İçeriğe git


* * * * - 1 oy

İstanbul'un 100 lezzeti


 • Please log in to reply
232 replies to this topic

#1 Guest_Swing_*

Guest_Swing_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 20 Kasım 2004 - 12:35 ÖS

Ýstanbul'un 100 Lezzeti

1. Baylan'ýn kup griyesi: Yýllardýr bilinen spesiyal: Vanilya, yanmýþ karamel, balkaymaklý dondurma üzerine ufalanmýþ ceviz ve fýndýk taneciklerinin dayanýlmaz birlikteliðinden oluþur. Ýnsanýn tarif ederken soluðu Kadýköy'de alýp, kupun içine gömülesi geliyor..

2. Hünkar'ýn ayvalý yahnisi: Tereyaðýnda çevrilmiþ iri ayva parçalarý kuzu etiyle bir arada piþirilip tarçýnla lezzetlendiriliyor. Ve son dokunuþ bir kaþýk pekmezle gerçekleþtiriliyor...

3. Bulgar'ýn kaymaðý: Beþiktaþ'taki salaþ Bulgar'ý bilen bilir ama bohem burjuvalarýn zihninde yer etmesi Wallpaper dergisine çýkmasýyla olmuþtur! Balkaymaklý, taze yumurtalý, çýtýr ekmekli kahvaltýsý ilkel ama bir o kadar da lezzetlidir..

4. Emek Cafe'nin sahanda yumurtasý: Deniz kenarýnda, masanýza konan >serçelerle birlikte kahvaltý keyfi gibisi yoktur. Sahanda yumurtasý ve karýþýk menemeni içinizdeki ekmek banma hissini körükler.

5. Üsküdar Kanaat Lokantasý'nýn tencere yemekleri: Çoban kavurmasý, saç kavurmasý, kuru fasulyesi, nadir bulunacak lezzettedir. Ekmek kadayýfý da >pek meþhurdur.

6. Yaþar Usta'nýn kavunlu dondurmasý: 32 yýldýr Bostancý'da gerçek meyvelerden dondurma üretiyor Yaþar usta. Kabuklarýný fýrçaladýðý kavunu iþtahla öneririz.

7. Kantin'in cheese cake'i: Þemsa Denizsel'in viþneli cheesecake'i bünyenize iyi gelecek, istikamet Niþantaþý.

8. Yanyalý Fehmi'nin arpacýk soðanlý yahnisi: Kadýköy Çarþýsý'ndaki Fehmi, hüsrana yol açmayan birinci sýnýf bir esnaf lokantasýdýr. Ama tek þeye >indirgendiðinde, arpacýk soðanlý yahnidir!

9. Salomanje'nin mücveri ve mozaik pastasý: Küçükken annemizin evde yaptýðý kabak mücverinin lezzetine en yakýn olaný burada. Üstüne ev tipi mozaik >pasta çok iyi geliyor.

10. Adem Baba'nýn istavriti: Burada balýk, sosuyla süsüyle deðil lezzetiyle ön plandadýr. Yalnýzca günlük taze balýk ve bol salata. Ýçki yok. Ýstavritleri o kadar lezzetli ki, parmaklarýnýzý yiyebilirsiniz.

11. Ali Baba'nýn köftesi: Önceleri bir minibüs köftecisiydi. Ünü kulaktan kulaða yayýldý, giderek dükkâný büyütüyor. Vaktiniz varsa masalarda köfte piyaz, yoksa ayaküstü köfte ekmek tavsiye ederiz.

12. Rejans'ýn piroþkisi: Rejans zaten ambiyansýyla baþlý baþýna bir Ýstanbul tadýdýr. Piroþkisi de aðýzda köpük gibi erir.

13. Tarihi Kireçburnu Fýrýný'nýn kýymalý böreði: Tam 47 senelik geçmiþi var. Özelliði; kýymasýnda kuþüzümü olmasý.

14. Divan Pub'ýn pub salatasý: Artýk biraz demode olsa da, peyniri, dil küpleri ve bilhassa da sosuyla, Ýstanbul lezzetleri arasýnda yeri ebedi olmalý.

