İçeriğe git


- - - - -

Spor Medyasý Forumu


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
6 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Nisan 2006 - 01:43 ÖÖ

Medyada yer alan sporla ilgili her þeyi tartýþabileceðimiz, güzellikleri, çirkinlikleri sergileyecegimiz forumumuz olarak ayrý bir bölüm açtýk.. Bu da hayýrlý olsun..

#2 Guest_Serkan1905_*

Guest_Serkan1905_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Nisan 2006 - 02:37 ÖÖ

Cok tesekkürler. Fikri sunan savatage (arkadas di galiba) 'e de tesekkürler.

#3 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Nisan 2006 - 02:50 ÖÖ

Cok tesekkürler. Fikri sunan savatage (arkadas di galiba) 'e de tesekkürler.


Ehem ehem :)

Þaka bir yana haberim yoktu böyle bir teklif olduðundan, olsa kamuoyu desteðiyle daha önceden bastýrýrdým zaten :)

Neyse sonuçta iyi oldu bence, tabi bazý özel yazýlar/yazarlar Galatasaray sayfasýna ait ama bir kenara not düþmek istediðimiz, desteklediðimiz veya tamamen karþý çýktýðýmýz spor yazýlarýný burada toplayabiliriz, böylece zaman içinde kimin ne yazdýðý, ne maksatla yazdýðý görülmüþ olur, güzel bir arþiv olur..

Tabi sadece yazýlar deðil; TV programlarý, yorumcular, futbol dergileri ve hatta futbol siteleri de bu forumun kapsama alanýna giriyor..

#4 zidane38

zidane38

  Senior Member

 • Members
 • 14.181 mesaj

Yayınlanma tarihi 30 Nisan 2006 - 02:48 ÖS

Güzel bir düþünce tebrik ediyorum.

#5 Guest_kara01_*

Guest_kara01_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 30 Nisan 2006 - 11:29 ÖS

iyi oldu tebrikler arsivlenecek bayagi konu vardi bu zamana kadar gec kalmis sayilmayiz

