsa ne olacak ki yarýn çýkýp bir Mehmet Aurelio daha gelir milli takýmda o oynar.

#19 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 12.597 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 03:35 ÖS

Unutmamak lazim Terim birde Avrelyo'yu kesfetti.

#20 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 25.998 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Ağustos 2006 - 04:13 ÖS

ferhatýda orhan ve ergün formsuz diyemi oynatýyordu
ayrýca uður uçarýda sabri ve cihan kötü diyemi oynatýyordu..
bence yeterince sans veriyor ve vermeye devam ediyor.. daum gibi bir adam olsa takýmda aydýný sokmazdý takýma ve o aydýn bizi sanýrsam konya maçý idi kurtaran isimdi. Belki bunlar kumar oynamaktýr ama bu kumarý oynamakta cesaret ve özveri ister ve bu gereste var..


Gençleri tamamen eksikler var diye oynattý tutunca da devam etti bu kadar basit abartmakta üstümüze yok her þeyi, Konya maçý öncesi o kadar sakat ve cezalý olmasa ne Uður ne Aydýn ne Ferhat oynardý
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye