İçeriğe git


Resim
- - - - -

Filistin ve Lübnan


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
28 replies to this topic

#1 Marikinas2

Marikinas2

  The Place of Lions

 • Members
 • 1.149 mesaj

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2006 - 09:32 ÖS

.

#2 Guest_nefertiti_*

Guest_nefertiti_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 27 Temmuz 2006 - 10:54 ÖS

Amerikanýn yagcýsý oldugumuz surece hiçbir müslüman devletine elimizi uzatamýyacagýz.Dünyanýn gözü bugun BM Güvenlik Konseyindeydi ama malesef BM gözlemcilerinin öldürülmesine ragmen Konsey bu olayý kýnamadý.Neden? Çünkü Amerika engelledi.BM de yaklasýk 100 e yakýn ulke var ama ne yazýkký soz sahýbý sadece Amerýka.Bizim PKK ile olan mucadelýmýzede taþ koyan bu seref yoksunlarý degýlmýydý.?.Amerikayý Fenerbahçeye benzetýyorum ben...Hareketleri davranýslarý acýklamalarý ve yaptýklarýyla bený ve butun dunyayý týksýndýrýyor..Amerýka ve yaltakcýlarýndan da nefret edýyorum...

#3 minevraqs

minevraqs

  Senior Member

 • Members
 • 201 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 08:47 ÖÖ

Aynen katýlýyorum yazýlanlara...

ama ben en masumlardan bahsetmek istiyorum:

dini, dili, ýrký... ne olursa olsun oradaki çocuklarýn günahý ne?

birkaç kere sorun içinizden " o çocuklarýn günahý ne?"

orada, Lübnan veya Irak veya Filistin, güçlülerin ezdiði her ülkede, bombardýman sesleriyle uyanan, iþgalin gölgesinde yaþayan, savaþýn izlerini hala taþýyan, olanlardan habersiz bu masumlarýn günahý ne?

Bir gazetecinin, Amerika Irak'ý iþgal ettiðinde gazetesinde yazdýðý ve hala etkisinde kaldýðým bir yazýsý var. Yazýnýn finali aynen þöyleydi:
"Yüce Rabbimin laneti, kendi çýkarlarý için masumlarý yok sayanlarýn üzerinde olsun!"

Bize de amin demek düþüyor bu durumda...

#4 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 09:33 ÖÖ

Öldürülen çocuklarýn günahý þu. Emperyal devletlerin çýkar yollarý üzerinde doðdular, ejderhanýn o yollarý temizlemesi gerek daha güçlenip palazlanmasý için. Buda onlara göre yeterli bir neden yok etmek için. Ejderhada duygu yok,yolunu açmak için bunlara bakmamasý gerektiðini biliyor, bunlara bakarsa yol açýlmaz zaten aç kalýr.Bu yüzden çocuk filan bakmaz, baktýðý þey onu palazlandýran yolun açýk olup olmadýðý. O çocuklarýnda sadece 2 alternatifi olur.Ya ejderhanýn yol açmasýna yardým ederler(tabi ejderha buna izin verirse) ve hayatta kalýp azda olsa pay alýrlar, yada ejderhaya karþý savaþýrlar. Bu tür ejderhalar her zaman kazanýr diye birþeyde yok, bazen yenilirler, hatta bazen yokolurlar, yokolduklarýnda yenisi türer. Ejderha örneði komik ama, yaþananlarý hak-hukuk persfektifinden cümlerlerle açýklamaya çalýþmak, demokrasi,terör gibi kavramlar bulmak, hemde bunu gazetelerde yazdýrýp dünyaya yaymak asýl komedi. . Günümüzde bunu yapanlardan ufak olaný 60 yýl önce, kendisi baþka bir ejderha yolunda olduðundan ayný þeye uðramýþtý, þimdi güçlendi abisinin itmesiyle kendi yolunu yapýyor. Bizede orda öldürülen sadece çocuk deðil tüm kadýn,dede,teyze, silaha sarýlmýþ baba,kardeþ,oðul ve hepsine içten gözyaþý dökmek düþüyor. Keþke sihirli bir þeyim olsada bunlarýn alayýna dehþeti yaþatsam.Bende yok. Ama biliyorumki bu ejderha ölümsüz filanda hiç deðil, yokolmasý için sihirde þart deðil. Bir renktaþ fb gibi bunlar demiþ.Bu dram gerçek ve çok büyük olduðundan onu bu iþe karýþtýrmak istemem.

#5 minevraqs

minevraqs

  Senior Member

 • Members
 • 201 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 10:19 ÖÖ

tabiki burada insan hayatýndan bahsediyoruz.. ama orada olanlardan bu çocuklarýn hiçbiri sorumlu deðil... þimdi madem öyle biraz düþünün... ülkenin yöneticilerini çocuklar mý seçiyor? belki her ülkede demokrasi yok ama orada yazýlan anneler, babalar, teyzeler,nineler, dedeler seçmiyor mu bu yöneticileri? sonra baþka devletler ile yukarýda sözü geçen devletler arasýnda sorunlar çýkmýyor mu? bahsi geçen ülkenin yöneticisinin tutumu karþýsýnda... iþte olanlar oluyor... belki o yöneticiyi baþa getirenler böyle olacaðýný tahmin edemiyorlardý... belki yönetici de tahmin edemiyordu... sonuçta binlerce masum hayatýný kaybediyor... savaþlarda en çok etkilenen çocuklar oluyor, onu vurgulamak istedim.. ama derdi veren Allah, dermanýný da verir, yarayý çabuk sarmasýný da bilir, acýlarý unutturmayý da bilir... biz bunlarýn gerçekleþmesi için dua etmeliyiz... bu konular hassastýr,vicdan meselesidir...

#6 Guest_Berk_*

Guest_Berk_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 10:38 ÖÖ

sozlukten...

http://fromisraeltolebanon.info/

#7 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 23.972 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 11:34 ÖÖ

el kaide'ymiþ, bin-ladin'miþ hepsinin nasýl hikaye olduðu bir kez daha ortaya çýkýyor (hikaye derken batýnýn kurgusu anlamýnda diyorum), bu örgütlerin en ufak bir gerçeklik payý olsa þimdiye böyle bir soysuzluða en aðýr cevabý verirlerdi..

#8 Marikinas2

Marikinas2

  The Place of Lions

 • Members
 • 1.149 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 01:09 ÖS

þimdi madem öyle biraz düþünün...

ülkenin yöneticilerini çocuklar mý seçiyor?

belki her ülkede demokrasi yok ama orada yazýlan anneler, babalar, teyzeler,nineler, dedeler seçmiyor mu bu yöneticileri?Çok haklýsýn. Öyleyse bu masum insanlarýn suçu ne????????

#9 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 03:26 ÖS

Hiç bir suçu yok. Bebeklerin çocuklarýn suçumu olur. Bu saldýranlarýn suçu, tüm dünyanýn gözü önünde.

#10 mia

mia

  Junior Member

 • Members
 • Pip
 • 6 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 03:35 ÖS

dün gece hep onlar için dua ettik. biz azýcýk biyerimiz yansa nasýl çýðlýklar atarýz.bi düþünün bakalým ama onlar gün boyu ateþ altýnda allah onlara yardým etsin bize de yardým etmek için irade versin

#11 minevraqs

minevraqs

  Senior Member

 • Members
 • 201 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 03:45 ÖS

Hiç bir suçu yok. Bebeklerin çocuklarýn suçumu olur. Bu saldýranlarýn suçu, tüm dünyanýn gözü önünde.


tabiki çok doðru, en baþýndan beri biz de bunu anlatmak istemiþtik, hiçbir þuçlarý olmadýklarý halde o canlar yanýyor ya, iþte olay tamamen bundan ibaret, masumun caný yanýyor, ahý bize dokunuyor...

#12 Marikinas2

Marikinas2

  The Place of Lions

 • Members
 • 1.149 mesaj

Yayınlanma tarihi 28 Temmuz 2006 - 06:28 ÖS

.

#13 Marikinas2

Marikinas2

  The Place of Lions

 • Members
 • 1.149 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Temmuz 2006 - 06:24 ÖS

.

#14 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Temmuz 2006 - 09:47 ÖS

Ben bu olaylarda ABD'yi suçlamýyorum.Neden derseniz zaten onlarýn "taraf" olduðu ortada.Bence burada suçlu olan taraf Avrupa'dýr. Hani þu içlerine girebilmek için yýrtýndýðýmýz avrupa. Savaþ baþlayalý 15 gün oldu hiçbir Avrupa ülkesinden kýnayýcý bir açýklama duydunuz mu? Avrupa bu kadar pasif kaldýkça ve meydan ABD ye kaldýkça Ýsrail gibi kukla ülkelerinde böyle terör yapmalarý normal.Olan yine nedense her zaman olduðu gibi masum müslüman halklara oluyor...

#15 ank_as_06

ank_as_06

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 42 mesaj

Yayınlanma tarihi 29 Temmuz 2006 - 11:56 ÖS

haklýsýn tripotter.. bana göre sadece israil deðil çoðu büyük avrupa ülkeleride israil gibi amerikanýn yandakçýlýðýný yapýyo,amerikaya ses çýkartmýyo ya da çýkartamýyo..

#16 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.420 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Temmuz 2006 - 10:41 ÖÖ

Araplar dunya da en nefret ettýgým ýrk...Terör,pislik(hijyen anlamda pislik dahil), her sey bunlarda... Ýslam ne diyorsa tam tersýný yapan bir ýrk ama sorarsan bunlardan iyi müslüman yok... 1. dünya savaþýnda osmanlýya attýklarý kazýgý da biraz tarih okuyan herkes bilir... Ýsrail'in bu saldýrýsýnda tek uzuldugum nokta cocuklar... Gerýsý umrumda deðil...

#17 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Temmuz 2006 - 04:43 ÖS

Araplar dunya da en nefret ettýgým ýrk...Terör,pislik(hijyen anlamda pislik dahil), her sey bunlarda...

Ýslam ne diyorsa tam tersýný yapan bir ýrk ama sorarsan bunlardan iyi müslüman yok...

1. dünya savaþýnda osmanlýya attýklarý kazýgý da biraz tarih okuyan herkes bilir...

Ýsrail'in bu saldýrýsýnda tek uzuldugum nokta cocuklar...

Gerýsý umrumda deðil...


Zaten tüm batý Araplarýn böyle tanýnmasý için elinden geleni yapýyor. Her türlü Hollywood filminde Araplarý sadece terörist ve pislik insanlar olarak gösteriyor. Anlaþýlan bunda da baþarýlý oluyorlar. Acaba gerçek terörü yapan onlar mý yoksa gereksiz amaçlarý uðruna çocuklarý katleden terörist devletler mi?

#18 Marikinas2

Marikinas2

  The Place of Lions

 • Members
 • 1.149 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Temmuz 2006 - 07:01 ÖS

..

#19 Marikinas2

Marikinas2

  The Place of Lions

 • Members
 • 1.149 mesaj

Yayınlanma tarihi 02 Ağustos 2006 - 12:07 ÖS

...

#20 duman

duman

  Senior Member

 • Members
 • 8.986 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Mayıs 2018 - 05:11 ÖS

Ben kendimi bildim bileli bir Filistin sorunu var. 
Benim babam kendisini bildi bileli bir Filistin sorunu var. 
Onun babası da hayatı boyunca bu Filistin sorununu duydu, okudu, dinledi, izledi.
 
Bir sorunun çözüm yolları bellidir. Taraflar bir araya gelirler, birileri arabuluculuk yapar, oturur konuşurlar. Anlaşırlar. Konu kapanır. Ya da anlaşamazlar, tartışma devam eder. Arabuluculuk makamı genişler veya mevcut arabulucu başarısız addedilir, tarafsızlığını yitirir, yeni bir arabulucu işin içerisine dahil olur. Yıllar geçer gider ama eninde sonunda sorun her ne ise bir şekilde ortadan kalkar, çözüm gelir. 
 