15. Barba Yani'nin karidesli böreði: Burgazada'daki Yani amcanýn Rum mezeleri ve mastika likörü çok meþhurdur. Ama en iyisi karidesli böreði.

16. Vefa'nýn bozasý: Ekim gibi çýkan bozayý Tarihi Vefa Bozacýsý'nda denemelisiniz.

17. Zeynel'in tavukgöðsü & kazandibi: Onca muhallebici var fakat Zeynel'in tavukgöðsü ve kazandibi, hele de üzeri dondurmalýysa, baþkadýr.

18. Karaköy Güllüoðlu'nun baklavasý: Spesiyal baklavalarý 'Hekimbaþý'dýr. Harcýnda ve þerbetinde ceviz, damla sakýzý, zencefil, çörekotu, hindistancevizi, kakule, karanfil suyu, kiþniþ, safran, salep, tarçýn ve >portakal kabuðu olan tam bir enerji ürünü.

19. Sarýyer Börekçisi'nin poðaçasý: Sarýyer meydanýndan Rumeli Kavaðý'na giden yolun üzerindeki Tarihi Sarýyer Börekçisi yýllardýr bu iþin ustasý. Poðaçasý o kadar lezzetlidir ki böreðe benzer.

20. Emek Mantý'nýn mantýsý: Kayseri usulü mantýyý en güzel yapan yerlerin baþýnda gelir. Çiðbörek ve yaprak sarma konusunda da çok baþarýlýýdr.

21. Þampiyon Kokoreç: Adýn­dan da anlaþýlacaðý gibi kokoreç konusunda 'þampiyon'dur. Beyoðlu Balýk Pazarý'ndaki þubesini özellikle tavsiye ederiz; sacda domatesli ve acý pul biberli yapýyorlar.

22. Savoy'un milföy pastasý: Kat kat çýtýr milföy pastayý Cihangir'in en >eski pastanelerinden Savoy'da denemelisiniz.

23. Teþvikiye Saray'ýn tavuklu pilavý: Lokanta ilk kurulduðunda tavukgöðsü yapýmýnda kullanýlan tavuk etleri artýnca pilava katýlmýþ. Böylece tavuklu pilav ortaya çýkmýþ. Þu anda en çok sipariþ aldýðý yemek.

24. Kýzýlkayalar'ýn hamburgeri: Lezzeti özel salçalý sosundan kaynaklanýyor. Özellikle gece yarýsý Taksim'de eðlenceden dönerken yenmeli.

25. Bambi'nin dürüm döneri: Sýraselviler'de sýra sýra dizilmiþ büfeler >içinde en güzel dürüm döner yapan Bambi'dir.

26. Barýþ Büfe'nin dilli kaþarlý tostu: Baðdat Caddesi'nin klasiði, dillikaþarlý pide tostuyla tanýnýr.

27. Kanatçý Haydar'ýn tavuk kanatlarý: Kömür ýzgarada piþen kanatlar müthiþtir.

28. The Marmara'nýn salata ve kuplarý: Çeþit de, sunum da zengindir. Fonda >ise þehrin en merkezi meydanýnýn kozmopolit tadýna varýlýr.

29. Yeniköy Börekçisi'nin kurabiyeleri: Üzeri susamlý tatlý kurabiyeleri çayýn yanýnda vazgeçilmez tattýr.

30. Çengelköy Ýskele'nin deniz mahsulleri güveci: Lezzeti ve bütün o malzemelerin verdiði enerji düþünülerek bu yemeðe Atom adý verilmiþ.

31. Aða Lokantasý'nýn þekerparesi: Beyoðlu ve Güneþli'deki Aða >Lokantasý'nýn þekerparesi kocaman, tam kývamýnda.

32. Bebek Abbas'ýn waffle'ý: Tüm waffle'cýlara taþ çýkartýr. Bir de ekstra böðürtlen koyulursa, yemeyip yanýnda yatýlýr.

33. Loft'un incir ezmeli profiterolü: Loft'un baþansý, bildik tatlara deðiþik yorumlar getiren, aþçýlýk eðitimi almýþ sahibinden geliyor.

34. Kaþýbeyaz'ýn lahmacunu: Özelliði soðansýz olmasý. Sarýmsak ve tuzlu pide hamurundan yapýlýyor ve sadece kuzu eti kullanýlýyor.

35. Beyti'nin beyti kebabý: Ýsmini de spesiyali olan etten alýyor restoran. Beyti kebabýnda o kadar iddialýlar yani.

36. Doða Balýk'ýn salatasý: Doða Balýk hem balýklarý hem manzarasýyla >ünlüdür. Balýk tabii ki salatasýz yenmez. Doða'da salatalar Kazdaðý'ndan getirilen özel otlarla yapýlýyor.

37. Kýyý Restoran'ýn yaprak ciðeri: Kýyý'nýn balýklarýnýn yaný sýra >mezeleri de çok iyidir. Kuzu ciðeri bilumum baharatlara bulanýp kýzgýn yaðda piþiriliyor. Ve üzerine dereotu serpilip sýcak servis ediliyor.

38. Cafe Wien'in þinitzeli: Reasürans'ýn içindeki Cafe Wien, Viyana usulü þinitzeli en iyi yapanlardan.

39. Marmaris Büfe'nin Leyla'sý: Leyla, Marmaris Büfe'nin çikolatalý muzlu tostuna veri­len ad. Müdavimleri bu tosta dünyanýn 8. harikasý diyor.

40. Ayder'in kuru fasulyesi: Baðlarbaþý'ndaki salaþ bir dükkânda, þehrin en iyi kuru fasulyesi yapýlýyor. Fasulyeler bir gün öncesinden sütte güzellik >uykusuna yatýrýlarak...

41. Konak Pastanesi'nin çikolatalý badem ezmesi: Konak Pastanesi'nin her þeyi ayrý bir efsanedir. Ayçöreði, ekler pastalarý... Ama mantar þeklindeki çikolatalý badem ezmesinin üstüne yoktur.

42. Apik'in iþkembe çorbasý: Eðlenceden sonra geceyi iyi bir iþkembe çorbasýyla tamamlamak adettendir. Apik Dolapdere'de, yýllarýn emektarýdýr.

43. Lokanta'nýn kýrmýzý biber çorbasý: Mehmet Gürs, tüm yemekleriyle mest ediyor. Közlenmiþ kýrmýzý biber çorbasýna öncelikle bayýlýyoruz.

44. Hacý Abdullah'ýn kompostolarý: TürkOsmanlý mutfaðýnýn en þöhretlilerindendir. Ýster frambuaz, ister nar; kompostolar lezizdir.

45. Develi'nin çiðköftesi: Develi'nin Samatya'daki þubesi esastýr. Burada çiðköfte þamfýstýklý yapýlýyor.

46. Boðaziçi Borsa'nýn hünkarbeðendisi: Türk mutfaðýný en iyi yapan yerlerin baþýnda gelen Borsa'da klasik lezzetler, þýk sunulur. Hünkarbeðendisi hiçbir yere benzemez.

47. Feriye'nin çilavý: Türk mutfaðýný enfes bir manzarayla birleþtiriyor Feriye. Çilavýmn nefaseti, içinin sakýzlý olmasýndan kaynaklanýyor.

48. Teþvikiye Bahar Pastanesi'nin çikolatalý kestane tatlýsý: Kafkas'ýn kestane þekerlerine bir Ýstanbullu olarak rakiptir. Hep tazedir. Çikolata ile kestanenin bileþimi ve aðýzda daðýlýþý insaný mest eder.

49. Ýnci'nin profiterolü: Profiterolün icat edildiði pastanedir. Öz Ýnci, Hakiki Ýnci diye taklitleri türemiþse de gerçeði Ýstiklal Caddesi'ndedir.

50. Bebek badem ezmesi: Tarihi Bebek Badem Ezmecisi'nin badem ezmesi insan aðzýna götürürken erimeye baþlar adeta. Çok hafiftir.

51. Balýkçý Hasan'ýn lakerdasý ve çoban salatasý: Balýklarýn tazeliðinin sebebi haldeki balýkçýlarýn sabah ilk olarak buraya satýþ yapmasýndandýr.

52. Sarýyer Muhallebicisi'nin kazandibi: Sütlü tatlýlar, sahiplerinin çiftliðinde saðýlan taze sütle yapýlýr.

53. Asitane'nin sebzeli sarmasý: Ýstanbul'da Osmanlý mutfaðýný en iyi sunan yerlerdendir. Sebzeli Asitane sarmasýnda közlenmiþ patlýcan ve sarmýsaklý köfte, nane asidesi ile ser­vis edilir.

54. Darüzziyafe'nin köftesi: Süleymaniye Camii'nin Külliyesi'ndeki restoranýn spesiyali olan bu yemek biraz baharatlý ve inanýlmaz lezzetli. Ýçinde üç farklý et bulunuyor. Köfteye fýstýk ve baharatlar eklenip, yufkaya sarýlýp piþiriliyor.

55. Çiya'nýn kirece yatýrýlmýþ kabak tatlýsý: Kadýköy Çarþýsý'ndaki Çiya'da maceradan korkmayýn. Kapanýþý mutlaka dýþý çýtýr, iþi yumuþak olan kirece yatýrýlmýþ kabakla yapýn.

56. Gezi Pastanesi'nin sýcak çikolatasý: Kullanýlan malzeme o kadar kaliteli ki, sýcak çikolata gerçek çikolata tadýnda.

57. Divan Pastanesi'nin çikolatasý: Ýstanbul'un en iyi çikolatacýsýdýr. Özellikle prenses çikolata diye bilinen, içi bademli, üstü çikolata ve kakao kaplý olanlarý bir efsanedir.

58. Kanlýca'nýn yoðurdu: O rengi pembemsi yoðurdun üstüne pudra þekeri dökünce ummadýk bir tat çýkar ortaya. Ýstanbul'un kendine has bu yoðurdunu vapurda tatmak da ayrý bir keyiftir.

59. Park Þamdan'ýn kuzu kaburga veya kuzu külbastýsý: 20 yýldýr Ýstanbul'da klasikleþmiþ bir restoran olan Park Þamdan mutfaðýnýn yýllardýr deðiþmeyen >özel yemeði kuzu kaburga ve kuzu külbastýdýr.

60. Sultanahmet köftesi: Orijinali Sultanahmet'teki Selim Usta'nýn dükkânýdýr. Kýyma, köfte haline geldikten sonra bir gün dinlendirilir.

61. Markiz Pastanesi'nin makaronu: Genellikle badem aromalý olan bu lezzetin, Markiz'de fýstýklý, güllü ve vanilyalýsýný da bulabilirsiniz.

62. Murtaza'nýn buzlu bademi: Özellikle rakýyla çok iyi gider. >Niþantaþý'nda seyyar arabada satan Murtaza'nýn buzlu bademi en >iyilerdendir. Çanakkale'den geliyor ve her daim taze oluyor.

63. Hamdi'nin kebaplarý: Mýsýr Çarþýsý'nýn hemen arkasýndaki Hamdi Eet Lokantasý'nýn kebaplarý da muhteþem Haliç manzarasý kadar iz býrakýr.

64. Yakup'un çiroz salatasý: Meyhane kültürünün öncülerinden Yakup'un mezelerinin en güzeli çiroz salatasýdýr.

65. Beyoðlu Lades'in menemeni: Kendilerine özgü bu menemenin en önemli malzemesi, olmazsa olmazý salça. 30 senedir tadý hiç deðiþmeyen ev yapýmý salça kullanýyorlar.

66. Han'ýn inegöl köftesi: Bostancý'da ve Þaþkýnbakkal'da iki þubesi var Han Restoran'ýn. Yýllardýr en çok tercih edilen lezzet Ýnegöl köfte.

67. Hain Köfte'nin sucuk köf­tesi: Levent sanayinin içindedir Hain Köfte. Üç çeþit köftesinden en iyisi sarýmsaklý sucuk köftesidir.

