İçeriğe git


- - - - -

Liseci Zihniyet ve küçülmek


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
14 replies to this topic

#1 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Haziran 2005 - 10:00 ÖÖ

Liseci zihniyet ve küçülmek.. Galatasaray Lisesi.. Modern Türkiye’nin en önemli eðitim kurumlarýndan biri..Türkiye’nin geliþiminde, büyümesinde, batýya doðru yaptýgý amansýzca yolculukta öncü olmuþ isimleri çýkaran, ülkenin medar-i iftaharý kurumlarýndan biri.. Galatasaray Lisesi’nde okumak bir gurur.. Galatasaraylý herkes için, köklerimizin bu liseye dayanmasý bir onur.. Bunda hepimiz hemfikirizdir.. Ancak, gelin görün ki, bir baska topikte soylenenin biraz modifiye edilmiþ haliyle, “Galatasaray Spor Klubunu liseli gençler kurmuþ, liseli ihtiyarlar bitirmektedir..” Öncelikle þu ayrýmý iyi yapmak gerekiyor kanýsýndayým..Bir insan Galatasaray Liseli olup, “liseci zihniyete” sahip olmayabilir..Bir insan liseli olmayýp da, liseci zihniyete sahip de olabilir..Lakin, bu ikinci durum pek az rastlanýr bir durumdur..Bu yaptýgým ayrýmdan sonra, yazým boyunca deginilecek, “liseci zihniyet” deyiminden her Galatasaray Liseli alýnmaz diye umuyorum.. Galatasaray Spor Klubu, Ekim 1905’de Galatasaray Lisesi’nde bir sýnýfta, liseli bir grup ogrenci tarafýndan kurulmustur.. Bünyesinde kurulan kluple her zaman iç içe geçmiþ iliþkiler içerisinde bulunan lise, klubun ozellikle ilk 50-60 yýllýk tarihinde, adeta kluble özdeþ gibidir..Galatasaray’da spor yapan gençler, genelde Galatasaray Lisesi’nden yetiþmiþ olup, Galatasaray Spor Klubu kongre yapýsýnda da liseli olmayanlara pek rastlanmamaktadýr bu dönemde.. Galatasaray, bu süreçte, ilkliginden kaynaklanan büyüklügünü koruyabilmiþ ve ülkenin güzide spor kluplerinden biri olma iddiasýný sürdürmüþtür..Lakin, elit bir camianýn içinde yükselen klup, halka inme konusunda çok baþarýlý olamamýþ, hala günümüze dek uzanan, “o zamanlar Galatasaray seyircisi iki direk arasýný ancak doldururdu” kliþesini dogrular nitelikte, destek boyutundan uzak kalmýþtýr.. Ancak, Galatasaray Spor Klubu üyeleri, oylesine önemli görevlerde insanlardýr ki, Galatasaray’ýn taraftar boyutunda yeterli destege sahip olmamasý, büyük kalmasýna engel teþkil etmemiþtir.. Ama Galatasaray hala ülkenin destek babýnda en büyük klubu degildir.. Yýllar geçmeye, amatör gözle bakýlan futbol sporu gün geçtikçe profesyonelleþmeye, profesyonelleþme oldukça, Galatasaray’da spor yapan kiþiler, yavaþ yavaþ Galatasaray Lisesi’nden olmamaya baþlamýþtýr..Böylelikle sportif manada, liseyle olan, adeta lise takýmý görünümü yok olmaya baþlamýþtýr.. 1980li yýllara gelindiginde, Galatasaray hala en büyüklerden biridir, ancak halka ulaþma anlamýnda en büyük deðildir.. O dönemde Galatasaray’ýn tarihinde önemli bir dönemeçe gelinir.. Galatasaray’ýn Avrupa baþarýlarý baþlar.. Galatasaray, hem onlarca yýl sonra þampiyon olmuþtur, hem de Avrupa’da göreceli olarak, Türkiye’nin en baþarýlý klubü olmayý her sene baþarmaya baþlamýþtýr.. Galatasaray’ýn taraftarlarý artmaya baþlar..Galatasaray taraftarlarý, geçen 20 yýllýk süreçte, öylesine artar ki, artýk yapýlan her araþtýrmada, gözlenen her ortamda, Galatasaray taraftarýnýn rakiplerinin önünde oldugu gerçeði gözler önüne serilmeye baþlanýr.. Galatasaray tarihiyle, camiasýyla, lisesiyle, kökleriyle büyüktür zaten..Ama Galatasaray artýk halka da inmiþ ve en büyük olmayý baþarmýþtýr.. Bu aþama Galatasaray için en kritik aþamalardan biridir.. Klup ya arkasýna aldýgý büyük potansiyeli degerlendirecek ve Dünyanýn en büyüklerinden biri olmaya oynayacaktýr, ya da konservatif yapýsýný koruyarak, yönetim anlayýþlarý, dünyanýn yeni düzeninde sportif olaylara bakýþ açýlarý, rekabetin gereklerini yapma konularýnda oldukça geri kalmýþ küçük bir zümrenin elinde mevcut durumunu korumaya çalýþacak, ancak bu insanlarýn yetersizliklerinden ötürü bunu da koruyamayarak, yeniden küçülme yönünde adým