İçeriğe git


- - - - -

Faruk Süren - Off the Record


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
11 replies to this topic

#1 Guest__*

Guest__*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 09:46 ÖÖ

Programý izleyenler var mý bilmiyorum ama Faruk Süren çok güzel konuþtu. Temel olarak (ASY'den alýntý) -Baþkanlýk yapmaya karakteri uygun deðil.Baþkanlýk ekip ve sevgi iþi, ne ekip çalýþmasýna yatkýn ne de sevgiyi esas alan bir yönetim tarzý var -Çok ciddi kiþisel riskleri var, kötü niyetli bir yönetim gelmesi halinde kiþisel olarak risk altýnda, o yüzden tekrar seçilmek istiyor.Bunu çözüp teþekkür etmemiz lazým kendisine. -Kendisini baþarýsýz bulmuyor,bizden aldýðý enkazý düzelttiðini söylüyor. -Bence uA liderlerini hapise attýrdý,uA'yý laðvedip(burayý anlamadým) tribünü geleneksel amigolara terk etti. -Tribünler ile iletiþim için yanlýþ kiþileri görevlendirdi,onlarda 80 model iliþkiler kurup ellerine yüzlerine bulaþtýrdýlar.Ayrýca taraftarlara görüþ empoze edip Hagi aleyhine baðýrttýlar. -Sorunlar çözülür, ama çok adaylý bir seçime tahammülümüz yok. -Küçük olsun benim olsun anlayýþý iflas etmiþtir, bunu ispat etmesi en büyük faydasý oldu. -Lucescu'nun gönderilmesi büyük hata,Terim yanlýz kaldý. Bunlara ek olarak Stad'ýn maketine deðil tüm projesine verilen paradan bahsetti ayrýca Canaydýn yönetiminin AIG'i anlayamadýðýný ifade etti.

#2 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 10:42 ÖÖ

G.Saray'ý Canaydýn bitirdi G.Saray'ýn efsane baþkaný Faruk Süren, sarý-kýrmýzýlý kulübün son 4 yýlýný ilk defa Sanem Altan'a anlattý: G.Saray'ý Canaydýn bitirdi "Biz G.Saray'ý belli bir anlayýþa getirmiþtik. Özhan her yaptýðýmýzý bozdu, bizi silerken kulübü bitirdi." 14.02.2006 G.Saray sizin döneminizde üst üste 4 þampiyonluk ve UEFA þampiyonluðu yaþadýktan sonra daðýldý. Futbolcular, teknik direktör, siz gittiniz. O basan nasýl bu kadar taþýnamadý, ne becerilemedi? "Þimdi baþarýyý hazmetmek çok zordur. Dolayýsýyla bir takým çekemedikler, hazýmsýzlýklar yaþandý. Mesela Kopenhag'daki finalde maçý izlediðim tribünün hepsi G.Saraylý'ydý. Kupayý aldýðýmýzda VIP Tribünü'ndeki G.Saraylýlar'ýn yarýsý alkýþlamýyordu, üzgündü. Çünkü kulübün baþýnda ben vardým." Peki Fatih Terim'i siz mi yolladýnýz, kendisi mi ayrýldý? "Ben göndermedim. Biz 22 Mayýs 2000 tarihinde, benim evimde saat 05.00'e kadar 2001'in planýný yaptýk, yanýmýzda Mehmet Cansun, Ali Dürüst ve Burak Elmas da vardý. 30 Mayýs'ta Murat Beyazýt'ýn evinde 02.00'de Hakan Unsal ve Ümit Davala'nýn mukavelelerini uzattýrdý Fatih Hoca, Ali Dürüst'ü çaðýrarak... Ve ertesi gün Fiorentina'ya gideceðini söyledi Ali'ye..." Terim ise 'Fiorentina'ya giderken beni geçirmeye havalimanýna bile gelmediler' diye üzülüyor. Ondan 'Beni sevmediler, hoyrat davrandýlar' manasýna gelen sözler de duydum... "Biz anlaþarak ayrýlmadýk ki! Kulüp yönetimi sevgi yönetimidir. Bizde sevgi hiç eksik olmamýþtýr. Hatta bazý insanlarý fazla bile takdir etmiþizdir. Bazý insanlar bazý noktalara geldiði zaman 'Ben UEFA Kupasý'ný aldým. Bundan ileriye artýk G.Saray zaten gidemez. Mali durumu da ortada. Onun için ben býrakýp gideyim Fiorentina'ya'diyebilir. Son derece anlayýþla karþýlarým. Ama 8 gün içinde ne oldu, onu ben bilmiyorum." Terim döneminde büyük baþarýlar kazandýnýz. Ama sonra Özhan Canaydýn Lucescýryu gondenp Terim'i getirdiðinde büyük baþarýsýzlýk yaþandý. Terim adýna da, G.Saray adýna da! Neden? "Yalnýz býraktýlar Fatih'i de ondan. Bir insan öyle yalnýz býrakýlmaz ki. Baþkan yalnýz olur sadece. Fatih bizimle üst üste 4 þampiyonluk alýp, Özhan'la 1.5 senede baþarýsýz oluyorsa, demek ki baþkanlar arasýnda da bir fark var." Tam olarak neyi baþaramadý Fatih Terim yönetiminde G.Saray? Çünkü 30 milyon dolarlýk transfer yapýldý. G.Saray'ýn þu andaki borç yükünün bir sebebi de bunlar deðil mi? "Biz borçlanýrken bu borçlarýn nasýl ödenebileceði hususunda bir proje planýmýz vardý. Þimdi borçlanýyorlar ama nasýl geri ödenileceðnim bilmiyorlar, Riva'yý satarak ödemek istiyorlar. Tamam Riva deðerlendirilmeli... Ama böyle deðil." Sizin dönemle bu dönem arasýnda transferler açýsýndan nasýl bir fark var? "Futbol takýmý önemlidir. Omurgasýný iyi kuracaksýn. Kaleci, stoper, 10 numara ve santrforun iyi olacak. Yanlarýna da baþarýya aç, Arda gibi, Aydýn gibi gençleri yerleþtireceksin. Bunlar hem transferi bilmiyor, hem de kazýklanýyor. Mesela G.Saray'ýn parasýný çarçur eden biz (!), 1997-2002 arasýnda transferler sonrasý futbolcu menajerlerine toplam l milyon dolar ödedik. Hem de Hagi, Popescu ve Taffarel'leri alarak. Özhan ise 2002-2004 arasýnda 6.5 milyon dolar komisyon ödemiþ. Ýþte buyrun, 6 kat fazla... Kandýrýlmýþlar..." G.Saraylý futbolcular grev yapýyorlar. Sizin döneminizde de paralarýn ödenmediði olurdu. Bugün baþkan olsanýz, bu tepkiye nasýl bakardýnýz? "Bizim zamanýmýzda da aynýsý oldu, biz 'Ýdmana çýkmazsanýz, PAF takanýný sahaya süreriz' dedik. Oradaki püf noktasý þu: Futbolcu için sözleþme bedeli önemli deðildir. Yani maaþýný eninde sonunda alýr, onun garantisi vardýr. Ama primler hukuken garanti deðildir. Biz primleri ödeyip, maaþlarý sezon sonuna býrakarak iþi yürüttük. Bu iliþkiyi iyi yürüteceksin, þimdi eksik burada... Ayrýca Fatih Terim'in de katkýlarý büyüktü." G.Saray yönetiminde sürekli sorun var. Küsenler, muhalefet yapanlar, kýzanlar vs... Niye böyle oluyor? "Özhan yetki ve düþüncelerini paylaþabilen karakterde biri deðil, çok zor. Patron gibi yönetiyor kulübü. Halbuki G.Saray o zihniyetteki patron görüþüyle yönetilebilecek durumda deðil. Daha fazla paylaþmak, delege etmek lazým. Her þeyi kendinizde toplarsanýz bir takým zorluklar oluyor. Saðlýðýnýzý da kaybedebilirsiniz, üzülebilirsiniz de..." Canaydýn döneminde çok skandal yaþandý. Ribery kaçtý, Necati'ye taraftarlar takým seyahat ederken saldýrdý, Hagi kendisi için yapýlan tezahürattan 'Yöneticiler bunu yaptýrýyor' diye þikayet etti. G.Saray'ýn saha dýþýnda bu kadar periþan hale düþmesinin nedeni ne? "Taraftarla olan problem yanlýþ ele alýndý bir kere... Tribüne kalite getiren Ultraslan'ýn elit yöneticilerini nezarete attýrdý Özhan." Yok artýk, kurtarmaya çalýþtý diye biliyorum ben... "Bence aksi oldu. Orada tribün kontrolü bitti. Yanlýþ kiþiler 1980 modeliyle tribünü yönetmeye kalktý. Yani bedava biletler, yol paralarý, þunlar bunlar... Bunlar olunca neticede Konya'daki olaylar da yaþanýr. Sonra o yanlýþ yöneticiler taraftarlarý siyasal anlamda kullanmak istediler. Mesela Hagi'ye baðýrtmak, baþkana baðýrtmak gibi. Baþkana övmek ya da sövmek gibi. Bunlar yanlýþ þeyler. Sonra geliyor Necati'ye vuruyor adam. Ve biz sadece kýnýyoruz." Bir de G.Saray'ýn normal tarifeli uçakla uçmasý da biraz tuhaf deðil mi? "O bir imkan meselesi. Bizim zamanýmýzdaki gibi özel uçak tutamýyorlar." Adaylýk için aklýnýzda bir isim var mý, ya da camia hangi isimleri tartýþýyor? G.Saray'ý yöneten çok kaliteli bir G.Saray grubu var. Onlarýn yeni bir isim arayýþý olduðu söyleniyor, unlarlarla ne kadar iliþkiniz var? "Bir büyük hariç, iliþkim yok." O isim kim? Mesela, Sclahattin Bayazýt, Ýnan Kýraç, Ünal Aysal? "Evet. Ama Ünal Aysal'ý zorlamamak lazým. Ünal Aysal neticede iyi ve imkaný olan, uluslararasý iliþkileri bulunan bir G.Saraylý. Bu iliþkileri ile G.Saray'a yardým etmek istiyorsa onun formülünü bir þekilde bulmak lazým. Aysal þimdi gelecek patron olacak, Abramoviç' gibi olacak diye görmemek lazým. O yanlýþ bir yaklaþým. Bir banka, bir nnansör olarak görülmesi lazým. AIG yerine Ünal Aysal gelsin, ne fark eder? Bir finansmana ihtiyaç var mesela. Bugün Ünal Aysal'sa o formül, Ünal Aysal olsun. Ama neticede bugün G.Saray'a diyelim ki Riva'dan 150 milyon dolar geldi. Bütün borçlar kapandý, yarýn yine 1 liraya ihtiyacýmýz var. Dolayýsýyla yeniden yapýlanma lazým. Bugün G.Saray artýk rekabet ortamýndaki bir seçimin lüksünü kaldýramaz. G.Saray'ýn bir konsensüs yapýp, bir baþkan altýnda toplanýp, doðru dürüst bir yönetimle bizim baþlatmýþ olduðumuz yapýlanmaya devam etmesi lazým. Ve ilk önce, stadý hemen yapmamýz lazým. Ufak borçlar ödenecek, güvenilir bir ekip çýkacak, bankalarla konuþulacak, bir plan yapýlacak. Esasýnda bir plan yapýldý fakat o planý bozuyorlar. Bir gayrimenkul anonim þirketi kuruldu. O þirkete ayni sermaye olarak Riva konulacak. Riva konulduktan sonra bankalara rehin edilebilir. Borç da o þirkete nakledilebilir. O süre içinde Riva arazisi deðerlendirilir, borçlar 7-8 sene içinde güvenilir bir ekiple ödenir, bu iþ gider. Futbol AÞ bütün futbolu alýr. Taraftarýn tekrar sempatisini kazanýr. Ýyi bir takým kurar yýldýz oyuncularla. Etrafýna yani baþarýya susamýþ, aç UEFA Kupasý'ný tekrar kazanmak isteyen G.Saraylý gençleri koyar." Haber: Sanem ALTAN

#3 Patriot

Patriot

  Senior Member

 • SIT
 • 13.151 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 04:36 ÖS

Ne desek bosh.. bu adam tekrar secilirse nolur dusunemiyorum bile. Her defasinda dibe vurduk diyorum ama bir daha beteri ile karsilasiyoruz. Dua etmekten baska hicbir secenegimiz yok.

#4 Guest_P S K_*

Guest_P S K_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 04:42 ÖS

Ne desek bosh.. bu adam tekrar secilirse nolur dusunemiyorum bile. Her defasinda dibe vurduk diyorum ama bir daha beteri ile karsilasiyoruz. Dua etmekten baska hicbir secenegimiz yok.baþarýsýzlýklara raðmen hala baþkanlýk için diretmesi çok vahim bi durum...


hele aziz köpeðimnin gazýna gelip klüpler birliði baþkaný seçilmesi de tam bir fiyasko.adamla dalga geçyolar ama adam banamýsýn demiyo...kendi ni bitiriyo... :kizgin:

#5 Sovereign

Sovereign

  Utanmaz Adam

 • SIT
 • 10.489 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 04:45 ÖS

Dinime küfreden müslüman olsa diye çok güzel bir atasözü vardýr...

#6 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 06:59 ÖS

dinine küfreden müslüman egemen hem de en sofularýndan valla.

#7 kajganic

kajganic

  Senior Member

 • Members
 • 3.973 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 07:07 ÖS

-Çok ciddi kiþisel riskleri var, kötü niyetli bir yönetim gelmesi halinde kiþisel olarak risk altýnda, o yüzden tekrar seçilmek istiyor.Bunu çözüp teþekkür etmemiz lazým kendisine.

Ne demek istedi anlamak zor; benim anladýðým,kiþisel olarak kefil olduðu borçlarý,eðer yönetime seçilemezse,gelecek kötü niyetli bir yönetim bu paranýn üstüne yatabilir ,banane Canaydýn'ýn borcundan diyebilir ,demek istiyor gibi .Herhalde O da, klübün gelirlerine temlik koyar o zaman ,Anlaþýlan bu konuda durumlar karýþýk.

#8 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.529 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 10:04 ÖS


-Çok ciddi kiþisel riskleri var, kötü niyetli bir yönetim gelmesi halinde kiþisel olarak risk altýnda, o yüzden tekrar seçilmek istiyor.Bunu çözüp teþekkür etmemiz lazým kendisine.

Ne demek istedi anlamak zor; benim anladýðým,kiþisel olarak kefil olduðu borçlarý,eðer yönetime seçilemezse,gelecek kötü niyetli bir yönetim bu paranýn üstüne yatabilir ,banane Canaydýn'ýn borcundan diyebilir ,demek istiyor gibi .Herhalde O da, klübün gelirlerine temlik koyar o zaman ,Anlaþýlan bu konuda durumlar karýþýk.


Evet durum aynen böyle olabilir, ki basýnda da birçok borcun altýnda kendi kiþisel imzasý olduðu defalarca yazýldý çizildi..

Süren'le ilgili ise yorum yapmak istemiyorum ama bundan sonraki yönetimlerde sportif baþarý ve mali baþarý arasýnda tercih yapmak zorunda kalmak istemediðimi belirtmek isterim..

#9 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 14 Şubat 2006 - 11:39 ÖS

stat projelerine neden 7 mlyon $ verildiðini bunun içinde statik hesaplamalarýn ve tüm projelendirmelerin mevcut olduðunu ve sadece süren yönetimi bu parayý çöpe attý demek için projenin deðerlendirilmediðini. bu proje üzerinden ünal aysalla yap iþlet devret modeliyle anlaþýldýðýný ünal aysalýn iþlettiði süreç içinde bile kulübe yýllýk 10 milyon $ ödeyeceðini fakat þahip som kredisi sebebiyle ünal aysalla anlaþmaktan vazgeçildiðini anlattý. kendi devrettiði borç rakamý söylenirken affa uðrayan vergilerin, ali samiyenin 40 yýllýk kira bedelinin bile borç hanesinde gösterildiði, bugünkü yönetimin borç açýklamalarýnda bu tip kalemlere yer verilmediði bunun da ortadaki samimiyetsizliðin en büyük göstergesi olduðunu söyledi. devrettiði borç rakamýnýn 50 küsür milyonlarda olduðunu canaydýnýn aldýðý borcun da 60 milyon dolaylarýnda olduðunu söyledi. ultraslanýn eski tribün düzeniyle çaðdaþ tribünler arasýnda bir denge unsuru olarak kurulduðunu ve bu görevini çok iyi yerine getirdiðini, ancak canaydýnýn ultraslanýn kurucu ve yöneticilerini kendi talebiyle içeri aldýrdýðýný (ki bu doðrudur suat ve arkadaþlarý tribün anarþisi sebebiyle içeri alýnmýþlardýr bu adamlarýn hepsi iþ güç çoluk çocuk sahibi adamlardý) ve ultraslaný bitirdiðini, 80 li yýllarýn tribün düzenine yani bedava bilet deplasmana otobüs anlayýþýný geri getirerek tribünlere hakim olmak istediðini, fakat bunu da beceremeyerek tribünü de yönetemediðini anlattý. yukardakilere ek olarak hatýrladýklarým bunlar. bence çok çok iyi bir röportajdý.

#10 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.693 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Şubat 2006 - 01:05 ÖÖ

baskanlýk da basarý icin iki yol vardýr ya vizyon sahibi olacaksýn ya da paran olacak kulübe karsýlýksýz harcayacaksýn mesela azize de para var vizyon hak getire ya da abramovic ama faruk süren vizyon sahibi bir baskandý evet o zamanda borcumuz vardý ama takým ligi kupayý domine etmiþ avrupada iki kupa almýstý peki özhan bey ne yaptý bizi ne hale getirdi aklým almýyor nasýl görmez kabul etmez basarýsýzlýðýný tarihimizin en acý günlerini yasatýrken bize nasýl hala aday olmayý düsünür ben zaten notumu futbolcusunun kafasýna caký atýlýrken taraftarýna eziyet edilirken herseyi göze alýp kardesim ben bu sartlarda maca cýkarmam takýmý diyecene bu sartlarý yaratanlarýn elini sýkarken vermiþtim yazýýklar olsun o kongreye basiretsiz canaydýný bi daha secerlerse...

#11 Guest_uAvrupa_*

Guest_uAvrupa_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 15 Şubat 2006 - 03:53 ÖS

85 milyon dolarlik geliri 35 milyon dolara düsürdü.herhalde bu herseyi ortaya koyuyor.en büyük hatasi lucescuyu göndermesiydi.girdigi hic bir is olmadi hic bir proje hayata gecirilemedi.asydeki o cap canli güzelim taraftari yok edip öldürdü.onlarca efsaneyi yok etti.transfere ödedigi milyon dolarlarlan biz asynin kapasitesini 3 katina cikarirdik.büyük kaptana bir jubile bile cok görüldü.ooooo say say bitmez...! yinede efsane birgün geri dönecek, ugrunda beklemek bile güzel cimbomum.

#12 Giga

Giga

  Odtülü Aslan

 • SIT
 • 28.693 mesaj

Yayınlanma tarihi 15 Şubat 2006 - 07:03 ÖS

yaa ben unutmusum bak o kadar cok rezalete imza attý ki bülent korkmaza bir jübile macý cok görüldü otursun özhan bey unutulmaz maclarý bi izlesin de takýmý nerden almýs nereye getirmiþ görsün lucescuyu gönderdi fatih terimi rezil etti gitti taraftarýmýza eziyet cektiren ismi lazým deðil yöneticilerin elini sýktý ill önce hakkýný korusun kulübün sonra centilmen olsun mart gelsin ve bu adam gitsin.....