İçeriğe git


- - - - -

Forumumuzun Adý Nasýl Doðdu?


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
3 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 01:59 ÖÖ

GalataSarayý Forumlarýnýn adýnýn ne manaya geldigine yönelik bir takým sorularla karþýlaþmaktayýz..Bu sorulara belki yanýt olur diyerek sizlere kuruluþumuzu anlatan þu satýrlarý takdim etmek istiyorum..

" Ýngiliz ve Rum gençlerinin kendi aralarýnda kurduklarý takýmlarla Kadýköy çayýrlarýnda yaptýklarý futbol maçlarýný ilgi ve tarifsiz bir hevesle izleyen Müslüman Türk gençleri bu spora karþý derin bir muhabbet duymaya baþlamýþlardý..Bunlarýn arasýnda Galata Sarayý Mekteb-i Sultanisi'nde okuyan genç öðrenciler de vardý..

Kadýköy'de oturan bu gençler bütün bir yaz boyu Ýngiliz ve Rum takýmlarýnýn kendi aralarýnda oynadýklarý maçlarý izlediklerinden, içlerini saran bu heves, had safhaya ulaþmýþtý..

Yaz tatili sona erip okullarýn açýldýðý günlerde, Mekteb-i Sultani'nin beþinci sýnýf öðrencilerinden Ali Sami (Yen), Asým Tevfik (Sonumut), Emin Bülend (Serdaroðlu), Celal Ýbrahim (Þehit), Tahsin Nahit, Bekir Sýtký (Bircan), Reþat (Þirvani), Cevdet (Kalpakçýoðlu) ve Abidin (Dav'er), edebiyat hocasý Mehmet Ata Bey'in dersinde, aralarýnda yaptýklarý fýsýltý halinde hararetli konuþmalar sonunda bir futbol klubü kurmaya karar vermiþlerdi. (1 Ekim 1905)

Maksatlarý, Ýngilizler gibi toplu halde top oynamak, bir isme ve renge sahip olup, Türk olmayan takýmlarý yenmekti..

Klubün kurulmasýna bir çýrpýda karar veren bu öðrenciler, isim konusunda kolay kolay bir karara varamadýlar.. Günün anlayýþý, spora ve sporcuya ancak yabancý adlar yakýþtýrabildiðinden, Gloria (Zafer) ve Audace (Cüret) gibi isimler üzerinde önemle durulmuþ, bu arada Tobler marka çikolatalarýn üzerindeki kartal armasýný beðenen bazýlarý da Kartal adý üzerinde ýsararla durmuþlardý. Gençler isim konusunda öyle bocalamýþlardý ki, teþkil ettikleri takým Kadýköy'de Papazýn Çayýrýnda ilk maçýna çýktýðýnda bile henüz ismi yoktu..

Yalnýz klube renk olarak Milli renkler, Kýrmýzý-Beyaz seçilmiþ ve takým bu renk formalarla sahaya çýkmýþtý. Bu formalarý, klup kurucularýndan Asým Tevfik'in annesiyle Ali Sami'nin kýzkardeþi dikmiþlerdi..

Kýrmýzý-Beyaz formalý bu Türk takýmý ilk maçýnda Rum takýmýný 2-0 yendi..Yalnýz maçý kazanmakla kalmadý, ismini de bu ilk maçýnda kazandý..

Maçý izleyenler onlardan "Galata Sarayý efendileri" diye bahsetmekteydiler..Bu isim hepsinin hoþuna gitmiþti.Ýþte bu ismi derhal benimseyip hemen oracýkta "Takýmýmýzýn adý Galata Sarayý olsun" dediler..Böylece Türk sporunda ölümsüz bir doruk olacak Galatasaray doðdu.

Kýrmýzý-Beyaz olan forma rengi de kýsa bir süre sonra Sarý-Kýrmýzý olarak deðiþtirilecekti.Buna neden, Milli renklerle hafiyelerin dikkatlerini ve öfkelerini daha fazla üzerlerine çekmemek olacaktý.."

Yazýyý arþivimde bulunan Cem Atabeyoðlu'nun Türk Spor Tarihi Ansiklopedisinden aldým..

Yazýdan da anlaþýlacaðý üzere ilk olarak benimsenen adýmýz olan GalataSarayý, daha sonra dilin kullanýþ biçimiyle Galatasaray'a kýsa bir zamanda dönüþmüþtür..

Biz de tarihine ve geçmiþine sýký sýký baðlý olan gençler olarak, forumu kurarken geçmiþimizden nasiplenmeyi uygun gördük ve ilk maçýmýzda bize yakýþtýrýlan adý, en azýndan burda yaþatmaya karar verdik..

Forumumuzun adýnýn GalataSarayý olusunun kýsa öyküsü budur..

Umarýz GalataSarayý forumlarý da Galatasarayýmýz kadar uzun ömürlü olur ve Galatasaray var oldukça yaþamýný sürdürür...

#2 Saunders

Saunders

  Desmondo

 • Members
 • 7.587 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 02:59 ÖS

Ali sami alkýþýn da bununla ilgili bir yazýsý vardý.. Güzel isim aslýnda da türkçe karakter yüzünden ý harfi i olarak yazýldýðý için ilk anda biraz garip geliyor...

#3 Sheva

Sheva

  Members

 • Members
 • 24.390 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 03:02 ÖS

Yazýyý arþivimde bulunan Cem Atabeyoðlu'nun Türk Spor Tarihi Ansiklopedisinden aldým..


Ali Sami Alkis'in da mi benzer bir yazisi var?

Edit. Bu arada Cotchito yukaridaki mesaji editledin mi yoksa ben mi bir sureligine ruyalara dalip baska birsey gordum :) Niye edit bilgisi cikmadi o acidan soruyorum..

#4 osvaldo

osvaldo

  Junior Member

 • Members
 • 31.141 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 09:17 ÖS

Bu arada Cotchito yukaridaki mesaji editledin mi yoksa ben mi bir sureligine ruyalara dalip baska birsey gordum Niye edit bilgisi cikmadi o acidan soruyorum..


En son atýlan mesaj editlenirse "edit" bilgisi çýkmýyor. Ama atýlan mesajdan sonra baþkalarý mesaj attýysa ve ondan sonra editleme yapýldýysa edit bilgisi çýkar.