İçeriğe git


* * * * * 1 oy

Puahahahahahahahahaha


 • Please log in to reply
262 replies to this topic

#201 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Mayıs 2006 - 09:10 ÖS

Beyler gün icerisinde mümkün oldugunca Radyospor'u dinleyin.. Oyle Fenerli programcýlar, oyle Fenerli katýlýmcýlar var ki..Gulmekten kýrýlýyorsunuz..Heriflerin kimyasý dagilmis durumda..Felekleri þaþmýþ felekleri :lol: puahahahahahahahahahahahah :lol:

#202 ToTeM MiRaÇ

ToTeM MiRaÇ

  Senior Member

 • Members
 • 8.175 mesaj
 • LocationAnkara

Yayınlanma tarihi 16 Mayıs 2006 - 09:36 ÖS


neye köpürdüler miraç, federasyon mu?


Çok iyiydi :)

Federasyon, klüpler birliði, hakemler,hatalar, Anadolu klüplerinin birleþmesi, Denizli maçýnda yaþananlar...

Yaaa inanýlmaz zevk aldým...

Onlarýn o acizlkten ne yapacaklarýný bilememe halleri, etrafa sataþmalarý...Aðýr konuþmalar yaparak kendilerini rahatlatmak istemeleri...

Kýsaca çok zevkli bir programdý :)

bU arada lütfen Fenerlileri kýzdýrmaya devam edelim arkadaþlar...

Ben þimdi tekrar yolladým bir tane

"Puhauahuahu aklýma geldikçe gülüyorum...Son dakikada þampiyonlukmu verilir..Safmýsýnýz olm..muahuaha..Komik hatta palyanço fener zuahhuahua"

cevap olarak her zamanki gibi týk yok :)

#203 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 16 Mayıs 2006 - 10:22 ÖS

Cengiz Semercioðlu'nun yazýsý: Fener’in kutlamasý nasýl iptal oldu? Fenerbahçe þampiyon olacaðýna o kadar inanmýþtý ki, Fenerbahçe Stadý’na þampiyonluk kutlamasý için özel bir sistem bile kuruldu. Pazartesi akþamý statta kutlama yapýlacaktý. Bunun için de Playback Music’in patronu Cenk Yýldýz’la anlaþýldý. Cenk de þampiyonluk kutlamalarý için yurtdýþýndan özel olarak yürüyen podyum, gösteri fiþekleri ve organizatörler getirtmiþ, sistemi de Fenerbahçe Stadý’na kurmuþtu. Pazar gecesi 22.00 civarý sordum, Cenk’in ekibi Fenerbahçe Stadý’ndaki ses sistemini söküyordu. Zararý 150 bin Euro civarýndaymýþ Cenk’in. Fenerbahçe’den alýr herhalde. Nasýl olsa Fener’e dokunmaz. Aziz Yýldýrým’ýn bu sezonki milyon dolarlýk zararýnýn yanýnda 150 bin euronun lafý mý olur caným. Bu arada hazýr ses sistemi kurulmuþken bir kutlama yapýlsaydý bari. Tuncay Þanlý boþ tribünlere "Bir baba hindi"yi söylerdi! 20.45 Ali Sami Yen Pazar saat 20.45, Ali Sami Yen numaralý tribündeyiz. Galatasaray maçýný býrakmýþ tribünün altýndaki kafede televizyondan Denizli-Fener maçýný izliyoruz. Ben böyle bir lig finali görmedim, böyle bir heyecaný uzun süredir yaþamadým. Ýki hafta önce Fenerliler, Beþiktaþ’ýn Galatasaray’a maçý vereceðini iddia ediyordu. Öyle olmadý! Son 17. saniyede Galatasaray maçý güç bela aldý. Pazar akþamý numaralýda tv karþýsýndaki Galatasaraylýlar da Malatya’nýn düþmesi kesinleþtikten sonra, Denizli’nin uzatmalarda maçý Fener’e vereceðini düþünüyordu. Bir ara gördüm Fatih Aksoy, heyecandan ölüyordu! 1-0 Denizli önde olmasýna raðmen kafalarda soru iþareti vardý. Herkes maçýn 16 dakika uzamasýný buna baðlýyordu. Hele maç 1-1 olduktan sonra iddia sahiplerinin sesi daha güçlü çýkmaya baþladý. Ama öyle olmadý! Týpký Beþiktaþ’ýn Galatasaray’a karþý oynadýðý gibi, Denizli de Fener’e karþý çatýr çatýr oynadý. Gördük ki ligimiz en azýndan Ýtalya liginden çok daha temiz! Galatasaray’ýn þampiyonluðu þaibesiz! Maç bitince ortalýk ana-baba gününe döndü. Herkes birbirine sarýldý, yeniden tribünlere koþuldu, Güneri Cývaoðlu elindeki kirazlarý sevinçten havalara uçurdu. Galatasaray zoru baþardý, Fenerbahçe kolayý yapamadý! "Ýyiler mutlaka kazanýr" diyen reklam sonunda haklý çýktý! :lol: Patlasýn adilere..