68. Ethemefendi 36'nýn frambuazlý muhallebisi: Bu muhallebi, bildiklerinizden çok farklý. Sakýzlý, frambuaz soslu ve de üstü dondurmalý.

69. Filibe Köftecisi'nin köftesi: Ekmek arasý köfte, Sirkeci'de vapura binmeden önce ayak üstü çok iyi gider.

70. Günaydýn'ýn etli pidesi: Eti kendi çiftliklerinden saðladýklarý için yýllardýr ayný lezzette.

71. Anadolu Kavaðý'nda midye tava: Ekmek arasý, tarator soslu iki çöp midye >tava, Boðaz'a karþý en büyük keyiftir.

72. Erenköy'de sokak simitçi­si: Erenköy'de Starbucks'm karþý kaldýrýmýndaki simitçiyi deneyin. Simidi ikiye bölüp arasýna krem peynir ve >zeytin ezmesi sürüyor. Simit Saraylarý'ndan çok daha çýtýr.

73. Köprüaltý'nda balýk: Altýnboynuz manzarasýna karþý hesaplý yemek için doðru adres buradaki 'balýkekmek'çiler.

74. Çengelköy hýyarý: Çengelköy'ün salatalýðý daha körpe, hoþ kokulu ve kütür kütürdür. Haziran 20'den Temmuz 10'a kadar çýkar. Bu tarihler dýþýnda Çengelköy'den geldi denilirse sakýn ola aldanmayýn!

75. Ýmroz'un hamsisi: Zeytinyaðýnda kýzarmýþ, çýtýr çýtýr ve üzeri kekikli servis edilir.

76. Tuðra'nýn Osmanlý usulü tavuk çorbasý: Çýraðan Sarayý'ndaki Tuðra'da tavuk suyu çorba özel bir tarifle, yoðurt ve pýrasa katýlarak hazýrlanýyor.

77. Pandeli'nin böreði: Mýsýr Çarþýsý'nýn giriþindeki restoranda masa bulabilirseniz, üstünde bir parça dönerle servis edilen böreði denemelisiniz.

78. Refik'in gül iþkembesi: Asmalýmescit'teki Refik mezeleriyle meþhurdur. Bu mezelerden en ilginci gül iþkembesi.

79. Ortaköy'ün kumpiri: Bol kaþarlý, sosisli, salamlý, Rus salatalý, mayonezli, ketçaplý dev kumpir için Ortaköy giriþindeki çift sýralý kumpircilerden birini seçebilirsiniz.

80. Padiþah Sofrasý'nýn közde pilici: Þiþli'deki mekânýn özelliði, piliç ve kuzuyu tamamen doðal odun ateþinde piþirmesi. Hem lezzetli hem çýtýr oluyor.

81. Fatih Sarmacýsý'nýn sar­masý: Ýçine bolca kayýsý marmeladý sürülüp rulo yapýlmýþ, þerbete yatýrýlmýþ, büyükçe bir pandispanya. 60 yýldýr ayný ufak dükkânda satýlýr.

82. Asri Turþucu'nun turþusu: Sýrrý kullanýlan koruk ve Uludað suyunda >saklý. Klasiklerin yaný sýra bamya ve erik gibi çeþitler de var.

83. Arnavutköy'ün çileði: Artýk çilek deyince kocaman, tuhaf þekilli hormonlu bir meyve geliyor aklýmýza. Arnavutköy'ün pembebeyaz, mis kokan çilekleri nadir bulunuyor.

84. Emirgan Çýnaraltý'nýn çay ve poðaçasý: Burada 'tavþankaný' çay içme keyfi bambaþka. Bunca yeni, alternatif su kenarý kahvaltý mekânýna raðmen.

85. Lacivert'in uskumru dolmasý: Pirinçten çok soðan içeriyor. Asýl sýrrý >ise içine katýlan kiþniþte.

86. Beyaz Fýrýn'ýn paskalya çöreði: Kadýköy Çarþýsý'ndaki eski dükkândan farklý olarak Çiftehavuzlar'da 'modernize' çeþitler de var. Ama paskalya çöreði her zaman bir numara.