Kıbrıs meselesinde bir hamle yapıldı geçtiğimiz yıllar içerisinde. BM’nin başını çektiği çalışmalar ile ortaya konulan plan çerçevesinde, tek devlet altında 2 federatif yapıdan oluşan bir idari yapılanmaya gidilecekti. Referandum aşamasına kadar gelindi. Türk tarafı referanduma evet verirken, Rum tarafı hayır oyu verdi ve plan devre dışı kaldı. Sonrasında Güney Kıbrıs’ın AB genel hükümlerine aykırı şekilde sınır sorunları olmasına karşın AB çatısı altına girişi gerçekleşti. Güney Kıbrıs için ekonomik ve siyasal anlamda AB çatısı altına girmek büyük önem taşıyordu. Hedeflerine ulaşmak konusunda ise KKTC ile yaşamakta oldukları ihtilaf engeldi. AB, işine geldiği gibi hareket ederek, Güney Kıbrıs için kuralını esnetti, görmezden geldi. Karşılığında Güney Kıbrıs, Kıbrıs meselesi genelinde Türkiye karşısında daha güçlü bir konuma oturmuş oldu. Zira bizim de AB’ye girmek gibi bir çabamız var. (Veya o tarihlerde vardı da diyebiliriz.) Çözüm beklenilen bir konu, bazı eller tarafından sürüncemeye ittirildi. Bir taraf siyasal ve ekonomik anlamda şemsiye altına alınarak korunmuş ve eli güçlendirilmiş oldu. Bu saatten sonra ne biz Güney Kıbrıs’tan mütevellit AB üyelik görüşmeleri çerçevesinde yeni fasıl açtırabiliriz ne de Güney Kıbrıs, KKTC ile olan ihtilaf konusunda acele etmek zorundadır. 
 
İşte Filistin meselesinde de benzer bir durum söz konusu. Aslında başından beri taraf olan ABD’nin artık daha da göze batar bir şekilde taraf haline gelmesi ile iş çığırından çıktı. İsrail göz göre göre çok rahat mermi sıkıyor. Dün başlayan büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması sonrasındaki hareketler buna güzel örnektir. İsrail Savunma Bakanı ne uluslararası adalet divanından ne de uluslararası hukuktan çekinmediklerini söyleyerek, “Ordu başarılı hareket.” etti diyebilecek kadar pervasızlaşmış durumda. Bu kadar taraf olan bir arabulucu varken, bir tarafın elinde hem maddi imkan, hem uluslararası tanınmışlık, hem askeri güç bulunurken neden çözümden yana adımlar atsın? 
 
Aslında BM ve BM’nin bir organı olan BMGK bunun için yok mu ortada? Neden bu yapı düzgün işlemiyor? Bu bölgedeki Arapların (salt Filistin değil) haklarını özünü Müslümanların oluşturduğu bir devletin olmadığı BMGK mı koruyacak? Birisinin evet dediğine, bir diğeri hayır diyor. Eller kalkıyor, iniyor. Konular kapanıyor. Ancak çözümsüz, müdahalesiz bir şekilde. Buna ne kadar kapanmak diyebilirsek.
 
Şimdi herkes konuşuyor. Büyükelçiler çağrılıyor, itidal deniyor, orantılı güç deniyor vs. vs. Kim ne diyor diye baktığımızda aslında kimsenin bir şey demediğini görebiliriz. Herkes kulağının üzerine yatıyor. Konuşmak için, bir şeyler söylemek için söyleniyor birçok şey. 
 
Arap Ligi deseniz hiç ses yok. Bir tek Arap ülkesi çıkıp da laf söylemiyor. Varlığını komple ABD’ye bağlamış Suudi Arabistan’dan zaten bir şey beklemek hayalcilik olur da geriye kalan ülkelerden de ses gelmiyor. Ürdün, Lübnan, Libya, Irak, Suriye vb. hepsi susuyorlar. Ya içeride karışıklık yaşıyorlar o yüzden konsantrasyonlarını buraya yönlendiremiyorlar. Ya da aman bu iş bana da sıçramasın derdindeler. Geçmişte tepki koyup pısıp kaldıklarından belki de kimse bir askeri seçeneği bile gündeme getiremiyor. En azından tehdit bile edemiyor. 
 