#204 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 16 Mayıs 2006 - 11:09 ÖS

Bu arada hazýr ses sistemi kurulmuþken bir kutlama yapýlsaydý bari.

Tuncay Þanlý boþ tribünlere "Bir baba hindi"yi söylerdi!


bu kýsma ciddi koptum :bagir: :lol: :bagir: :lol:

puhahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

#205 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 27.865 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2006 - 12:17 ÖÖ

poaaaaaaaaaaaaaaaaa

#206 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2006 - 05:59 ÖÖ

Bu sampiyonlugu 10 yil cikaramazlar.. Adamlarin dunyasi karardi.. Artik kendi kendileriyle dalga gecer hale geldiler..

http://forum.antu.co...ad.php?t=225534

:lol:

#207 cozker

cozker

  Member

 • Members
 • 9.558 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2006 - 08:46 ÖÖ

Ýlk kez Selcuk Yula'yý okumaktan bu kadar keyif alýyorum.. Þu aralar hergün okumak lazým. Yazýnýn bir paragrafýnda devlet göreve diyor, diger paragrafta Tromso'dan bahsediyor, ardýndan Denizli'yi yerden yere vurup tekrar devlete dönüyor :). Hazýmsýzlýgýn max. standartlara ulastýgý nokta bu olsa gerek!


-------------------------------------------------
Devlet göreve
Denizlispor Baþkaný'nýn "Küme düþersek açýklarým, küme düþmezsek açýklamam" sözleri bir tehdittir. Devlet bu konuyu iyice araþtýrmalýdýr