#6 hsukur111

hsukur111

  Senior Member

 • Members
 • 2.810 mesaj

Yayınlanma tarihi 03 Temmuz 2006 - 03:13 ÖÖ

Medyanýn önemi çok büyük.Aslýnda Türkiye'de medya,saha içinde oynanan futboldan bile daha önemli.Niye? Medyayý elinizde tutarsanýz eðer, 1) Hakem hatalarýndan olumsuz etkilenmezsiniz.Hakemler sizden korkarlar, her þüpheye düþtükleri durumda sizin lehinize kararlar verirler.Bilirlerki aleyhinize birþey yaparlarsa medya ertesi sabah aforoz edecek,lehinize yaparsa baþtacý edecektir.Yada zaten medyayý elinde tutan takým sizin tuttuðunuz takýmsa ve þerefsiz bir kiþiliðiniz varsa,emellerinizi gerçekleþtirebilir,hiç uygulanmayan þeyleri bile rahatlýkla uygulayabilirsiniz Örnek Galatasaray a 4 kýrmýzý Bjk ye 5 kýrmýzý kart gösteren hakemler.Þampiyon olduðumuz sene febeþ maçýnda bir satýlmýþ hakem 4 futbolcumuza kýrmýzý gösterdi.Bülent alkýþladý diye kýrmýzý yedi.Ama rapaiç,biz 8 kiþiyken ve sarý kartý varken topu açýkça elle kesti,hakem sadece faulu verdi. Kimsenin anlamadýðý nedenlerle bir takýmý 7 kiþi býrakan hakem formalý þahýs,böyle bir pozisyonda 2. sarýda diðer takýmýda 10 kiþi býrakýrdý ,ama adamýn öyle gözü dönmüþki sadece serbest vuruþ verdi.Ertesi gün kahraman ilan edildi. Bjk þampiyonluða giderken 5 futbolcusu kýrmýzý gördü ve ertesi gün kahraman ilan edildi.Niye??? Toroðlu ve diðerlerine göre maçlar asýl böyle yönetilmeliymiþ herkese örnek olsunmuþ falan filan.Size bir bilgi vereyim. Askerde 4 adým kuralý vardýr,ast üste 4 adým kala selam vermek zorundadýr 3 veya 5 diil.Tabiki sadece kitaptadýr bu kural kimse uygulamaz hatta bilmez. Yani.. Hiçbir maçta uygulanmayan kurallar rasgele bir maçtamý uygulanýr sayýn Toroðlu vebenzerleri.Sahtekar olmayýn. Günün birinde bir ÜST bir ASTI hapse gönderiyor 3 adým kala selam verdi diye,herkes aslýnda bunun saçmalýk ve sahtekarlýk olduðunu bilirken,medya bu ÜSTÜ alkýþlýyor. Ýþte medya elinizde olursa bilirsinizki tüm hakemler elinizdedir. 2.Eðer medya elinizdeyse iyi bir takým kurma derdiniz hiç olmaz.Aldýðýnýz en köfte futbolcular bile medya tarafýndan büyük yýldýz diye yutturulur.Her sayfada bir yýldýz yýldýz yýldýz lafý sürekli tekrarlanýr. Bu sayede, yýldýz futbolcu seyretmeyi çok seven kitleler tribünlerinizi yani kasanýzý doldurur,ürünlerinizi alýr.Paranýza para katarsýnýz. Sadece bu 2 þýk bile medyanýn gücünün boyutlarýný göstermeye yeterli.Ne saha içinde ne kasanýzýn içinde problem yaþamazsýnýz. Soru:Medya dediðimiz þey çok geniþ bir að.Gazete bayilerinde birçok gazete,Tv lerde sayýsýz kanal var.Bunlarý etkili bir þekilde kontrol etmek mümkünmü? Cevap:Türkiye'deki(hemen tüm dünya ülkelerindeki)tüm basýn yayýn organlarý, 2 patronun emri altýnda.Evet sadece 2.Muhalif veya baðýmsýz organlarda var ama bunlarýn tirajlarý veya reytingleri çok küçük zaten onlarda,bu 2 adamýn daðýtým kanallarýný kullanýyor.Yani MEDYA MEDYA dediðiniz þeyin Türkiye'de 2 patronu vardýr. Medyada birçok Galatasaray lý yazar çizer var,onlar yapýlan haksýzlýklar karþýsýnda yazýp çizmezmi? Arkadaþlar,bu Galatasaray'lýlar sizin benim gibi Galatasaray lýlardan ayýrýn.Ben bir GS taraftarýyým bu taraftarlýðýmdan para kazanmam tersine para veririm(ürün alýr,maça giderim) Ama medyadaki yazarlar için bu ekmek parasýrýdýr,spor müdürlerini,yani patronlarýný kýzdýracak þeyler yapamazlar(hemen hepsi Febeþli yapýlýyor spor yayýn yönetmenlerinin). Bazý þeyleri bazý ölçüde yazabilmeniz için çok ünlü,medyanýn kaybetmek istemeyeceði kiþiler olmak zorundasýnýz(buna tek örnek Hýncal Uluç olabilir,diðer tüm spor yazarlarý vazgeçilebilir kiþiler) Bu durum o kadar kötüki,bir futbolcu istediði zaman baþka bir takýma gidebilir,ama bir yazar,eðer aykýrý birþey yaparsa gidebileceði baþka bir medya yok.Hepsi hepsi 2 adam ve bu 2 adamda tüm konularda stratejik ortaklýk kurmuþ durumda.Tabi tirajý olmayan veya seyredilmeyen baðýmsýz bir medyayý seçme þansý her zaman var,bu durumda Yeþilköy deki 4bin dolar kira verdiði evini deðiþtirip daha mütevazi bir yer seçmek zorunda. 5-6 sene önce kanal d de Fatih Altaylý spor programýna baþlamýþtý ama sadece ve sadece 1 programa çýkabildi.O programa 5-10 gazete getirmiþ ve yukarýda dediklerime benzer þeyleri açýkça dile getirmiþti. Fatih Altaylý artýk öyle þeyler yapmýyor)) Medya her sene febeþin yýldýzlar topluluðu oluþturduðunu yazar.Bu yeni deðil,kendimi bildim bileli böyle.Ýnanmayan internetten Temmuz-Aðustos aylarýnýn gazetelerine baksýn.Ve bu yýldýzlar topluluðu salatasýnýda mümkün olduðunca sene sonuna kadar kullanmaya çalýþýr. Galatasaray ýn en büyük rakibi Türkiye de bir spor kulübü deðil, ne yazýkki medya.Bu hep böyleydi,bunu deðiþtirmek çok zor.

#7 Cihan

Cihan

  Senior Member

 • Members
 • 771 mesaj

Yayınlanma tarihi 05 Haziran 2009 - 02:01 ÖS

Skibbe'den Löw, Hasan Þaþ'tan 2002 dünya kupasý performanslarý bekleyen Mehmet Demirkol; Rijkaarddan hangi performansý beklediðini bir söylese çok memnun olurum gerçekten...