atacaktýr.. Galatasaray, içindeki hakimlerinin sayesinde ikinci yolu seçmiþtir.. Kimdir bu Galatasaray’in hakimleri? Kýsaca özetlemek gerekirse; fosilleþmiþ, dinozorlaþmýþ, hala 1950li, 1960lý yýllarýn dünyasýnda yaþayan, çaðýn sportif manada neleri gerektirdigi bilgisinden uzak, kiþisel olarak Galatasaray Spor Klubu üyesi olmanýn getirdigi küçük imtiyazlarýn peþinde olan, Galatasaray büyüdükçe, çapsýzlýklarýndan ötürü, Galatasaray’ýn ellerinden gidecegini görüp paniðe kapýlan ve Galatasaray’I kaptýrmamanýn yolunun Galatasaray’I kücük kýlmaktan geçtigini gören, bir grup insandýr Galatasaray’in hakimleri.. Bu insanlar, Galatasaray tüzügünün kendilerine saðladýðý, kongre hakimiyetiyle, baþlarýna Galatasaray Spor Klubunu degil, Galatasaray Müzesini yönetemeyecek bir ismi getirirler: Özhan Canaydýn.. Özhan Canaydýn, ilk 2 yýllýk icraatleriyle, onlarca hata yapar; klubu 2 senede 10 yýl geri götürür..(Bu hatalar nelerdir merak edenler için baþka bir yazým mevcuttur, isteyenlere link verebilirim)..Lakin, Canaydýn’ýn en büyük hatasý, edimleri ve davranýþlarýyla Galatasaray tarihinde ilk kez Galatasaray Liselilerle-Galatasaray Liseli olmayanlar arasýnda bir ayrým baþlamasýna sebebiyet vermesidir.. O’ndan once de, Galatasaray Liseli olmayanlar, lisenin Galatasaray icindeki etkisini bilmekte, ancak asla kendilerini ikinci sýnýf Galatasaraylý olarak hissetmemektedirler..Ancak Canaydýn dönemiyle birlikte bu da baþlar..Resmen söylenmese de, fiilen yapýlan her harekette bu hissettirilir: “bu klubun asýl sahibi liselilerdir, haddinizi bilin! “ Ve Galatasaray tarihinde ilk kez, lisenin etkisi sorgulanmaya baþlanýr diðer Galatasaraylýlar tarafýndan..Aslýnda sorgulanan Lise deðil (cunku hepsi Lise ile gurur duymaktadýr..), Liseci zihniyete sahip, Galatasaray’I kücük bir elitist zümrenin çizdiði çizgilerle sýnýrlamaya çalýþanlardýr.. Büyük bir sürpriz sonucu, Canaydýn bu kadar baþarýsýz geçen bir 2 yýllýk dönemden sonra tekrar seçilmeyi baþarýr..Cunku “abileri” ve “kardeþleri” hala arkasýndadýr..Týpký bir klan gibi..Týpký beyni yýkanmýþ müritler gibi, Galatasaray nasýl yönetiliyor, Galatasaray bu yönetim anlayýsýyla nereye gidiyor’u düsünerek deðil, Özhan abimiz, Özhan kardeþimizdir perspektifinden bakarak Canaydýn’I seçerler..Hatta daha da ileri giderler, iþte zaferimiz, Galatasaray bizimdir, bizim kalacak dercesine, bir de lise marþýný haykýrýrlar Tevfik Fikret salonunda.. Bu anlayýþtaki insanlarýn oylarýyla yeniden seçilen Baþkan, 1 yýllýk yeni baþkanlýk döneminde de, Galatasaray’I rezil etmeyi sürdürür..Ancak, hala beyni yýkanmýþ müritlerine gore projeleri olan bir baþkandýr ve utanmasalar, hala desteklenmesi gerektigini düsünmektedirler..Ancak, iþ onlarýn da beklentisini aþmýþ, oyle bir noktaya gelmiþtir ki, öylesine kötü yönetilmektedir ki klubumuz, soyleyemezler bunu açýk yüreklilikle..Oysa bir sonraki kongrede, bu “abiler” ve “kardeþlerin” oylarý yine gidecektir, “liseci zihniyetlerinin” temsilcisine.. Galatasaray tarihinin en kritik dönemlerinden birindedir.. Gün olur da, Özhan Canaydýn’dan kurtulursak, yeni gelecek yönetimin ilk yapmasý gereken, Galatasaray Spor Klubu Kongre yapýsýný ve tüzügünü daha modern hala getirmektir.. Galatasaray, son yaþlýlýk dönemini yaþayan, “ ah, ah ne güzel günlerdi onlar, Fenerlisi, Galatasaraylýsý yan yana otururdu, keþke geri gelse” ve ya “ ah, ah ne güzel Istanbul’du o, arkadaslarýmýn cogu Rum cocuklarýydý, hepsi sonra kaybolup gittiler, Istanbul bozuldu gitti” gibi örneklendirebilecegim özlemde ve tekaütte, modern dünyadan, modern spor klubu yapýsýndan uzak, büyük hedefler ve vizyonlara yabancý, ürkek ve çekingen, “hakim dinozorlarýndan” ve bu hakim dinozorlarýn, daha genç ama daha beyni yýkanmýþ, sadýk müritlerinin egemenliginden kurtarýlmalýdýr! Bu nasýl, ne sekilde, ne zaman yapýlmalýdýr ve ya elbette yapýlmalý mýdýr, bu topic altýnda tartýsabiliriz diye düsünüyorum, Saygýlar,

#2 Guest_babazula_*

Guest_babazula_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Haziran 2005 - 12:43 ÖS

Liseli olmak önemli bir ibare olabilir. Ancak mesele renklere gönüldaþlýða geldiðinde bunun hiç bir önemi yoktur. Bu meseleyi tam olarak þöyle tanýmlýyorum: “Soytarýlar savaþý” (1752 de, Fransýz müziði ile Ýtalyan müziði taraftarlarý arasýnda Pariste çýkan sanat kavgasý). Evet tam olarak bu. Lise 100 yýllýk çýnarýmýzýn köklerinin geliþmesinde etkilidir bu yadsýnamaz. Ancak bu bir boyundurkluk iliþkisi olamaz. Gelinen noktada liselilerin kendi dýþýnda olanlarý hakir gördüðü açýktýr. VE buna raðmen harakiri yapmaktadýrlar. Kendi köþelerine çekilip bunu usulca yapabililer. Asýl tartýþma konusu þudur; liselilikmi, renkdaþlýk mý? Elbette renklere gönüldaþlýktýr. Hepimiz birlikte ayný sýzýyý avuçlarýmýzda ve yüreklerimizde hissediyor muyuz? Cevabý kocaman bir hayýr... Hepimiz 'La Valse d'Amelie' seviyor muyuz. Buna da kocaman bir hayýr. Birlikte yürümenin, yol almanýn mihenk taþalarýný oluþturmalýyýz. Liseli kültürü dýþýnda ortak bir gönüldaþlýk baðýmýz ve kültürümüzü olmalýdýr. Bunun örnekleri vardýr.

#3 Guest_pera_*

Guest_pera_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Haziran 2005 - 08:54 ÖS

Bir kulübü yönetmek, belirli bir lise kültüründen gelmekle hiç ilgisi olmayan, profesyonelce yapýlmasý gereken bir iþtir. "Lider" olmak gerekir... Kulübün içe kapalýlýðýna en küçük örnek ise üyelik þartlarý: Galatasaray Lisesi mezunu 600 YTL, diðerleri 10.000 YTL!

#4 Guest_uA_10_*

Guest_uA_10_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 17 Haziran 2005 - 09:03 ÖS

liseliyse liseli normalse normal kim hizmet ediyorsa o gelsin takýmýn baþýna yok sa biz bittik ve tükendik..... liseli olsun ama iþ yapsýn... yok iþ yapmayacaksa iþ yapacaklarýn önüne taþ koymasýnlar....

#5 ÖNDER RB

ÖNDER RB

  Members

 • Members
 • 25.273 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Haziran 2005 - 09:25 ÖS

2O KÜSÜR MÝLYONLUK BÝR CAMÝA 20 TANE DÝNAZOR TARAFINDAN BÝTÝRÝLMEYE ÇALIÞILIYOR. BÜTÜN LÝSECÝLER DEFOLUN GÝDÝN ARTIK BU KULÜBÜN YAKASINDAN

#6 tyisik

tyisik

  Registered User

 • Members
 • 6.691 mesaj

Yayınlanma tarihi 17 Haziran 2005 - 11:59 ÖS

BU DINAZORLARIN BASINA GOKTEN GOKTASI INMESSE SOYLARI KURUMAZ

#7 Can Erkut Sevinç

Can Erkut Sevinç

  Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 87 mesaj

Yayınlanma tarihi 18 Haziran 2005 - 01:10 ÖÖ

Bu tartýþmanýn taraflarýnýn görüþlerine saygý duyuyorum. Galatasaray Lisesi ile ilgili deðil sorun, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili.. Bu nedenle konuyu bir hesaplaþma haline sokmamak gerekli.. Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel faaliyetlerin yürütüldüðü, sermaye koyan ortaklarca yönetilen bir þirket olmasýný savunuyorum. Bu þirketin baþlangýçta belirli bir derinlikte Galatasaraylý imkan sahiplerince sermayelendirilmesi ve müdürlüðüne de bir þirket profiline uygun olarak nitelikli profesyonellerin getirilmesini ve yönetim - denetim kurullarýnda da sermayeyi koyanlarýn yer almasýný doðru buluyorum. Orta vadede þirketin holdingleþerek farklý iþtirak þirketleri aracýlýðý ile desteklenecek bir halka açýlýmý sadece borsa üzerinden deðil, üye - hissedar katýlýmý benzeri bazý promosyonlarla sürdürülerek, 100bin üyeli, etkin, geniþ açýlýmlý üstelik derinlikli bir Galatasaraylýlýk profiline kavuþulmasý mümkün olabilir. Uzun vadede sürdürülebilir hamlenin bu olacaðýna inanýyorum, diðer düþüncelere de saygým var ama ulaþýlacak nihai çözümün bu olduðuna ve içinde bulunduðumuz þartlardan dolayý da geçmiþten gelen geleneðimizden dolayý da öncül konumumuz sebebi ile bu hamlenin bize kayýplarýmýzý maddi, manevi ve zaman olarak geri getireceðini düþünüyorum. GS liselilik iþte tam burada bu kritik kararýn verilmesinde ve bu sürecin yürütülmesinde ihtiyaç duyulacak katalizör etkiyi,ihtiyaç duyulacak güvenilirliði ve sigorta-emniyet görevini de ifa edecek bir deðer olarak hareketin lokomotifi olabilir. Bu kulübü küçülten iktidar ve onun çevresinde yer almakla suçlanan, sýkýþan durumu ile basitleþmektense, bu müthiþ hamleyi hayata geçirecek kadar kendine güvenen, açýlýmcý ve gerçekçi olmanýn erdemini hedefleyenlerin bu düþündüðüm ya da düþünemediðim baþka türlü ama baþarýlý olacak bir yöntemle bu iþi baþarabilmeleri için destek verecek liseli ve liseli olmayan Galatasaraylýlarýn birlikte hareket edecekleri bir platformun oluþturulmasýný bekliyorum. Böyle bir oluþum Galatasaraylýlarý ayýrmayan birleþtiren bir üye katýlým prosedürü ve yaklaþýmý ile mevcut dernek-kulüp statüsünün sýkýntýlarýný da hiç olmazsa kýsa vadede tolere edici ve bir baþka yöntemin test merkezi olabilir. Merci!