Hadi bugün þöyle yapalým ve F.Bahçe'nin þampiyonluðu kazanmasý halinde yazýlacaklarý ve konuþulacaklarý sesli halde düþünelim. Bir kere, bütün yýlýn geyiði (olmazsa olmazý) çok kalitesiz bir sezon geçirildiði gündemin ilk maddesi olacaktý. Efendime söyleyeyim, daha sonra ülkemizdeki þampiyonluðun hiç önemli olmadýðý vurgulanacak "Aha buraya yazýyorum, bu takým Avrupa'da bir þey yapamaz. Eðer yaparsa kendimi köprüden aþaðý atarým" diyen büyük futbol otoriteleri(!) ekranda boy gösterecekti. "Üç kere þampiyonluk filan önemli deðil, takýmýn yarýsý satýlmalý, diðer yarýsý da ya asýlmalý ya da hapse atýlmalý" gibi düzeyli(!), insanlarýmýzý aydýnlatacak ahkamlar kesilecekti. "Bu takýmý babam da olsa þampiyon yapardý" yorumunu ise hiç hesaba katmýyorum. Ama þimdi bakýyorum da Denizli'deki maçýn 1-1 bitmesinden sonra Türk futbolu birden bire kurtuluverdi. Ligimiz acil þekilde kaliteli hale getirildi. Artýk "Temiz lig istiyoruz" diyenleri ortalarda göremiyoruz. Tromsö gibi bir balýkçý takýmýna elenmiþ G.Saray'ýn, Avrupa'da neler yapabileceði, daha doðrusu yapamayacaðý, tartýþýlmýyor bile. Bunlarýn hepsi aslýnda bana gayet normal geliyor. Fikirlerin günden güne, hatta dakikadan dakikaya deðiþtiði ülkemizdeki insan yapýsýný çok iyi biliyorum, tanýyorum ve maalesef bu gerçeði deðiþtirecek gücüm yok. Zaten neden uðraþ verdiðimi de anlayamýyorum. Sen de herkese uy kardeþim. Popülizm bataðýnda boðulup, zahmetsiz kazanç saðlasana. Dur bakalým artýk ben de önümüzdeki sene iþin kolayýna kaçayým. Sezon açýldýktan iki hafta sonra gelen teknik adama "Sen futboldan anlamýyorsun", futbolculara da "Bu forma sizlere yakýþmaz" gibi eleþtirilerle geleyim, kafamý da hiçbir þeye yormayayým yan gelip yatayým. Bir de bunu deneyelim bakalým. Denizli'de futbolumuz adýna kara bir gece geçirilmiþ ne gam. Hiç kimsede týk yok. Yahu arkadaþlar, bu ülkede nüfus kaðýdýna bakýlarak bilet satýldý. Federasyondan zaten bir þey beklemiyorum da, bu konuda siyasi iktidara, cumhuriyet savcýlarýna güvenip Sayýn Baþbakan'dan bir vatandaþ olarak rica ediyorum; tamamen hukuk dýþý, antidemokratik bu uygulamanýn hesabý sorulmayacak mý? Burada bir yol açýlmýþtýr, federasyon da buna göz yummuþtur. Seneye artýk her þehirde özel pasaportlar çýkartýlýp, þehirlerin giriþinde kontrol edilirse kimsenin söz söyleme hakký olacak mý? Çünkü artýk emsali var. Kapalý kapýlar ardýnda verilen sözler iþte Türk futbolunu ne hale getiriyor, görüyorsunuz.

ÖYLE KAÇMAK YOK
Zaten en büyük yanlýþ, anormal tepkilerle giden bir insanýn federasyon baþkaný olarak ayný göreve geri dönmesiydi. Bana artýk hiç kimse Denizli'deki fair-play'den filan bahsetmesin. Sezonun ortasýndayken yensen de yenilsen de bir þey olmayacak zamanlarda atýp tutmak kolay. Fair-play'i asýl zor günlerde uygulayacaksýn ki inandýrýcý olacaksýn. Denizli þehri ve taraftarý gerçek yüzünü göstermiþtir. O gün F.Bahçe kazanmýþ olsa hiç kimsenin can güvenliði olmayacaktý. O tehlikeli stada en az 5 metrelik tel örgü acilen çekilmelidir. Federasyon bir soruþturma kurulu oluþturmalý ve Denizlispor Baþkaný'na "Gel bakalým, ne diyeceksin arkadaþ" demeli. Öyle ortalýða bir þey atýp kaçmak yok. Sayýn baþkan "Küme düþersek ortalýðý ayaða kaldýrýrým. Birçok gerçeði açýklarým" demiþti. Þimdi aklý baþýndaki tüm futbol kamuoyu bu açýklamalarý bekliyor. Eðer yapýlmazsa Denizlispor'un kümede kalmasý þaibe olarak hatýrlanacaktýr. "Kümede düþersek açýklarým küme düþmezsek açýklamam" cümlesi bir tehdittir. Selçuk Dereli'nin muhteþem kötü performansýný görünce insanýn aklýna, federasyonun bazý gerçekleri açýklanmamasýný istediði geliyor. Bu tür düþünenleri haksýz çýkartmak için federasyon bir an önce Denizlispor Baþkanýnýn açýklayacaðý gerçekleri kamuoyuna anlatmalý. Ýþte konuþulmasý, sorulmasý gereken konular aslýnda bunlar. Ama hiçbir yerden bunlarýn yanýtýnýn geleceðine inanmýyorum. O yüzden son durak olan devletimizin ve Sayýn Tayip Erdoðan'ýn bu konuya çok ciddi þekilde eðilmesini bekliyorum. Çünkü artýk iþin cýlký çýkmaya baþladý.