87. Hacýbekir'in akide þekeri: Anlatmaya gerek var mý? Lokumlarý da nefistir ama asýl akideleri oyuncak gibidir.

88. Giritli'nin ahtapotu: Minyatür kaselerde gelen tüm mezeleri ayrý güzellikte ama salkým saçak gelen ehlileþtirilmemiþ görüntüdeki pamuk ahtapotu, rüyalara giren cinsten.

89. Mavi'nin patlýcanlý börekitasý: Niþantaþý'ndaki Mavi, yýllardýr deðiþmeyen buluþma noktalarýndan. Krepleri, salatalarý, çeþidi az olsa da tatlýlarý hep iyidir ama patlýcanlý börekitasý az bulunur özelliktedir.

90. Todori'nin marine edilmiþ çið balýðý: Caddebostan'daki Todori, 'karþý'nýn en iyi balýkçýlarýndandýr. Baþlangýçlardan marine çið balýðý, balýk köftesi ve uskumrusu müthiþtir.

91. House Cafe'nin naneli limonatasý: Þehrin göbeðinde, ýhlamur ve dut aðaçlan altýnda yapýlan çok özel bir keyif.

92. Çeþni'nin iþkembe sotesi: Çiftehavuzlar'daki mütevazý et lokantasý, damaðýnýzý delirtebilecek kudrette bir iþkembe sote yapýyor; güveçte.

93. Set'in balýk kokoreci: Kireçburnu'ndaki Set'in her þeyi taze ve ezizdir. Balýk kokoreci baþka dünyalara götürür.

94. Pera Palas'ta 5 çayý: Süslü koltuklara kurulup, 'kuru pasta' ile bir >fincan çay içmeyeli ne kadar oldu?

95. 'Sabýrtaþý'nýn içliköftesi: Ýstiklal Caddesi'ndeki 'Sabýrtaþý' Ali amcanýn doyumsuz içliköftelerini, eþi evde yapar.

96. Zencefil'in sebze salatasý: Vejetaryen lokantasý Zencefil'de kabaklý, soya fasulyeli sebze salatasýný denemelisiniz; üzerinde nar taneleri bile var. Yanýnda Zencefil'in özel ekmeklerinden de isteyin.

97. Antre'nin peynirleri: Tam 35 çeþit Türk peyniri var burada. Peynir konusunda seçiciyseniz uðrayýn.

98. Has Ekmek Fýrýný'nýn ekmeði/pidesi: Çýnaraltý kahvaltýlarýnda Çengelköy'deki Has Ekmek'in simitleri, pideleri çok iyi gider. 150 yýllýk fýrýnda her daim 'Ramazan pidesi' bulmak mümkün. Üstüne 'þifa' denilen özel bir karýþým sürülen pideler odun fýrýnýnda piþiriliyor.

99. Kanaat Lokantasý'nýn 'sorbe'si: Üsküdar'daki Kanaat'in sorbe havasýndaki meyveli dondurmalarý meþhurdur. Katký maddesi yok, salep Yozgat'tan, süt Çekmeköy'den...

100. Hünkar'ýn ýlýk irmik helvasý: Feridun Ügümü'nün özel tereyaðlý, ýlýk irmik helvasý, tatlýyla hiç iþi olmayanlarý bile teslim alýr.

-------

Afiyet ossun :kizlar:

#2 Guest_kamtek_*

Guest_kamtek_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 20 Kasım 2004 - 03:43 ÖS

63. Hamdi'nin kebaplarý: Mýsýr Çarþýsý'nýn hemen arkasýndaki Hamdi Et >Lokantasý'nýn kebaplarý da muhteþem Haliç manzarasý kadar iz býrakýr. Turkiyeyle ilgili en cok ozledigim mekan.hamdide kebap yemek gibisi varmi allahaskina.o manzara o guzellik.icim gitti simdi

#3 Guest_GRINGO_*

Guest_GRINGO_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 20 Kasım 2004 - 04:48 ÖS

Swing abi þunlarýn bide tel numaralarýný verseydin ii olacaktý. rezervasyon için lasým olur ilerde belki :artist:

#4 Guest_Swing_*

Guest_Swing_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 20 Kasım 2004 - 04:57 ÖS

Swing abi þunlarýn bide tel numaralarýný verseydin ii olacaktý.
rezervasyon için lasým olur ilerde belki :artist:


Gider tek tek ziyaret ederiz ordanda telefon numarasý alýrýz :ahci:

#5 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 03:36 ÖÖ

Hamdi'nin gercekten manzasý da yemekleri de çok iyidir kamtek..Katýlýyorum..