#8 Galathian

Galathian

  Members

 • Members
 • 3.961 mesaj

Yayınlanma tarihi 21 Haziran 2005 - 01:21 ÖS

Tebrikler Gian. Amatör bir ruhla yazýlmýþ ama sanki kýrk yýllýk, ince eleyip sýk dokuyan bir gazetecinin kaleminden çýkmýþ gibi duran,saðlam bir fikirsel alt yapýyý,düzgün bir türkçe ile sunan çok faydalý bir yazý yazmýþsýn. Bazen burada yazýlan kimi yazýlara methiyeler düzüyorum. Bu durum bu aralar sýkça tekrarlanmaya baþlandý.Her ileri sürülene,her derli toplu yazýya þakþakçýlýk yaptýðým düþünülmesin bu sebeple. Amacým "insanoðlunun bir þeyi beðenmediðinde çok kolay olumsuz eleþtiri getirirken,beðendiði zaman beðenisini belirtmeden sadece kendine saklamasý" durumunu kýrmaktýr. Ayrýca kendimi dahil hissettiðim bu forumda arkadaþlarýmýn böyle üstün nitelikli tartýþmalar yapabilmesi ve üst düzey,analizci ve çözümsel yazýlar yazmasý da beni son derece gururlandýrýyor ülkemizdeki ve dünyadaki þu plastik tadý taþýyan günlerde. Yazýnýn sonunda "tartýþalým"demiþ Gian.Ama en azýndan kendi adýma tartýþacak pek fazla birþey býrakmamýþ ortaya koyduðu konu hakkýnda.Çünkü fikirlerim üç aþaðý beþ yukarý onunkilerle ayný ve ancak bu kadar güzel yazýya dökebilirdim bende. Tekrar tebrik ediyorum.

#9 Guest_gian_*

Guest_gian_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 21 Haziran 2005 - 01:42 ÖS

Çok teþekkür ederim Galathian, bunlarý ozellikle senden duymak çok güzel.. Senin güzel yazýlarýný da beklemekteyiz :)

#10 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 26 Haziran 2005 - 01:11 ÖÖ

Ilerký secýmde cok fena gelýyoruz.. Daha sonra uzun uzun yazacagým.. Galatasaray'ýmýzý Dýnazor kulubunden Dunya kulubune gecýrecek projelerle.. GELIYORUZ!!

#11 chivu

chivu

  Junior Member

 • Members
 • 2.013 mesaj

Yayınlanma tarihi 26 Haziran 2005 - 01:22 ÖÖ

Pardon da kimsiniz siz? Baþýmýza ne geldiyse birilerinin biryerlere fazla abgaje olmasýndan geldi... Neyse uzun yazýnca ayrýntýlý konuþuruz hocam... edit: Buna benzer iddalý laflarý en son Turgay Kýran hocaefendi hazrtlerinden duymuþtuk. Tehlikeli iþler...

#12 Guest_Carmelo_*

Guest_Carmelo_*
 • Guests

Yayınlanma tarihi 26 Haziran 2005 - 01:35 ÖÖ

abý kýsmetse onumuzdeký secýmlere kadar olmez sag kalýrsak kým oldugumuzu yazarým

#13 yakup bayrak

yakup bayrak

  Senior Member

 • Members
 • 2.130 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ekim 2016 - 05:13 ÖS

NTV Spor'da Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol,  gündemi değerlendirdi...
 
Akdağ ve Demirkol, Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda Riva ve Florya arazilerinin satışı için sarı-kırmızılı yönetime yetki verilmesine de değindi.
Galatasaray, Galatasaray Liselilerin elinden bizzat kendi oylarıyla çıkmış bulunuyor" sözleriyle değerlendiren Mehmet Demirkol "Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Benim iddiam şu; Galatasaray, Galatasaray Liselilerin elinden bizzat kendi oylarıyla çıkmış bulunuyor. Rahat olsunlar; gitti yani kulüp. Artık kulüp gitti. Yani bu konuda emin olabilirler. Çünkü hiçbir güçleri kalmadı artık. Kendileri için olumsuzluk. Kongre üyesi değilim ama olsaydım üzülürdüm. 


#14 Ferhat Karaca

Ferhat Karaca

  Senior Member

 • Administrators
 • 24.197 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ekim 2016 - 05:18 ÖS

Din elden gitmiş mi? vah vah..


Somewhere in the world there is a defeat for everyone. Some are destroyed by defeat, and some made small and mean by victory. Greatness lives in one who triumphs equally over defeat and victory.


#15 yakup bayrak

yakup bayrak

  Senior Member

 • Members
 • 2.130 mesaj

Yayınlanma tarihi 25 Ekim 2016 - 07:49 ÖS

Demirkol abartılı ifadeler kullanmış olabilir. Fakat mali kongrede Hayır oyu kullanilmasini isteyen Inan Kıraç'i dikkate alan olmadığı gibi bazi tekliflerine karşı ciddi itirazlar oldu.Inan Kıraç'in camia üzerindeki mutlak hakimiyetinin sona erdiğini düşünüyorum.