http://www.fotomac.c...-50120-104.html

#208 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2006 - 04:48 ÖS

Yav arkadaþlar bu fenerbahçe þampiyonluðu son maçta verdi dimi? ulan son maçta þampiyonluk verildiðini nerede görülmüþ ya çok ezik bunlar puahahhaa muahahah zuahahaha (bu baþlýðý çok seviyorum)

#209 tripotter

tripotter

  El Comandante

 • Members
 • 7.538 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Mayıs 2006 - 05:29 ÖS

Yav arkadaþlar bu fenerbahçe þampiyonluðu son maçta verdi dimi? ulan son maçta þampiyonluk verildiðini nerede görülmüþ ya çok ezik bunlar

puahahhaa muahahah zuahahaha
(bu baþlýðý çok seviyorum)


abi sen ne diyosun 34 hafta it gibi koþtular son hafta karaya oturdu salaklar yaa :lol: :lol: :lol:

100. yýllarýnda da þampiyon olamayacaklar þimdiden söylüyorum...fener bu, bi battýmý çýkmasý en az 5 yýlý bulur...

puhahahaha kikikikikikiki :lol:

#210 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 12:49 ÖÖ

muahahahahahahahahhaahha zavallý fenerrrr beter ol beterrrrrrrrrrrrrrrrr..........hahahahahahahahahahahaha...zuhahahahahahahaa..... puhahahahahah

#211 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.180 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 03:12 ÖÖ

çok acaip bir þampiyonluk bu çok :)

#212 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 06:12 ÖÖ

http://tk.files.stor...SS2nxumq15vD80c
Puhahahahahahaha :lol:

#213 MarMara

MarMara

  Amasra'lı

 • Members
 • 6.033 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 08:33 ÖÖ

http://tk.files.storage.msn.com/x1pwEKqb_Wvtl3ma6z9CQ9FSS2nlcGvD80c
Puhahahahahahaha :lol:


çýkmamýþ ben koyim dedim... :)

nýsýhýhahahahaha :lol: :lol: :koptum:

Eklenmiş Resim

#214 Ray52Lewis

Ray52Lewis

  Best MLB ever!

 • Members
 • 6.690 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 02:04 ÖS

Lig TV de Melih Sendil´in haline bakin, 4 gündür aglamaktan, uyku görmemekten cökmüs bitmis resmen adam, yapilan makyaj bile örtememis hüzünlü günlerin izlerini... muhahahahahahahahahaha

#215 savatage

savatage

  Junior Member

 • Members
 • 2.834 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 03:37 ÖS

Eklenmiş Resim

#216 Guest_konfucyus_*

Guest_konfucyus_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 04:05 ÖS#217 ceyKo

ceyKo

  Junior Member

 • Members
 • 1.232 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 08:07 ÖS

PUAHAHAHAHAA :lol: :lol:

#218 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.180 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 09:14 ÖS

puhuahauauah köpekler aynen devam ediyor, ogün altýparmak skyturk'te :koptum: :koptum: beyler bunlara giren kolay kolay çýkmaz, daha çok dinleriz garibanlarý..

#219 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.180 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 09:26 ÖS

oooo yeni eðlence özcan'ým oal'ým, ezik kontenjanýndan katýlmýþ programa :lol: bu arada ogün altýparmak'ýn dediðine göre fener yönetimi nobre'ye geçen haftadan söylemiþ sözleþme yenilenmeyeceðini.. Yani 3 haftadýr sakat olan adama sözleþme yenilenmeyecek diyorsun, ona raðmen maça yetiþtirmek için bir tarafýný yýrtýp Anelka'yý yedek býrakýyorsun ve Nobre'yi oynatýyorsun, ne kadar mantýklý, ne kadar fenerlice bir düþünce deðil mi.. Bu þokla biraz düzelirler, belki biraz ayaklar yere basar dedim ama bunlarý durmadan ezeceksin, hoþlarýna giden bu..

#220 Namelessonegs

Namelessonegs

  Aslan

 • SIT
 • 35.866 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Mayıs 2006 - 09:32 ÖS

....Ne de olsa ezikler abi..Ezik muamelesi yapýcan ki kendilerine gelsinler...muhaha :lol:
1 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 1 ziyaretçi, 0 gizli üye