Avrupa Birliği deseniz, burunlarının dibinde Boşnaklar katledilirken gıkları çıkmamıştı. Ancak bu sefer gerçekten rahatsızlar. Rahatsızlıkları insani duygulardan kaynaklansa keşke. Tamamen siyasal, ekonomik nedenleri var. Belki de tarihlerinde ilk kez böyle bir hareket tarzı karşısında istim üzerindeler. Çünkü Boşnakların yaşadıkları zulümde siyasal denklem dışında kalabilme ihtimalleri yoktu. Ancak burada bütün hakimiyetin ABD’ye geçtiğinin tespiti yapılıyor. Bir süredir izole edildikleri petrol merkezlerine geriye dönüş, Orta Doğu’da tekrar söz hakkı elde edebilmek için her yolu deniyorlar. Suriye’de kimyasal silah saldırısının bahane edilerek bir anda üşüşmelerinin ana sebebi bu zaten.  
 
Trump göreve geldiği günden bu yana AB’ye ağza alınmayacak şeyler söyledi. “NATO güvenliği istiyorsanız, parasını ödeyeceksiniz.” dedi. “Ne diyorsun sen?” diyemediler. Azarladı. Gökyüzünü izlediler. Hepsi Trump’ın pervasızlığından ve ipini koparmış ABD’nin yapabileceklerinden endişeli. Ayaklarının altından kayan zeminin farkındalar ancak ekonomi diye adlandırılan canavar ruhlarını teslim almış durumda. Suriye’de sustukları gibi, “Aman bana mülteci gelip ekonomimizi bozmasın.” dedikleri gibi Filistin meselesinde de ABD’nin taraf olduğunu göre göre, İsrail’in insanları kasten öldürdüğünü göre göre 3 maymunu oynuyorlar. 
 
Rusya deseniz “Endişeliyiz.” dışında ses yok bu cenahta. Beni şaşırtan ülkelerden birisi aslına bakarsanız. Orta Doğu’da nüfuzunu artırmaya çalışan bir ülkenin bu konuda bir nebze devreye girmesi gerekirken salt “Endişe duyuyoruz.” Demesi çok komik kalıyor. Ekonomik olarak zor durumdalar. Belki gizli para odaklarının kendi ekonomileri üzerine oynamalarından endişeleniyorlar. Halbuki zaten yüklenen yüklenmiş durumda. Hiç değilse Müslüman bir coğrafyada sempati toplarsın. Zaten senin bu bölgede kalıcı olarak yerleşmek gibi bir niyetin var. Kaldı ki Suriye ile Golan Tepeleri yüzünden tartışmalı bir sınıra sahip İsrail söz konusu. 
 
Aşağıdaki fotoğraf ve benzeri yüzlerce binlerce görüntü var. Bunları gördükten sonra insanın yüreği nasıl dağlanmaz? İnsanlığımı sorguluyorum bu görüntülerle karşılaştığım zaman. Her ölü bebek/çocuk fotoğrafında kendi kızımın yüzünü görüyorum artık. Suriyeli bebek, Filistinli bebek ve daha niceleri.
 
DdO1JT5W4AApnvP.jpg
 
Bir tarafta kutlamalar, tebrikler, ABD ve İsrail bayraklarının önünde selfie çekenler, diğer tarafta mermilerden yaktıkları lastiğin dumanı ile sakınmaya çalışanlar. 
 
Bir tarafta son teçhizat silahları, hava desteği ile askerler, diğer tarafta bacakları bir diğer İsrail hava saldırısında kopmuş, tekerlekli sandalye üzerinden sapanla taş atan Filistinli sivil.
 
Bir tarafta Giro d’Italia bisiklet koşusunun Big Start diye adlandırılan başlangıç etap görüntüleri, diğer tarafta bombalardan kaçan insanlar. 
 
Bu kadar dengesiz bir dünyada yaşadığım için utanıyorum. Fakir, toprakları ellerinden alınmış, kendi evlerinden sürülmüş, mülteci konumuna düşmüş, orada burada yaşayan, eğitim, sağlık hizmeti alamayan, hastaneleri, okulları bombalanan insanlar. Diğer tarafta 80-100 kilometre ötede modern hastanelerde, kaliteli okullarda eğitim alan, güvenlik içerisindeki insanlar. 
 
Birisi insan hakları mı dedi?
 

 


IF SO POWERFUL YOU ARE, WHY LEAVE!?