#6 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 04:10 ÖÖ

Re: Ýstanbul'un 100 lezzeti


24. Kýzýlkayalar'ýn hamburgeri: Lezzeti özel salçalý sosundan >kaynaklanýyor. Özellikle gece yarýsý Taksim'de eðlenceden dönerken yenmeli. >


:yalarim:

Arti, Uskudar'a giderken Cumhuriyet lisesi karsisinda PATSO var..

Muthis.. 24 saat acik :buyuksun:

#7 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 04:13 ÖÖ

Ben nedense Kýzýlkayalar'i hic sevmem..Yanýnda Oztürkler var..Hep ordan yerim..Bir de nispeten Bambi..

#8 Bengü Cakmak

Bengü Cakmak

  SaFir

 • Members
 • 2.823 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 08:22 ÖS

7. Kantin'in cheese cake'i: Þemsa Denizsel'in viþneli cheesecake'i >bünyenize iyi gelecek, istikamet Niþantaþý. > :ahci:

#9 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Kasım 2004 - 11:33 ÖS

istanbul ve hamburger yanyana gelince kristal derim baþka þey demem sizin tevellüt yetmez taksimde mc in karþýsýndaki kristalde taze sýkýlmýþ portakal suyu ve hamburger keyfi baþlamýþtý benim için mc açýldý amerikan özentisi halkýmýz sayesinde dað gibi kristal kapanmak zorunda kaldý þimdi oldukça benzer bir tatla kadýköyde iskelenin karþýsýnda devam ediyor. o kristal eski kristal mi bilmiyorum ama tadý oldukça yakýn. kýzýlkayalar ancak kristalin ardýndan gelir bence. bir de refik ve mezeleri deyince arnavut ciðerini atlayan arkadaþlarý þiddetle kýnýyorum.

#10 Guest_victory_*

Guest_victory_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Kasım 2004 - 11:48 ÖÖ

27. Kanatçý Haydar'ýn tavuk kanatlarý: Kömür ýzgarada piþen kanatlar >müthiþtir. > ------------------------------------------------------------------------------------- Tekirdað rakýsý eþliðinde masaya gelen özel acý soslu kanatlarý mideye indirmenin en güzel tarafý yemek iþlemini çatal falan kullanmadan ellerimizle yapmak :ahci: bir ara kaiserle müdavimi olmuþtur. bu aralar tekrar bir ziyaret etmek lazým

#11 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Kasım 2004 - 07:58 ÖS

Bu sayfayi print yaptim, Istanbul'a ilk gidisimde hepsine teker teker gidicem :yalarim:

#12 Guest_kaiser_*

Guest_kaiser_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Kasım 2004 - 09:53 ÖS

Kanaat lokantasýnda bundan 7-8 önceydi galiba bir iftar yemeðinde bulunmuþtum ekmek kadayýfýda yemiþtim hakkaten güzeldi ama hesap :topuk: Kanatçý haydar hakkaten bu iþin piri,ayrýca zaferi ordan sarhoþ vaziyette dolmuþa koymuþtuk ;) :lol: Tantunide sahrayýcedit tantunicisi þu sýralar pek beðenmesemde 1 numaraymýþ istanbulda diye okumuþtum. Aspavada ayrý bir lezzet demek seyfi hoca birkaç ünlüyü dükkana çekecek meþhur olmasý için.Künefede kraldý yalnýz hakkýný yemeyelim. Acýbadem sahra dürümcüsünü þiddetle tavsiye ederim dürümü çok güzel,künefe ve çið köftede maaaaþalaahh :ahci:

#13 ceyKo

ceyKo

  Junior Member

 • Members
 • 1.232 mesaj

Yayınlanma tarihi 24 Kasım 2004 - 09:54 ÖS

bir yerden mi kopyaladin bunu yada kendin mi yazdin :D

#14 Guest_kaiser_*

Guest_kaiser_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 24 Kasım 2004 - 10:32 ÖS

bir yerden mi kopyaladin bunu yada kendin mi yazdin :D


Tabiki kendisi yazdý hemde her restaurantta deneyerek,swing 175 kilo 2.10 boyu ile türkiyenin sumo güreþçisi aday adayýdýr.Swing bir victory iki,ben bunlarý tanýrým þu alemde pisboðazlýlýk konusunda :dislek:

#15 Guest_Swing_*

Guest_Swing_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Kasım 2004 - 12:05 ÖS

bir yerden mi kopyaladin bunu yada kendin mi yazdin :D


Ýtiraf ediyorum bu mailime gelen bir alýntýydý :(

ama

En az %30'u zaman içinde veya yeni olarak test edilip onaylandý :ahci:

#16 Guest_victory_*

Guest_victory_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Kasım 2004 - 01:48 ÖS

istanbul ve hamburger yanyana gelince kristal derim baþka þey demem

sizin tevellüt yetmez taksimde mc in karþýsýndaki kristalde taze sýkýlmýþ portakal suyu ve hamburger keyfi baþlamýþtý benim için mc açýldý amerikan özentisi halkýmýz sayesinde dað gibi kristal kapanmak zorunda kaldý þimdi oldukça benzer bir tatla kadýköyde iskelenin karþýsýnda devam ediyor. o kristal eski kristal mi bilmiyorum ama tadý oldukça yakýn.

kýzýlkayalar ancak kristalin ardýndan gelir bence.

bir de refik ve mezeleri deyince arnavut ciðerini atlayan arkadaþlarý þiddetle kýnýyorum.


kadýköy kristalin profiterolü de müthiþtir bu arada :okey:

#17 Guest_victory_*

Guest_victory_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 25 Kasım 2004 - 01:50 ÖS

Kanatçý haydar hakkaten bu iþin piri,ayrýca zaferi ordan sarhoþ vaziyette dolmuþa koymuþtuk ;) :lol:
Tantunide sahrayýcedit tantunicisi þu sýralar pek beðenmesemde 1 numaraymýþ istanbulda diye okumuþtum.
Aspavada ayrý bir lezzet demek seyfi hoca birkaç ünlüyü dükkana çekecek meþhur olmasý için.Künefede kraldý yalnýz hakkýný yemeyelim.
Acýbadem sahra dürümcüsünü þiddetle tavsiye ederim dürümü çok güzel,künefe ve çið köftede maaaaþalaahh :ahci:


ben tekirdaðlýyým rakýyla sarhoþ olmam unutma :artist:
bu arada aspavanýn karýþýk kebabý da müthiþ gerçekten :okey:

#18 Guest_kaiser_*

Guest_kaiser_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 26 Kasım 2004 - 09:42 ÖS

bir yerden mi kopyaladin bunu yada kendin mi yazdin :D


Ýtiraf ediyorum bu mailime gelen bir alýntýydý :(

ama

En az %30'u zaman içinde veya yeni olarak test edilip onaylandý :ahci:


Belli 150 kg. oldun herhalde :kizlar:

Zafer bey siz tekirdaðlý olabilirsiniz ama tekirdaðý ben sizden daha iyi bilirim helede rakýyý :kiskis:

#19 Genco

Genco

  Cezalý Kullanýcý

 • Banned
 • 3.076 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Mart 2005 - 06:33 ÖS

Gelmeme az kaldi, yukariya tasiyalim su topigi :)

#20 Arat

Arat

  Junior Member

 • Members
 • 2.808 mesaj

Yayınlanma tarihi 06 Mart 2005 - 09:29 ÖS

tarihi bursa kebapcisi... istiklal caddesi, aga cami sokagi... muthis iskender... leziz...
0 kişi bu konuyu görüntülüyor

0 üye, 0 ziyaretçi, 0 gizli üye